Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"BRONISŁAW KAŁĘDKOWSKI"

Utylizacja ścieków z produkcji żywic fenolowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań nad opracowaniem technologii odzysku fenolu ze ścieków powstających w produkcji żywic fenolowych, szczególnie nowolakowych. Technologia polega na wtórnej kondensacji fenolu z formaldehydem zawartych w ściekach, w temperaturze wrzenia mieszaniny i w obecności kwasu szczawiowego jako katalizatora, przy czym stosunek molowy formaldehydu do fenolu wynosi ok. 2. Otrzymany prekondensat nowolakowy przerabia się na pełnowartościową żywicę nowolakową. Można w ten sposób odzyskać 90 -r 95% fenolu zawartego w ściekach. Żywice fenolowo-formaldehydowe wciąż należą do grupy najważniejszych tworzyw sztucznych. Światowa produkcja tych żywic w 1985 r. wyniosła 2,5 min t, z czego ponad połowę wyprodukowano w USA4 Podczas wytwarzania żywic fenolowych, szczególnie żywic nowolakowych, powstaje duża ilość wodnych ścieków, które zawierają 1 + 6% (m/m) fenolu, 0,5 -h 2% (m/m) formaldehydu, 1 -h 4% (m/m) metanolu oraz ok. 1% (m/m) żywicy. Jest to konsekwencją stosowania formaliny zawierającej ok. 60% (m/m) wody. W literaturze opisano wiele metod utylizacji ścieków fenolowych2 3). Ogólnie metody te można podzielić na bezpośrednie (najczęściej ekstrakcyjne) i pośrednie (poprzez otrzymanie żywic fenolowych) metody odzyskiwania fenolu oraz metody usuwania fenolu bez odzysku (np. spalanie lub wytrącanie produktu przesyłanego następnie na składowisko odpadów stałych4)). Ta ostatnia metoda utylizacji ścieków fenolowych jest powszechnie stosowana w krajowym przemyśle fenoplastów. Polega ona na wtórnej kondensacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach fenolowych prowadzonej aż do momentu wytrącenia się rezitu w środowisku zasadowym, przy dużym nadmiarze (molowym) formaldehydu w stosunku do fenolu, w temperaturze wrzenia mieszaniny. Metodą tą można utylizować praktycznie każdy rodzaj ścieków fenolowych i zmniejszyć zawartość fenolu do ok. 100 ppm. Umożliwia to skierowanie ścieków bezpośrednio do oczyszczalni biologicznej. Podstawową wadą te[...]

Żywica heksylofenolowa do lakierów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zoptymalizowano warunki syntezy 100-proc. żywicy heksylofenolowoformaldehydowej, stosując metodę statystycznego planowania doświadczeń. Składnik fenolowy stanowiła frakcja heksylofenolowa otrzymana w wyniku alkilowania fenolu dimerem propylenu. Otrzymana żywica może być używana do sporządzania stopu z olejem tungowym i jest odpowiednim składnikiem farb i lakierów. Brak rozwiniętej krajowej bazy surowcowej jest dużym utrudnieniem w rozwoju przemysłu farb i lakierów. Dotyczy to również wytwarzania tych produktów, które zawierają m.in. rezolowe żywice fenolowo- -formaldehydowe uzyskiwane w reakcji podstawionych w pozycji para fenoli z formaldehydem. Podstawnikami mogą być grupy alkilowe, arylowe lub alkiloarylowe zawierające 4 -=-20 atomów węgla1). Proces otrzymywania tego typu żywic składa się z następujących etapów: - kondensacji alkilofenolu z formaldehydem w obecności katalizatora zasadowego, - neutralizacji katalizatora i jego odmycia, - eteryfikacji hydroksymetylofenoli w środowisku kwaśnym z jednoczesnym odwodnieniem żywicy pod zmniejszonym ciśnieniem. Tak otrzymane żywice nazwane są 100-proc., ponieważ nie zawierają dodatków innych żywic, np. kalafonii2). W podwyższonej temperaturze tworzą one z olejami tłuszczowymi związki typu chromanowego3). Następuje to w wyniku reakcji zachodzącej pomiędzy nienasyconymi wiązaniami glicerynowych estrów nienasyconych wyższych kwasów tłuszczowych i grupami hydroksymetylowymi obecnymi w żywicy. Poza tym 100-proc. żywice tworzą z olejem tungowym stopy służące do produkcji lakierów, farb podkładowych i pokostów cenionych ze względu na właściwości uzyskiwanych powłok, tj. odporność na działanie wody, chemikaliów i czynników atmosferycznych. Poszukując nowych surowców do otrzymywania tych żywic, po raz pierwszy w kraju użyto do ich syntezy w skali przemysłowej heksylofenolu, który jest produktem alkilacji fenolu frakcją zawierającą głównie dimer propylenu4). Wyprodukowany przez Zakłady Che[...]

Doskonalenie technologii wytwarzania rezolowej żywicy fenolowej jako podstawy lepiszcza do wyrobów z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono statystyczną ocenę właściwości 95 przemysłowych szarż żywicy WR-3 przeznaczonej do produkcji izolacyjnych wyrobów z wełny mineralnej. Porównano jakość żywicy WR-3 syntezowanej w skali laboratoryjnej, średnią jakość 95 szarż przemysłowych i jakość żywicy z szarży o wydłużonym czasie syntezy. Płyty izolacyjne z wełny mineralnej należą do podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym na świecie. W naszym kraju w drugiej połowie lat osiemdziesiątych oddano do użytku dwie duże wytwórnie takich wyrobów. W każdej z nich są cztery równolegle działające linie technologiczne. Wytwórnie te znajdują się w Cigacicach k. Zielonej Góry oraz w Małkini Ч Technologia otrzymywania i klejenia włókien mineralnych w tych zakładach jest podobna, różny jest jednak sposób zaopatrywania w żywicę stanowiącą podstawowy składnik lepiszcza syntetycznego. W Mazowieckich Zakładach Przemysłu Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Małkini sprowadza się gotową żywicę z zakładów chemicznych, natomiast Zieleniogórskie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Cigacicach wytwarza ją u siebie. Ten drugi wariant organizacyjny zastosowano w kraju po raz pierwszy2). Ma on wiele zalet: - umożliwia wytwarzanie żywic wysokoreaktywnych o krótkiej żywotności, nie wymagających jej maksymalizowania związanego z transportem i magazynowaniem, - ułatwia modyfikacje żywicy i dostosowanie jej właściwości do asortymentu wyrobów izolacyjnych, - umożliwia szybkie sprawdzenie właściwości użytkowych żywicy i dzięki temu skorelowanie parametrów syntezy żywicy i właściwości wyrobów izolacyjnych. Zasadniczym mankamentem tych żywic fenolowych, których dotychczas używano do otrzymywania lepiszcza, jest względnie duża zawartość wolnego fenolu. Związek ten, stosunkowo trudno po[...]

Nowa instalacja produkcyjna lepiszcza fenolowego do płyt z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zarys technologii otrzymywania żywicy fenolowej i preparacji lepiszcza fenolowego (wytwarzanego z tej żywicy) przeznaczonego do produkcji płyt izolacyjnych z wełny mineralnej. Opisano zasadnicze węzły nowo zbudowanej instalacji, zwracając szczególną uwagę na rozwiązania, które przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego (głównie ograniczenie emisji fenolu). Stwierdzono, że omawiana instalacja może być wykorzystana do wytwarzania wielu innych żywic rezolowych, mających różne zastosowanie. Jednym ze skutecznych sposobów oszczędzania surowców energetycznych jest poprawa cieplnej izolacji budynków. W związku z tym należy zwiększyć zużycie materiałów izolacyjnych stosowanych w tym celu (np. różnych wyrobów z wełny mineralnej). W ostatnich latach wybudowano w kraju dwie nowe fabryki płyt izolacyjnych - w Cigacicach i w Małkini. Ich docelowa, łączna zdolność produkcyjna wyniesie ok. 120 tys. t/r.1). Niezależnie od tego planuje się modernizację innych zakładów wytwarzających płyty z wełny mineralnej. W celu otrzymania płyt izolacyjnych należy przeprowadzić kilkanaście operacji technologicznych2). Do najważniejszych należą: topienie wsadu mineralnego w temperaturze większej od 1000°C, rozwłóknianie stopionej lawy, przygotowanie i nanoszenie lepiszcza fenolowego, formowanie kobierca na ruchomym transporterze, utwardzanie lepiszcza w podwyższonej temperaturze w celu ostatecznego ukształtowania wstęgi i pocięcie jej na płyty o znormalizowanych wymiarach. W trakcie wytwarzania płyt z wełny mineralnej następuje emisja pyłów, a także substancji chemicznych, takich jak fenol i formaldehyd, w związku z czym zostaje zanieczyszczone środowisko naturalne. Fenol PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/2 (1987) ' $ i formaldehyd stanowią nie przereagowane substraty używane do syntezy żywic fenolowych - głównego składnika lepiszcza. W trakcie nanoszenia rozpylonego (najczęściej powietrzem) lepiszcza na wełnę mineralną następuje odparowanie najba[...]

« Poprzednia strona  Strona 2