Wyniki 11-20 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Robert Łuczyński"

Dokumentacja geodezyjno-prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg publicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przebieg postępowania oraz zawartość dokumentacji geodezyjnoprawnej, sporządzanej na potrzeby regulacji stanów prawnych istniejących dróg publicznych. Omówione regulacje wynikają z ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r. Dokumentacja sporządzana na potrzeby przejścia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego gruntów, które w dniu 31 grudnia 1998 r. pozostawały we władaniu właściwych instytucji pod drogami publicznymi jest niezbędna do wydania decyzji deklaratoryjnej wojewody. Na tle obowiązującej ustawy, wytycznych technicznych oraz analizowanych postępowań dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości dokonano oceny istniejących rozwiązań. Regulacja stanów prawnych istniejących dróg powinna zostać pobudzona pilnymi działaniami o charakterze prawnym i technicznym. Brakuje jednoznacznych przepisów określających przebieg postępowania i skład dokumentacji. Eliminację subiektywnej interpretacji przepisów oraz ograniczenie do minimum zakresu dokumentacji niezbędnej do osiągnięcia celu pracy mogłyby zapewnić elektroniczne systemy komunikacji między urzędami, sądami, geodetami i innymi zainteresowanymi. Geodetic- and- legal documentation in regulations of legal conditions of existing public roads Abstract. This article presents course of procedure and contents of geodesic-legal documentation created for the purpose of legal status regulations of existing public roads. Introduced regulations result from the Rules for implementing the law reforming public administration from 1998. Documentation is created to legal status regulation of lands in abeyance which on day 1998-12-31 was occupied under the public roads and is indispensable to carry out a voivode decision. On the basis of the Act, technical instruction and studies about practical procedures - estimation of existing solutions is presented. For activate legal status regulationslegal [...]

Wiedzieć czy umieć – dylematy kształcenia i nadawania uprawnień zawodowych


  10 listopada 2010 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w Warszawie odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (PRGiK). Spotkanie, w którym oprócz członków Rady wzięli udział zaproszeni goście - przedstawiciele państwowych i prywatnych uczelni technicznych kształcących w dziedzinie geodezji i kartografii, przedstawiciele administracji oraz przedsiębiorstw wykonujących usługi geodezyjne i kartograficzne - otworzył przewodniczący PRGiK prof. dr hab. inż. h.c. Bogdan Ney, który przywitał zgromadzonych gości oraz, w asyście prezes GUGiK dr inż. Jolanty Orlińskiej, wręczył nominację nowemu członkowi Rady, którym został prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) Stanisław Cegielski. Posiedzenie Rady zostało poświęcone głównie dwóm zagadnieniom: - kształceniu geodetów i kartografów w aspekcie istniejących standardów, przyszłych Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań zawodowych na rynku pracy, - projektowi rozdziału nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczącemu uprawnień zawodowych. Dylematy kształcenia w zakresie geodezji i kartografii sprecyzował [...]

GIS Odyssey 2010


  W dniach 3-7 września 2010 r. na wyspie Brijuni w Chorwacji odbyła się konferencja "GIS ODYSSEY 2010" Geographic Information Systems Conference and Exhibition, pod patronatem State Geodetic Administration, Croatia, zorganizowana przez: HIZ - GIS Forum, Croatia, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, Croatia, Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Nauk o Ziemi, Stowarzyszenie SILGIS oraz Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Około 60 uczestników konferencji z Chorwacji, Polski, Austrii oraz Wielkiej Brytanii wysłuchało następujących referatów: ● Małgorzata Gajos (Uniwersytet Śląski - UŚ): "Aspects of innovation in geoinformation", ● Wojciech Wilkowski (Politechnika Warszawska - PW): "Cadastre in Poland. A vision for a future cadastral system 2014", ● Robert Łuczyński (P[...]

Model postępowania w pracach geodezyjnych związanych z określaniem przebiegu linii granicznych


  W polskim katastrze występują niespójności przestrzeni technologiczno-prawnej linii granicznych, które wynikają m.in. z dualizmu sposobów ustalania przebiegu granic oraz różnorodności i odmienności postępowania w innych czynnościach związanych z określaniem przebiegu linii granicznych (w zależności od rodzaju wykonywanych prac geodezyjnych), takich jak wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, czy przyjęcie granic. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję uniwersalnej procedury, zapewniającej spełnienie warunków technologicznych oraz prawnych, która mogłaby być stosowana jednolicie we wszystkich pracach geodezyjnych, związanych z określaniem przebiegu granic działek wykazywanych w katastrze nieruchomości. Model procedures in surveying works related to delineation of parcel borders Abstract. In Polish cadastre there are consistencies of land parcels borders lines from the technologicallylegal area perspective as a result of non-harmonized methods and procedures in the survey-and-legal works related to establishment of location of existing border points and depending on the type of survey-and-legal works such us recognition of boundaries, positioning of land parcels, relocation of land parcel’s points, title boundary reestablishment or acceptance of boundaries. This article presents a procedure of establishing of location of boundaries which is universal for all survey-and-legal works, and which guarantee the cohesion of concerned area. 4 PRZEGLĄD GEODEZYJNY ● ROK LXXXIV ● 2012 NR 4 na podstawie porozumienia ze starostą), wyłącznie ten organ powinien mieć prawo do wydawania decyzji administracyjnych związanych z prawnym zatwierdzaniem przebiegu granic katastralnych. W nawiązaniu do kwestii prawnego zatwierdzania przebiegu granic warto przywołać przepisy przedwojennej ustawy o mierniczych przysięgłych [4], na mocy której ówcześni mierniczowie przysięgli mieli prawo "oznaczania i regulowania gr[...]

Geodezja a cyfryzacja państwa


  W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Elblągu odbyła się XIV Konferencja z cyklu Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Hasłem wydarzenia, zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Elbląga, Koło Zakładowe SGP przy OPEGIEKA w Elblągu (sponsora głównego) oraz Główny Urząd Geodezji Kartografii, była "Geodezja a cyfryzacja państwa". Otwarcia Konferencji, w której uczestniczyło około 180 osób, dokonali: Grzegorz Nowaczyk - Prezydent Elbląga, który powitał zgromadzonych gości oraz Florian Romanowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału SGP, który przedstawił cele konferencji oraz uczcił minutą ciszy pamięć prof. Dariusza Waldzińskiego, Doradcy Zarządu OPEGIEKA.Następnie występowali goście honorowi. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wskazał na korzyści wynikające z realizacji projektu informatyzacji PZGiK oraz opracowania systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet. Wojewódzki Inspektor Nadzoru w Olsztynie Stanisław Kowalski odczytał list od Wojewody Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zaś Geodeta Województwa Zdzisław Gąsiorowski odczytał list od Marszałka Województwa. Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej Waldemar Klocek stwierdził, że OPEGIEKA jest pionierem w cyfryzacji i informatyzacji w geodezji. Doradca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski przedstawił ogromną rolę geodezji w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych. Dyrektor w OPGK Kraków Robert Rachwał przeczytał list od Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Pełniący Obowiązki Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek przedstawił aktualny stan prac Urzędu. Spośród 14 projektów, 9 rozporządzeń już obowiązuje. Rozporządzenie w sprawie ZS[...]

W oczekiwaniu na projekty nowych rozporządzeń

Czytaj za darmo! »

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni upoważnił Kazimierza Bujakowskiego - Głównego Geodetę Kraju - do przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, a także do wystąpienia do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o opinie dotyczące projektów: ● rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ● projektu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geo[...]

PTG w sprawie nowelizacji rozporządzenia o EGiB

Czytaj za darmo! »

Na stronie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego udostępniono pismo do Głównego Geodety Kraju opiniujące projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stowarzyszenie zgłosiło do przedmiotowego projektu 10 uwag i propozycji, dotyczących: 1) "daleko idącego uproszczenia definicji gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym", 2) zawiadamiania o zmianach w ewidencji właścicieli nieruchomości, 3) negatywnej oceny "uchylenia §48 Rozporządzenia - "prowadzenie dziennika zgłoszeń zmian jest potrzebne, gdyż dokumentuje zasadność wprowadzanyc[...]

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat związanych z prowadzeniem zasobu

Czytaj za darmo! »

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w dniu 12 lipca 2012 r. wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi wskazujące na dowolność w ustalaniu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ocenie Rzecznika zarzuty zawarte w tych skargach są uzasadnione. Rzecznik wniósł stwierdzeni[...]

E-dokumenty coraz bliżej

Czytaj za darmo! »

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Założenia mają zmienić relacje pomiędzy obywatelami i podmiotami gospodarczymi a urzędami i sądami, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej. Podstawowym celem nowelizacji jest możliwie największe ułatwienie stronom kontaktów z administracją publiczną i sądami kontrolującymi jej działalność. Cel ten może być osiągnięty poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych regulujących zagadnienia związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez podmioty realizujące zadania publiczne. Nowelizacja zakłada zmiany w zakresie informatyzacji czynn[...]

Informacje Bieżące

Czytaj za darmo! »

Podsumowanie Zlotu Geodetów w Świętokrzyskim W dniach 8-9 września 2012 roku, w malowniczo położonym Jura Parku w Bałtowie odbył się kolejny Zlot Geodetów - zorganizowany przez Młodzieżowe Koło SGP w Ostrowcu Św. przy udziale Zarządu Oddziału. W zlocie uczestniczyli członkowie stowarzyszenia z woj. świętokrzyskiego oraz sympatycy geodeci i nie geodeci - razem 72 osoby. Gościem honorowym był Przedstawiciel Zarządu Głównego SGP - kol. Stanisław Górczyński. Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną. W imieniu Prezesa ŚZO SGP kol. Jerzego Barańskiego - nieobecnego z przyczyn zdrowotnych - spotkanie otworzyła sekr. Zarządu Oddziału kol. Dan[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »