Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"MARIA KULAWSKA"

Synthesis of n-octyl caprylate in the presence of various catalysts Synteza kaprylanu n-oktylu w obecności różnych katalizatorów DOI:10.15199/62.2016.11.35


  n-Octyl caprylate was synthesized by esterification of caprylic acid with n-octanol in the presence of H2SO4, Ti(OBu)4, H3PW12O40 and ion-exchange resins as catalysts or without any catalyst at 393-433 K and initial mole alc.-acid ratio 2.5-10. The acid catalysts gave the highest conversion of caprylic acid (above 98%) after 300 min. The Ti(OBu)4 catalyst showed the least activity (93% after 600 min). Przeprowadzono syntezę kaprylanu n-oktylu i określono wpływ stężeń reagentów oraz temperatury na przebieg procesu w izotermicznym laboratoryjnym reaktorze półciągłym. Stosunek molowy alkoholu n-oktylowego do kwasu kaprylowego wynosił 2,5:1, 3:1, 5:1, 10:1. Temperaturę reakcji zmieniano w zakresie 393-453 K. Proces prowadzono w obecności katalizatorów i bez użycia katalizatora. Porównano aktywność różnych katalizatorów. Kwas kaprylowy jest nasyconym kwasem tłuszczowym o średniej długości łańcucha węglowego. Podobnie jak inne kwasy tej grupy jest oleistą, bezbarwną, nieco lepką cieczą, o gęstości 0,824 g/cm3, prawie nierozpuszczalną w wodzie, ale dobrze rozpuszczalną w większości rozpuszczalników organicznych. Wrze w temp. 195°C, a topi się w temp. -16°C. Zarówno kwas kaprylowy, jak i jego estry, kaprylany, stosuje się w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego1, 2). Celem opracowania było porównanie skuteczności stosowania różnych katalizatorów estryfikacji w syntezie kaprylanu n-oktylu. Jako katalizatory stosowano kwas siarkowy, superkwas dodekawolframofosforowy3),[...]

Modelowanie i symulacja procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora


  Przeprowadzono modelowanie i symulację procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora. Wyniki obliczeń wskazują na znaczący wpływ składu złoża hybrydowego katalizatora na wydajność procesu w odniesieniu do eteru metylowego. Kinetics of Me2O synthesis by H2 redn. of CO and CO2 in a tubular reactor with a hybrid catalyst bed was math. modeled under assumption of MeOH formation as the reaction intermediate. Eter dimetylowy (DME) jest jednym z produktów chemicznych o dużym znaczeniu praktycznym. W wielu ośrodkach badawczych prowadzi się intensywne prace nad jego otrzymywaniem z gazu syntezowego lub z ditlenku węgla i wodoru1-4). Obiecujący wydaje się pomysł otrzymywania DME na tzw. katalizatorach hybrydowych poprzez produkt pośredni, jakim jest metanol, zgodnie z następującym układem reakcji chemicznych: (1) (2) (3) CO 3H CH OH H O 2 2 3 2 +  + 2CH OH CH OCH H O 3 3 3 2  + CO H CO H O 2 2 2 +  + aUniwersytet Rolniczy, Kraków; bInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Anna Ptaszeka,* , Mirosław Grzesikb, Jerzy Skrzypekb, Maria Madej-Lachowskab, Maria Kulawskab Modelowanie i symulacja procesu bezpośredniej syntezy eteru dimetylowego w reaktorze rurowym z hybrydowym złożem katalizatora Modelling and simulation of a direct synthesis of dimethyl ether (DME) in a tubular reactor with a hybrid catalyst bed Prof. dr hab. inż. Mirosław GRZESIK w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Pracuje w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach oraz w UR w Krakowie. Specjalność - inżynieria reakcji chemicznych i reaktorów chemicznych. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, tel.: (12) 662-47-68, fax: (12) 662-47-61, email: �� a.ptaszek@ur.krakow.pl Dr inż. Anna PTASZEK w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemiczne[...]

Synteza glutaranu dicykloheksylowego w obecności kwasu siarkowego i bez dodatku katalizatora


  Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu glutarowego cykloheksanolem. Proces prowadzono w półciągłym reaktorze laboratoryjnym w warunkach izotermicznych. Wykazano, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, zarówno reakcja pierwsza (tworzenia monoestru) jak i reakcja druga (powstawania diestru) jest pierwszego rzędu względem odpowiednio kwasu i monoestru, Przy braku katalizatora zmianie uległa kinetyka reakcji pierwszej (reakcja drugiego rzędu względem kwasu), a równanie kinetyczne reakcji drugiej pozostało niezmienione. Wyznaczono wartości liczbowe stałych kinetycznych. Glutaric acid was esterified with cyclohexanol to resp. mono- and diesters in lab. semibatch reactor under isothermal conditions to study the reaction kinetics. In the presence of H2SO4 catalyst both reaction were on first order with respect to the acid and the second reaction was first order with respect to monoester. Without any catalyst, the kinetics of the first reaction has changed to the second order with respect to acid while the kinetics of the second reaction remained unchanged. The parameters of kinetic equations were detd. Badania kinetyki syntezy estrów kwasów dikarboksylowych ograniczają się do estrów[...]

Kinetics of the esterification of crotonic acid with octyl, decyl and dodecyl alcohols over phosphotungstic acid as a catalyst. Kinetyka estryfikacji kwasu krotonowego alkoholami oktylowym, decylowym oraz dodecylowym w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora


  Crotonic acid was esterified with octyl, decyl and dodecyl alcs. at 393-433 K over phosphotungstic acid as a catalyst in an isothermal semibatch reactor to det. the reaction kinetics. The reaction was fitted with the 2nd order model. The activation energy was higher (80.46-85.69 kJ/mol) than that for the reaction catalyzed with H2SO4. Przeprowadzono badanie kinetyczne estryfikacji kwasu krotonowego alkoholami oktylowym, decylowym oraz dodecylowym w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora. Określono postać równań kinetycznych i wyznaczono ich parametry. Estry kwasów karboksylowych i alkoholi znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym, w szczególności w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, gdzie są stosowane głównie jako środki zapachowe i rozpuszczalniki. Doniesienia literaturowe, jak również doświadczenia własne dowodzą, że proces estryfikacji w zależności od użytych reagentów oraz zastosowanego katalizatora może przebiegać wg różnych mechanizmów i może być opisywany różnymi równaniami kinetycznymi1-4). Klasyczny katalizator stosowany w procesach estryfikacji, kwas siarkowy, w dzisiejszych czasach jest zastępowany bardziej przyjaznymi dla środowiska katalizatorami, takimi jak np. heteropolikwasy (HPA)2, 5) i żywice jonowymienne6). Kozhevnikov5) twierdzi, że silne kwasy HPA charakteryzują się w niektórych przypadkach ponad 100-krotnie większą aktywnością katalityczną niż kwas siarkowy. Zapewniają one również bardziej wydajny i czysty proces niż w przypadku zastosowania kwasów mineralnych. Krotoniany stosowane są w przemyśle tekstylnym i perfumeryjnym7, 8). Ich synteza przebiega zgodnie z równaniem (1): CH3CH=CHCOOH + CH3(CH2)nCH2OH↔ ↔CH3CH=CHCOOCH2(CH2)nCH3 + H2O (1) w którym n = 6 dla oktanolu, n = 8 dla dekanolu i n = 10 dla dodekanolu. [...]

Zastosowanie katalizatora miedziowego do produkcji wodoru przez reforming parowy etanolu DOI:10.15199/62.2019.12.24


  Wodór jest paliwem przyszłości, czystym i bezodpadowym, stąd jego produkcja znajduje się w centrum zainteresowania wielu ośrodków przemysłowych i centrów badawczych1). Poza stosowanym w przemyśle zgazowaniem węgla i reformingiem metanu, a także elektrolizą wody2) prowadzone są zaawansowane badania reformingu parowego różnych związków tlenowych3) oraz metanolu4). Przez wiele lat przedmiotem intensywnych badań był reforming parowy metanolu MSR (metanol steam reforming), ale mimo opracowania selektywnych katalizatorów nie wyeliminowano ryzyka wystąpienia tlenku węgla w końcowym produkcie4). Jednym z problemów związanych z produkcją wodoru zasilającego ogniwa paliwowe jest uzyskanie jego odpowiedniej czystości, a w szczególności zmniejszenie zawartości tlenku węgla, który stanowi silną truciznę dla katalizatora w ogniwie paliwowym. Podejmowane są również prace dotyczące reformingu parowego etanolu ESR (ethanol steam reforming). Przechowywanie i magazynowanie etanolu jest prostsze i bardziej bezpieczne niż metanolu, a ponadto można go pozyskać z wielu substratów. Bioetanol może być produktem przeróbki każdego rodzaju biomasy zawierającej skrobię5) (rys. 1). Proces parowego reformingu etanolu cechuje złożony mechanizm. Składa się na to wiele reakcji o różnym prawdopodobieństwie przebiegu, zależnym od parametrów procesowych i wybranego katalizatora. Spośród wielu możliwych produktów ubocznych tego procesu najbardziej niepożądane są (obok tlenku węgla) metan, etylen, kwas octowy i aldehyd octowy5). Podstawowa reakcja jest silnie endotermiczna i przebiega zgodnie z równaniem (1): C2H5OH + 3H2O ↔ 2CO2 + 6H2 ΔH298 = +174 kJ/mol (1) ESR wymaga aktywnego i selektywnego katalizatora, odpornego na koksowanie powierzchni, przy użyciu którego jest możliwe rozerwanie wiązania węgiel-węgiel w cząsteczce alkoholu i utlenienie atomów węgla do ditlenku węgla. Jako składniki bazowe katalizatora z dobrymi wynikami stosowano platynę6), ro[...]

« Poprzednia strona  Strona 2