Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Marek Steindel"

Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową Certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia Część I. Certyfikacja personelu i przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Wymagania przepisów prawnych Unii Europejskiej dotyczące działalności, w której wykorzystywane są tzw. F-gazy i substancje kontrolowane skutkują intensywną dyskusją nad ich wdrożeniem również w krajowych przepisach prawnych. W ostatnich miesiącach, z małym poślizgiem wynikających z opóźnienia wydania rozporządzeń Komisji do wydanego w 2006 roku rozporządzenia WE nr 842/2006 Parlamentu i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [1, 2], rozpoczęto w Ministerstwie Środowiska dyskusję z przedstawicielami branży chłodniczej (chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła) w sprawie projektu ustawy wdrażającej postanowienia wymienionego rozporządzenia. Jednocześnie do dyskusji skierowano projekt nowelizacji ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, celem[...]

Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową Certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia Część 2. Ocena kompetencji i szkolenia na potrzeby certyfikacji

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem wdrażania przepisów prawnych UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) jest ochrona środowiska naturalnego. Szkolenie i certyfikacja w zakresie F-gazów i SZWO jako jedne z dróg osiągania powyższego celu powinny także przyczyniać się do poszerzania swobody wymiany usług i swobody przedsiębiorczości w ramach UE. Powinny także umożliwiać personelowi, który nie posiada jeszcze określonego certyfikatu kompetencji, na zdobywanie praktycznych umiejętności w czasie wykonywania czynności pod nadzorem personelu, który posiada stosowne certyfikaty. W procesach certyfikacji można wyróżnić kilka zasadniczych elementów każdego postępowania certyfikacyjnego. Przedstawiono to schematycznie na rysunku 1. [...]

Fluorowane gazy cieplarniane

Czytaj za darmo! »

Opublikowany we wrześniu kolejny, trzeci w ostatnich dwóch latach, projekt założeń do ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] zwanej w skrócie ustawą F-gazową (Założenia do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Ministerstwo Środowiska, projekt z dnia 27 sierpnia 2010 r.) skłania do sformułowania kilku istotnych uwag dotyczących wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji prawnych UE, które uwzględniają także wątpliwości i pytania przedstawicieli branży chłodniczej i klimatyzacyjnej kierowane do Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH jako prowadzącego od wielu lat na szeroką skalę szkolenia i certyfikację kompetencji pracowników tej branży.Przyjęcie i wdrożenie w kraju wspólnotowego porządku prawnego jest jednym z efektów włączenia Polski w struktury UE. Dotyczy to także obszaru działania branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, a jednym z elementów tego procesu jest wdrażanie unijnych regulacji dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Jak wynika z zapisów rozporządzeń [2-3], podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, ale równie ważnymi celami są działania w kierunku podnoszenia świadomości ekologicznej, jakości działań prowadzonych w obszarze objętym regulacją, a także poszerzanie swobody wymiany usług i swobody działalności gospodarczej w ramach UE. Wymienione przepisy prawne dotyczą zarówno personelu wykonującego określone czynności z wykorzystaniem F-gazów, jak również przedsiębiorstw prowadzących taką działalność. Opublikowany przez Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2010 roku projekt założeń do ustawy F-gazowej, opracowany w oparciu o efekty blisko dwuletnich konsultacji m.in. z branżą chłodniczą, stanowił dobrą podstawę do opracowania krajowej regulacji prawnej, umożliwiającej wdrażanie wymagań rozporządzenia (WE) nr 842/2006, rozwiązanie pojawiających się w ostatnim czasie wątpliwości i problemów, a [...]

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Sp. z o.o. w Krakowie Nowe otwarcie


  Początki działalności COCH sięgają roku 1946, tj. okresu utworzenia w Krakowie Centralnego Biura Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych CBAiUCh, początkowo jako centralnej jednostki o charakterze projektowo-konstrukcyjnym przeznaczonej do odtworzenia po wojnie krajowego przemysłu produkcyjnego urządzeń dla tych branż i uruchomienia szeroko zakrojonych inwestycji niezbędnych do odbudowy gospodarki zrujnowanej w wyniku zniszczeń wojennych. W miarę rozwoju przemysłu program działalności i charakter tej jednostki ulegał stopniowo modyfikacjom zmierzającym do przystosowania jej w szerszym zakresie do działalności badawczo- rozwojowej. W wyniku dokonywanych przekształceń, w roku 1960 Dział Urządzeń Chłodniczych został wydzielony z CBAiUCh i na jego bazie został utworzony w Krakowie Centralny Ośrodek Chłodnictwa, do którego przeniesiono w całości działalność w zakresie urządzeń chłodniczych. Po transformacji ustrojowej w latach 1989-90 COCH uzyskał status jednostki badawczo-rozwojowej. W roku 2008 podjęte zostały przez Ministerstwo Gospodarki działania zmierzające stopniowo do komercjalizacji i prywatyzacji COCH. W pierwszej fazie JBR COCH został przekształcony w spółkę skarbu państwa pod nazwą Centralny Ośrodek Chłodnictwa Sp. z o.o. COCH w Krakowie. W umowie założycielskiej spółki przewidziano utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności i uprawnień COCH i jako podstawę prawną działania spółki przyjęto zarówno przepisy Ustawy o Jednostkach Badawczo- Rozwojowych jak i Kodeksu Spółek Handlowych. COCH utrzymał również status jednostki naukowej, potwierdzony w roku 2011 przyznaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedniej kategorii. W dniu 29.12.2011 r. nastąpiło podpisanie umowy prywatyzacyjnej, na podstawie której Firma ALTI Sp.J. w Krakowie wykupiła od Ministerstwa Skarbu większościowy pakiet udziałów w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o. stając się je[...]

« Poprzednia strona  Strona 2