Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"rafał WYCzółKoWsKI"

Zastosowanie aparatu Poensgena do wyznaczania oporu cieplnego złącz w złożach stalowych prętów kwadratowych


  Artykuł przedstawia badania eksperymentalne związane z wyznaczaniem oporu cieplnego złącz Rzl występujących w wiązkach stalowych prętów kwadratowych. Wiązki takie są jednym z przykładów stalowego wsadu porowatego, jaki spotykamy w procesach obróbki cieplnej wyrobów stalowych. Opór cieplny złącz wyraża ilościowo intensywność przepływu ciepła w miejscach styku prętów formujących wiązkę. Wielkość ta jest jednym z parametrów modelu efektywnej przewodności cieplnej wiązek opartego na analizie oporów cieplnych. Rozpatry- wany parametr wyznaczono opierając się na wynikach pomiarów efektywnej przewodności cieplnej próbek analizowanego wsadu. Próbki te miały postać płaskich upakowanych złóż prętów kwadratowych. Do ich wykonania zastosowano pręty 10 i 20 mm. Pomiary wykonano na stanowisku laboratoryjnym działającym na zasadzie aparatu Poensgena, dla zakresu temperatury 50÷650°C. Ustalono, iż opór cieplny złącz w badanych próbkach wynosi od 0,82 do 0,95 oporu całkowitego analizowanych wsadów. W wartościach bezwzględnych parametr Rzl przyjmuje wartości od 0,0023 do 0,004 (m2×K)/W. The article presents experimental research associated to the determination of the thermal resistance joints Rzl occurring in bundles of steel square bars. Such bundles are one of the examples of a porous steel charge that are met in the processes of heat treatment of steel products. The thermal resistance of joints expresses quantitatively the intensity of the heat flow at the contact points of bars forming a bundle. This value is one of the parameters of the effective thermal conductivity model of bundles based on the analysis of thermal resistance. The investigated parameter was determined based on the results of measurements of the effective thermal conductivity of the charge samples analyzed. The samples were in the form of flat packed square bars bed. To performance the samples used of bars 10 and 20 mm. The measurements were performed on a laboratory stand that operate o[...]

Numeryczne wyznaczanie emisyjności układu gaz-ściana-metal w procesie nagrzewania wsadu DOI:10.15199/24.2018.11.3


  Promieniowanie gazów. W odróżnieniu od ciał stałych promieniowanie gazów i par ma charakter selektywny, gdyż emitują one i pochłaniają energię tylko w pewnych pasmach długości fali. Powoduje to, iż promieniowanie ga􀀐 zów nie podlega prawu Stefana-Boltzmanna w klasycznej postaci. Ponadto, ze względu na selektywność i wymianę promieniowania w całej analizowanej objętości, stosuje się dodatkowe parametry opisujące ten rodzaj wymiany ciepła, np. kształt przestrzeni (grubość warstwy gazu) i ciśnienie cząstkowe [1, 2]. Gazy o symetrycznej budowie cząstek, takie jak O2, N2, H2 itp., są praktycznie przepuszczalne dla energii promie􀀐 niowania i w zakresie temperatur spotykanych w zagadnie􀀐 niach technicznych nie pochłaniają ani nie wysyłają takich ilości energii, która stwarzałaby potrzebę uwzględniania ich w obliczeniach wymiany ciepła. Natomiast gazy i pary o niesymetrycznej budowie cząstek, takie jak: CO2, H2O, NH3, węglowodory i alkohole, mogą wysyłać i pochłaniać znaczne ilości energii promieniowania, która w oblicze􀀐 niach powinna być uwzględniona. W warunkach pracy pie􀀐 ców grzewczych w wymianie ciepła przez promieniowanie uczestniczą CO2 i H2O oraz w małym zakresie CO, wystę􀀐 pujące w spalinach [2]. Natężenie promieniowania CO2 i H 2O można wyzna􀀐 czyć z zależności [2]: (1) (2) gdzie: - natężenie promieniowania (gęstość strumienia cie􀀐 pła), W/m2, T - temperatura bezwzględna czynnika promieniujące􀀐 go, K, p - ciśnienie cząstkowe gazu, Pa, l - grubość warstwy gazu, m. Do celów technicznych wzory obliczeniowe, wyrażające natężenie promieniowania, mają postać równania Stefana􀀐 -Boltzmanna z wprowadzonymi poprawkami [2]: (3) Rys. 1. Schemat procesu promieniowania w komorze pieca grzewczego [3] Fig. 1. Scheme of the radiation process in the heating furnace chamber [3] s. 383 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 11 (4) gdzie: εś - w[...]

« Poprzednia strona  Strona 2