Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Tkaczyk"

Opinia o monografii prof. zw. dr. hab. Tadeusza Wawaka "Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych" Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 DOI:


  Interesująca monografia autorstwa Pana prof. T. Wawaka stanowi kontynuację Jego długoletnich przemyśleń i badań poświęconych związkom zachodzącym pomiędzy szeroko rozumianą jakością a zarządzaniem w szkołach wyższych w Polsce w warunkach zachodzącej, ciągłej ich reformy. Początki serii tych prac poświęconych temu ważnemu zagadnieniu, prowadzonych przez ich Autora od 2000 roku, stanowiła monografia pt.: "Jakość zarządzania w szkołach wyższych", wydana także nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 roku. Domknięciem tej serii prac będzie monografia autorstwa prof. T. Wawaka pt. "Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918-2018", której wydanie planowane jest jeszcze w tym roku. We wprowadzeniu do omawianej monografii jej Autor postawił istotne pytanie: w jakim stopniu kolejne reformy szkolnictwa wyższego w kraju w latach 2012-2018, które miały ambitne założenia i plany w zakresie poprawy jego funkcjonowania, w tym poprawy jakości zarządzania w uczelniach publicznych i niepublicznych, zostały zrealizowane? Stąd też cel omawianej monografii zmierzał generalnie do przedstawienia wybranych powiązań i zależności oraz ich oddziaływania w szkolnictwie wyższym - poprzez poprawę jakości zarządzania - na rozwój szkół wyższych w Polsce. Założeniom tym został podporządkowany układ omawianej monografii. I tak monografia składa się - poza wstępem i zakończeniem - z siedmiu bloków tematycznych, tj. :  O dylematach polskich szkół wyższych na kan[...]

Wartość dla klienta jako element wzmocnienia lojalności w sektorze usług telekomunikacyjnych DOI:10.15199/46.2019.8.1


  Od połowy XX wieku społeczeństwa w krajach rozwiniętych przechodzą intensywne przemiany dotyczące zachowań konsumenckich. Zmiany te dokonują się w obrębie hierarchii potrzeb, poziomu, środków i sposobów ich zaspokajania oraz kryteriów dokonywania wyborów nabywczych. Przejawem tych zmian jest również upowszechnianie się konsumpcji nowych dóbr. W makroskali oznacza to m.in. wzrost roli konsumpcji, która stała się osią życia społecznego i więzią integrującą jednostki. Konsumpcja nie tylko dostarcza uczucia przyjemności, ale także umożliwia zmianę postrzegania przez konsumentów otaczającej ich rzeczywistości i własnej tożsamości [21]. Obecnie, gdy nowoczesne technologie, postępująca globalizacja, a także coraz szybszy transport prowadzą do zaniku barier w dostępie do zasobów, przedsiębiorstwa podejmują intensywne działania ukierunkowane na walkę o pozycję na rynku. Strategie przewagi konkurencyjnej, prowadzące do utrzymania lub wzrostu wartości firmy, muszą SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE klient, wartość, zadowolenie, lojalność, usługa, telekomunikacja Problemem badawczym podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jakie czynniki mogą wzmacniać lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz które z nich mają największy wpływ na decyzje klientów o lojalności. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej - przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. W części teoretycznej przedstawiono zjawisko i pojęcia lojalności, zaprezentowano także jej składowe, opisane w literaturze przedmiotu. W części empirycznej przedstawiono czynniki, które mogą determinować lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych oraz teoretyczny model, który opisuje proces podejmowania decyzji przez klientów o lojalności względem[...]

Quality of packaging for transport of dangerous goods by air DOI:10.15199/46.2019.9.2


  Introduction Packaging is an irreplaceable element in trade of goods, often inextricably linked to packed products, including dangerous ones. Due to both, the constantly growing requirements of customers, and technological progress, packaging and packaging materials are constantly changing and improving - providing their adequate quality. One of the packaging definitions most fitting to the state of affairs is formulated as follows: Packaging is a ready product, usually having a suitable construction, designed to protect the packaged goods against the harmful effects of external factors, or vice versa - protection of the environment against harmful effects of the product, enabling the goods to move during storage, transport, sale and usage [6]. A similar approach in this respect is confirmed by the National Act on Packaging and Packaging Waste Management, dated 13 June 2013, which is the implementation of EU law included in Directive 92/62/EC. This directive defines packaging as a non-returnable product, made of any material, intended for the storage, protection, transport, delivery or presentation of products, from raw materials to recycled materials. The versatility of the “packaging" definition indicates that they can be tailored to the individual requirements of specific products, and at the same time are an integral part of the packaging chain, including the production of packaging materials and the packaging itself, as well as accompanying activities such as the act of packaging, storage, transport, marketing, use and their removal. The packaging system operating in Poland takes into account both the requirements and experience of EU countries, based on the Life Cycle Assessment (LCA) “from cradle to grave" principle, which means that selecting packaging material for a specific packaging and designing and producing them, at the same time, the possibility of re-use, its processing or other forms of s[...]

Właściwości optyczne i elektryczne chitozanu jako bioczujnika temperatury


  W związku z rosnącym zainteresowaniem dotyczącym ochrony środowiska naturalnego poszukuje się materiałów, które byłyby biodegradowalne i biozgodne. Chitozan jest materiałem biozgodnym, nietoksycznym, biodegradowalnym, niealergizujacym o działaniu antybakteryjnym. Może być pozyskiwany np. z krabów lub kryla. Charakteryzuje się wysoką stabilnością w postaci zawiesiny z której bezpośrednio można utworzyć warstwy polimerowe. Wykazuje dużą mieszalność z wieloma substancjami, w tym również z polimerami, dużą sorbcyjność oraz dużą reaktywność chemiczną. Jest nierozpuszczalny w wodzie. Dzięki swoim właściwościom chitozan znalazł zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach - między innymi w przemyśle, kosmetyce, medycynie, weterynarii i farmacji. Posiada możliwość wychwytywania atomów ciężkich pierwiastków i barwników. Chitozan łatwo wiąże się z ujemnie naładowanymi powierzchniami takimi, jak błony śluzowe i umożliwia transport polarnych cząsteczek leków przez powierzchnie nabłonkowe - jest więc wykorzystywany do produkcji opatrunków dla trudno gojących się ran, otoczek na leki oraz kremów czy maseczek. Chitozan ma silne właściwości nawilżające, dlatego chętnie używany jest do wyrobu kosmetyków pielęgnacyjnych. Szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań obejmuje też rolnictwo. Wykazano, że chitozan może być dobrym stymulat[...]

Optycznie stymulowana luminescencja detektorów hybrydowych

Czytaj za darmo! »

Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest wykorzystywana do wyznaczania dawki promieniowania jonizującego absorbowanego przez próbkę w trakcie ekscytacji. Najbardziej popularnymi detektorami OSL są kryształy Al2O3:C i BeO. Do pewnych zastosowań ważne jest użycie detektora w postaci dużej, elastycznej folii (np. w medycynie). Opracowano nowe detektory OSL umieszczając mikrokrystality Al2O3:C w organicznej matrycy polimerowej. W artykule prezentujemy wyniki badań nowo syntetyzowanych detektorów hybrydowych. Abstract. Optically stimulated luminescence (OSL) may be used for estimating dose of absorbed radiation. The most popular OSL detectors are made of Al2O3:C as well as BeO crystals. For some applications (e.g. in medicine) it would be desirable to construct detectors in the form of higharea flexible foils. New OSL detectors were developed by incorporating Al2O3:C microcrystallites into organic (polymer) matrix. The article presents studies of newly synthesised hybrid detectors. (Optically stimulated luminescence of hybrid detectors with Al2O3:C microcrystallites). Słowa kluczowe: optycznie stymulowana luminescencja, dozymetria luminescencyjna, tlenek aluminium, polimery, materiały hybrydowe. Keywords: optically stimulated luminescence; luminescence dosimetry, aluminum oxide, polymers, hybrid materials. Wstęp Wykorzystanie promieniowania jonizującego w medycynie, przemyśle i nauce wiąże się z narażeniem ludzi na jego szkodliwe działanie. Niezbędnym wyposażeniem osób pracujących zawodowo z promieniowaniem są dawkomierze osobiste, rejestrujące pochłoniętą dawkę. Dawniej stosowane dawkomierze filmowe, wypierane są przez znacznie nowocześniejsze dawkomierze termoluminescencyjne (TL) (np. LiF:Mg,Ti, LiF:Mg,Cu,P lub inny). Podczas ogrzewania detektor TL emituje promieniowanie w zakresi[...]

« Poprzednia strona  Strona 2