Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"SERGIY FILIN"

Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelekrycznej w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury Cześć 1


  W artykule przedstawiono problematykę oszczędności zużycia energii elektrycznej urządzeń chłodniczych, w tym transportowych chłodziarek termoelektrycznych, wyposażonych w regulator temperaturowy. Opisano sposoby regulacji temperatury w tych chłodziarkach, obiekt badań, budowę stanowiska badawczego, metodykę badań oraz zaprezentowano wyniki badań wstępnych. Podstawowe wyniki badań eksperymentalnych, ich analiza i wnioski zostaną zamieszczone w drugiej części artykułu. THE POWER CHARACTERISTICS OF TRANSPORT THERMOELECTRIC REFRIGERATOR IN ON-OFF MODE OF TEMPERATURE CONTROLLING. PART. 1 The article presents the issues of power savings in thermoelectric refrigeration, especially transport refrigeration equipped with temperature controller. The article describes the methods of controlling the temperature in refrigerator chamber, the research object, the structure of the test station, the research methodology and presents the preliminary results. The basic experimental results, analysis and conclusions will be presented in the second part of this article. [...]

Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym Część 1 Metodyka badań jako przykład planowania eksperymentu


  W artykule opisano założenia, wybrane wyniki badań wstępnych oraz przyjętą metodykę badań procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym, związanym ze zmianą jej składu chemicznego i struktury. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na dokładność mierzonych parametrów. Rezultaty badań podstawowych zostaną przedstawione w drugiej części artykułu. Investigations of water freezing process under different external influence . Part 1. Researc h met hodology as an example of experiment planning The paper presents the assumptions, chosen results of preliminary research and chosen methodology of investigations of the process of freezing of water under different external influences, connected with changes in it's chemical composition and structure. Factors that have influence upon precision of measured parameters are analyzed. Results of preliminary research will be presented in part 2. [...]

Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym Część 2 Wyniki badań oraz ich analiza


  W artykule opisano i przeanalizowano wyniki badań porównawczych zamarzania pięciu próbek wody: odstanej, filtrowanej, strukturyzowanej, jonizowanej (obrobionej srebrem) oraz odtajanej. Największe tempo zamarzania odnotowano dla wody strukturyzowanej: średnio o 3,7% większe w porównaniu do wariantu bazowego, czyli wody odstanej. Potwierdzono tezę o szczególnym znaczeniu struktury wody, której zmiana prowadzi również do zmiany termofizycznych właściwości wody, co może mieć zastosowanie praktyczne w technice chłodniczej. Investigations of water freezing process under different external influences . Part 2. Experiment results and analysis The paper contains description and analysis of comparative investigations of freezing process for five water samples: settled, filtered, structurized, ionized (treated with silver ions) and thawed. Greatest freezing pace was noted for structurized water: by 3.7% average greater in comparison with base variant (settled water). The thesis of special impact of a structure of water that leads to changes in thermophysical properties of water was proved. It may have practical application in refrigeration technology. [...]

Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom zewnętrznym Część 3


  trzeciej części artykułu opisano i przeanalizowano wyniki badań porównawczych zamarzania próbek wody poświęconej w cerkwi na tle wody odstanej i odtajanej. Stwierdzono, że woda z cerkwi wykazuję względny wzrost tempa zamrażania średnio o 2,8% wobec wody odstanej. Oprócz tego zbadano wpływ czasu odstania wody odtajanej na tempo jej ponownego zamrażania. Wyniki tych badań pokrywają się z wynikami innych badań czasu zachowania specyficznych właściwości wody odtajanej. Investig ations of water freezing process under different extern al inf luences . Part 3. In this part of the article, description and analysis of the results of comparative studies of frozen blessed water samples from the church with the background samples of settled and melted water. It was determined that the water from the church shows the relative growth rate of freezing by an average of 2.8% compared with settled water. The effect of settling time of melted water on the rate of its re-freezing was investigated. The results of these studies coincide with other authors investigations of specific properties of melted water.[...]

Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelektrycznej w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury Część 2


  W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zabudowanej sekcji meblowej transportowej chłodziarki termoelektrycznej o pojemności 27,7 dm3 dla wybranych schematów elektrycznych agregatu chłodniczego, które pozwalają realizować zasadę dwupoziomowej regulacji z tzw. "prądem postoju". Na drodze eksperymentalnej udowodniono możliwość i celowość stosowania tego typu regulacji w transportowych chłodziarkach termoelektrycznych z wyraźnym wskazaniem na konkretne rozwiązania konstrukcyjne. Wskaźnik jednostkowego poboru mocy chłodziarki w porównaniu z regulacją typu ON-OFF obniżono około trzykrotnie. THE POWER CHARAKTERISTICS OF TRANSPORT THERMOELECTRIC REFRIGERATOR IN TWO-LEWEL MODE OF TEMPERATURE CONTROLLING PART II This article presents basic research results of built furniture section transport of the thermoelectric refrigerator with a 27,7 dm3 capacity, for specific electrical diagrams of chiller, which allows to realize the principle of the so-called two-level adjustment "shock stopover". Experimentally demonstrated the possibility and desirability of using this type of regulation in the transport thermoelectric coolers with a clear indication of the specific construction solutions. Indicator power unit coolers, compared with a control ON-OFF was reduced about three times. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 3. Badania porównawcze chłodziarek Ravanson LK-48 oraz ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.12.4


  W artykule opisano wyniki eksperymentalnych badań porównawczych chłodziarek termoelektrycznych: produkowanej masowo domowej chłodziarki Ravanson LK-48 oraz prototypów transportowej chłodziarki ChTT-48. Chłodziarki mają identyczną obudowę i jednakową pojemność komory, zaś różną się konstrukcją agregatu chłodniczego i sposobem regulacji temperatury. Opracowana przez autorów nowa chłodziarka transportowa ma ponad dwukrotną przewagę nad chłodziarką Ravanson LK-48 jeżeli chodzi o pobór mocy w trybie energooszczędnym i dobowe zużycie energii. Również ma szerszy zakres temperatur otoczenia, przy których jest możliwa praca w trybie energooszczędnym. Zamieszczono również krytyczną analizę porównawczą innych cech chłodziarek. Słowa kluczowe: chłodziarka termoelektryczna, zużycie energii, badania The following paper contains results presentation of comparative experimental investigations for two thermoelectric refrigerators: the mass produced Ravanson LK-48 and the prototype ChTT-48 transport refrigerator. Both models had identical casing and chamber volume while having different refrigerating set construction and temperature regulation method. The brand new, developed by authors, transport refrigerator proved to have more than double advantage over Ravanson refrigerator in power consumption during energy saving mode, as well as in daily energy consumption. The critical comparative analysis of other refrigerator features was also included. Keywords: thermoelectric refrigerator, energy, consumption, studies [...]

Doświadczalna weryfikacja charakterystyk eksploatacyjnych termoelektrycznej witryny chłodniczej do napojów ELTA

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych dwóch modeli termoelektrycznej witryny chłodniczej do napojów "Elta" o pojemności użytkowej 20 dm3. Celem badań była weryfikacja charakterystyk technicznych podawanych przez producenta, a także ustalenie pełnego kompletu cech eksploatacyjnych witryny w postaci temperaturowych, czasowych i energetycznych parametrów i ich zależności od wybranych czynników. Podano także wyniki określenia globalnego współczynnika przenikania ciepła komory witryny. The paper shows the results of experimental examination of two models of a thermoelectric refrigerator "Elta" for drinks with a glass door in useful volume 20 dm3, which purpose was verification of its passport characteristics, and also definition of a complex of operational properties, inclu[...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 1. Badania eksperymentalne chłodziarki domowej Ravanson LK-48 DOI:10.15199/8.2015.7-8.1


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych domowej chłodziarki termoelektrycznej Ravanson LK-48. W różnych temperaturach otoczenia zbadano m.in. sposób regulacji temperatury w komorze, moc zużywaną, dobowe zużycie energii, warunki i sposób przejścia chłodziarki w tryb energooszczędny. Metodą projektowania odwróconego odtworzono schemat elektryczny chłodziarki. Wyniki badań posłużą do dalszej analizy porównawczej. The results of experimental research on the domestic refrigerator Ravanson LK-48 are presented in following paper. Under different external temperatures, subjected to investigations were, among other things, a chamber temperature regulation method, supply power used, daily energy consumption and refrigerator's transition into energy saving mode. The results shall be used for further comparative analysis. [...]

Badania efektywności energetycznej współczesnych chłodziarek termoelektrycznych Część 2. Opracowanie i wyniki badań transportowej chłodziarki ChTT-48 DOI:10.15199/8.2015.9.2


  W artykule opisano doświadczenia projektowania, wykonania oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych dwóch modeli transportowej chłodziarki termoelektrycznej ChTT-48. Celem badań było udowodnienie możliwości oraz efektywności realizacji idei dwupoziomowej regulacji temperatury w zasilanych z sieci prądu stałego transportowych chłodziarkach termoelektrycznych. Długotrwała praca chłodziarki w trybie energooszczędnym umożliwia redukcję dobowego zużycia energii od 2,5 do ponad 3,5 raza. Wyniki badań całkowicie potwierdziły postawioną tezę oraz pozwoliły na dokładne określenie zakresu stosowalności tego rozwiązania. The experience of design and assembly process, as well as chosen results of experimental research of twin ChTT-48 refrigerators for transportation means are presented in following paper. The long term goal of research was a proof of both possibility and efficiency in execution of the idea of two -positional temperature regulation in DC supplied refrigerators for means of transport. The prolonged work of a refrigerator in energy saving mode allows for a reduction in diurnal energy consumption by 2,5 up to 3,5 times. The results thoroughly proved the thesis and allowed for exact definition of applicability range of aforementioned solution. [...]

Energooszczędność a redukcja kosztów samochodowego transportu chłodniczego DOI:


  Artykuł dotyczy problematyki zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym. Przedstawiono w nim nowatorskie podejście do redukcji kosztów samochodowego transportu chłodniczego poprzez zewnętrzne zasilanie elektryczne agregatów chłodniczych pojazdów w miejscach ich postoju. Przeprowadzono przykładową analizę porównawczą kosztów zużycia paliwa w drogowym transporcie chłodniczym dla wybranej trasy Gdańsk - Odessa, dla określonego samochodu i wybranego agregatu chłodniczego z uwzględnieniem zatrudnienia jednego lub dwóch kierowców. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na zużycie paliwa w samochodowym transporcie chłodniczym oraz przeanalizowano tabor dalekobieżnych samochodów chłodni. Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń pokazano wpływ promowanego rozwiązania na energooszczędność i redukcję kosztów samochodowego transportu chłodniczego. Słowa kluczowe: energooszczędność, redukcja kosztów, transport chłodniczy The paper concerns the problems of fuel consumption in road refrigerated transport. An innovative approach to the reducing of costs in road refrigerated transport via an external electrical power supply of vehicle’s refrigerating units in the parking places is presented. The sample comparative analysis of costs of fuel consumption in the road refrigerated transport for the selected route Gdańsk - Odessa, for a specific car and refrigarating unit with regard to the employment of one or two drivers was carried out. The aper presents the factors affecting fuel consumption in road refrigerated transport and examines long-distance fleet of refrigerated trucks. On the basis of the calculation’s results the effect of the promoted solutions on energy efficiency and costs reduce in refrigerated road transport was shown. Keywords: energy efficiency, costs reduce, refrigerated transport WSTĘP Oszczędzanie zużycia energii, paliw i surowców w każdej dziedzinie gospodarki, w każdym segmencie [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »