Wyniki 11-20 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Stępień"

1. Sympozjum Opakowania Tekturowe & Flekso

Czytaj za darmo! »

6 września 2007 r. w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie odbyło się 1. Sympozjum Opakowania Tekturowe & Flekso, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA. Treść wygłoszonych referatów dotyczyła najnowszych technologii fleksograficznych, doboru optymalnych materiałów oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych i eksploatacji elementów maszyn wytwarzających opakow[...]

Analiza przekazywania farby w technologii fleksograficznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę przeglądu literatury naukowej i technicznej związaną z procesem przenoszenia farby w technice fleksograficznej. Omówiono teoretyczne zależności parametrów procesu podziału warstwy farby oraz przykłady badań empirycznych. Analiza wykazała, że bardzo ważnym czynnikiem prowadzenia badań transferu farby we fleksograficznym zespole farbowo-drukującym jest znajomoś[...]

Eksploatacja fleksograficznych zespołów arbowo-drukujących

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom zespołów farbowych. Parametrami decydującymi o doborze właściwej konstrukcji zespołu farbowego, zespołu otwartego lub zastosowania zamkniętych komór raklowych są: typ maszyny drukującej, przewidywany rodzaj wykonywanych druków i odpowiedni do nich rodzaj zainstalowanych cylindrów, stosowane farby drukowe, układy czyszczące,[...]

Pokrycie ceramiczne powierzchni cylindrów rastro

Czytaj za darmo! »

W poprzednich artykułach [1÷5] omówiono wpływ wielu parametrów technologicznych i konstrukcyjnych na proces przekazywania farby w technice fleksograficznej. Omówiono zależności teoretyczne parametrów oraz praktyczne problemy występujące przy eksploatacji zespołów farbowo-drukujących. Jednym z najważniejszych elementów składowych tych zespołów jest cylinder rastrowy (anilox). Współcześnie cylinder rastrowy ma bardzo szerokie zastosowanie również w innych technologiach, na przykład w systemach dozujących kleje w tekturnicach, sklejarkach, czy też w nowoczesnych zespołach farbowych i lakierujących arkuszowych oraz zwojowych maszyn drukujących (fleksograficznych i offsetowych). Rozwój technologii wytwarzania tektury, jak i technik drukowania stwarza coraz to wyższe wymagania odnośn[...]

Symulacja profilu poprzecznego kałamarzyków cylindra rastrowego

Czytaj za darmo! »

Prowadzenie badań eksperymentalnych przenoszenia i rozdziału farby na elementach zespołów farbowych wyposażonych w cylindry rastrowe bezpośrednio na maszynie jest bardzo złożone i kosztowne. Wiążą się one z koniecznością dokonania zmian w istniejących konstrukcjach maszyn produkcyjnych lub zainstalowania prototypów dodatkowych elementów oraz wyposażenia ich w odpowiednią aparaturę pomiarową. Badania takie często prowadzą do przerw w produkcji i strat materiałowych. Producenci maszyn drukujących proponują wiele rozwiązań konstrukcyjnych zespołów. Najczęściej opierają się na swoich wieloletnich doświadczeniach i projektach chronionych patentami. Mnogość tych konstrukcji, jak i liczba eksploatacyjnych parametrów techniczno-technologicznych pracy rozbudowanych zespołów, nie[...]

Symulacja pojemności cylindra rastrowego

Czytaj za darmo! »

W badaniach teoretycznych modelu matematycznego pojemności kałamarzyka i cylindra rastrowego z wykorzystaniem symulacji komputerowej opartej na programie MATLAB-Simulink przyjęto następujące parametry technologiczne cylindra rastrowego: - liniatura L (gęstość) siatki rastra, liczba kałamarzyków na długości 1 cm, w liniach/cm, - kąt siatki rastrowej, w stopniach, - pojemność jednostkowa kałamarzyka Vk, w cm3/m2, - pojemność jednostkowa cylindra Vc, w cm3/m2, - kąt pochylenia ścianek bocznych kałamarzyka β, w stopniach, - głębokość kałamarzyka h, w μm, - szerokość (otwarcia) kałamarzyka a, w μm, - szerokość ścianki (progu) kałamarzyka p, w μm, - stosunek szerokości ścianki (progu) do szerokości kałamarzyka c1 = p/a, - stosunek głębokości kałamarzyka do jego[...]

Eksploatacja zespołów farbowo-drukujących

Czytaj za darmo! »

Czynniki wpływające na transfer farby w fleksograficznych zespołach farbowo-drukujących omówiono już we wcześniejszych publikacjach (1-6). O doborze właściwej konstrukcji zespołu farbowego, zespołu otwartego lub zastosowania zamkniętych komór raklowych decydują: typ maszyny drukującej, przewidywany rodzaj wykonywanych druków i odpowiedni do nich rodzaj zainstalowanych cylindrów, stosowane farby drukowe, układy czyszczące, możliwość spełnienia optymalnych warunków eksploatacji zespołu farbowego w drukarni. Najnowsze rozwiązania konstrukcji zespołów farbowych omówiono w publikacjach (7-9). Nowoczesne wyposażenie maszyn do zadruku opakowań i zespoły farbowe z cylindrem rastrowym stosowane w maszynach drukujących przedstawiono szeroko w opracowaniach (10-12, 25, 28). W artykułach (25-28) omówiono model matematyczny i symulację komputerową pojemności kałamarzyka i cylindra rastrowego. W wyniku prowadzonych badań nad ewolucją budowy fleksograficznych zespołów farbowych opracowano m.in. kryteria ich rozwiązań konstrukcyjnych i wyposażenia oraz zebrano szereg najważniejszych problemów związanych z błędami drukowania wynikającymi z nieprawidłowej eksploatacji zespołu farbowo-drukującego. Wymagania stawiane nowoczesnym zespołom farbowym Analizując przegląd literatury naukowej i technicznej związanych z procesem przenoszenia farby w technice fleksograficznej należy stwierdzić, że główne wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom zespołów farbowych, to: - całkowite i równomierne na szerokości maszyny wypełnienie kałamarzyków cylindra rastrowego, - stabilna i sztywna konstrukcja komory z zamocowaniem zapewniającym jej elastyczne zawieszenie w korpusie maszyny. Całkowita równoległość noży raklowych do współpracującego cylindra, - odporność materiału korpusu komory na korozję, W artykule przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom zespołów farbowych. Czynnikami decydującymi o doborze właściwej konstrukcji zespołu farbo[...]

Metodyka badań transportu farby


  Prawidłowy przebieg procesu drukowania wymaga spełnienia następujących warunków: - farba drukująca powinna zwilżać stykające się powierzchnie i przylegać do nich, tzn. powinna wykazywać określoną adhezję, - warstwa farby powinna być plastyczna, przed spadkiem naprężenia w obszarze styku powinna rozdzielić się pomiędzy powierzchniami, tzn. wykazywać właściwości kohezji, - równowaga adhezyjno-kohezyjna powinna być stała, aby rozdzielenie warstwy farby zachodziło mniej więcej w jej połowie i nie zmieniało się podczas drukowania całego nakładu. Zdolność adhezji między kontaktującymi się fazami zależy głównie od: - wielkości powierzchni stykających się faz: ciekłej farby z fazą stałą (pokryciem cylindrów zespołu farbowo-drukującego lub podłożem drukowym), - oddziaływania międzycząsteczkowego powstającego na granicy faz. Wielkość powierzchni stykających się faz zależy od: - zdolności zwilżania danej powierzchni farbą, - stanu i struktury powierzchni zwilżanej farbą. Zbliżone wartości napięć powierzchniowych zapewniają dobre zwilżanie, a tym samym i adhezję. Równie ważnym czynnikiem wpływającym na powierzchnię oddziaływań międzyfazowych jest struktura powierzchni substratu. Im bardziej rozwinięta, porowata jest jego powierzchnia, tym lepsza jest adhezja warstwy farby. Trwałe wiązanie warstwy farby z podłożem drukowym zapewniają oddziaływania między cząstkami farby i podłożem. W celu poprawy stopnia związania farby ze współpracującymi powierzchniami cylindrów zespołu farbowo-drukującego lub podłoża drukowego stosowane są odpowiednie środki zwane promotorami adhezji. Ilość farby, która przenosi się z formy na odbitkę, zależy od właściwości materiałów, jak również od prędkości rozdzielenia warstwy farby, które następuje po spadku naprężeń w strefie drukowania. Proces rozdzielenia warstwy farby zależy głównie od ilości farby, jaką dostarcza się na formę drukową oraz od nacisku i jego rozkładu w strefie styku. Parametrem charaktery[...]

Nowoczesne konstrukcje zespołów farbowych


  W artykule przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom zespołów farbowych. Parametrami decydującymi o doborze właściwej konstrukcji zespołu farbowego, zespołu otwartego lub zastosowania zamkniętych komór raklowych są: typ maszyny drukującej, przewidywany rodzaj wykonywanych druków i odpowiedni do nich rodzaj zainstalowanych cylindrów, stosowane farby drukowe, układy czyszczące, możliwość spełnienia optymalnych warunków eksploatacji zespołu farbowego w drukarni. Współcześnie cylinder rastrowy ma bardzo szerokie zastosowanie, na przykład w systemach dozujących kleje w tekturnicach, sklejarkach, czy też w nowoczesnych zespołach farbowych i lakierujących arkuszowych oraz zwojowych maszyn drukujących (fleksograficznych i offsetowych). Rozwój technologii wytwarzania tektury, jak i technik drukowania stwarza coraz to wyższe wymagania odnośnie do zastosowań cylindrów i tulei rastrowych. Obecnie prowadzone są badania i prace rozwojowe mające na celu poszukiwanie nowych ich rozwiązań konstrukcyjnych. Badania te obejmują trzy główne zagadnienia: metody pokrywania powierzchni cylindrów ceramiką, technologie grawerowania laserowego kałamarzyków w ceramice i optymalną eksploatację zastosowanych cylindrów. adaptowany z przemysłu przetwórczego i technologii fleksograficznej. Podstawowymjego parametremjest pojemnośćmedium, jaką jest on w stanie przekazać do zespołu dozującego. Wykonuje się je obecnie głównie za pomocą technologii grawerowania laserowego, odpowiednio różnych dobranych struktur i profili, w naniesionej na powierzchnię cylindra (lub tulei) powłoce ceramicznej. Współczesne zespoły współpracujące z cylindrem rastrowym mogą stanowić konstrukcję otwartą lub zamkniętą, która jest wyposażona w komorę raklową [1÷5]. Zainteresowanie współczesnej technologii poligrafii zespołami farbowymi, w których farbę wprowadza się do kałamarzyków cylindra rastrowego o określonej stałej pojemności, jest znaczące. Wiele[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »