Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW BUDNER"

Technologie zmiennociśnieniowej adsorpcji do wydzielania azotu i tlenu z powietrza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opracowane w ICSO "Blachownia" i wdrożone technologie zmiennociśnieniowej adsorpcji (PSA, VPSA) do wydzielania azotu i tlenu. The swing adsorption technologies for sepn. of N2 and O2 as developed by ICSO "Blachownia" and com. implemented were presented. Tlen i azot wytwarza się z powietrza atmosferycznego metodą rektyfikacji kriogenicznej w skali nawet do kilkudziesięciu t/h. Produktem ubocznym niskotemperaturowego rozfrakcjonowania jest cenny argon. Najmniejsze instalacje kriogeniczne rozfrakcjonowania powietrza mają zdolność produkcyjną 1-3 Mg/h. W instalacjach tych wydziela się tlen i azot o czystościach 99,9% mol. Produkty te sprzedawane są małym przedsiębiorstwom w postaci ciekłej w zbiornikach kriogenicznych lub w postaci sprężonej w butlach pod ciśnienie[...]

Technologia wydzielania wodoru z gazów rafineryjnych metodą PSA DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono technologię wydzielania wodoru z gazów rafineryjnych metodą PSA. Technologia charakteryzuje się dużą (85 -f- 90%) sprawnością wydzielania wodoru i dużą (99,9 -r 99,999%) czystością uzyskiwanego wodoru. W ramach prac związanych z realizacją Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 3.2 pn. Surowce i półprodukty syntezy organicznej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" przeprowadzono, we współpracy z Zakładami Azotowymi "Kędzierzyn", badania nad opracowaniem technologii wydzielania wodoru z typowych gazów rafineryjnych metodą PSA {pressure swing adsorption). Technologie PSA, charakteryzujące się małymi nakładami inwestycyjnymi i niskimi kosztami eksploatacji, są powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej. Głównymi dostawcami gotowych obiektów przemysłowych są firmy Union Carbide i Linde. W wyniku prowadzonych badań, o których wspomniano na początku, opracowano technologię charakteryzującą się dobrymi wskaźnikami technicznymi. Obecnie wykonuje się projekt instalacji dla jednego z kontrahentów zagranicznych. Charakterystyka technologii W omawianej w niniejszym artykule technologii wydzielania wodoru wykorzystano sześcioadsorberową instalację PSA. Zastosowano system trzystopniowe[...]

Wysoka sprawność ogniwa paliwowego zasilanego metanolem

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano wszystkie typy niskotemperaturowych oraz wysokotemperaturowych ogniw paliwowych. Przedstawiono ich właściwości w porównaniu z elektrogeneratorami napędzanymi turbinami gazowymi i silnikami tłokowymi. Opisano wyniki własnych badań nad niskotemperaturowym ogniwem paliwowym zasilanym bezpośrednio metanolem oraz tlenem. osnące zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, [...]

A proposal of a wasteless method for biomass conversion to electricity Propozycja bezodpadowej metody konwersji biomasy do energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.6.28


  A new concept for optimum biomass gasification and biogas purifn. was developed in 2 options. Opracowano koncepcję konwersji biomasy do energii elektrycznej, kładąc szczególny nacisk na kwestię zawracania powstających produktów ubocznych i ciepła do procesu. Dokonano optymalizacji układu zgazowania biomasy, w wyniku których uzyskano ciągłą produkcję gazu o stabilnych parametrach. Rozważono dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów biomasowych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego. Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego (lub z odpadów) o dużej zawartości celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Jest ona obecnie uważana za atrakcyjne źródło energii, paliw oraz półproduktów dla wielu dziedzin gospodarki. Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowania rozwijaniem metod wykorzystujących biomasę do tych celów1). Technologie konwersji biomasy do chemikaliów bazują głównie na procesie fermentacji oraz na takich procesach termochemicznych, jak spalanie, upłynnianie, zgazowanie i piroliza2). Biomasa pochodzi z odpadów leśnych i rolniczych, miejskich odpadów drzewnych oraz specjalnych upraw (głównie roślin energetycznych). Mniejsze znaczenie mają komunalne odpady stałe oraz odpady przemysłowe. Zgazowanie biomasy jest stosowane do produkcji gazu o małej i średniej wartości opałowej, gazu syntezowego lub wodoru. Podczas II Wojny Światowej niewielkie zgazowarki produkowały gaz do napędzania pojazdów i generatorów prądu elektrycznego. W późniejszych latach zainteresowanie zgazowaniem biomasy zmalało, jednak obecnie tematyka ta przeżywa renesans niemal na całym świecie. Idea wytwarzania energii elektrycznej w agregatach zasilanych gazem ze zgazowania biomasy cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy z tego względu, że tą metodą można uzyskać najwyższy wskaźnik przetworz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2