Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz TELEJKO"

Wyznaczanie współczynnika wymiany ciepła w procesie chłodzenia zanurzeniowego stali


  W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika wymiany ciepła na powierzchni elementu stalowego chłodzonego przez zanu- rzenie. Do tego celu wykorzystano rozwiązanie odwrotnego problemu brzegowego przewodzenia ciepła. Opracowano modele matematyczne przewodzenia i przejmowania ciepła przez chłodziwo z uwzględnieniem zachodzących w stali przemian fazowych charakterystycznych dla procesu hartowania. Metoda pozwala śledzić szybkość chłodzenia, postęp przemian fazowych, naprężenia oraz wybrane właściwości materiału dla badanego chłodziwa i warunków hartowania. W modelowaniu kinetyki przemian fazowych zastosowano równanie Johnsona- -Mehla-Avramiego-Kołmogorova oraz Koistinena i Marburgera. Podano przykład identyfikacji współczynnika wymiany ciepła, obliczeń numerycznych pola temperatury, przemian fazowych i twardości materiału próbki stalowej chłodzonej w oleju hartowniczym. The paper presents the method to determine heat transfer coefficient (HTC) at the solid liquid interface during immersion steel cooling. The inverse boundary heat conduction problem has been formulated and solved. Mathematical and numerical models of heat transfer have been developed including steel phase transformation occurring in quenching operation. The method allows to trace the temperature, strain, stress and phase transformation in a quenched item. The HTC is estimated for specified material, quenching parameters and quenching fluid used in experiments. The kinetic of phase transformations is described by Johnson-Mehl-Avrami-Kołmogorov and Koistinen-Marburger equations. Results are presented for the performed experimental test including HTC estimation, temperature, phase and hardness distribution in a quenched material. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, hartowanie, przemiany fazowe, rozwiązanie odwrotne Key words: heat transfer, quenching, phase transformation, inverse solution Tablica 1. Skład chemiczny badanej stali (% mas.) Table 1. Chemical composition of th[...]

Spiekanie jako sposób utylizacji pyłów stalowniczych o dużej zawartości tlenków cynku


  Zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów ekonomicznych i ekologicznych. Zawarte w nich składniki, w tym cynk i ołów, niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne w przypadku, gdy są one składowane na składowiskach odpadów. Ważnym problemem wydaje się być zatem opracowanie sposobu odzysku niektórych pierwiastków i przekazanie jako wsad do innych procesów technologicznych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad opracowaniem nowej technologii, w której pyły stalownicze zostały zagospodarowane w procesie spiekania. Produktem jest wsad żelazonośny, mogący znaleźć zastosowanie jako wsad do pieców hutniczych oraz odpad zawierający znaczną ilość cynku, stanowiący cenny surowiec dla metalurgii metali nieżelaznych. Disposal of steelmaking dusts becomes one of the most important economical and ecological problems. The ingredients, including zinc and lead, adversely affect the environment when they are disposed of in landfills. Therefore the development of the method to recover some elements and provide them as input to other processes seems to be the important issue. The paper presents selected results of research and development of new technology, which was developed to utilize steelmaking dusts in the sintering process. The product is an iron-reach granulated material, which can be used as a feedstock for the metallurgical furnaces and a waste material in a form of dust containing a significant amount of zinc valuable for non-ferrous metallurgy. Słowa kluczowe: zagospodarowanie pyłów stalowniczych, wsad żelazonośny, odzysk cynku Key words: steelmaking dusts utilization, Iron-reach feedstock, zinc recovery.1. Wprowadzenie. Zabezpieczanie powierzchni wyrobów stalowych za pomocą warstw ochronnych z metali kolorowych (zwłaszcza cynku) prowadzi do szybkiego wzrostu ilości złomu wnoszącego do pro- cesów hutniczych niepożądane, a nawet szkodliwe składniki. Składniki te działają korozyjnie na wymu- rów[...]

Weryfikacja technologii nagrzewania kęsisk w procesie wytwarzania szyn

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę zmiany technologii nagrzewania wyrobów podczas produkcji wyrobów szynowych. Celem było poprawienie jakości walcowanych wyrobów połączone z obniżeniem zużycia energii przy zachowaniu niezmienionej wydajności. Efektem pracy jest opracowanie nowych programów nagrzewania wsadu w piecach grzewczych przy obniżonej temperaturze nagrzewania. Praca została wdrożona przynosząc wymierne efekty ekonomiczne. The paper presents the method of verification of charge heating routine in high temperature walking beam furnaces which takes place in the rails production technology. The aims of the work were: increasing the product quality, decreasing energy consumption, keeping the productivity of the mill unchanged. The work resulted in elaboration of the new heating rou[...]

Opracowanie krzywych nagrzewania w piecu pokrocznym z wykorzystaniem systemu Datapaq Slab Reheat System


  W pracy przedstawiono metodykę doboru krzywych nagrzewania w piecu grzewczym o pracy ciągłej. Przeprowadzono pomiar temperatury nagrzewanego wsadu za pomocą urządzenia Datapaq Slab Reheat System celem ustalenia warunków brzegowych wymiany ciepła specyficz- nych dla badanego pieca. Obliczenia nagrzewania wsadu i projektowanie krzywych nagrzewania prowadzono z wykorzystaniem Autorskiego programu komputerowego "Piec 1.0". Methodology of the heating curves designing for charge heating in the walking beam furnace has been presented. Heat transfer boundary conditions has been identified based on charge temperature measurements with the Datapaq Slab Reheat System. Calculations of charge heating was conducted with the developed computer program "Piec 1.0". Słowa kluczowe: nagrzewanie wsadu, krzywe nagrzewania, pomiar temperatury wsadu Key words: charge heating, heating curves, charge temperature measurement.Wstęp. Nagrzewanie wsadu w piecach grzewczych jest istotnym etapem wytwarzania wyrobów drogą przeróbki plastycznej metali. Ze względów jakościo- wych bardzo ważne jest osiągnięcie przez nagrzewany wsad odpowiedniej temperatury w całej objętości [1, 2]. Temperatura w dużej mierze decyduje o płynięciu metalu, strukturze i własnościach wyrobu finalnego. Wskutek nierównomiernego rozkładu temperatury i przemian fazowych w nagrzewanym wsadzie po- wstają naprężenia cieplne. W przypadku przekroczenia granicznej odkształcalności materiału naprężenia pro- wadzą do lokalnych wad materiału, w skrajnych przy- padkach może nastąpić jego pęknięcie. Piece służące do nagrzewania wsadu zazwyczaj opalane są gazem ziemnym, paliwem bardzo drogim i równocześnie należącym do grupy paliw nieodnawial- nych. Badania podjęte w pracy mają na celu bardziej efektywne i oszczędne ich wykorzystanie. Dotyczy to zwłaszcza dążenia do optymalnego prowadzenia proce- su nagrzewania wsadu. Praca miała na celu opracowanie zmiany w tech- ła nologii nagrzewania realizowanej[...]

« Poprzednia strona  Strona 2