Wyniki 11-20 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKI"

Informacje prawne

Czytaj za darmo! »

Od dnia 14 czerwca 2006 r. rozpoczął się kolejny etap w kształtowaniu kierunków rozwoju sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego. W tym dniu zostało bowiem opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. L 161 z 14.06.2006, str. 1). Zważywszy,[...]

"Operator" rządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Czytaj za darmo! »

"Operator" rządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w świetle przepisów rozporządzenia 842/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.Od dnia 4 lipca 2007 r., w zakresie wykorzystywania czynników chłodniczych należących do grupy gazów cieplarnianych, będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia 842/2006/WE Parlamen[...]

Obowiązki "operatora operatora" urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających czynnikichłodnicze z grupy gazów cieplarnianych

Czytaj za darmo! »

W poprzednim artykule (numer 6/2007 "Chłodnictwa") poświęconym przepisom rozporządzenia 842/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 161 z 14. 06. 2006, str. 1-11) podjęta została próba wyjaśnienia, kto może być operatorem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przypominając, że operatorem w myśl [...]

Fluorowane gazy cieplarniane w chłodnictwie – cele i zakres stosowania rozporządzenia 842/2006 w sprawie niektórych fl uorowanych gazów cieplarnianych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w celu wykonania swych zadań oraz na warunkach przewidzianych w Traktacie, Parlament Europejski wspólnie z Radą uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia oraz opinie. Każdy z wymienionych rodzajów aktów różni się od siebie, ma inny zakres stosowania oraz umocowania w prawie wspólnotowym. W przeciwieństwie do dyrektyw, które wiążą każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty, ale pozostawiają organom krajowym swobodę wyboru formy i środków, akt prawny o randze rozporządzenia ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich. Takim aktem jest przyjęte w dniu 17 maja 2006 r. przez Parlament Europej[...]

Informacje - Prawne.Nowe unijne regulacje prawne w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czytaj za darmo! »

Prowadzony już od wielu lat bez oczekiwanego skutku proces wdrażania prawodawstwa unijnego dotyczącego f-gazów, substancji kontrolowanych, czy gospodarki odpadami, m.in. powstałymi z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, nie pozostawia wątpliwości, że na nowe prawo skierowane do sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego w sprawie certyfikacji firm i personelu prawdopodobnie jeszcze poczekamy. Póki co, serwisanci muszą przedłużać świadectwa kwalifikacji na substancje kontrolowane zgodnie z prawem z 2004 r., celem wypełniania postanowień organów decyzyjnych i legitymować się nimi jako dokumentami uprawniającymi do działania w obszarze f-gazów. Z powodu nawarstwionych opóźnień we wdrażaniu prawa unijnego w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat spotkamy się z zalewem kilkudziesięciu nowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, które pośrednio lub bezpośrednio będą dotyczyć sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego. Nowe prawo zobowiąże przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do wielu dodatkowych działań, w tym prawdopodobnie do uzyskiwania nowych decyzji administracyjnych z obszaru gospodarowania odpadami. Obecnie trwają prace na poziomie Parlamentu RP nad nową ustawą o odpadach, które już na jesieni tego roku prawdopodobnie zakończą się nowymi obowiązkami. Brak wdrażania lub opóźnienia we wdrażaniu prawa europejskiego przez państwa członkowskie nie oznacza jednak końca, czy nawet zwolnienia pracy na poziomie Unii Europejskiej. Proces ten odzwierciedla się nieustającym zaostrzaniem wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Kolejnym aktem prawnym, który został ustanowiony na poziomie europejskim i wszedł w życie 13 sierpnia 2012 r. jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa uchyla dyrektywę 2002/96/WE jednocześnie zobowiązując państwa członkowskie do wdrożenia jej postanowień naj[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »