Aktualności | 2010-08-06
Informatyczny System Osłony Kraju powstanie przed rokiem 2014

Informatyczny System Osłony Kraju powstanie przed rokiem 2014

W dniu 30.07.2010 została podpisana umowa nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej reprezentującym konsorcjum w składzie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” – ISOK, w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Udział finansowy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stanowi kwotę 117 780 000 PLN, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na budowę georeferencyjnych baz danych. Zadania realizowane przez GUGiK polegają m.in. na:

- pozyskaniu i weryfikacji danych odnośnie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu powierzchni terenu przy wykorzystaniu technologii lotniczego skaningu laserowego LIDAR dla powierzchni około 200 000 km2,

- pozyskaniu wysokorozdzielczej ortofotomapy dla terenów zurbanizowanych (obszary miast i aglomeracji miejskich) o łącznej powierzchni około 15 000 km2,

- zaprojektowaniu i wdrożeniu Krajowego Systemu Zarządzania NMT,

- rozbudowie BDOT o elementy niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_index_news.php?news=625