Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK GÓRECKI"

Nawozy zawiesinowe - nowa generacja nawozów rolniczych i ogrodniczych

Czytaj za darmo! »

Nawozy w formie płynnej są coraz powszechniej stosowane w rolnictwie i warzywnictwie. Nowa forma nawozów - trwała i skoncentrowana zawiesina - stwarza możliwość wytwarzania produktów o koncentracji zbliżonej do koncentracji nawozów stałych i o składzie zgodnym z potrzebami uprawowymi. Przedstawiono asortyment wytwarzanych nawozów oraz ich pożądane właściwości fizyczne i użytkowe. Omówiono m[...]

Fertilizers with microelements on the basis of the protein hydrolyzate from utilization of poultry feathers.Nawozy wieloskładnikowe z mikroelementami na bazie hydrolizatu białkowego z utylizacji pierza drobiowego


  Goose feather wastes from slaughterhouses were hydrolyzed with 30% H2SO4 to liq. fertilizers recommended for soil and foliar applications. The feather waste hydrolyzates were enriched in microelements. Przedstawiono właściwości nowych produktów nawozowych wytwarzanych w procesie utylizacji pierza odpadowego z ubojni gęsi, uciążliwego do składowania i stanowiącego problem sanitarny. Metoda umożliwia wytwarzanie nawozów płynnych, które można stosować zarówno doglebowo, jak i dolistnie. Istota rozwiązania polega na otrzymaniu mieszaniny bazowej z aminokwasami w procesie hydrolizy kwasowej odpadu, regulacji pH środowiska reakcyjnego a następnie wzbogaceniu w mikroskładniki nawozowe. We wstępnych badaniach laboratoryjnych wykazano możliwość wykorzystania odpadów pierza jako surowca o charakterze odnawialnym w produkcji nawozów. Rozwiązanie jest w trakcie realizacji cyklu badawczowdrożeniowego.[...]

Utylizacja odpadowego kwasu siarkowego w produkcji nawozów mineralnych i mineralno-organicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dwie metody utylizacji odpadowych kwasów siarkowych. Jedna z nich polega na zastąpieniu części technicznego kwasu, stosowanego do rozkładu surowca fosforowego, kontrolowanymi ilościami utylizowanego produktu, a następnie wytwarzaniu z tak otrzymanego kwasu fosforowego, superfosfatu potrójnego (TSP). Otrzymany produkt poddano szczegółowym analizom fizykochemicznym, które potwi[...]

Analysis of the availability and possibility of recovering the algal biomass from Baltic Sea. Analiza dostępności oraz możliwości pozyskiwania biomasy alg z Morza Bałtyckiego


  A review, with 10 refs, of legal regulations and techniques for collecting algal biomass under Polish conditions. Addnl., technol. challenges for gathering this material were analyzed.Dokonano oceny sytuacji prawnej, dostępności oraz możliwości pozyskiwania (techniki zbioru) biomasy morskiej z Morza Bałtyckiego w Polsce na skalę przemysłową. Zidentyfikowano podstawowe problemy związane z tym przedsięwzięciem. Roślinność morska, w tym zaliczane do tej grupy algi morskie, jest problemem plaż morskich na całym świecie. Szczególnie problem ten dotyczy Morza Bałtyckiego, które jest morzem półzamkniętym z ograniczoną możliwością wymiany wody z Morzem Północnym. Eutrofizacja stref przybrzeżnych powoduje znaczący wzrost wyrzucanych na plaże szczątków pochodzenia biologicznego (składających się przeważnie z wodorostów morskich, zawierających również szczątki zwierząt morskich, drewna oraz innych materiałów organicznych), które utrudniają turystom swobodne korzystanie z plaż. Obecność tego rodzaju zanieczyszczeń zmniejsza jakość miejsc kąpieliskowych. Szczególnie w Polsce, w miesiącach letnich eutrofizacja w strefach przybrzeżnych (przeważnie akumulacja sinic) powoduje częste zamykanie plaż rekreacyjnych w tych rejonach1). W zależności od regionu oraz od charakterystyki biomasy morskiej podejmuje się różne strategie zagospodarowania tych naturalnych odpadów. Zwraca się również uwagę na aspekty ekologiczne oraz funkcję, jaką pełni flora morska w kształtowaniu środowiska przybrzeżnego. Roślinność przybrzeżna stanowi schronienie oraz pożywienie dla różnych organizmów (tzw. kidziny) oraz chroni wybrzeża przed nadmiernym wypłukiwaniem piasku (naturalne falochrony).[...]

Assessment of a microelement compound fertilizer obtained in the processing of poultry feathers Ocena nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami, uzyskanego w procesie przetwarzania piór drobiowych DOI:10.12916/przemchem.2014.987


  Protein hydrolyzate from processing of poultry feathers was used for prepn. of a microelement compound fertilizer under pilot plant conditions. The fertilizer was applied on radish seeds (Raphanus savitus) in lab. tests to det. bioavailability of micronutrients in plants, available forms of micronutrients in the soil and effect of fertilizer on earthworms (Eisenia fetida). No toxicity of the fertilizer towards the plants and earthworms was obsd. The content of microelements (B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn) in radish was significantly increased. Dokonano oceny wpływu zastosowania nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami wytworzonego na bazie hydrolizatu białkowego z przetwarzania pierza drobiowego na kiełkowanie nasion rzodkiewki ogrodowej (Raphanus savitus). Badania laboratoryjne obejmowały także ocenę przyswajalności mikroskładników nawozowych przez rośliny, oznaczenie przyswajalnych form mikroelementów w glebie oraz ocenę wpływu nawozu na dżdżownice (Eisenia fetida). Testowany nawóz wyprodukowano w pilotażowej instalacji półtechnicznej wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. Stwierdzono brak toksyczności nawozu wobec roślin we wczes-nych fazach rozwojowych, a także w stosunku do dżdżownic. Wyhodowana rzodkiewka była znacznie bogatsza w mikroelementy, takie jak bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. W ciągu minionych lat przemysł drobiarski uległ znacznemu rozwojowi. Zaobserwowano wzrost produkcji drobiu, co wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów1-3). Głównym odpadem keratynowym generowanym przez przemysł drobiarski jest pierze4). W Polsce rocznie powstaje ok. 70 tys. t tego odpadu5), w skali światowej natomiast generowanych jest ponad 4 mln t odpadów pierza6). Wykorzystanie pierza odpadowego umożliwia odzysk składników nawozowych i jest jedną z zalecanych strategii postępowania z odpadami7). Ponad 90% jego masy stanowią białka keratynowe. Pióra drobiowe są wiec tanim surowcem do pozyskan[...]

New amino acid biostimulators based on protein hydrolysate of keratin Nowe biostymulatory aminokwasowe na bazie hydrolizatu białka keratyny DOI:10.12916/przemchem.2014.1012


  Amino acid biostimulator based on protein hydrolyzate of keratin from feather waste was used in radish (Raphanus savitus) and wheat (Triticum aestivum L.) to study the plants length, mass of germinated plants and the level of chlorophyll. Effect of biostimulator on mortality and body mass of earthworms Eisenia fetida was also tested. Use of the biostimulator in cultivation of plants resulted in an increase in the biomass yield and chlorophyll level. Neither phytotoxicity nor toxicity against earthworms was obsd. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu zastosowania biostymulatora aminokwasowego wytworzonego na bazie hydrolizatu białka keratyny. Preparat wyprodukowano wspólnie z firmą nawozową Intermag Sp. z o.o. w pilotażowej instalacji półtechnicznej. W produkcji jako surowiec wykorzystano pióra odpadowe, pochodzące z jednej z małopolskich ubojni drobiu. Ocenę fitotoksyczności przeprowadzono na rzodkiewce ogrodowej (Raphanus savitus) oraz pszenicy (Triticum aestivum L.). Wyznaczono również średnią długość roślin w grupach doświadczalnych i grupie kontrolnej, a także dokonano pomiaru masy wykiełkowanych roślin oraz poziomu chlorofilu. Biostymulator poddano ocenie toksyczności na dżdżownicach Eisenia fetida. Na podstawie badań stwierdzono korzystny wpływ stosowania biostymulatora na bazie białka keratyny. We współczesnym rolnictwie, oprócz fungicydów, herbicydów i insektycydów, stosuje się wiele preparatów kwalifikowanych jako regulatory rozwoju roślin lub biostymulatory. Ich zadaniem jest kontrolowanie i przyspieszanie procesów życiowych, zwiększenie odporności roślin na warunki stresowe oraz stymulacja ich rozwoju (korzenie, liście). Ze względu na sposób działania są one bezpieczne dla środowiska naturalnego, zastępując w części chemiczne środki ochrony roślin1). Jednym z rodzajów biostymulatorów są biostymulatory aminokwasowe. Na rynku można znaleźć szeroką paletę produktów z aminokwasami, m.in. T[...]

Analiza wielopierwiastkowa włosów ludzkich jako metoda biomonitoringu jako metoda biomonitoringu w środowisku i żywności

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań analizy wielopierwiastkowej włosów pochodzących od osób (N=66) zamieszkujących teren przemysłowy zurbanizowany (aglomeracja miasta Wrocławia) pod kątem biomonitoringu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, m.in. As, Cd, Hg, Pb, Ni, Cr, Sb, Sn oraz mikroelementów i makroelementów, w latach 2006-2009. Oznaczenia wykonano techniką ICP-OES z nebulizacją pneumatyczną (makroelementy) i ultradźwiękową (mikroelementy i pierwiastki toksyczne). Wybór techniki analitycznej podyktowany był koniecznością jednoczesnego zapewnienia dużej czułości oraz relatywnie niskich kosztów analizy. Celem badań było wyznaczenie wstępnych wartości referencyjnych stężeń pierwiastków we włosach ludzkich dla polskich terenów zurbanizowanych. W populacji wydzielono grupę kob[...]

Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg

Czytaj za darmo! »

Przedyskutowano rozwiązania technologiczne wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Biomasa alg jest wzbogacana w mikroelementy o znaczeniu paszowym metodą biosorpcji. Przedstawiono przegląd piśmiennictwa w zakresie pozyskiwania biomasy alg do celów technologicznych oraz wytwarzania na ich bazie preparatów z mikroelementami. Rozwiązanie przedstawiono na przykładzie badań nad produkcją mineralnych dodatków paszowych na bazie alg, które przeprowadzono dla makroalg w skali wielkolaboratoryjnej i dla mikroalg w skali półtechnicznej. Biomasę makroalg pozyskano poprzez odławianie z Morza Bałtyckiego, natomiast biomasę mikroalg poprzez hodowlę szczepu Spirulina maxima w naświetlanym reaktorze mieszalnikowym o pojemności 10 m3. Biomasę alg nast[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »