Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Korol"

Wyniki badań składu chemicznego i wartości pokarmowej otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe DOI:


  Otręby pszenne i żytnie są materiałami paszowymi wymienionymi w Katalogu Materiałów Paszowych UE [13]. Krajowa produkcja otrąb zbożowych w latach 2015-2017 wyniosła średnio 1341 tys. ton, a zużycie na cele paszowe w tym samym okresie wyniosło 974 tys. ton otrąb z przemiału zbóż i importu [16, 17]. W ocenianym okresie otręby zbożowe, pszenne i żytnie, stanowiły 5,6% całkowitego krajowego zużycia materiałów zbożowych na cele paszowe. Otręby, zwłaszcza pszenne, są chętnie stosowane w produkcji przemysłowych mieszanek paszowych dla drobiu, trzody i bydła. Udział otrąb w produkcji tych mieszanek w ocenianym okresie wyniósł średnio 10,4% [16, 17]. Aktualne wymagania zobowiązują producentów materiałów paszowych do wytwarzania produktów o dobrej jakości, dostosowanych do potrzeb żywieniowych zwierząt [11]. Rozporządzenie (WE) nr 767/2009 [12] nakłada na producentów materiałów paszowych, które są wprowadzane do obrotu rynkowego, obowiązek etykietowania i deklaracji składników pokarmowych. W tabeli 1 podano obowiązkowe deklaracje składników: skrobi, białka ogólnego, tłuszczu surowego i włókna surowego w produktach ubocznych przetwórstwa ziarna zbóż, w tym w otrębach zbożowych. Rozporządzenie (WE) nr 767/2009 [12] podaje dopuszczalne tolerancje składników analitycznych deklarowanych na etykiecie (tab. 2). Jeżeli wynik badania otrąb mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji w stosunku do deklaracji na etykiecie, jest zgodny z wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje zostały ostatnio zmienione Rozporządzeniem Komisji (WE) 2017/2279 [14]. Określenie granic tolerancji w przypadku niedoboru i nadmiaru deklarowanego składnika w nowym rozporządzeniu, ułatwi interpretację i ocenę wyniku badania. W przypadku Tabela 1. Obowiązkowa deklaracja zawartości składników w produktach ubocznych przetwórstwa zbóż Kategoria materiału paszowego Obowiązkowe deklaracje wg rozp. 767/2009, zał. V [13] Produkty uboczne przetwarzania [...]

Produkty uboczne przetwórstwa zbóż na cele paszowe - ocena jakości i wymagania DOI:


  Ocena ubocznych produktów młynarstwa, głównie otrąb pszennych i żytnich, na cele paszowe była przedmiotem publikacji i prezentacji na poprzednich konferencjach zorganizowanych przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS w Krynicy [2, 3, 4]. W latach 2012-2018 produkcja otrąb zbożowych w kraju wynosiła średnio 1350 tys. ton rocznie, podczas gdy średnioroczne zużycie otrąb w żywieniu zwierząt, jako składnika pasz przemysłowych, w tym samym okresie wyniosło 1000 tys. ton [11]. Produkty młynarstwa są ważnym materiałem paszowym wykorzystywanym w żywieniu zwierząt. Informacje nt. składu chemicznego i wartości pokarmowej ubocznych produktów młynarstwa są publikowane w tabelach składu chemicznego pasz [5, 6, 7]. W ostatnich latach wydano zmienione i uzupełnione tabele składu chemicznego pasz dla drobiu, koni i przeżuwaczy [1, 13, 14], w których uaktualniono dane dotyczące ubocznych produktów młynarstwa na cele paszowe. W przedsiębiorstwach zbożowo-młynarskich i piekarskich pozyskiwane są różne produkty uboczne przetwórstwa zbóż, takie jak śruty zbożowe, płatki zbożowe, mąki zbożowe, gluten paszowy pszenny i kukurydziany, łuski zbożowe, zarodki zbożowe z przeznaczeniem na cele paszowe. Produkty te są wymienione w katalogu materiałów paszowych UE , zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE ) 2017/1017, załącznik, część C, Kategoria 1. Ziarno zbóż i ich produkty pochodne [8] (tab. 1). W odróżnieniu od otrąb pszennych i żytnich, dane o innych produktach ubocznych przetwórstwa zbóż są niepełne, a nazewnictwo często nie odpowiada nazewnictwu w katalogu materiałów paszowych UE [8]. Przykładem może być mąka pastewna zbożowa ( jęczmienna, kukurydziana, owsiana, pszenna, żytnia) odpowiadająca paszom zbożowym lub śrutom zbożowym z Katalogu Materiałów Pa- Waldemar Korol , Gra żyna Bielecka , Jolanta Rubaj Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie [...]

Niepożądane zanieczyszczenia w ziarnie zbóż i produktach ubocznych na cele paszowe

Czytaj za darmo! »

Substancje niepożądane w paszach, w tym w ziarnie zbóż i produktach ich przetwarzania na cele paszowe, zgodnie z defi nicją podaną w Dyrektywie 2002/32/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r., oznaczają wszelkie substancje lub produkty, z wyjątkiem patogennych mikroorganizmów, obecne w paszy lub na jej powierzchni, których obecność stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, ludzi i dla środowiska lub które mogą wpływać negatywnie na produkcję zwierzęcą. Ryzyko dla człowieka związane jest z tzw. efektem przenoszenia (carry over) niektórych niepożądanych substancji do produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Ważne jest aby określić jakie są dopuszczalne zawartości szkodliwych substancji przy których nie występują jeszcze negatywne efekty. Dopuszczalne zawartości uwzględniają naturalnie występujące poziomy niepożądanych substancji w paszy i są z reguły niższe od zawartości powodujących widoczne, negatywne skutki w postaci obniżenia kondycji zdrowotnej zwierząt i wyników produkcyjnych lub powodujących zanieczyszczanie produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Wykaz ważniejszych substancji niepożądanych w ziarnie zbóż, produktach ubocznych przetwarzania zbóż i w mieszankach paszowych podano w tab. 1. i ocena zagrożeń w odniesieniu do fl uoru, azotynów, arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i zanieczyszczeń botanicznych[...]

Ocena jakości i bezpieczeństwa otrąb zbożowych na cele paszowe DOI:


  Celem pracy było przedstawienie wyników badań otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe wytworzonych w latach 2006-2015. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne i niepożądane zanieczyszczenia, w tym metale ciężkie, zanieczyszczenia botaniczne, mikotoksyny i pozostałości środków ochrony roślin. Badaniom poddano ogółem 177 próbek otrąb pszennych i 28 próbek otrąb żytnich. Wyniki badań podstawowych składników pokarmowych były zbliżone do danych w tabelach składu chemicznego pasz, z wyjątkiem drobnych otrąb pszennych o jasnym kolorze pozyskiwanych w produkcji makaronów. Metale ciężkie, ołów, kadm i rtęć, występowały w śladowych ilościach, wielokrotnie niższych od zawartości maksymalnych. Również zawartości mikotoksyn i pozostałości środków ochrony roślin były niższe od dopuszczalnych. Wyniki badań porównano z wymaganiami w zakresie dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych deklarowanych na etykiecie. Słowa kluczowe: otręby, pasza, badanie, skład chemiczny, substancje niepożądane.Otręby pszenne i żytnie są materiałami paszowymi, chętnie stosowanymi w żywieniu zwierząt, wymienionymi w Katalogu Materiałów Paszowych UE [21]. Krajowa produkcja otrąb zbożowych w 2015 r. wyniosła 1350 tys. ton a zużycie na cele paszowe 980 tys. ton, co stanowiło 73% produkcji [25]. W 2015 r. otręby zbożowe stanowiły 6,0% całkowitego krajowego zużycia materiałów zbożowych na cele paszowe. Przepisy "prawa paszowego" zobowiązują producentów do wytwarzania pasz o właściwej jakości, dostosowanych do potrzeb żywieniowych zwierząt, bez ryzyka wprowadzanie niepożądanych pozostałości wpływających na zdrowie zwierząt i bezpieczeństwo produktów zwierzęcego pochodzenia. Aktualne przepisy "prawa paszowego" nakładają na producentów materiałów paszowych, w tym otrąb zbożowych w obrocie rynkowym, obowiązek spełnienia wymagań w zakresie etykietowania, w tym zamieszczania obowiązkowej deklaracji składników, dla których określono[...]

Ocena jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe DOI:


  Ocena jakości otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe była przedmiotem publikacji i prezentacji na poprzednich konferencjach [2, 3]. Otręby zbożowe są głównym produktem ubocznym przetwórstwa zbóż wykorzystywanym w żywieniu zwierząt. Informacje nt. otrąb zbożowych są dobrze udokumentowane w tabelach składu chemicznego pasz [1, 3-7]. W przedsiębiorstwach zbożowo- -młynarskich i piekarskich pozyskiwane są inne produkty uboczne przetwórstwa zbóż, jak śruty zbożowe, płatki zbożowe, mąki zbożowe paszowe, gluten paszowy pszenny i kukurydziany, łuski zbożowe, zarodki zbożowe z przeznaczeniem na cele paszowe. Produkty te są wymienione w najnowszej edycji katalogu materiałów paszowych UE , zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE ) nr 2017/2017 z dnia 15 czerwca 2017 r., załącznik, część C, Kategoria 1. Ziarno zbóż i ich produkty pochodne [12], (tab. 1). W odróżnieniu od otrąb pszennych i żytnich, dane o innych produktach ubocznych przetwórstwa zbóż są niepełne, a nazewnictwo często nie odpowiada nazewnictwu w katalogu materiałów paszowych UE [12]. Przykładem może być mąka pastewna zbożowa ( jęczmienna, kukurydziana, owsiana, pszenna, żytnia) występująca np. w tabelach składu chemicznego i wartości pokarmowej poprzedniego wydania Norm Żywienia Świń [7], odpowiadająca paszom zbożowym lub śrutom zbożowym z Katalogu Materiałów Paszowych UE [12], ale niewystępująca w aktualnym wydaniu Norm Żywienia Świń [17]. Innym przykładem nowych materiałów paszowych pochodzenia roślinnego są produkty przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego, nienadające się do konsumpcji (tab. 2), niewymieniane w tabelach składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. W tym przypadku, wobec trudności w standaryzacji tego typu materiałów, zakres obowiązkowej deklaracji składników odżywczych jest większy (tab. 2). Produkty piekarskie i ciastkarskie nie mogą zawierać pozostałości opakowań, które są materiałami zabro-nionymi, wymienionymi w załączniku [...]

« Poprzednia strona  Strona 2