Wyniki 11-20 spośród 63 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ PARYJCZAK"

Zastosowanie pomiaru przewodnictwa elektrycznego oraz procesu TPR do śledzenia zmian zachodzących we właściwościach katalizatorów Ni/Si02 na skutek reutleniania i reredukcji DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowano proces temperaturowo programowanej redukcji (TPR) z jednoczesnym pomiarem przewodnictwa elektrycznego próbek katalizatorów 20% N i/S i0 2 w celu śledzenia zmian właściwości fizycznych zachodzących w tych próbkach pod wpływem reutleniania i reredukcji. Na podstawie przebiegu procesu TPR oraz krzywych opisujących zależność oporu od temperatury scharakteryzowano zmiany we właściwościach powierzchni badanych katalizatorów. Zmiany te badano również za pomocą metody magnetycznej. Oznaczano w ten sposób stopień zredukowania katalizatora oraz średnią wielkość krystalitów. Stwierdzono, że reutlenienie i reredukcja powodują w wypadku katalizatora N i/S i0 2 redyspersję fazy metalicznej. Mechanizm redyspersji jest różny dla próbek przygotowywanych w różnych warunkach. Podano prawdopodobny mechanizm tego procesu. W praktyce laboratoryjnej oraz przemysłowej procesy utleniania oraz ponownej redukcji są często stosowane do okresowej regeneracji katalizatorów metalicznych. W pewnych wypadkach katalizatory poddane tym procesom mają inne właściwości niż poprzednio. Przyczyną tego jest możliwość przebudowy powierzchni metalicznej katalizatora podczas utleniania i ponownej redukcji. W związku z tym często obserwuje się zjawisko redyspersji fazy metalicznej katalizatora. Redyspersja po kilkakrotnym utlenianiu i reredukcji występowała w wypadku różnych katalizatorów metalicznych osadzonych na rozmaitych nośnikach, głównie na S i0 2 i A12 0 3. Ruckenstein i współpracownicy^ obserwowali to zjawisko po cyklicznym utlenianiu i redukcji katalizatorów Pt/Al2 0 3. Wang i współpracownicy2) badali proces redyspersji na katalizatorach Rh/Al2 0 3 i Rh-Pt/Al2 0 3. Do obserwacji tych procesów stosuje się m.in. metodę, w której wykorzystuje się mikroskop elektronowy2). Mimo ogromnych zalet, ma ona wadę wynikającą z konieczności operowania próbkami katalizatora poza środowiskiem reakcyjnym. Metoda ta wymaga także stosowania specjalnych sposobów przyg[...]

Spektrometria mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów z analizatorem czasu przelotu jonów powierzchni ciał stałych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono budowę i zasadę działania spektrometru TOF-SIMS ze szczególnym uwzględnieniem analizatora czasu przelotu jonów wtórnych. Omówiono możliwości badań przy zastosowaniu tego spektrometru: badanie dużego obszaru warstwy powierzchniowej, wizualizację powierzchni próbki połączoną z analizą mikroobszarów, badanie składu chemicznego próbki i segregacji powierzchniowej oraz analizę śla[...]

Badanie właściwości enzymów unieruchomionych metodą szybkiej immobilizacji na złożach do chromatografii powinowactwa

Czytaj za darmo! »

W badaniach stosowano złoża do chromatografii kowalencyjnej z wymianą mostków disiarczkowych, złoża z immobilizowanymi związkami rtęci oraz złoża do chromatografii biopowinowactwa. Stwierdzono, że maksimum aktywności preparatów w istotny sposób zależy od wartości pH i temperatury. Poszczególne preparaty różniły się także pod względem odporności termicznej oraz trwałości wiązania z nierozpusz[...]

Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do badań depozytu węglowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykłady zastosowania metod temperaturowych do badań depozytu węglowego powstającego na powierzchni katalizatorów typu metal/nośnik. Wykorzystanie temperaturowo programowanego utlenienia (TPO) oraz temperaturowo programowanej reakcji powierzchniowej (TPSR) umożliwiło uzyskanie informacji dotyczących struktury, lokalizacji i reaktywności powstających indywiduów węglowych. Por[...]

Badania depozytu węglowego powstającego na katalizatorach typu Co/nośnik z wykorzystaniem technik temperaturowo programowanych

Czytaj za darmo! »

Za pomocą technik temperaturowo programowanego utleniania TPO (temperature-programmed oxidation) i uwodornienia TPSH (temperature-programmed surface hydrogenation) oraz metodą analizy ilościowej zbadano wpływ nośników na ilość i reaktywność depozytu węglowego powstającego na katalizatorach Co/Al2O3, Co/SiO2 i Co/ ZrO2 w reakcji krakingu acetylenu. Stwierdzono, że ilość depozytu węglowego o[...]

Konieczność kontrolowania stężenia rtęci w środowisku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe wiadomości o rtęci, ze szczególnym uwzględnieniem toksycznego działania tego pierwiastka na środowisko i ludzi. Przytoczono wybrane normy zawartości rtęci w produktach żywnościowych i podano zawartości we włosach, rybach i roślinach. Wymieniono najbardziej tragiczne przypadki zatruć (choroba Minamata, Irak, Amazonia). Omówiono automatyczny analizator rtęci SP-3D, p[...]

Zastosowanie katalizatorów Pt/TiO2 do budowy czujników

Czytaj za darmo! »

Badano właściwości czujników λ przygotowanych z katalizatorów Pt/TiO2, stosowanych w układach ograniczających zawartość szkodliwych gazów w spalinach silnikowych. Określano zmiany oporu elektrycznego czujników w obecności mieszaniny gazowej (CO + O2 + He). Badania wykonano w szerokim zakresie temperatury (473 ÷823 K). Określono zależność między sprawnością działania czujników a ich akty[...]

Zastosowanie czujników gazowych typu Me/SnO2 do kontroli stężenia tlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Badano czujniki gazowe przygotowane z katalizatorów Me/SnO2- Określano czułość i selektywność ich działania względem CO obecnego w powietrzu zawierającym CO2, CH4, NO i H2O w różnych stężeniach. Stwierdzono, że czujnik wykonany z katalizatora 1% Pt/SnO2 jest bardzo wrażliwy na obecność CO. Czujnik ten testowano w spalinach opuszczających piece do podgrzewania wody. Badania stabilności wskaza[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »