Wyniki 11-20 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz FELCENLOBEN"

Ustalenie linii brzegowej wody płynącej


  W artykule przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące zasad rozgraniczania gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi, oraz metod ustalania przebiegu linii brzegowych, a także skutków prawnych, które czynności te wywołują. Przedstawione rozważania, dotyczące próby zdefiniowania pojęcia linii brzegowej, jako terminu prawno-technicznego, mającego swoje odniesienia w hydrologii służyć miały wykazaniu autonomiczności tego postępowania, a także identyfikacji tych tego elementów, które pozwalają na powiązanie przepisów obowiązującego w tym zakresie prawa z fizyczną przestrzenią, którą linie brzegowe wyznaczają i wyodrębniają z otoczenia prawnego. Delineation of the coastline of flowing water Abstract. The article presents a legal issue concerning the rules of demarcation of land covered by flowing surface water, methods of determining the shorelines and legal consequences caused by these actions. The presented considerations concern an attempt to set the definition of the shoreline, as a both technical and legal term having its reference in hydrology, and were used to demonstrate the autonomy of the proceedings, as well as the identification of those elements that allow the binding of rules of applicable law in this area with physical space, which is designated by shorelines and distinguished from the legal environment.Zasady "rozgraniczania" gruntów pokrytych naturalnymi wodami powierzchniowymi uregulowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) [dalej: pr. wod.]. Podkreślić należy, że przyjęte w art. 15 pr. wod. regulacje prawne, ustalające sposób i tryb wyznaczania linii brzegu, dotyczą jedynie rzek, strumieni i potoków, które stanowią cieki naturalne1, a także jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, których zwierciadło wody nie zostało spiętrzone budowlami inżynierskimi. Z tego też powodu, przepisy art. 15 stanowiące podstawę ustalenia linii brzego[...]

Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych - od czasów najdawniejszych do średniowiecza w Europie. Cz.I


  W artykule przedstawione zostało zagadnienie dotyczące formowania się na przestrzeni wieków, poczynając od czasów najdawniejszych aż do okresu średniowiecza w Europie, norm prawa zwyczajowego a następnie stanowionego, ustalających zasady oznaczania granic nieruchomości gruntowych, trybu dokonywanych czynności przeniesienia własności, które doprowadziły do powstania pierwszych ksiąg gruntowych, stanowiących pierwowzór współczesnych katastrów nieruchomości i ksiąg wieczystych. Od samego początku powstania tej instytucji prawa, tworzone urzędowe rejestry nieruchomości, służyć miały zagwarantowaniu pewności w obrocie prawnym oraz potrzebom publicznym, związanym w szczególności z poborem podatków gruntowych. Utworzenie instytucji rejestrów nieruchomości spowodowało, że określona część powierzchni ziemi, odpowiednio oznaczona i ujawniona w księgach gruntowych, nabierała cech właściwych dla rzeczy materialnej, przez co stawała się towarem, który mógł być przedmiotem zbycia lub zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, co w konsekwencji doprowadziło do wykształcenia się w prawie antycznym instytucji hipoteki, która recypowana została, z pewnymi modyfikacjami, do prawa rzymskiego a następnie do kodyfikacji innych średniowiecznych państw europejskich. Contribution to the history of establishing land registers - since the ancient times to the Middle Ages in Europe. Part I Abstract. In the article the issue concerning formation of norms of customary law and then the law of positive proof was presented over the centuries, starting from the ancient times until the Middle Ages in Europe, setting rules for the determination of land boundaries and the mode of ownership transfer function, which led to the creation of the first ground registers, representing the prototype of today’s real estate cadastres and land registers. From the very beginning of this institution of law, the created official records of the property were used in the course of ensu[...]

Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych – od czasów najdawniejszych do średniowiecza w Europie. Cz. II


  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące formowania się na przestrzeni wieków, poczynając od czasów najdawniejszych aż do okresu średniowiecza w Europie, norm prawa zwyczajowego, a następnie stanowionego, ustalających zasady oznaczania granic nieruchomości gruntowych, trybu dokonywanych czynności przeniesienia własności, które doprowadziły do powstania pierwszych ksiąg gruntowych, stanowiących pierwowzór współczesnych katastrów nieruchomości i ksiąg wieczystych. Od samego początku powstania tej instytucji prawa, tworzone urzędowe rejestry nieruchomości, służyć miały zagwarantowaniu pewności w obrocie prawnym oraz potrzebom publicznym, związanym szczególnie z poborem podatków gruntowych. Utworzenie instytucji rejestrów nieruchomości spowodowało, że określona część powierzchni ziemi, odpowiednio oznaczona i ujawniona w księgach gruntowych, nabierała cech właściwych dla rzeczy materialnej, przez co stawała się towarem, który mógł być przedmiotem zbycia lub zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, co w konsekwencji doprowadziło do wykształcenia się w prawie antycznym instytucji hipoteki, która recypowana została (z pewnymi modyfikacjami) do prawa rzymskiego, a następnie do kodyfikacji innych średniowiecznych państw europejskich. Contribution to the history of establishing land registers - since the acient times to the Middle Ages in Europe. Part 2 Abstract. In the article the issue concerning formation of norms of customary law and then the law of positive proof was presented over the centuries, starting from the ancient times until the Middle Ages in Europe, setting rules for the determination of land boundaries and the mode of ownership transfer function, which led to the creation of the first ground registers, representing the prototype of today’s real estate cadastres and land registers. From the very beginning of this institution of law, the created official records of the property were used in the course of ensuring cert[...]

Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości. Część I


  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia o charakterze materialno-technicznym, związanego z procedurą przyjmowania granic zewnętrznych do podziału nieruchomości, w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego w trybie i zasadach określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przyjęcie przez ustawodawcę, w przepisach wykonawczych do ustawy, odmiennego sposobu hierarchizacji dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości, niż to wynika z treści art. 26 i 27 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece spowodowało, że na tym tle pojawia się szereg wątpliwości w praktycznym ich stosowaniu. W artykule przedstawiono interpretację istniejących przepisów, określających zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości w konfrontacji z innymi normami ustalającymi zasady oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej, czy też katastrze nieruchomości. Rules of reception of boundaries for division of real estates. Part I Abstract. The purpose of this article is to present a problem of material-technical nature, related to the procedure for the external borders admission to the division of property in the administrative proceeding carried out in the manner and pursuant to the Act on Real Estate. In rules implementing to the act the legislature adopted a different way of prioritizing the documents forming the basis on marking the real estate than it is visible in the wording from Article. 26 and 27 of the Law on Land and Mortgage, which resulted in the situation where there are a number of concerns in their practical application. This paper presents an interpretation of the existing rules, defining the principles for border admission to the division of property, confronted with other standards determining the ways of marking the property in the land register or the real estate cadastre.Administracyjne postępowanie w sprawie podziału nieruchomości prowadzone jest w trybie i na zasadach zapisanych w rozdziale 1 d[...]

Zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości. Część II


  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia o charakterze materialno-technicznym, związanego z procedurą przyjmowania granic zewnętrznych do podziału nieruchomości, w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego w trybie i zasadach określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przyjęcie przez ustawodawcę, w przepisach wykonawczych do ustawy, odmiennego sposobu hierarchizacji dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości, niż to wynika z treści art. 26 i 27 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, spowodowało, że na tym tle pojawia się szereg wątpliwości w praktycznym ich stosowaniu. W artykule przedstawiono interpretację istniejących przepisów, określających zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości w konfrontacji z innymi normami, ustalającymi zasady oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej, czy też katastrze nieruchomości. Rules of reception of boundaries for division of real estates. Part II Abstract. The purpose of this article is to present a problem of material-technical nature, related to the procedure for the external borders admission to the division of property in the administrative proceeding carried out in the manner and pursuant to the Act on Real Estate. In rules implementing to the act the legislature adopted a different way of prioritizing the documents forming the basis on marking the real estate than it is visible in the wording from Article. 26 and 27 of the Law on Land and Mortgage, which resulted in the situation where there are a number of concerns in their practical application. This paper presents an interpretation of the existing rules, defining the principles for border admission to the division of property, confronted with other standards determining the ways of marking the property in the land register or the real estate cadastre.Na tle przywołanej normy (§6 ust. 4 rozp. podz. nier.), określającej zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości, o [...]

Zasady dokonywania przez organ administracji geodezyjnej weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych DOI:10.15199/50.2016.8.1


  W artykule przedstawione zostało zagadnienie dotyczące, określonej przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, normy prawnej ustalającej zasady dokonywania weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przez organ administracji, do którego prace te zostały zgłoszone. Wskazano na mieszany charakter tej czynności, jak i skutki procesowe z tego wynikające, w szczególności dotyczące terminu dokonania tej czynności, zakresu weryfikacji dokumentacji, zasad sporządzania protokołu, środków zwalczania bezczynności lub opieszałości organu w tym zakresie, a także możliwości upoważnienia przez właściwy organ osób uprawnionych do dokonania tych czynności i odpowiedzialności odszkodowawczej z tym związanej. Słowa kluczowe: Prace geodezyjne i kartograficzne, weryfikacja dokumentacji geodezyjnej lub kartograficznej.Zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z póź. zm.) [dalej zwana: pr. geod. i kart.] właściwy organ służby geodezyjnej i kartograficznej1, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych2,zobowiązany jest do niezwłocznej weryfikacji operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac, pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1) wykonywania pomiarów (geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych), o których mowa w art. 2 pkt 1a pr. geod. i kart., oraz opracowywania wyników tych pomiarów, 2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji utrwala się w protokole, którego wzór ustalony został w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, [...]

Procedura zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych i uzgodnienia listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do ich wykonania DOI:10.15199/50.2016.9.1


  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące, określonej przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego, procedury zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych do właściwych rzeczowo i miejscowo organów administracji, uzgadniania listy materiałów niezbędnych do realizacji tych prac oraz udostępniania tych materiałów. Słowa kluczowe: prace geodezyjne i kartograficzne.Uzgodnienie listy materiałów zasobu niezbędnych dla wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z póź. zm.) [dalej zwana: pr. geod. i kart.] właściwy organ, do którego zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej zostało złożone, zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych, uzgodnić z wykonawcą1 listę materiałów zasobu, niezbędną do ich wykonania lub uzgodnić inny termin udostępnienia materiałów zasobu. Rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przed ich rozpoczęciem, wymienione zostały w art. 12 ust. 1 pr. geod. i kart. Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej winno zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 2 pr. geod. i kart., w tym w szczególności listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej określony został w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 924). W pkt 14 ww. wzoru zgłoszenia, wykonawca zobowiązany jest podać listę zbiorów danych lub innych materiałów, które w jego ocenie są mu niezbęd[...]

Zasady ujawniania gruntów leśnych w katastrze nieruchomości DOI:10.15199/50.2016.10.2


  W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie prawne dotyczące zasad prowadzenia katastru nieruchomości w części dotyczącej gruntów leśnych. Na tle utrwalonych poglądów judykatury przedstawiono i poddano interpretacji obowiązujące przepisy prawa ustalające znaczenie podstawowych pojęć dotyczących gospodarki leśnej, mających rozstrzygające znaczenie dla organu rejestrowego prowadzącego operat ewidencji gruntów i budynków. Wskazano w jakich jedynie przypadkach, dopuszczalne jest dokonanie aktualizacji operatu ewidencyjnego, polegającego na ujawnieniu bądź wykreśleniu użytku leśnego i wpisanie w to miejsce innego oznaczenia w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów. Słowa Kluczowe: kataster nieruchomości, grunty leśne, pojęcie lasu.1. Zasady oznaczania gruntów leśnych w katastrze nieruchomości Stosownie do art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 [dalej zwane: pr. geod. i kart.] ewidencja gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzona jest z uwzględnieniem przepisów o lasach. Dokonując interpretacji przywołanej normy prawnej zwrócić należy na wstępie uwagę, że wynikające z powołanego przepisu odesłanie, nie dotyczy jedynie ustawy o lasach, ale "przepisów o lasach", a zatem także innych regulacji prawnych dotyczących tej materii. Celem tak sformułowanej zasady ogólnej, odsyłającej do "przepisów o lasach", było bez wątpienia zapobieżenie dokonywania niekontrolowanych i samowolnych zmian w zakresie przekształcania gruntów leśnych na nieleśne. Organ prowadzący kataster nieruchomości zobowiązany jest zatem w szczególności przestrzegać odpowiednio przepisów: 1) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach2 w zakresie określonym w: ??art. 3, gdzie zdefiniowane zostało pojęcie "lasu", do którego wprost odwołują się przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków3 [dalej zwanego: rozp. ewid. gr. i bud.[...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych DOI:10.15199/50.2016.11.2


  W artykule przedstawiono zagadnienie geodezyjno-prawne dotyczące zasad, trybu i sposobu doręczania zawiadomień o realizowanych czynnościach, w trybie materialno-technicznym ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, na potrzeby aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Zwrócono uwagę na brak przepisu umożliwiającego odpowiednie stosowanie w tym zakresie zasad określonych w rozdziale 8 Kodeksu postępowania administracyjnego (Doręczenia) i na konieczność posiłkowania się w zaistniałej sytuacji przepisami Prawa pocztowego. Dokonano próby doprecyzowania, nieposiadających definicji legalnej, pojęć, tj. nieznany właściciel, osoba nieznana z miejsca zamieszkania, które użyte zostały w analizowanej normie prawa. Wskazano także na obowiązki starosty, który działając na wniosek wykonawcy prac, zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości zawiadomienia o planowanych czynnościach ustalenia granic w przypadku, kiedy jednym z uczestników postępowania jest nieznany właściciel lub właściciel, którego miejsce zamieszkania jest nieznane. Słowa Kluczowe: doręczenie zawiadomień, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.Zasady doręczania zawiadomień w procedurze ustalania granic działek ewidencyjnych O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, zainteresowane strony, w tym właściciele, użytkownicy wieczyści, a także osoby władające tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania, winne być zawiadomione przez wykonawcę prac geodezyjnych na zasadach określonych w § 38 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków1 [dalej zwanego: rozp. ewid. gr. i bud.]. Zawiadomienie o podjętych czynnościach ustalenia przebiegu granic: 1) winno zawierać2: a) dane adresowe podmiotu, do którego jest ono kierowane, b) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności, c) oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyc[...]

Zasady uwierzytelniania dokumentów sporządzonych w związku z realizacją prac geodezyjnych lub kartograficznych DOI:10.15199/50.2016.12.2


  W artykule przedstawione zostało zagadnienie prawne dotyczące zasad uwierzytelniania, w trybie art. 12b ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które sporządzone zostały na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Odwołując się do przepisów materialnego i procesowego prawa administracyjnego oraz cywilnego wykazano, iż procedura uwierzytelniania dokumentów, o której mowa w art. 12b ust. 5 ustawy nie dotyczy opracowań sporządzonych na potrzeby budownictwa, w tym w szczególności map do celów projektowych. Słowa kluczowe: uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dokument urzędowy, mapa do celów projektowych.Wstęp Stosownie do art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1 [dalej zwanej: pr. geod. i kart.], właściwy organ służby geodezyjnej i kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych po ich przyjęciu do zasobu i zarejestrowaniu w prowadzonej "ewidencji materiałów", o której mowa w § 9 rozp. o.t.p.p.z.gik.2, uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac, jeżeli wykorzystywane będą one na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Czynność uwierzytelnienia dokonuje się wyłącznie na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną w sprawie. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności przedłożonego dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b pr. geod. i kart. lub dokumentacją (operatem technicznym) przekazaną przez wykonawcę prac do państwowego zasobu geodezyjnego. Sposób i tryb uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wzór3 wniosku o ich uwierzytelnienie określony został w ar[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »