Wyniki 11-20 spośród 46 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta SKRZYPEK"

Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy

Czytaj za darmo! »

Wykład inauguracyjny na początek roku akademickiego 2006/07 wygłoszony w UMCS w Lublinie.Wiek XXI nazwany został wiekiem wiedzy, kapitału intelektualnego, informacji, merytokracji, jakości i nowej ekonomii. Nowa ekonomia ściśle powiązana jest z takimi problemami jak innowacje, rywalizacja, szybkość działania czy wykluczenie. Nowa gospodarka nie jest prostą kontynuacją dotychczasowych spos[...]

Przygoda z jakością po raz dziesiąty - Quality of life

Czytaj za darmo! »

Jakość życia to jeden z ważniejszych tematów, które stają się przedmiotem zainteresowania i badań w wielu dziedzinach nauki. Jest to także ważny problem praktyczny, bo każdy z nas ma jedno życie, czas jeden raz dany do wykorzystania. Jest to zagadnienie, które interesuje socjologów, psychologów, ekonomistów, statystyków, filozofów. Problematyka jakości życia jest bardzo zróżnicowana, pojęci[...]

Monitor Aktywów Niematerialnych

Czytaj za darmo! »

Pomiar jako warunek skutecznego zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji.Kapitał intelektualny dotyczy przede wszystkim jakości aktywów, a nie ilości, co powoduje, że większość miar je opisujących ma charakter jakościowy.W nowoczesnych przedsiębiorstwach wzrasta świadomość wagi kapitału intelektualnego, przypisuje się mu coraz większe znaczenie, chociaż nieliczne tylko podejmują próby jego liczenia i zarządzania nim. Kapitał intelektualny to wyzwanie, by choć szacunkowo określać jaka część wiedzy kapitalizuje się we wzroście wartości firmy. Aspekty dotyczące kapitału intelektualnego nie znajdują odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw1. Koncepcja kapitału intelektualnego pozwala ująć czynniki, które mają wpływ na wartość rynkową. Wycena kapitału [...]

Kreatywność i przedsiębiorczość a projakościowe myślenie i działanie w Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy obszerny i nader interesujący esej Pani Profesor Elżbiety Skrzypek ukazujący wszechstronnie kwestie współczesnej kwalitologii. Można się tu zastanowić nad drogami rozwoju tej stosunkowo nowej dyscypliny naukowej. Zaczęło się bowiem od środowisk technicznych (Taylor m.in.), poprzez nader znaczący udział ekonomistów (kiedy doczekamy rozwoju ekonomii behawioralnej?) - a dziś humanistów, dla których był i pozostanie zawsze w centrum uwagi człowiek, jego wiedza i zdolności. Ale tekst nie jest przypadkowy. Pisze pani Profesor: Problemy przedstawione w niniejszym tekście stanowią zarys problematyki, która podjęta zostanie podczas obrad XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu Activity 20[...]

Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Społeczna odpowiedzialność coraz częściej wpisywana jest w strategię przedsiębiorstw.W warunkach gospodarki opartej na wiedzy rośnie znaczenie zasobów niematerialnych, w tym wiedzy i kapitału intelektualnego. Jakość i poziom wiedzy staje się wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Jednocześnie wiedza winna być powiązana z takimi czynnikami, jak kultura, warunki pracy, styl zarządzania oraz etyka w miejscu pracy . Współczesny świat szuka dróg, które prowadzą do dobrobytu, wzrostu dochodu, intensywnie szuka sposobu na sukces. Nie zawsze jednak to, co powinno towarzyszyć decyzjom gospodarczym, czyli etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, znajduje swoje należne miejsce. W. Szymborska pisze "dlaczego rzeczy złe brałam za dobre i czego mi trzeba, żeby więcej się nie mylić" . Tomasz z Akwinu stwierdził, że jeśli myli się dobro ze złem, to kończy się wszelka moralność i każdy może robić, co mu się podoba. Zatem, żeby się nie mylić trzeba wiedzieć, zaś wiedza jest tu wskazówką i drogowskazem. Dostęp do niej jest dziś możliwy, trzeba tylko po nią sięgnąć i wykorzystać w działaniu. Kardynał Stefan Wyszyński podkreślał, że zapomnieliśmy o człowieku, a szukamy produktywności. Za początek współczesnego zainteresowania tematem etyki w biznesie w kontekście dzia- J. Kisielnicki (red), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Oficyna Wydawnicza WSHiP Warszawa 2003, s.17. W. Szymborska, Chwila, Kraków, 2002, s. 43. łalności gospodarczej można przyjąć lata 70. XX wieku, kiedy w USA nastąpił rozwój etyki biznesu jako odrębnej dyscypliny . Przyczynił się do niego rozwój biotechnologii, potencjalnych zagrożeń oraz związanych z tym dylematów moralnych, a także seria skandali gospodarczych, w które zamieszani byli czołowi politycy. W latach 80. etyka stała się już uznanym problemem naukowym i akademickim. W początkach XXI wieku wystąpiła kolejna fala zainteresowania się etyką. Był to wynik gwałtownego rozwoju dostępu do informacji,[...]

VARIA

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji W dniach 17-18 czerwca 2010 r. Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje VII Konferencję Naukową z cyklu: "Jakość w gospodarce rynkowej". Tematem tegorocznej edycji konferencji jest Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji. Celem Konferencji, organizowanej już po raz siódmy, jest dokonanie przeglądu stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych na temat doskonalenia organizacji zarządzanej projakościowo. Motywem przewodnim obrad będą doświadczenia i nowe koncepcje związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu ISO 9000, a także inne zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w interdyscyplinarnym ujęciu. Tematyka Konferencji System ISO 9000 - teoria i praktyka w organizacjach Branżowe systemy zarządzania jakością Zintegrowane systemy zarządzania Total Quality Management i inne koncepcje zarządzania Jakość usług Metody i narzędzia doskonalenia systemów zarządzania Doskonalenie organizacji - aspekty praktyczne System oceny zgodności Czynnik ludzki w systemach zarządzania Klient wewnęt[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »