Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SCHMIDT-SZAŁOWSKI"

Badanie rozkładu tetrachlorometanu jako substancji modelowej w środowisku plazmy wyładowań iskrowych

Czytaj za darmo! »

Opracowano dwa modele laboratoryjnych reaktorów do badania przebiegu procesów zachodzących w impulsowych wyładowaniach iskrowych pod ciśnieniem atmosferycznym oraz układ elektryczny, w którym wytwarza się krótkotrwałe impulsy prądu pod wysokim napięciem. Zbadano skuteczność tych wyładowań w procesie rozkładu tetrachlorometanu w środowisku obojętnym (w mieszaninie CCl4+Ar) oraz utleniającym (w mieszaninie CCl4+O2). W obydwóch mieszaninach głównym produktem reakcji był chlor. Ubocznymi produktami były C2Cl4, C2Cl6 i stały osad zawierający chlor i węgiel (w mieszaninie CCl4+Ar) oraz niewielkie ilości fosgenu (w mieszaninie CCl4+O2). W obu mieszaninach uzyskano ogólny stopień przemiany CCl4 przekraczający 90%. CCl4 was decompd. in quartz reactor under pulsed spark discharge condition both in Ar and in O2 (atm. pressure, voltage 12 kV, pulse frequency 30 Hz, brass-W, duralumin -W or Pt electrodes, initial CCl4 conc. about 2%, gas flow rate 2.95 L/h) to Cl2 and solid C, as well as traces of C2Cl4 and C2Cl6. In presence of O2, the formation of C oxides and COCl2 (traces) was obsd. The conversion degree higher than 90% was achieved in all cases. Zakłócenia spowodowane zanieczyszczaniem atmosfery lotnymi związkami chlorowcoorganicznymi są śledzone od lat siedemdziesiątych XX w. przez wiele ośrodków badawczych1). W 1989 r. weszły w życie międzynarodowe uzgodnienia Protokołu Montrealskiego, których głównym celem jest ochrona ozonu stratosferycznego. Mimo tego, że wynegocjowano wprowadzenie zakazu lub znacznego ograniczenia produkcji i rozpowszechniania najbardziej szkodliwych substancji, takich jak chlorofluorowęglowodory lub tetrachlorometan, to jednak problem emisji chloropochodnych węglowodorów nie został ostatecznie rozwiązany. Przyczyną tego jest przydatność wielu tych związków, które są surowcami, głównymi składnikami lub materiałami pomocniczymi w procesach produkcyjnych, nie tylko w przemyśle chemicznym. W Polsce, pomimo w[...]

Stan badań nad katalizatorami syntezy amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono metodykę oceny katalizatorów do syntezy amoniaku w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Przedstawiono nowe osiągnięcia w pracach własnych nad technologią wytwarzania katalizatorów o dobrej jakości do nowoczesnych reaktorów syntezy amoniaku. Przytoczono wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych nad katalizatorami krajowymi i importowanymi, stosowanymi w reaktorach o wydajności 300 i 500 t N H 3 na dobę. Omówiono kierunki bieżących badań nad katalizatorami tradycyjnymi i niskotemperaturowymi do syntezy amoniaku. Prace nad katalizatorem do syntezy amoniaku prowadzono w Polsce w Zakładach Azotowych w Chorzowie już od 1928 roku. We współpracy z firmą NEC produkowano wtedy katalizator żelazowy z magnetytu syntetycznego i naturalnego. Jego jakość nie ustępowała poziomowi światowemu. Na początku lat sześćdziesiątych prace nad technologią wytwarzania krajowego katalizatora do syntezy amoniaku prowadzono w Zakładach Azotowych (ZA) w Tarnowie!) i w Chorzowie oraz w Instytucie Nawozów Sztucznych w Tarnowie2,3). Na podstawie badań przemysłowych, po uwzględnieniu możliwości produkcyjnych, do szerszego stosowania wybrano katalizator A6 , produkowany w ZA w Tarnowie. W tym okresie wprowadzono wiele istotnych ulepszeń4), które przyniosły poprawę jakości katalizatora: - zastosowano żelazo Armco o znacznie zmniejszonej zawartości zanieczyszczeń, - użyto magnetytu syntetycznego o drobnym ziarnie, - wprowadzono dodatkowe składniki: MgO i S i0 2 oraz zastąpiono tlenek wapniowy azotanem wapniowym, - wprowadzono przygotowywanie mieszaniny surowców w dużych kilkutonowych partiach, - wprowadzono chłodzenie ciekłego stopu katalizatora w misach stalowych, tak aby grubość warstwy nie przekraczała 50 mm. Ulepszony katalizator A6 (1966) wypróbowano w jednostkach syntezy typu NEC i "Sobolewski" o wydajności (odpowiednio) 60 i 2001 NH3 na dobę. W tych jednostkach katalizator pracował efektywnie i był stosowany do 1984 r. Jednak próby zas[...]

« Poprzednia strona  Strona 2