Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jan Mosio-Mosiewski"

Study on utilization of Camelina seed for production of biodiesel fuel Badania nad zagospodarowaniem lnianki siewnej do wytwarzania biodiesla DOI:10.15199/62.2015.3.22


  Camelina oil from the seeds of winter camelina variety Luna was studied for acid, iodine and saponification nos., P content, d., kinematic and dynamic viscosities and chem. compn. and then used for prodn. of fatty acid Me esters by 2-step transesterification in presence of KOH at 50°C for 1 h in a steel reactor (2 m3). The aq. glycerol-contg. phase was neutralized with H3PO4 and distd. to sep. glicerol and PK fertilizer. The product quality was good enough for usual applications. Przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju lniankowego uzyskanego z nasion obecnie najczęściej uprawianej w warunkach polowych Polski lnianki ozimej odmiany Luna. Odmiana została wpisana do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa na podstawie kompleksowej oceny wszystkich cech agronomicznych w doświadczeniach polowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym UP w Dłoni. Oznaczono liczby: kwasową, jodową i zmydlania oraz zawartość fosforu, gęstość, lepkość kinematyczną i dynamiczną oleju lniankowego. Określono skład chemiczny surowego oleju lniankowego. Wytworzono FAME z oleju lniankowego w skali przemysłowej i uzyskano estry metylowe oleju lniankowego oraz frakcję glicerolową. Zasoby podstawowych źródeł energii w postaci paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa są ograniczone, a ponadto uważa się, że ich użytkowanie przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Poszukuje się więc nowych odnawialnych źródeł energii, które byłyby globalnie akceptowane. Należą do nich biopaliwa, z których szczególne znaczenie mają metylowe estry kwasów tłuszczowych (FAME). Do ich wytwarzania są stosowane głównie tłuszcze pochodzenia roślinnego. Paliwa te, pod nazwą biodiesel, wytwarza się przez transestryfikację tych tłuszczów małocząsteczkowym alkoholem, najczęściej metanolem. Z mieszaniny reakcyjnej wydziela się glicerol, a warstwę estrową oczyszcza się, uzyskując FAME jako gotowy produkt. [...]

« Poprzednia strona  Strona 2