Aktualności | 2010-09-20
Sympozjum "Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę

Sympozjum  "Utrzymanie i eksploatacja zapór i innych obiektów piętrzących wodę

W Sympozjum wzięło udział 51 specjalistów (w tym prawie wszyscy to mgr inż. hydrotechnicy) z 21 przedsiębiorstw i instytucji z całej Polski, zajmujących się inżynierią i gospodarką wodną.

Wygłoszono następujące referaty (z pokazem na Power-Poincie):

Wybrane ważne problemy związane z projektowaniem i bezpiecznym użytkowaniem budowli piętrzących wodę- mgr inż. Stanisław Naprawa z Firmy Geostaff w Warszawie,

Katastrofalna powódź w Polsce w 2010 r. Przyczyny powstania, przebieg i skutki powodzi- mgr Roman Skąpski Szef Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznego IMGW w Warszawie,

Zapora Porąbka na rzece Sole, eksploatacja i rys historyczny- mgr inż. Anna Połoska-Wróbel z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Naprawa betonowych konstrukcji hydrotechnicznych-mgr inż. Kazimierz Ładyżyński Dyrektor Hydrobudowy 1 w Warszawie.

W dyskusji wzięli udział:

mgr inż. Piotr Lebiecki z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który poruszył sprawę stanu budowli piętrzących wodę w Polsce z uwzględnieniem ostatniej katastrofalnej powodzi,

mgr inż. Zbigniew Bestyński z Firmy Geofizyka w Warszawie, który zaprezentował rezultaty badań geofizycznych korpusu zapory ziemnej w Przeczycach wykonanych w 2009 r. i inne prace geofizyczne tej Firmy,

Paweł Bilangowski z Firmy Szagru ze Studzenic, który przedstawił możliwość zastosowania wyrobów Firmy (klapy zwrotne średnicy 110-2000 mm) w budownictwie wodnym,

dr inż. Henryk Płocharski, który omówił możliwość zastosowania geodrenów w eksploatowanych budowlach wodnych,

mgr inż. Stanisław Naprawa, który podsumował wypowiedzi własne i innych uczestników Sympozjum.

Pani mgr inż. Anna Naprawa, zrealizowała pokazy referatów i wypowiedzi w dyskusji na Power-Poincie.

Sympozjum było dla uczestników i referentów bezpłatne. Sponsorami Sympozjum byli: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor mgr inż. Leszek Bagiński -użyczył nieodpłatnie salę na obrady Sympozjum wraz z urządzeniami audiowizualnymi, Hydroprojekt w Warszawie, Prezes mgr inż. Dariusz Gronek- sfinansował posiłek w przerwie obrad,

Zarząd budowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Czajka z Warbudu w Warszawie, Szef Budowy mgr inż. Mariusz Marjański-zorganizował i obsłużył wycieczkę na Oczyszczalnię uczestników Sympozjum,

Hydrobudowy 1 w Warszawie Dyrektor mgr inż. Kazimierz Ładyżyński- podjął obiadem uczestników wycieczki na oczyszczalnię,

Pani mgr inż. Anna Michna Dyrektor Zarządu Zlewni Wisły Mazowieckiej- zajęła się sprawami organizacyjnymi związanymi z Sympozjum na terenie RZGW,

Przewiduje się wydrukowanie wygłoszonych referatów i wypowiedzi w dyskusji w oddzielnej broszurze, lub ich wydrukowanie w czasopiśmie Gospodarka Wodna.

Zgłoszono postulat organizowania corocznego spotkania polskich hydrotechników na Sympozjum Eksploatacji Budowli Wodnych (15 września lub w dniach sąsiednich).

Przewodniczący Sympozjum dr inż. Zbigniew Janusz Ambrożewski