Aktualności | 2010-09-15
Inauguracja projektu dotyczącego Krajowego Systemu Zarządzania

Inauguracja projektu dotyczącego Krajowego Systemu Zarządzania

Głównym celem projektu jest budowa spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT). Projekt obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. Budowa BDOT przyczyni się pośrednio do lepszego funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie ilości i poprawę jakości usług opartych o lokalizację przestrzenną świadczonych on-line przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną dla administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

W szczególności, budowa BDOT zagwarantuje:

- wzmocnienie infrastruktury informacji przestrzennej państwa poprzez integrację istniejących rejestrów i baz danych z bazą danych obiektów topograficznych dla obszaru całego kraju,

- rozwój przedsiębiorczości poprzez bezpośredni dostęp on-line do aktualnych rejestrów baz danych obiektów topograficznych,

- znaczące skrócenie czasu oczekiwania na aktualne, wysokiej jakości dane topograficzne i tematyczne,

- usprawnienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez dostarczanie danych niezbędnych do prowadzenia analiz i symulacji na wszystkich szczeblach administracyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną w zakresie baz danych przestrzennych w ramach platformy e-PUAP.

Jako zasadnicze dziedziny, w których możliwe jest szerokie korzystanie z baz danych obiektów topograficznych można wymienić:

- administrację wszystkich szczebli (poziomów) i służby publiczne,

- działalność gospodarczą, planowanie rozwoju i planowanie przestrzenne,

- logistykę i systemy transportowe,

- środowisko przyrodnicze.

W ramach realizacji Projektu zostanie wdrożony system wizualizacji kartograficznej pozwalający na zautomatyzowaną prezentację zawartości zbiorów danych BDOT, przy zachowaniu poprawnego przekazu informacyjnego. Umożliwi to systemowe publikowanie standardowych opracowań kartograficznych, czyli map topograficznych w skalach: 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 i map ogólnogeograficznych w skalach: 1:250000, 1: 500 000, 1: 1 000 000.

Projekt GBDOT zakłada, iż dostęp do systemu i do baz danych będzie możliwy poprzez portal internetowy geoportal.gov.pl zawierający usługi wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania danych. Projektowane rozwiązania zapewnią zarówno zasilanie BDOT z innych rejestrów referencyjnych (nie tylko rejestrów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej) jak również umożliwią udostępnianie i publikację danych do innych systemów prowadzonych przez administrację. Powyższe rozwiązania mają na celu uniknięcie wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych samych danych przez wielu użytkowników.

W trakcie konferencji, udział w której jest bezpłatny, zostaną omówione następujące tematy:

- cele Projektu, stan realizacji,

- GBDOT jako ogniwo infrastruktury informacji przestrzennej kraju,

- użyteczność baz danych referencyjnych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny, dostępny jest na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/wydarzenia/georeferencyjna-baza-danych-obiektow-topograficznych-gbdot-wraz-z-krajowym-systemem-zarzadzania