Wyniki 11-20 spośród 50 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ MILCHERT"

Zagospodarowanie odpadów metodą amonolizy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposoby zagospodarowania wybranych odpadów z zastosowaniem metody amonolizy. Najwięcej uwagi poświęcono przetwarzaniu odpadowych chloropochodnych organicznych: 1,2-dichloropropanu i 1,2,3-trichloropropanu do poszukiwanych i użytecznych związków. Opisano metody amonolizy czynnika dymotwórczego FS, gazu bojowego Luizytu, poli(tereftalanu etylenu), nylonu-6 i 6.6. A review with[...]

Właściwości i zastosowania 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości i zastosowania produktów amonolizy odpadowego 1,2-dichloropropanu, tj. 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin. Opisano zastosowania wymienionych związków w różnych gałęziach współczesnego przemysłu (w przemyśle petrochemicznym, włókienniczym, tworzyw sztucznych, związków powierzchniowo czynnych itp.) począwszy od połowy ub. wieku po dzień dzisiejszy. A review wit[...]

Właściwości i zastosowania 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości i zastosowania produktów amonolizy odpadowego 1,2-dichloropropanu, tj. 1,2-diaminopropanu i polipropylenoamin. Opisano zastosowania wymienionych związków w różnych gałęziach współczesnego przemysłu (w przemyśle petrochemicznym, włókienniczym, tworzyw sztucznych, związków powierzchniowo czynnych itp.) począwszy od połowy ub. wieku po dzień dzisiejszy. A review wit[...]

Odzyskiwanie chloropochodnych organicznych ze ścieków w układzie stripper-adsorber

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań odzyskiwania chloropochodnych ze ścieków metodą strippingu parą wodną i adsorpcji. Na ich podstawie przedstawiono koncepcję technologiczną odzyskiwania chloropochodnych (ChP) ze ścieków w układzie stripping-adsorpcja-desorpcja. The vinyl chloride process waste waters, org. phase and solids removed, were stripped with steam (120-145°C, 0.2-0.4 MPa), 10:1 w/w, to l[...]

Bezodpadowe epoksydowanie alkoholu allilowego w obecności katalizatorów tytanowo-silikalitowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ parametrów technologicznych na epoksydację alkoholu allilowego do glicydolu za pomocą 30-proc. nadtlenku wodoru w acetonitrylu na katalizatorach TS-1, TS-2 i Ti-BETA. Zbadano wpływ temperatury (20-120°C), stosunku molowego AA/H2O2 (1:1-8:1 mol/mol), stężenia rozpuszczalnika (10-90% mas.), stężenia katalizatora (0,1-2% mas.) i czasu reakcji (1-4 h). Wielkościami opisują[...]

Kompleksowa metoda produkcji tlenku propylenu i styrenu

Czytaj za darmo! »

Jedna z najnowocześniejszych metod produkcji tlenku propylenu i styrenu polega na utlenianiu etylobenzenu do wodorotlenku (140÷ 150°C, 0,3÷0,5 MPa, stopień konwersji etylobenzenu-10% mol., selektywność przemiany do wodoronadtlenku - 82 ÷ 9 0% mol.). Roztwór wodoronadtlenku w etylobenzenie jest zatężany do stężenia 25% wag. i stosowany do epoksydacji propylenu. Proces ten prowadzi się w temp[...]

Otrzymywanie glicydolu

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody otrzymywania glicydoiu. Przedstawiono schemat technologiczny epoksydacji alkoholu allilowego nadtlenkiem wodoru. Glicydol (2,3-epoksy-l-propanol) jest ważnym półproduktem w syntezie wielu substancji powierzchniowo czynnych, żywic, plastyfikatorów, elastomerów, lakierów antykorozyjnych, barwników, pestycydów, leków. Właściwości fizyczne tego związku są następujące: postać w t[...]

Utylizacja odpadowych związków chloroorganicznych metodą chlorolizy

Czytaj za darmo! »

Podczas chlorolizy nieużytecznych chloropochodnych otrzymuje się tetrachlorek węgla, perchloroetylen, chlorowodór i mieszaninę sześciochloropochodnych: heksachloroetan, heksachlorobutadien, heksachlorobenzen. Proces prowadzi się w temp. 500÷650°C, pod ciśnieniem 0,2÷0,5 MPa, stosując nadmiar chloru wynoszący 10÷15% wag. w stosunku do wodoru zawartego w chloropochodnych. Odpady poddawane chl[...]

Epoksydacja alkoholu allilowego do glicydolu 30-proc. nadtlenkiem wodoru na katalizatorze TS-1

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem temperatury, stosunku molowego alkoholu allilowego (AA) do H202 i stężenia acetonu (rozpuszczalnika) na wydajność glicydolu oraz gliceryny i eteru diallilowego, tworzących się podczas epoksydacji alkoholu allilowego. Stwierdzono, że epoksydacja tego alkoholu do glicydolu przebiega najkorzystniej w temp. 20°C, przy stosunku molowym AA/H202=1, stężeniu ac[...]

Zintegrowana produkcja tlenku propylenu, fenolu i acetonu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy technologiczne utleniania kumenu do wodoronadtlenku kumenu i jego oczyszczania. Poruszono zagadnienia powstawania odpadów, głównie smół fenolowych, i sposoby ich zagospodarowania. Szerzej omówiono zastosowanie wodoronadtlenku kumenu do epoksydacji propylenu. Zaprezentowano schemat ideowy zintegrowanej produkcji tlenku propylenu, fenolu i acetonu. Integracja pracy kilk[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »