Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"KARINA JAGIELSKA"

Korozja lokalna azotowanej jarzeniowo austenitycznej stali X6CrNiTi18-10 w zakwaszonych środowiskach chlorkowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono elektrochemiczne charakterystyki polaryzacyjne stali X6CrNiTi18-10 poddanej wysokotemperaturowemu (520°C) azotowaniu jarzeniowemu. Badania potencjokinetyczne wykonano w zakwaszonym (pH = 4) 0,5 M roztworze siarczanowym zawierającym jony Cl- o stężeniu 0,5 M. Wykorzystując tzw. metodę postępującego ścieniania analizowano kolejne warstwy stali posuwając się od zewnętrznej [...]

Poprawa odporności i elektromagnesów typu Nd-Fe-B na korozję lokalną poprzez chemiczną modyfi kację proszku magnetycznego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem chemicznej modyfi kacji nanokrystalicznego proszku magnetycznego Nd-Fe-B na odporność gotowych dielektromagnesów. W celu określenia odporności korozyjnej kompozytu porównano krzywe potencjokinetyczne, uzyskane dla materiału wykonanego z proszku nie poddanego trawieniu i z proszku wstępnie trawionego w wybranych mediach modyfi kujących. Badania potencjokinetyczne wykonane w roztworach fosforanowych (pH = 3) wykazały, że wstępna obróbka chemiczna powierzchni proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną materiału fi nalnego w zakresie pasywnym. Ponadto obróbka modyfi kująca proszku zmniejsza podatność magnesów na korozję wżerową w obecności 0,03-0,05 M jonów chlorkowych. Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, proszki nanokrystaliczne, modyfi - k[...]

Korozja lokalna azotowanej stali 42CrMo4 w zakwaszonym roztworze zawierającym chlorkowe jony

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono potencjokinetyczne krzywe polaryzacyjne stali 42CrMo4 oraz żelaza Armco po procesie azotowania jarzeniowego w atmosferze N2/H2 w temperaturze 520°C. Badania potencjokinetyczne wykonano w zakwaszonym (pH = 4) 0,5M roztworze siarczanowym zawierającym jony Cl- o stężeniu 0,02M. Wykorzystując tzw. metodę postępującego ścieniania analizowano kolejne warstwy stali posuwając się od zewnętrznej powierzchni w głąb materiału. Zastosowanie tego typu metody pozwoliło wykreślić głębokościowe profi le wartości potencjałów nukleacji wżerów. Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, stal niskostopowa, korozja wżerowa, profi l głębokościowy Pitting corrosion of glow-discharge nitrided AISI 4140 steel in acidifi ed solution containing chloride anions Electrochemical polarization characteristics of glow-discharge, high-temperature (520°C) nitrided AISI 4140 type steel and Fe-Armco are presented in the paper. The potentiokinetic tests were carried out in acidifi ed, 0.5M sulphate (pH = 4) solution containing 0.02M of chloride ions. A method of consecutive thinning of surfacial layers of the treated steel has been applied to determine the depth profi les of its pitting potentials. Keywords: glow-discharge nitriding, low-alloyed steel, pitting corrosion, depth profi le ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Azotowanie jest jedną z ważniejszych technologii istotnie podwyższających właściwości eksploatacyjne elementów maszyn [1]. Azotowanie powierzchni stopów żelaza przyczynia się do wzrostu ich właściwości użytkowych takich jak: twardość, odporność na zużycie przez tarcie czy wytrzymałość zmęczeniowa [2]. Jednak warstwy azotowane mają nie tylko korzystne właściwości mechaniczne, zapewni[...]

Odporność korozyjna bimetalowych prętów żebrowanych w zakwaszonym środowisku zawierającym jony chlorkowe

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad odpornością korozyjną bimetalowych prętów żebrowanych, w których rdzeń wykonany był ze stali węglowej C45E a warstwa platerująca ze stali austenitycznej X2CrNi18-10. Do otrzymywania okrągłego wsadu zastosowano metodę napawania TIG, a następnie tak otrzymany wsad walcowano na gorąco w wykrojach. Testy określające odporność na korozję lokalną bimetalowych prętów wykonano w 0,5M roztworze siarczanowym zakwaszonym do pH = 1 i zawierającym 0,4-0,6M jonów chlorkowych. Słowa kluczowe: bimetalowe pręty żebrowane, walcowanie w wykrojach, napawanie, korozja lokalna Corrosion resistance of bimetallic bars ribbed in acidifi ed solution containing chloride anions This work summarizes the results of corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced of C45E type mild steel plated with X2CrNi18-10 austenitic stainless steel. Bimetallic ribbed bars were obtained by the facing by welding (TIG) method and hot rolling. The potentiokinetic tests were carried out in acidifi ed 0.5 M sulphate solutions (pH = 1) containing 0.4-0.6M of chloride ions. Keywords: bimetallic ribbed bars, groove rolling, facing by welding, local corrosion.W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania zastosowaniem prętów żebrowanych z warstwą platerującą ze stali odpornej na korozję. Mimo wysokiej ceny takich prętów, znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym w odniesieniu do szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji. Pręty platerowane cechują się dużą trwałością i sztywnością, wysokimi własnościami mechanicznymi oraz wysoką odpornością na korozję warstwy plateru [1-4]. Wyroby ze stali odpornych na korozję są niezwykle trwałe i praktyczne, przez co są w stanie spełnić wysokie wymagania stawiane materiałom budowlanym. Z analizy trwałości i wytrzymałości konstrukcji żelazo-betonowych przeprowadzonej w University of Kansas Center For Research w Stanach Zjednoczonych wynika, że zastosowanie bimetalowych prętów[...]

Charakterystyki korozyjne dentystycznego stopu Remanium G (Ni-Cr-Mo) topionego/odlewanego różnymi technikami


  Stop dentystyczny Remanium G na bazie NiCrMo przetapiano a następnie odlewano na drodze czterech najbardziej rozpowszechnionych technologii stosowanych w laboratoriach dentystycznych, a mianowicie przy zastosowaniu: (A) płomienia palnika tlenowo-acetylenowego jako źródła ciepła w procesach topienia, (B) pieca indukcyjnego, (C) łuku Volty oraz (D) metody Autocast. Głównym celem niniejszej pracy było dokonanie oceny wpływu w/w technik przetapiania i odlewania komercyjnego stopu Remanium G na bazie NiCr-Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera (pH = 6). Oceny odporności korozyjnej dokonano metodami polaryzacji potencjokinetycznej oraz analizy metalografi cznej. Przeprowadzone pomiary wykazały, że zastosowane techniki przetapiania/odlewania mają nieznaczny wpływ na odporność korozyjną badanego stopu dentystycznego. Zaobserwowano, że w strukturze stopu Ni-Cr-Mo dendryty zbudowane są głównie z fazy międzymetalicznej γ (fcc) wzbogaconej w nikiel. Zwiększona zawartość molibdenu w składzie stopu powoduje jego silną segregację, i co za tym idzie wzbogacenie obszarów międzydendrytycznych w Mo. Słowa kluczowe: stop Ni-Cr-Mo, uzupełnienia protetyczne, korozja, technologie odlewnicze, roztwór Ringera Dental alloy corrosion characteristics Remanium G (Ni-Cr- Mo) melting/casting by different techniques The prosthetic dentistry casting alloy Remanium G based on Ni-Cr-Mo was melted and casted by the four most widespread technologies in dental laboratories: (A) the fl ame of the oxy-acetylene blowpipe torch as a heat source in a melting process, (B) induction furnace, (C) Volta arc and (D) Autocast method. The main objective of this study was to assess the impact of the most commonly used techniques of melting and casting on corrosion resistance of commercial Remanium G alloy based on NiCrMo in Ringer solution (pH = 6). The evaluation of corrosion resistance of the dental alloy has been carried out by potentiokinetic polarization tests and metallo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2