Aktualności | 2010-09-22
Geomatyka w Lasach Państwowych

Geomatyka w Lasach Państwowych

30 referatów wysłuchało ponad 230 osób reprezentujących struktury Lasów Państwowych, ośrodki nauki związane z geomatyką leśną, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, firmy komercyjne, administrację państwową i samorządową oraz organy podległe Ministrowi Środowiska.

Uczestnicy Konferencji zdefiniowali 6 wniosków, które przedstawili jako propozycje, do akceptacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych:

1. Należy dążyć do nawiązania instytucjonalnej współpracy Lasów Państwowych i GUGiK, mającej na celu ustalenie zasad eliminacji różnic występujących pomiędzy danymi georeferencyjnymi, gromadzonymi w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, a tymi samymi danymi gromadzonymi przez PGL Lasy Państwowe.

2. Niezbędne jest powołanie Zespołu Ekspertów, którzy określą oczekiwania Lasów Państwowych w stosunku do danych skaningu laserowego pozyskiwanego przez GUGiK dla Polski. Konieczne jest możliwie szybkie podjęcie rozmów z GUGiK w tej sprawie.

3. Stosowane powszechnie techniki i technologie geomatyki (w tym szczególnie fotogrametrii i teledetekcji), powinny stać się źródłem informacji tematycznych, a nie tylko informacji geometrycznych związanych z określeniem położenia obiektów. Przygotowywane instrukcje i zasady dotyczące gospodarki leśnej powinny uwzględniać stosowanie tych technik i technologii.

4. Należy dążyć do opracowania zasad zarządzania danymi przestrzennymi na poziomie DGLP i RDLP wraz z określeniem aplikacji umożliwiającej dostęp i przetwarzanie tych danych.

5. Powinny zostać określone procedury stosowania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w sytuacjach klęsk żywiołowych.

6. Wymiana informacji dotyczących rozwoju geomatyki jest konieczna. Niezbędne jest zorganizowanie kolejnej VI Konferencji pod nazwą „Geomatyka w Lasach Państwowych” w roku 2012.

Źródło: http://geomatyka.lasy.gov.pl/web/geomatyka/konferencjav