Wyniki 11-20 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KAWAŁEK"

Ocena sytuacji majątkowej i finansowej wybranego Przedsiębiorstwa Beta

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę działalności Przedsiębiorstwa Beta w latach 2006÷2008 na podstawie sprawozdania finansowego, jakim jest bilans. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano oceny sytuacji majątkowej i finansowej tego Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Beta prowadzi swoją działalność na rynku polskim, oferując usługi remontowo-budowlane, oparte na przetwórstwie stali. In the work on the basis of the account balance treated as a financial report the business analysis of Beta enterprise in years 2006÷2008 was presented. On the basis of the analysis, the assessment of the property and financial situation for the enterprise was done. Beta enterprise conducts its activity on the Polish market by offering the repair and building services based on steel industry. Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, analiza wskaźnikowa, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Keywords: financial report, tracer analysis, financial condition of an enterprise.1. Wprowadzenie. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej procesy zarządzania przedsiębiorstwem stają się coraz bardziej skomplikowane ze względu na zmieniające się warunki bliższego i dalszego otoczenia, rosnące wymagania odbiorców oraz zaostrzającą się konkurencję. Przedsiębiorstwa, dążąc do uzyskania jak najlepszej pozycji na rynku, muszą podejmować ciągłe działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania. Zarządzający wymagają wiarygodnych informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji zarówno bieżących jak i długoterminowych. Trudne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym sprawiają, że podejmowanie tych decyzji nie może opierać się tylko na intuicji. Skutki błędnych i nietrafionych decyzji są często nieodwracalne, a w konsekwencji zgubne dla przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających proces zarządzania jest analiza finansowa. Pozwala ona ocenić dotychczasową działalność przedsiębiorstwa i wy[...]

Analiza parametrów energetyczno-siłowych i wyginania się pasma w procesie asymetrycznego walcowania blach


  W pracy przeprowadzono analizę wpływu współczynnika kształtu pasma, na zmianę parametrów energetyczno-siłowych i wyginanie się pasma po wyjściu z asymetrycznej kotliny odkształcenia. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych współczynników kształ- tu pasma: h0/D = 0,04 i 0,007. Analizę przeprowadzono dla blach ze stali S355J2G3 z zastosowaniem programu komputerowego FORGE2008®, opartego na metodzie elementów skończonych. An analysis of the effect of the strip shape factor on the variation of energy and force parameters and bending of strip upon exist from the asymmetric deformation zone has been carried out in the study. Investigations were performed for two different strip shape factors, h0/D = 0.04 and 0.007. The analysis was carried out for plates of steel S355J2G3 using finite element method-based software, FORGE2008®. 􀀶łowa kluczowe: walcowanie asymetryczne, modelowanie procesu walcowania, krzywizna pasma, parametry siłowe Key words: asymmetric rolling, modelling of rolling process, band curvature, force parameters 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 389 Aby uniknąć kosztownych badań przemysło- wych stosuje się modelowanie numeryczne procesu walcowania w celu ustalenia dopuszczalnych war- tości współczynników asymetrii dla określonych współczynników kształtu pasma i pozostałych pa- rametrów procesu, zapewniających uzyskanie pła- skiego pasma z jednoczesnym spadkiem siły nacisku metalu na walce [4]. Badania własne. W pracy przeprowadzono analizę wpływu współczynnika kształtu pasma, na zmianę parametrów energetyczno-siłowych i wygi- nanie się pasma po wyjściu z asymetrycznej kotliny odkształcenia. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych współczynników kształtu pasma: h0/D = 0,04 i 0,007. Temperaturę walcowanego pasma przy- jęto w zależności od jego wysokości początkowej: dla h0 = 40 mm - 1050 °C, a dla h0 = 7 mm - 920 °C. Przyjęto walce robocze o średnicy D = 1000 mm i stałą prędkość obrotową dolnego wal[...]

Wpływ wykrojów rozcinająco-przeginających na zamykanie się wad wewnętrznych w postaci rzadzizny osiowej w procesie walcowania


  W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych niecią- głości w postaci rzadzizny osiowej we wlewkach ciągłych. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputero- wego Forge 2008 ®. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano zmiany kształtu wad oraz ich pola powierzchni po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych oraz ołowianych wady po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 100%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad wewnętrznych w postaci rzadzizny osiowej. The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of internal discontinuities in the form of core porosity in continuous castings during rolling in slitting - bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Changes in the shape of defects and their surface areas after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 100% on average. It was stated that the effectiveness of closing of material discontinuities in the form of core porosity in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove. Słowa kluczowe: wada, nieciągłość, symulacje numeryczne, wykroje rozcinające, wykroje przeginające Key words: defect, discontinuity, numerical simulation, slitting grooves, bending grooves.1. Wstęp. Do walcowania wyrobów w walcow- niach bruzdowych, jako wsad powszechnie stosuje się wlewki ciągłe, które mogą posiadać wewnętrzne nie- ciągłości w [...]

Wpływ wykrojów kształtowych na zamykanie się wad podpowierzchniowych w procesie walcowania


  W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach kształtowych na zamykanie się wad podpowierzchniowych we wlew- kach ciągłych. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008®. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano pola powierzchni wad po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych i ołowianych nieciągłości po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 99%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad podpowierzchniowych. The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of subsurface discontinuities in continuous castings during rolling in slitting - bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Their surface areas of defects after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 99% on average. It was stated that the effectiveness of closing of subsurface material discontinuities in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove. Słowa kluczowe: wada, nieciągłość, podpowierzchniowe, symulacje numeryczne, wykroje rozcinające, wykroje przeginające Key words: defect, discontinuity, subsurface, numerical simulation, slitting grooves, bending grooves.1. Wstęp. Głównym celem przeróbki plastycznej jest nadanie wyrobom gotowym odpowiedniego kształ- tu, ale także uzyskanie odpowiedniej jakości wewnętrz- nej. Często wsad do walcowania w postaci wlewków ciągłych posiada wewnętrzne nieciągłości, które wpły- wają na pogorszenie własności [...]

Analysis of the finish rolling temperature influence on super fine-grained constructional steel plate microstructure

Czytaj za darmo! »

The results of physical modelling process of plate rolling from superfine-grained constructional steel are presented in this work. Simulations were conducted with the help of Gleeble 3800 and a set of anvils which enable plane state of deformation. The aim of the research was to determine the influence of applied scheme of deformation and temperature of the finish rolling on the received final structure of samples after cooling them down to the room temperature. In the research for all schemes of analyzed deformation there was applied accelerated cooling to the temperature of 300 °C immediately after the last deformation. After deformation and cooling the samples were micrographically analyzed in order to reveal phase structure components and to determine the size of obtained ferrite [...]

Ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa z branży metalowej

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa przemysłu metalowego. Analiza została przeprowadzona na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2005÷2007. Przeprowadzono analizę dynamiki i struktury sprawozdań finansowych oraz rachunku zysków i strat. Na tej podstawie dokonano oceny sytuacji finansowej przedsiębiortwa w badanym okresie. The aim of the study was to assess the financial situation of a selected metal industry enterprise. The analysis was performed based on financial statements for the years 2005÷2007. An analysis of the dynamics and structure of the financial statements and the profit and loss account was also carried out. On this basis, the assessment of the financial situation of the enterprise in the period covered by the study was made. Słowa[...]

Effect of the strip shape ratio the strip curvature after the asymmetric rolling process

Czytaj za darmo! »

A theoretical analysis of the process of asymmetrical plate rolling in the finishing stand of the plate rolling mill is performed in the work. Based on the performed examination, the effect of the asymmetry factor, av, strain, ε, and the strip shape ratio, h0/D, on the bending of strip upon exist from the roll gap was determined. Numerical simulations of the asymmetric rolling process were carried out using FORGE 2008®, a finite element method-based software application. W pracy przeprowadzono teoretyczną analizę procesu walcowania asymetrycznego blach w klatce wykańczającej walcowni blach grubych. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ współczynnika asymetrii av, odkształcenia ε oraz stosunku kształtu pasma h0/D na wyginanie się pasma po wyjściu z kotliny walcowniczej. Symulacje numeryczne procesu walcowania asymetrycznego przeprowadzono za pomocą programu FORGE 2008® opartego na metodzie elementów skończonych. Keywords: numerical modelling, asymmetric rolling, roll rotational speed asymmetry factor, strip shape, strip bending Słowa kluczowe: kluczowe: numeryczne modelowanie, walcowanie asymetryczne, współczynnik asymetrii prędkości obrotowej walców.Introduction. An important issue that contributes to the necessity of upgrading plate rolling mills are increasing demands for the geometrical dimensions of finished products. They compel the manufacturers to implement roll gap control systems that help to maintain stability and improve the geometrical parameters of rolled strip. Works [1÷3] have demonstrated that an improvement in the quality of plate geometry can be achieved by using the asymmetric rolling process. The idea behind the asymmetric rolling technology is to take advantage of the effects of an asymmetric deformation zone, and primarily the reduction of the total roll separating force, to enhance the service properties of product. However, an incorrect choice of the asymmetry factor, with th[...]

Rheological properties of LMz 58-2 brass in hot rolling conditions

Czytaj za darmo! »

Hot torsion plastometric tests of the LMz 58-2 brass samples were performed in the temperature range of 600 to 800 °C at a strain rate of 0.1 to 10.0 s-1. The obtained results were used for optimization of hot reversal rolling regimes in industrial conditions. Przeprowadzono badania plastometryczne brązu LMz 58-2 w warunkach skręcania na gorąco w zakresie temperatur 600÷800 °C przy prędkości odkształcenia 0,1÷10 s-1. Uzyskane wyniki zastosowano do optymalizacji schematów odkształcenia podczas walcowania nawrotnego na gorąco w warunkach przemysłowych. Keywords: manganese brass, yield stress, ductility factor, hot rolling Słowa kluczowe: brąz manganowy, naprężenie uplastyczniające, wskaźnik plastyczności, walcowanie na gorąco 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 213 Introduction. Manganese brass of LMz 58-2 type is widely used in different branches of industry as flat rolled products and round bars. It is characterized with high anticorrosive properties and higher abrasive hardness which are achieved by adding 2 % of manganese. That is why this alloy is effectively used in shipbuilding and coin production. At the same time manganese has its negative effect on technological deformation of the alloy in hot rolling, especially in the final passes when the temperature of the feed is 80÷90 °C lower. It leads to edge cracking of the hot rol[...]

Numeryczna analiza stanu naprężeń oraz odkształceń podczas badań na zniszczenie materiału w warunkach obciążenia właściwych dla procesu ciągłego odlewania stali

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono numeryczną analizę stanu naprężeń oraz odkształceń podczas badań na zniszczenie materiału w warunkach obciążenia właściwych dla procesu ciągłego odlewania stali. Materiałem wykorzystanym do badań była stal konstrukcyjna S355J2G3. Modelowanie numeryczne wykonano za pomocą programu komputerowego Forge3®. Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stanu naprężeń oraz odkształceń, mogących powodować zniszczenie materiału w warunkach jego obróbki w procesie ciągłego odlewania stali. The paper presents numerical analysis of stress and strain state during material failure tests in the load conditions characteristic for the steel continuous casting process. The S355J2G3 constructional steel grade was used for the tests. Numerical modelling was carried out by using Forge3® komputer software. The studies enabled of the strain and stress state determination which cause of the material failure in the treatment conditions during the continuous casting process. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, analiza numeryczna stanu naprężeń, analiza numeryczna stanu odkształceń, stal konstrukcyjna S355J2G3 Keywords: cont[...]

Application of the plane adaptive model of the piercing mill deformation zone in the determination of the piercing process parameters

Czytaj za darmo! »

Methodology and software for building of a plane model of the piercing mill deformation zone intended to solve problems of optimum mill setup have been developed. Formulas for the calculation of spatial constraints created by the mill rolls at the entire deformation zone length with an account for the roll turn by the rolling-off angle and the feed angle have been derived. Application of this model as a part of software for the calculation of piercing mill setup parameters allows avoidance of errors in the piercing mill setup both at the beginning and the end of the roll life when worn rolls are used. Efficiency of this model usage has been proved in plant conditions. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 523 W pracy przedstawiono metodykę i oprogramowanie do budowy płaskiego modelu walcowania w walcarce dziurującej w celu rozwiązania problemu doboru optymalnych nastaw walcarki. Wyprowadzone zależności służące do określania zależności przestrzennych występujących na całej długości strefy odkształcenia, w tym obliczania zukosowania walców i kąta chwytu. Wykorzystując ten model jako część oprogramowania służącego do obliczania parametrów nastawy walcarki dziurującej można uniknąć błędów podczas jej regulowania, zarówno na początku eksploatacji walców, jak również po ich maksymalnym zużyciu. Efektywność przedstawionego modelu została potwierdzona w warunkach przemysłowych. Key words: piercing mill, plug, plane model, wear, roll, mill setup Słowa kluczowe: walcarka dziurująca, głowica trzpienia dziurującego, płaski model zużycia walca, nastawa walcarki 1. In the process of the piercing mill operation, as the entry cones of the rolls are getting worn out, a problem of a forced change of the mill setup param[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »