Aktualności | 2010-09-22
Europa zmierza w kierunku naturalnych czynników chłodniczych

Europa zmierza w kierunku naturalnych czynników chłodniczych

Rynek czynników chłodniczych zatoczył wielkie historyczne koło. Historia ich wykorzystywania rozpoczęła się od naturalnych i w chwili obecnej Unia Europejska dąży, aby powrócić do stosowania właśnie tych czynników. Zanim w latach 30-tych XX wieku zostały opracowane i rozpowszechnione pierwsze syntetyczne czynniki chłodnicze z grupy CFC, urządzenia chłodnicze - zarówno duże, jak i małe - pracowały z amoniakiem NH3, dwutlenkiem siarki SO2 czy chlorometanem CH3Cl. W chwili obecnej nie przewiduje się stosowania dwutlenku siarki oraz chlorometanu, natomiast amoniaku, wody, dwutlenku węgla, izobutanu, propanu oraz innych węglowodorów, powietrza i mieszanin wymienionych czynników.

Kierunki rozwoju chłodnictwa w Europie

Unia Europejska nie zakazuje stosowania czynników chłodniczych z grupy HFC, jednakże wszystkie one znalazły się w grupie tak zwanych f-gazów (niektóre fluorowane gazy cieplarniane). Wspólnota Europejska stworzyła specjale rozporządzenie, które zawiera wytyczne jak należy postępować z fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych wraz z aktami wykonawczymi dokładnie to opisuje. Założenia tego rozporządzenia nie są w Polsce póki co umocowane prawnie, ale nie oznacza to, że w Polsce nie obowiązują, gdyż prawo unijne jest nadrzędne nad prawem polskim.

Celem tego rozporządzenia (a także paru innych niezwiązanych z branżą chłodnictwa i klimatyzacji) jest osiągnięcie do 2012 roku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 8% w porównaniu z rokiem 2008. A w ujęciu długoterminowym - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 70% w porównaniu z rokiem 1990. Gazy cieplarniane to nie tylko chłodnictwo, ale przede wszystkim energetyka cieplna. I to właśnie w tym sektorze gospodarki mają być poniesione największe konsekwencje celów Unii Europejskiej.

Zużycie f-gazów w Europie

F-gazy zgodnie z rozporządzeniem nr 842/2006 to gazy z grupy HFC, PFC oraz sześciofluorek siarki SF6. Unia Europejska, póki co, skupia się na monitorowaniu stanu emisji czynników z grupy f-gazów na terenie Wspólnoty. Należy zakładać, że jeśli obecne uregulowania prawne nie przyniosą spodziewanego efektu, Komisja Europejska zaostrzy prawo, w celu redukcji emisji tych gazów do atmosfery.

Komisja Europejska opublikowała raport o rynku f-gazów w Unii Europejskiej w latach 2007 i 2008 [4]. Z raportu tego [4] wynika, że produkcja f-gazów w Unii Europejskiej spadła o 28,24%. Natomiast w przeliczeniu na ekwiwalent CO2, spadek produkcji wyniósł 27,93%.

Jeśli chodzi o import fluorowanych gazów cieplarnianych, odnotowano wzrost o 15,21% w ujęciu masowym oraz wzrost o 12,84% w ujęciu ekwiwalentu CO2. Eksport tymczasem zmalał o 18,10% w ujęciu masowym, natomiast w ujęciu ekwiwalentu CO2 zmalał o 21,28%. Zatem jeśli chodzi o ogólny bilans, to z raportu Komisji Europejskiej można wyznaczyć dwie wartości. Jedną, wynikająca z bilansu produkcji, importu i eksportu, a drugą wynikająca z ilości substancji wprowadzonych do obrotu na teren rynku Unii Europejskiej.

Istotne wydaje się w tym miejscu porównanie zarówno bilansu masowego f-gazów, jak i bilansu ekwiwalentu CO2. Według bilansu import/eksport/produkcja ilość zużywanych gazów w Unii zmalała o 3,23%. Natomiast według zebranych danych na temat ilości wprowadzonych na rynek f-gazów, ich ilość wzrosła o 0,98%. Jeszcze wyraźniej różnicę tę widać, gdy porównywany jest ekwiwalent CO2. Według bilansu import/eksport/produkcja ilość zużytych f-gazów w Europie zmalała o 8,10%, natomiast z raportu dotyczącego ilości wprowadzanych na rynek gazów, zużycie wzrosło o 13,51%.

Zjawisko to wynika przede wszystkim z faktu, że zużycie fluorowanych gazów cieplarnianych w chłodnictwie zmniejsza się, gdyż coraz częściej stosowane są naturalne czynniki chłodnicze, natomiast w elektroenergetyce zużycie tych gazów nieustannie zwiększa się. Chodzi tu przede wszystkim o zastosowanie sześciofluorku siarki SF6 w urządzeniach wysokiego napięcia. Czynnik ten jest stosowany jako gaz izolacyjny oraz gaz gaszący łuk elektryczny. Jak do tej pory nie opracowano substancji o podobnych właściwościach do sześciofluorku siarki, stąd też nie zmniejszająca się popularność tego gazu. Warto wspomnieć, że SF6 ma największy współczynnik ocieplenia globalnego GWP ze wszystkich f-gazów, który wynosi 22200.