Aktualności | 2010-09-03
Pompy ciepła - energooszczędne urządzenia chłodnicze i odnawialne źródła energii

Pompy ciepła  - energooszczędne urządzenia chłodnicze i odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – stan prawny w Europie

Europie roku 2009 zaczęła obowiązywać Dyrektywa PEiR 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa OZE). Rozszerza ona katalog odnawialnych źródeł energii o dwa nowe rodzaje: aerotermalną (ciepło zmagazynowane w otaczającym powietrzu) i hydrotermalną (ciepło zmagazynowane w wodach powierzchniowych). Energię tę pozyskują pompy ciepła – urządzenia chłodnicze przetwarzające energię pochodzącą z naturalnych źródeł niskotemperaturowych (powietrze atmosferyczne, grunt, wody powierzchniowe) na energię użyteczną.

W warunkach europejskich potencjał wykorzystania pomp ciepła jest ogromny. W wielu krajach UE stosuje się zachęty finansowe dla inwestorów zainteresowanych montażem pomp ciepła: dopłaty i ulgi inwestycyjne (np. we Francji, Włoszech, Austrii), niższe opłaty taryfowe za energię elektryczną pobieraną przez pompy ciepła (Niemcy) czy niższy podatek od urządzeń wykorzystujących energię odnawialną (Portugalia).

Znaczący punkt w kierunku promowania pomp ciepła jako OZE oraz wymiany i wykorzystania doświadczeń międzynarodowych został poczyniony podczas ubiegłorocznego kongresu poświęconego Ochronie Klimatu w Technice Chłodniczej, Klimatyzacyjnej i Pomp Cipła PRO-CLIMATE (Poznań, wrzesień 2009), nad którym patronat wspólnie sprawowali Minister Środowiska i Minister Gospodarki. Panel poświęcony europejskim i polskim doświadczeniom w stosowaniu pomp ciepła cieszył się olbrzymim zainteresowaniem i znaczącą frekwencją.

Odnawialne źródła energii – prace legislacyjne w Polsce

Doceniając znaczenie dla polskiej gospodarki energii pochodzącej ze wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych, z poselskiej inicjatywy ustawodawczej powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o odnawialnych zasobach energii i ich racjonalnym wykorzystaniu (druk 2307). Po zapoznaniu się z tym projektem można zauważyć, że konieczne jest uzupełnienie go o zapisy wspomnianej Dyrektywy OZE i uwzględnienie dwóch nowych odnawialnych źródeł energii – aerotermalnej i hydrotermalnej. W przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii niezwykle ważny dla osiągnięcia optymalnej efektywności wykorzystania jest fachowo wykonany montaż i rozruch instalacji. Dyrektywa OZE określa wymagania wobec kompetencji osób zajmujących się instalacją tych urządzeń i zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia przed końcem 2011 roku certyfikacji kompetencji. Od strony technicznej pompa ciepła stanowi urządzenie chłodnicze, w którym przetwarzanie energii odbywa się dzięki płynom roboczym, zwanym powszechnie czynnikami chłodniczymi, a montaż i rozruch takich urządzeń wymaga specjalistycznego przygotowania. Większość stosowanych w pompach ciepła czynników podlega wymogom Rozporządzenia PEiR 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów), które wprowadza między innymi obowiązkowe certyfikaty personalne i firmowe. Polski projekt przedmiotowej ustawy jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Ustawa ta powinna być spójna z aktem prawnym regulującym problematykę OZE, a zakres wymagań dla instalujących pompy ciepła wykorzystujące F-gazy powinien być określony w ustawie F-gazowej.