Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Zymonik"

Integracja w zarządzaniu opieką zdrowotną - istota, systemy, zasady


  Potrzebny byłby jeden, uniwersalny model systemu opieki zdrowotnej.Wprowadzenie Badacze K. Walshe i J. Smith w książce z 2006 roku "Healthcare Management" podają, że sektor opieki zdrowotnej w większości rozwiniętych krajów jest jednym z największych gałęzi gospodarki. Są kraje, gdzie co dziesiąty pracownik jest zatrudniony w tym sektorze. Organizacje ochrony zdrowia od trzech dekad podlegają wielu przemianom dostosowawczym do wciąż zmieniającego się burzliwego otoczenia. Rozwój systemów opieki zdrowotnej zależy przede wszystkim od takich czynników, jak: zmiany demograficzne, tempo wzrostu innowacji technologicznych, zmiany oczekiwań i potrzeb usługobiorców medycznych, rosnące koszty usług medycznych . Zmiany demograficzne poszerzają krąg zainteresowanych systemami opieki zdrowotnej. Przede wszystkim obecnie ludzie żyją dłużej. Starzejące się społeczeństwo wymaga jednak innego niż dotychczas podejścia do opieki zdrowotnej, a także innego sposobu zarządzania organizacjami opieki zdrowotnej. Dłuższe życie nie jest bowiem tożsame z dobrym zdrowiem. Pojawia się niesprawność spowodowana przez przewlekłe choroby. Także i młodsze pokolenie jest narażone na choroby. Zmieniający się styl życia, nadmierny konsumpcjonizm, niezdrowe odżywianie, stosowanie używek, niedostateczna aktywność fizyczna wpływają na wzrost ryzyka zachorowań. Dochodzą do tego negatywne skutki funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w postaci zanieczyszczenia środowiska, zatrucia K. Walshe, J. Smith, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, przekład M. Raulinajtys, Warszawa 2011 , s. 23-33 . K. Walshe, J. Smith, op.cit, s. 25-26; D. Kodner, All together now: A conceptual Exploration of Integrated Care, “Helthcare Quartely" 2009, nr 13 , s. 6-9; Z. Zymonik, J.Kochański, Aspekt etyczny i ekonomiczny w ochronie zdrowia, [w:] Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, J. Zymonika i Z. Zymonik [red.], Oficyna [...]

Kapitał duchowy w zarządzaniu organizacjami DOI:10.15199/46.2019.1.1


  Wprowadzenie Obecne czasy są coraz bardziej burzliwe w swoich społecznych i gospodarczych poczynaniach. Wiek XXI miał być wiekiem dobrobytu nie tylko fizycznego, ale i duchowego. Nie spełniają się jednak nadzieje związane z polepszeniem jakości życia jednostek i społeczeństwa. Globalizacja miała na celu m.in. zintegrowanie kultur Wschodu i Zachodu, jednakże zaostrzyła nierówności w rozwoju gospodarczym. Problemami stały się nie tylko kryzysy, ale także drastyczne nieprzestrzeganie praw człowieka, prześladowania na tle religijnym, ataki terrorystyczne, wojny. Coraz większe jest niezrównoważenie w świecie gospodarczym, istnieje drastyczny podział społeczeństwa i niepewność informacji. Zaznacza się coraz większy upadek wartości moralnych wypracowanych przez wieki, m.in. przez filozofię, religię i dobre praktyki menedżerskie. Światowy system gospodarczy staje się coraz bardziej niezrównoważony w wielu dziedzinach, a działalność niektórych organizacji przypomina grę hazardową. Zatraca się sens życia ludzi i człowieczeństwo w procesach pracy, godność człowieka i nadzieja na lepszą przyszłość. Nic dziwnego, że w pierwszych dekadach XXI wieku świat jest wprawdzie bez granic, ale też i bez autorytetów. Z tego powodu poszukuje się w świecie nauki i praktyki rozwiązań, które powstrzymałyby nasilające się napięcia, sprzeczności i obawy jednostek i grup społecznych, a także biznesu. Do procesu poszukiwań włączyli się badawcze z różnych dziedzin nauki, w tym specjaliści z nauk o zarządzaniu. Starają się oni znaleźć drogi wyjścia z problemów, które pogodziłyby różne cele. Jedną z tych poszukiwanych dróg może być kapitał duchowy (spitual capital), którego cechą inherentną są wartości moralne. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE jakość życia, zarządzanie, organizacja, duchowość, kapitał duchowy, wartości moralne Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (sp[...]

« Poprzednia strona  Strona 2