Wyniki 11-20 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz ZIEMBIŃSKI"

Srogie salwy KIO w celu rozprawienia się z główną patologią działania systemu zamówień DOI:

Czytaj za darmo! »

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) dosadnie stwierdziła, że zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadą nadrzędną i wyjątki od niej, zarówno w kontekście faktów, jak i prawa, nie mogą być interpretowane tak, aby prowadziło to do jej ograniczenia. Uprawnienie do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane i stosowane jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców, lecz ma za zadanie zapewnić im ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w granicach jej definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W wyroku KIO 1435/16 dodatkowo podkreślono, że w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, istnieje możliwość wyłączenia jawności postępowania i to tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w ustawie. Możliwość wyłączenia jawności postępowania nie może być nadużywana lub traktowana rozszerzająco. Izba jeszcze dodała, że ciężar udowodnienia zaistnienia absolutnie wyjątkowych okoliczności, uzasadniających utajnienie jawności postępowania i znajdujących oparcie w przepisach ustawy, spoczyw[...]

Przedłużanie postępowania przez zamawiającego w celu jego unieważnienia i uniemożliwienia zawarcia umowy DOI:

Czytaj za darmo! »

Zamawiający poprzez przedłużanie procedury w efekcie może doprowadzić do sytuacji, w której niemożliwa będzie realizacja umowy w przewidzianym zakresie i terminie. Jednak w przeważających przypadkach, takie działanie nie stanowi wady postępowania i umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. Problem oczywiście powstanie przy negocjacjach terminu realizacji. Jeżeli zamawiający nie chce wybrać wykonawcy, nie chce zawrzeć z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego, może podejmować szereg czynności pozornych, sprzecznych z ustawą, czy nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej. Wówczas w pierwszym rzędzie należy ocenić powstałą sytuację z punktu widzenia enumeratywnie wymienionych w ustawie Pzp wad postępowania (a[...]

Sądy ujęły się za przedsiębiorcami, chcącymi postępowanie prowadzone poniżej progów doprowadzić do zgodności z prawem; dopuszczalne odwołania na wybór konkurenta poniżej progu DOI:


  Postępowania podprogowe stanowią przeważającą część ogółu krajowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego tak ważne dla poprawnego działania systemu zamówień publicznych w Polsce stają się wyroki, np. Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie IX Ga 502/16 oraz w Szczecinie z dnia 22.12.2016 r. w sprawie II Ca 1461/16, gdzie uwzględniono skargi prezesa urzędu zamówień publicznych na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, która konsekwentnie dotąd odrzucała na posiedzeniach niejawnych, odwołania wniesione na wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniach poniżej progu. Postanowieniom Krajowej Izby Odwoławczej, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucał naruszenie: 1) art. 180 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż pojęcie "wybór najkorzystniejszej oferty" oznacza wyłącznie niedokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert, czego konsekwencją było uznanie, że w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp od wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę, który winien był zostać wykluczony z udziału w postępowaniu lub którego oferta winna była zostać odrzucona, odwołanie nie przysługuje, podczas gdy prawidłowa wykładnia ww. przepisów prowadzi do wniosku, iż zaskarżeniu odwołaniem w tych postępowaniach, podlegają wszystkie zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego, niezgodnego z przepisami ustawy Pzp wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym również zaniechanie wykluczenia wykonawcy, którego zamawiający zobowiązany był wykluczyć, a także zaniechanie odrzucenia oferty, która winna była zostać przez niego odrzucona; 2) art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp poprzez niewłaściwe zastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy i odrzucenie odwołania z powodu błędnego przyjęcia, iż odwołanie wniesio[...]

Zmiany w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą znów kosztem wykonawców DOI:

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 47), wprowadziło istotne zmiany tak dla wykonawców, jak i dla zamawiających. Jedna z istotnych zmian będzie skutkować obciążeniem finansowym wykonawcy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Zmiana dotyczy czynności cofnięcia przez wykonawcę odwołania tuż przed wyznaczonym terminem posiedzenia Izby albo na samym posiedzeniu. Wykonawcy, jeśli będą chcieli cofnąć odwołanie bez ponoszenia kosztów zamawiającego (w tym kosztów dojazdu i wynagrodzenia pełnomocników), będą musieli to zrobić co najmniej na 2 dni przed wyzna[...]

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych DOI:


  Wdniu 11 kwietnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje o wynikach kontroli w zakresie stosowania klauzul społecznych. Informacja w swojej części odnosi się do gminy Brzeziny, której ze względu na rozmiar czy na ilość udzielanych zamówień publicznych nie można uznać za podmiot referencyjny do przeprowadzania kontroli w zakresie skuteczności klauzul społecznych. Tym niemniej co najistotniejsze, NIK w swoim raporcie stwierdza nieprawidłowości w stosowaniu klauzul społecznych (zarówno przez administrację rządową, jak i samorządy) w zakresie nierzetelnego przygotowania zamówień, braku należytego nadzoru nad realizacją umów w części dotyczącej klauzul społecznych oraz nieprzeprowadzania analiz racjonalności stosowania tychże klauzul ani ocen społecznych skutków, kosztów i korzyści wynikających z ich zastosowania. Wnioski wynikające z przeprowadzonych przez NIK kontroli, wskazują na krytyczne trudności w prawidłowym funkcjonowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz, że działania szefa KPR[...]

Ustanowienie odpowiedzialności wykonawcy niezależnej od winy DOI:

Czytaj za darmo! »

Przy określeniu wysokości kar umownych zamawiający na różne sposoby próbują dodatkowo zarobić lub stworzyć warunki do zarobku w przyszłości. Często też jako podstawę kar wskazują całość wynagrodzenia umownego, a nie wartość niezrealizowanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub też w żaden sposób nie limitują wysokości kar. Co więcej, zamawiający bardzo często uznają, że odpowiedzialność stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. Sposobów na dodatkowe zarobkowanie zamawiającego przy okazji realizacji zamówień publicznych jest wiele, niemniej zawsze w takich przypadkach należy oceniać je pod kątem zgodności z zasadami obowiązującymi w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Prawdą jest, iż swoboda umów pozwala na umieszczenie w kontrakcie różnych postanowień, jednak zamawiający musi się liczyć z tym, że wykonawcy są coraz bardziej świadomymi swoich praw przedsiębiorcami i znają obowiązujące przepisy. Ponadto, najczęściej nauczeni doświadczeniem z realizacji innych zamówień, większoś[...]

Niepoważnego naruszenia obowiązków nie ujawnia się w JEDZ DOI:

Czytaj za darmo! »

Procedura samooczyszczenia (z ang. self-cleaning) polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zaś zamawiającego do zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania. Zatem nie każde nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, po pierwsze musi być wyjawione w JEDZ, bo nie jest poważne, po drugie nie każde ujawnione, w tym [...]

Rażąca niedbałość wykonawcy, to działanie w sposób zamierzony lub w warunkach rażącego niedbalstwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Ustawodawca krajowy, implementując do prawa krajowego art. 57 ust. 4 lit. h Dyrektywy 2014/24/UE (korespondujący z brzmieniem wcześniejszego art. 45 ust. 2 lit. g Dyrektywy 2004/18/WE), wprost wskazał, iż działanie wykonawcy w zakresie złożenia nieprawdziwych informacji nie musi mieć charakteru umyślnego, ale może być to również działanie nieumyślne, tj. działanie niedbałe. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w błąd może nastąpić zarówno przez przekazanie informacji nieprawdziwej w podanym powyżej znaczeniu, jak i w następstwie zaniechania przekazania (ukrycia, zatajenia) informacji prawdziwej (zgodnej z rzeczywistością) - oba te przypadki należy odnosić do pojęcia złożenia nieprawdziwych informacji. Art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp brzmi, iż "z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstw[...]

Stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania odwoławczego krzywdzi wykonawców chcących doprowadzić postępowanie do zgodności z prawem DOI:


  W praktyce wykonawcy stawiają w odwołaniach kilka, a nawet kilkanaście różnych zarzutów o różnym ciężarze gatunkowym i stopniu zasadności, zwłaszcza w przypadku kwestionowania opisu przedmiotu zamówienia. Odwołania te są niezmiernie trudne z punktu widzenia wykonawcy, gdyż często zamawiający nawet drobne wymagania podnoszą do rangi niezbędnych i tak też kształtuje się dotychczasowe orzecznictwo. Z punktu widzenia finansów wykonawcy, formułującego więcej niż jeden zarzut, istotne jest zawsze, aby przynajmniej jeden z postawionych zarzutów został uwzględniony przez Krajową Izbę Odwoławczą. W takim wypadku Izba uwzględniała odwołanie oraz obciążała zamawiającego (względnie przystępującego, który wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania przez zamawiającego) całością kosztów postępowania odwoławczego, w tym przede wszystkim nakładała na niego obowiązek zwrotu uiszczonego przez wykonawcę wpisu oraz kosztów zastępstwa procesowego przed KIO. Ta utrwalona praktyka KIO czasami nieoczekiwanie się zmienia i w wielu przypadkach, w sytuacji uwzględnienia odwołania w części, można się spotkać z rozstrzygnięciem dotyczącym kosztów postępowania, polegającym na stosunkowym ich rozdzieleniu pomiędzy odwołującego się a zamawiającego, w praktyce - na zasądzeniu na rzecz odwołującego określonej kwoty stanowiącej częściowy zwrot kosztów postępowania od[...]

Stronnicza procedura odwoławcza do pilnej zmiany DOI:


  Obecne brzmienie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp: "Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu". Proponuje się zmianę art. 186 ust. 1 ustawy Pzp przez nadanie mu brzmienia: "Zamawiający przekazuje odpowiedź na odwołanie, w której ustosunkowuje się merytorycznie do każdego z podnoszonych zarzutów, w terminie 5 dni od otrzymania kopii odwołania, a w przypadku odwołań w postępowaniach, gdzie wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. Odpowiedź na odwołanie przekazuje się Prezesowi Izby, odwołującemu oraz przystępującemu w taki sposób, aby mogli oni zapoznać się z jej treścią przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zamawiający przesyłając kopię odwołania, informuje jednocześnie innych wykonawców o dacie jej otrzymania". Proponuje się dodanie do art. 186 ustawy Pzp po ustępie 1, ustępu 1a w następującym brzmieniu: "W przypadku nieprzekazania odpowiedzi na odwołanie w terminie, o którym mowa w ust. 1, koszty postępowania odwoławczego ponosi zamawiający niezależnie od rozstrzygnięcia Izby, chyba że zamawiający wykaże, że nie przekazał odpowiedzi na odwołanie bez swojej winy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności. Przepisu ust. 6 nie stosuje się." Proponuje się dodanie do art. 186 ustawy Pzp po ustępie 1a, ustępu 1b w następującym brzmieniu: "Przystępujący do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od upływu terminu na przekazanie odpowiedzi na odwołanie przez zamawiającego przekazuje Prezesowi Izby oraz stronom postępowania odwoławczego stanowisko w sprawie, zawierające merytoryczne odniesienie się do zarzutów sformułowanych w odwołaniu, w taki sposób, aby mogli oni zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na przekazanie stanowiska w sprawie. Postulowana zmiana ma na celu wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »