Aktualności | 2010-10-07
Zapowiedź konferencji na temat przyszłości katastru

Zapowiedź  konferencji na temat przyszłości katastru

W dniu 7 maja br. w Dzienniku Ustaw RP Nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dokonująca transformacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE. Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej weszła w życie w dniu 7 czerwca 2010 r. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i wielu innych ustaw. Ciągnie za sobą m.in. konieczność opracowania licznych Rozporządzeń wykonawczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało pod koniec lipca tego roku (29.07.2010) program prac legislacyjnych na II półrocze 2010 r. Na liście znajduje się 106 projektów, z czego 13 projektów rozporządzeń ma być przygotowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Wiele z nich ściśle związanych jest z Katastrem. Niektóre z tych projektów są już w fazie opracowywania, niektóre już opublikowano. Mając na uwadze, co niosą ze sobą zapisy Ustawy o IIP oraz prowadzone prace legislacyjne, konieczne jest włączenie się całego środowiska geodezyjnego oraz innych branż w problematykę związaną ze stosowaniem zapisów Ustawy o IIP oraz opracowywanych Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Program konferencji obejmuje m. in. następujące referaty: Referat wprowadzający Głównego Geodety Kraju dr inż. Jolanty Orlińskiej; „Kataster w Europie” – dr inż. Edward Mecha; „Informacja na temat organizacji III Kongresu Katastralnego” – prof. Andrzej Hopfer; „Rola i znaczenie ZSIoN w zrównoważonym zarządzaniu gospodarką nieruchomościami na przykładzie Niemiec i Polski” - Wilhelm Zeddies, dr Ewa Wysocka; „Granica prawna - problemy i propozycje rozstrzygnięć – Lidia Danielska; „Prawne umocowanie konwersji danych geodezyjnych i odpowiedzialności za nie” – Stanisław Cegielski, Ludmiła Pietrzak, Alicja Kulka, Stanisław Zaremba, Witold Radzio, Wojciech Matela; „Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna dla dróg a Kataster Nieruchomości” – Bogdan Grzechnik, Zenon Marzec; „Kształcenie kadr realizujących zadania z ewidencji gruntów i budynków” – dr Ewa Wysocka, Alicja Kulka.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych przedstawioną problematyką do udziału w konferencji. Liczymy na szeroki udział przedstawicieli wykonawstwa związanego z problematyką konferencji oraz przedstawicieli administracji wszystkich szczebli.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie:

http://www.sgp.geodezja.org.pl/