Aktualności | 2010-10-19
Nowa instalacja kwasu azotowego w ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

Nowa instalacja kwasu azotowego w ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

Pomimo złej koniunktury, załamania rynku oraz spowolnienia spowodowanego kryzysem gospodarczym kędzierzyńska spółka rozpoczęła prace budowlane na terenie inwestycji w 2009 roku. Decyzja o jej realizacji podyktowana była dostosowaniem urządzenia do zaostrzających się przepisów unijnych, w tym do spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT - Best Available Technique). Budowa Instalacji Kwasu Azotowego TK V to kluczowa inwestycja zrealizowana obecnie w spółce. Dotychczas eksploatowana instalacja do produkcji kwasu azotowego (TK I) może pracować do końca bieżącego roku. Wynika to z zapisów w Traktacie Akcesyjnym w części dot. środowiska naturalnego, w której ZAK S.A. jest zobowiązany do wyłączenia instalacji do 31.12.2010 r. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji związków takich jak: NOx, CO2 i pyłów, a ponadto zostanie zredukowana energochłonność procesów technologicznych oraz ich materiałochłonność (np. zmniejszenie zużycia amoniaku). „Zastosowanie nowoczesnych technologii doprowadzi także do zwiększenia zdolności produkcyjnych naszych instalacji i istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz oszczędność surowców” - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu ZAK SA.

Wymierny efekt finansowy inwestycji to oszczędność rzędu 25 mln/rocznie. Zgodnie z harmonogramem data planowanego oddania urządzenia do eksploatacji to 13.12.2010 roku.

Powierzchnia instalacji zajmuje 37 tys. m2 , z czego urządzenia i obiekty pomocnicze stanowią ok. 12 tys. m2. Ilość zatrudnionych pracowników przy budowie tak dużej inwestycji sięgała 350 osób. Nowa instalacja zakłada produkcję kwasu azotowego o wydajności 900 ton na dobę oraz neutralizację kwasu azotowego w ilości 1,8 tys. ton na dobę. Zbudowano zbiorniki stokażowe kwasu azotowego 2x200 m3 . Kontrakt na wykonanie inwestycji podpisano w kwietniu 2008 r. i rok później przystąpiono do prac budowlanych. W czerwcu 2009 r. został wmurowany kamień węgielny, zwieńczający długoletni okres przygotowań. Zgodnie z obowiązującą umową, do zadań Chemoprojektu należała budowa instalacji kwasu azotowego oraz zapewnienie połączeń sieciowo- rurociągowych. Realizacje towarzyszące, będące w zakresie prac ZAK-a, obejmują wybudowanie centralnej stacji transformatorowej, centralnej sterowni, laboratorium i budynków administracyjnych, układu powiązań technologicznych pomiędzy nowymi instalacjami pracującymi oraz nowej stacji uzdatniania wody. W marcu br. oddano do użytku I etap inwestycji: budynek technologiczny z centralną sterownią i laboratorium. Wybudowano instalację wody chłodzącej nr 2, a także konstrukcję nośną chłodni wentylatorowej. Została także zakończona prefabrykacja wszystkich rurociągów. 8 października instalacja została przekazana do rozruchu mechanicznego, obejmującego testy sprawdzające wszystkie obwody i urządzenia po nim nastąpi rozruch technologiczny. W realizacji inwestycji uczestniczyło łącznie 20 wyspecjalizowanych firm i przedsiębiorstw. Warto podkreślić urodę sterowni instalacji, do której przeniesiona zostanie sterownia instalacji kwasu azotowego IV (wybudowanego kilka lat temu). Nadzór nad pracą każdej z tych instalacji sprawować będzie zaledwie dwóch specjalistów na zmianie. Warto dodać, że już na etapie projektu w nowej instalacji zostało zastosowane katalityczne dopalenie podtlenku azotu zmniejszające jego emisję do atmosfery wg. znanego rozwiązania Instytutu Nawozów Sztucznych

Zebrani na uroczystości goście zwiedzili nową instalację oraz nową stację uzdatniania wody, którą kilka dni wcześniej oddano do użytku w ZAK SA. Tę inwestycję wybudował dla ZAK Polimex-Mostostal SA, którego prezes zarządu, Pan Konrad Jaskóła również uczestniczył w uroczystości. Nowa stacja uzdatniania wody kosztowała ok. 70 mln zł. Około 200 gości po części oficjalnej zostało zaproszone na uroczysty bankiet w Sali Teatralnej Hotelu Centralnego, podczas którego kierownictwo ZAK podziękowało specjalnymi statuetkami najbardziej zasłużonym podczas realizacji inwestycji firmom i osobom. Wystąpili też przedstawiciele wykonawców podkreślając doskonałą organizację inwestycji i wzorową współpracę z inwestorem. Poprzez łącze satelitarne przemówił też do zebranych Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który dołączył słowa uznania i gratulacje dla kierownictwa spółki, a także zadeklarował wsparcie przy realizacji projektu zgazowania węgla na potrzeby ZAK. Bankiet urozmaiciły występy kilku artystów estrady, w tym pianisty Waldemara Malickiego.

Informacja prasowa ZAK SA, 11 i 12-10-2010 r.

Informacja własna (AJS)