Wyniki 21-30 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"BOHDAN CZERNIAWSKI"

Wielowarstwowe folie giętkie z udziałem warstwy PA


  1. Wstęp Wielowarstwowe giętkie folie termoformowalne z udziałem warstwy PA wytwarzane są przez laminowanie oraz przez współwytłaczanie. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie dwóch różnych technik wytwarzania folii wielowarstwowych, na początku rozważań w tym zakresie celowe jest ujednolicenie terminologii. Termin: laminat znajduje uzasadnienie w odniesieniu do folii wielowarstwowej, z udziałem zarówno folii z tworzyw sztucznych, jak również tych folii z innymi materiałami np. z papierem lub z folią Al, wyprodukowanych przed wytworzeniem folii wielowarstwowej. Tradycyjnie liczba folii czy też innych materiałów wchodzących w skład laminatu jest równoznaczna z liczbą jego warstw. Przykładowo materiał PA/PE uzyskany przez sklejanie folii to laminat dwuwarstwowy. Natomiast folia współwytłaczana o takiej samej grubości warstw PA oraz PE, w której grubość warstwy wiążącej nie musi być wyraźnie większa od grubości warstwy kleju w wymienionym wyżej laminacie, uznawana jest za folię trójwarstwową. Dlatego też dla uniknięcia nieporozumień w przypadku folii wielowarstwowejwytwarzanej przezwspółwytłaczanie stosować należy termin: folia współwytłaczana, rezerwując termin: laminat dla materiałów uzyskiwanych przez łączenie gotowych folii. 2. Wytwarzanie folii wielowarstwowych przy wykorzystaniu techniki laminowania W technice laminowania, w której uprzednio wyprodukowane folie łączone są najczęściej przez sklejanie, pierwotnie do łączenia stosowano dwuskładnikowe poliuretanowe kleje rozpuszczalnikowe, a w późniejszym czasie również innego typu jedno- lub dwu składnikowe kleje bezrozpuszczalnikowe. Do zalet klejenia bezrozpuszczalnikowego należą przede wszystkim oszczędności energetyczne wynikające z wyeliminowania tunelu suszącego niezbędnego do odparowania rozpuszczalników, stosowanych w technice klejenia rozpuszczalnikowego. Na szerszą skalę produkcję laminatów z udziałem warstwy PA, w tym również z przeznaczeniem do termoformowania, w lat[...]

Znaczenie zamknięć z tworzyw sztucznych w technice opakowaniowej


  1. Wstęp Stanowiące integralną część opakowania, zamknięcie spełnia szereg istotnych funkcji:  zapobiega powstawaniu strat produktu;  uczestniczy w zachowaniu jakości produktu;  uczestniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa konsumenta oraz środowiska;  ułatwia wykorzystanie produktu;  zapewnia możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania opakowania przy stopniowym zużytkowywaniu zawartości;  zapewnia bezpieczeństwo dzieciom - w przypadku wykorzystania do produktów niebezpiecznych, stosowanych w gospodarstwie domowym oraz do produktów farmaceutycznych;  informuje o niepożądanym dostępie do zawartości opakowania;  umożliwia wykorzystanie produktu przez osoby w starszym wieku i niecałkowicie sprawne manualnie;  obecnie coraz częściej uczestniczy także w informacji o produkcie i w jego promocji. W światowej, a także krajowej technice opakowaniowej dominującą pozycję zarówno pod względem znaczenia, jak też wielkości zużycia przez wiele lat zajmowały zamknięcia metalowe, przekraczając 50% łącznego zużycia zamknięć. W ostatnim dziesięcioleciu sytuacja stopniowo ulegała zmianie i obecnie na świecie dominują - w tym również pod względem wielkości zużycia - zamknięcia z tworzyw sztucznych. Poza produkcją standardową, zamknięcia coraz częściej projektowane i wytwarzane są na indywidualne zamówienia klienta, zaś realizacji tego rodzaju przedsięwzięć sprzyja własne biuro projektowo-konstrukcyjne. Potrzeba projektowania na indywidualne zamówienia wynika zarówno z dynamicznego rozwoju technologii opakowaniowych, jak też z coraz wyraźniejszej konkurencji na rynku, wymuszającej konieczność indywidualizacji opakowania i jego zamknięcia dla zwiększenia walorów marketingowych produktu - już istniejącego, ale także wprowadzanego do obrotu. Indywidualizacja ma szczególne znaczenie w segmencie opakowań do kosmetyków, gdzie opakowanie, pobudzając wyobraźnię klienta, ma istotny wpływ na wzrost sprzedaży. 2. Rynek zamknięć z tworzyw sztuc[...]

Zmiany w metodyce badań opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko


  1. Charakterystyka zmian w badaniach według normy PN EN ISO 8317:2006, wynikających z projektu nowelizacji normy ISO/DIS 8317: 2014 W 2006 r. jako Polska Norma PN EN ISO 8317: 2006 [1] ustanowione zostało tłumaczenie angielskiej wersji Normy Europejskiej EN ISO 8317: 2004 [2] wraz z poprawką AC: 2005. Podstawę wykonywanejwkraju oceny opakowańwpowyższymzakresie stanowi norma PN EN ISO 8317: 2006 Opakowania zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko - Wymagania i metody badań opakowań, przystosowanych do powtórnego zamknięcia [1].Wtymroku opracowany został projekt nowelizacji NormyMiędzynarodowej ISO 8317: 2003 w postaci ISO/DIS 8317: 2014 [3], nad którym głosowania zakończyły się 3 września br. Nowy projekt wprowadza szereg istotnych zmian w dotychczasowej normie ISO 8317: 2003/Cor 1: 2005 [4], przywołuje ponadto wdrożoną przez PKN metodą uznaniową istotną normę EN ISO 13127: 2012Opakowania zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko - Mechaniczne metody badań opakowań przeznaczonych do ponownego zamykania, z systemem zabezpieczenia przed niepożądanym otwarciem przez dziecko [5]. Norma PN EN ISO 13127: 2013 [6], w odróżnieniu od PN EN ISO 8317: 2006 [1] regulującej kwestię badań z udziałem paneli - grup badawczych, dotyczy badań przy wykorzystaniu metod mechanicznych. Za warte przybliżenia Czytelnikom uznano wprowadzone zmiany w nowym projekcie w stosunku do ustanowionej normy PN EN ISO 8317: 2006 [1], a także fakt ustanowienia normy PN EN ISO 13127: 2013 [6]. 2. Propozycje zmian terminologicznych w zakresie opakowań z systemem zabezpieczenia przed niepożądanym otwarciem przez dziecko W PN EN ISO 8317: 2006 [1], niezbyt fortunnie angielski termin reclosable packaging przetłumaczono jako opakowanie przystosowane do powtórnego zamknięcia. Inaczej natomiast, OPAKOWANIE 11/2014 60 PACKAGING SPECTRUM Zmiany w metodyce badań opakowań zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem przez dziecko BOHDA[...]

Rozwój opakowaniowej działalności badawczej w Polsce DOI:10.15199/42.2015.9.3


  Opakowania w Polsce w latach 50. XX wieku Wlatach 50. i jeszczewiele lat później dziedzina opakowań była mocno niedoceniona, zarówno w dość powszechnym odczuciu społecznym, jak też na szczeblach władzy. W tym okresie na krajowym rynku jako opakowania transportowe wykorzystywano głównie skrzynki i beczki drewniane, blaszane beczki i konwie oraz balony szklane.Wśród opakowań jednostkowych dominowały torebki papierowe, słoiki, a także butelki szklane, o nadmiernej masie i niezbyt funkcjonalnych zamknięciach, oraz puszki do konserw, których otwarcie bez skaleczenia graniczyło z cudem. W grupie materiałów giętkich poza tworzywami papierniczymi i nieznaczną ilością folii Al najbardziej rozpowszechnionym materiałem był tomofan - niepowlekana folia z regenerowanej celulozy, której właściwości zależały od warunków atmosferycznych, a także od charakterystyki pakowanego produktu. Desorpcja wody z tomofanu wywoływała spadek jego wytrzymałości, przekroczenie poziomu zawartości wody wynikające z nadmiernej sorpcji powodowało zaś deformację powierzchniową (marszczenie się folii). Zakład Opakowań w Instytucie Handlu i Żywienia Zbiorowego - punkt wyjścia Na początku lat 50. powstała pierwsza w Polsce placówka badawcza związana z tematyką opakowaniową: Zakład Opakowań, utworzony w Instytucie Handlu i Żywienia Zbiorowego (IHiŻZ), należącym do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Ze wyglądu na ówczesne zapotrzebowanie rynku, w Zakładzie Opakowań najwcześniej działalność podjęła Pracownia Opakowań Drewnianych, zatrudniająca absolwentów Wydziału Technologii Drewna SGGW. Z myślą o rozwoju nowych rozwiązań w technice opakowaniowej powołano Pracownię Opakowań z Tworzyw Sztucznych, w której zatrudnienie znaleźli absolwenci Wydziału Chemicznego PolitechnikiWarszawskiej, w tymci specjalizujący się w technologii tworzyw sztucznych. Naturalną konsekwencją zatrudnienia w Instytucie było podejmowanie i prowadzenie prac badawczych, rozpoczęto także badani[...]

Analiza krajowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych DOI:10.15199/42.2016.11.3


  Prace w zakresie analizy rynku opakowań podjęto w COBRO już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.Jedną z wcześniejszych prac w tym zakresie stanowi analiza wykona - na przez Grabowską i Jakowskiego [1]. Opracowanie to obej - mowało opakowania z wszystkich branż materiałowych. Stąd też wystąpiła konieczność ujęcia szeregu pozycji w postaci za - gregowanej. Szybko okazało się, że istnieje zapotrzebowa nie na opraco - wania rynkowe o znacznie większym stopniu szczegółowości, niż mogą zapewnić dane o rynku w postaci zagregowanej. Do - tyczy to zwłaszcza branży opakowań z tworzyw sztucznych,[...]

PACKAGING SPECTRUM: Raport z międzynarodowej konferencji na temat dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej DOI:


  The International Conference And Exhibition for The Bi-Oriented Polypropylene Film Industry report STRESZCZENIE: Podano informacje na temat Międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017, dotyczącej dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej, zorganizowanej przez Applied Market Information (AMI) na Florydzie, w dniach 27-29 marca 2017 roku. W prezentowanej publikacji omówiono pierwszych 10 referatów, które zostały przedstawione w pierwszym dniu tej konferencji. ABSTRACT: The information connected with International Conference BOPP Film 2017 (Biaxially Oriented Polypropylene Film), arranged by Applied Market Information, at Florida on 27-29 of March 2017, were given. In this paper first 10 presentations presented during the first day of this Conference, were characterized. W dniach 27-29 marca odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej pt. BOPP Film 2017, zorganizowana na Florydzie przez Applied Market Information (AMI). Udział wzięło w niej ponad 200 delegatów reprezentujących 31 krajów. Jako impreza towarzysząca konferencji zorganizowana została wystawa, w której uczestniczyło 18 przedsiębiorstw biorących udział w konferencji, w tym także jej sponsorów. Wśród prezentacji znalazł się referat autorów z Polski, który zaprezentował członek Rady Naukowej COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań Andrzej Kornacki. Referaty ze wspomnianej konferencji powinny okazać się interesujące dla czytelników czasopisma Opakowanie, dlatego też w niniejszej publikacji referaty te zostaną krótko omówione. W pierwszej z dwóch przewidzianych publikacji znalazła się prezentacja referatów wygłoszonych w pierwszym dniu konferencji, to jest od pozycji od 1 do 10 zamieszczonej poniżej listy [1]. Lista referatów zaprezentowanych na konferencji BOPP Film 2017 1. Charmaine Russell, Unit Manager, Consumer Packaging, AMI Consulting, United Kingdom: Wzrost i perspektywy globalnego rynku folii BOPP; 2. Rodney Weaver, Seale[...]

Packaging spectrum: Analiza aktualnego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w kraju i prognoza jego dalszego rozwoju DOI:10.15199/42.2018.3.2


  Analysis of actual plastics packaging market in Poland and the forecast of its development STRESZCZENIE: W niniejszej publikacji scharakteryzowano wykonaną w COBRO w roku 2017 pracę Analiza aktualnego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w kraju i prognoza jego dalszego rozwoju, przygotowywaną obecnie do wydania w formie monografii. Prezentowaną w tej pracy analizę rynku krajowego opakowań z tworzyw sztucznych w latach 2013-2016 ujęto w odmienny sposób w porównaniu z analizami rynku wykonywanymi w poprzednim okresie. Dla realizacji tego celu wykorzystano raport Fundacji Plastics Europe Polska dotyczący rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce, udostępniony w roku 2017. Dzięki temu zaistniała możliwość skonfrontowania oszacowań COBRO w zakresie dotyczącym czterech tworzyw sztucznych masowego stosowania z danymi raportu Europe Plastics Polska. Raport Plastics Europe Polska wskazuje, że w roku 2016 zużycie czterech tworzyw, to jest: różnych odmian PE, PP, PET oraz PS, stanowiło aż 91% krajowego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne do produkcji opakowań. Za uzasadnione uznano skoncentrowanie się na przedstawieniu w monografii sytuacji w zakresie wykorzystania tych czterech tworzyw decydujących o wielkości zużycia tworzyw sztucznych w branży opakowań. Nie oznacza to pominięcia innych tworzyw, które pomimo mniejszego zużycia mają istotne znaczenie dla branży opakowań. Tworzywa te odpowiednio do skali tego znaczenia, zostaną uwzględnione w monografii. ABSTRACT: In this paper the COBRO elaboration under the title: Analysis of actual plastics packaging market in Poland and the forecast of its development, made in 2017 year, has been characterized. This elaboration is predicted to be published in the form of monograph. The analysis for the period of 2013-2016 years, has been made in a different way, comparing with the previous analyses. For realization of this objective, the report of Foundation of Plastics Europe Polska, presenting plastics packaging market i[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Sprężone i syntetyczne powietrze w pakowaniu oraz medycynie - badanie czystości i wytwarzanie jałowych mieszanin gazowych DOI:10.15199/42.2018.8.2


  The International Conference And Exhibition for The Bi-Oriented Polypropylene Film Industry report - part II STRESZCZENIE: Część I Raportu z Międzynarodowej konferencji na temat dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej ukazała się w numerze 12. z roku 2017 czasopisma Opakowanie (Packaging Spectrum). W części II scharakteryzowano natomiast: 8 kolejnych prezentacji z powyższej konferencji (pozycje od 11. do 18.), wg listy zamieszczonej w części wstępnej niniejszej publikacji. ABSTRACT: The information connected with International Conference BOPP Film 2017 (Biaxially Oriented Polypropylene Film), arranged by Applied Market Information, at Florida on 27-29 of March 2017, were given. In this paper next 8 presentations presented during the second day of this Conference, were characterized. W dniach 27-29 marca 2017 odbyła się Międzynarodowa konferencja dotycząca dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej pt. BOPP Film 2017, zorganizowana na Florydzie przez Applied Market Information (AMI). Publikacja pt. Raport z Międzynarodowej konferencji na temat dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej cz. I, która ukazała się w numerze 12 z roku 2017 czasopisma Opakowanie (Packaging Spectrum), zawierała: - ogólne informacje dotyczące Międzynarodowej konferencji pt. BOPP Film 2017, zorganizowanej na Florydzie przez firmę Applied Market Information (AMI), - listę prezentacji przedstawionych na konferencji, - charakterystykę 10 prezentacji przedstawionych w pierwszym dniu powyższej konferencji (pozycje od 1. do 10. zamieszczonej niżej listy). Zgodnie z zapowiedzią w części I, dla ułatwienia czytelnikowi korzystania z obydwu części Raportu na początku części II zostanie powtórzona pełna lista prezentacji przedstawionych na konferencji pt. BOPP Film 2017. Lista prezentacji na konferencji BOPP Film 2017 1. Charmaine Russell, Unit Manager, Consumer Packaging, AMI Consulting, United Kingdom: Wzrost i perspektywy globalnego rynku folii BOPP; 2. Rodney Weaver[...]

Wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów, przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Zbigniew Mielniczuk: Wymagania higieniczno- sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ustawodawstwo krajowe związane z wymaganiami higienicznosanitarnymi, dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest już zharmonizowane z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Podstawę przepisów krajowych stanowią dyrektywy Komis[...]

« Poprzednia strona  Strona 3  Następna strona »