Wyniki 11-20 spośród 56 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN ZABORSKI"

Wpływ podwójnej modyfikacji powierzchni kredy na jej aktywność w elastomerach

Czytaj za darmo! »

Zmodyfikowano powierzchnię strącanego węglanu wapnia stosując kwas aminokapronowy, hydroksykwasy, kwasy zawierające wiązania nienasycone i silany. W wyniku takiej modyfikacji zaobserwowano zmniejszenie wartości składowej dyspersyjnej energii powierzchniowej gs D oraz parametrów oddziaływań specyficznych SF z eterem dietylenowym i acetonitrylem a także zmniejszenie energii powierzchniowej [...]

Nanometryczny tlenek cynku.Metody syntezy, właściwości, zastosowanie.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody syntezy nanometrycznych struktur tlenku cynku o różnym kształcie (sferyczne, wydłużone, rozgałęzione) i wielkości. Omówiono nowe możliwości zastosowań nanometrycznego ZnO związanych z jego unikatowymi właściwościami, wynikającymi z redukcji rozmiaru cząstek do zakresu nanometrów. Można się spodziewać, że zastosowanie nanocząstek tlenku cynku w technologii i przemyśle będzie wzrastać. A review, with 67 refs., of methods for synthesis of nanosized ZnO particles of various shape (spherical, elongated, branched) In particular, mechanochem. methods, controlled pptn., synthesis under supercrit. conditions, thermal decompn. of precursors, use of patterns and synthesis of 3-dimensional structures were described. Szeroki zakres absorpcji promieniowania i wysoka [...]

Zastosowanie mineralnego krzemianu warstwowego w kompozytach elastomerowych

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono charakterystyki właściwości powierzchniowych i strukturalnych mineralnego, niemodyfikowanego krzemianu warstwowego o nazwie hektoryt, a także podjęto próby zastosowania go jako wzmacniającego napełniacza elastomerów. Sporządzono kompozyty kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) oraz karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (XNBR) z dodatkiem hektorytu w ilości 30 phr przy zastosowaniu klasycznego układu sieciującego. Oznaczono jego wpływ na właściwości mechaniczne wulkanizatów (wytrzymałość na rozciąganie, rozdzieranie, właściwości histerezyjne, gęstość usieciowania). Structural and surface properties of unmodified and unrefined hectorite were detd. The mineral was used as a filler for butadiene-acrylonitrile and carboxylated butadiene-acrylonitrile rubbers. The addn. of hectorite resulted in an increase in the tearing strength, stress at elongation and tensile strength at break of the rubbers after vulcanization. Minera􀃡y warstwowe (montmorylonit, hektoryt, hydrotalkity) s􀄅 nape􀃡niaczami, zbudowanymi z p􀃡ytek o grubo􀄞ci nanometrów. W porównaniu do standardowych nape􀃡niaczy pochodzenia nieorganicznego, dzi􀄊ki ma􀃡ym rozmiarom cz􀄅stek fazy zdyspergowanej, kompozyty je zwieraj􀄅ce wykazuj􀄅 znacznie lepsze w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci wytrzyma 􀃡o􀄞ciowe i fizykochemiczne1). Elastomery w wi􀄊kszo􀄞ci zastosowa􀄔 wymagaj􀄅 nape􀃡niaczy, które je wzmacniaj􀄅 i zwi􀄊kszaj􀄅 wytrzyma􀃡o􀄞􀃼 na rozci􀄅ganie, rozdzieranie i 􀄞cieranie. Obecnie sadza jest najwa􀄪niejszym nape􀃡niaczem przemys􀃡u gumowego, jej efekt wzmacniaj􀄅cy jest bezkonkurencyjny. Ze wzgl􀄊du na brak mo􀄪liwo􀄞ci barwienia wyrobów nape􀃡nionych sad[...]

Koagenty nadtlenkowego sieciowania elastomerów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ modyfikacji powierzchni nanometrycznego tlenku cynku nienasyconymi kwasami karboksylowymi na jego właściwości oraz zastosowanie zmodyfikowanego ZnO jako koagenta sieciowania nadtlenkowego uwodornionego elastomeru butadienowo- akrylonitrylowego. Aktywność koagentów oceniono na podstawie badania kinetyki wulkanizacji mieszanek, gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechanicznych. Zmodyfikowany kwasem allilomalonowym, cytronellowym, krotonowym, sorbowym i undecylenowym tlenek cynku skutecznie wspomaga sieciowanie nadtlenkowe HNBR, skracając czas wulkanizacji mieszanek, oraz zwiększając gęstość usieciowania i wytrzymałość mechaniczną wulkanizatów. Hydrogenated (CH2=CH)2/CH2=CHCN elastomer (HNBR) (CH2=CHCN content 34%) was vulcanized with (PhCMe2O)2 after addn. of unsatd. acids-modified nanosized ZnO. The modification of ZnO resulted in increasing the crosslinking d. and tensile strength of the HNBR vulcanizates. The highest mech. strength of the vulcanized HNBR was obsd. when it contained MeCH=CHCOOH-modified ZnO. The aq. dispersions of modified ZnO showed increased zeta potential values in the whole pH range. Sieciowanie elastomerów nasyconych jest z􀃡o􀄪onym procesem. Polimery te nie maj􀄅 wi􀄅za􀄔 podwójnych w swojej cz􀄅steczce i dlatego sieciowane s􀄅 nadtlenkami organicznymi. Trudnymi do przezwyci􀄊􀄪enia wadami wulkanizacji nadtlenkowej s􀄅 d􀃡ugi czas sieciowania oraz niska wytrzyma􀃡o􀄞􀃼 mechaniczna wulkanizatów. Wady te ograniczaj􀄅 praktyczne zastosowanie elastomerów nasyconych1). W celu poprawy w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci fizycznych i przetwórstwa sieciowanych nadtlenkowo elastomerów stosowane s􀄅 koagenty sieciowania. S􀄅 to wielofunkcyjne monomery winylowe, wykazuj􀄅ce du􀄪􀄅 reaktywno􀄞􀃼 [...]

Inteligentne materiały elastomerowe o właściwościach magnetycznych


  Przedstawiono wpływ tlenku żelaza Fe3 O4 o nanometrycznych i mikrometrycznych rozmiarach cząstek oraz żelaza karbonylkowego jako napełniaczy wykazujących właściwości magnetyczne na właściwości wulkanizatów wykonanych z kauczuku etylenowo-propylenowego oraz akrylonitrylowo-butadienowego. W celu poprawy dyspersji związków żelaza w ośrodku elastomerowym zastosowano dodatek dyspergatorów z grupy soli alkiloamoniowych oraz ciecz jonową o charakterze hydrofobowym. Użyte napełniacze poprawiły właściwości mechaniczne, wpłynęły na właściwości magnetyczne, a także spowodowały wzrost gęstości usieciowania wulkanizatów. Analiza zdjęć skaningowej mikroskopii elektronowej SEM pozwoliła określić stopień dyspersji zastosowanych związków magnetycznych w elastomerze. Ethylene-propylene and acrylnitrile-butadiene rubbers were filled with micro and nano-sized Fe3O4 and carbonyl Fe powders in presence of surfactants or a ionic liq. and cured at 160°C and 15 MPa for 30 min to produce vulcanizates with magnetic and magnetorheolog. properties. Use of the surfactants resulted in increasing the degree of filler dispersion. Magnetization intensity and remanence of the rubbers increased with increasing content of Fe3O4. The rubber vulcanizates showed also good mech. properties (tensile strength, elongation at break) and high crosslinking d. Materiały magnetyczne i magnetoreologiczne (MR) należą do klasy materiałów określanych jako materiały inteligentne (smart materials). Mogą one w wyniku działania pola elektrycznego lub magnetycznego zmieniać swoje właściwości reologiczne w sposób ciągły, gwałtowny i odwracalny1). Zazwyczaj są to materiały zawierające mikro- lub nanocząstki związków żelaza rozproszone w ośrodku będącym cieczą lub elastomerem MRE (magnetorheological elastomer)2). Do materiałów MR zalicza się ciecze MRF (magnetorheological fluids), które jako pierwszy odkrył J. Rabinow w 1948 r.3). Ciecze te zawierają cząstki o dużej gęstości ([...]

Olefinowane oligosilseskwioksany jako napełniacze wzmacniające kauczuku metylowinylosilikonowego


  Przedstawiono wyniki badań fizycznych i prób wykorzystania dwóch olefinowanych oligosilseskwioksanów (POSS) jako napełniaczy kauczuku metylowinylosilikonowego. Funkcjonalizowane klatkowe POSS zawierały jako podstawniki organiczne reaktywne grupy winylowe oraz niereaktywne grupy izobutylowe. Opisano wyniki badań reometycznych właściwości mieszanek kauczukowych. Przedstawiono także wpływ związków POSS na gęstość usieciowania, właściwości mechaniczne i histerezyjne oraz na temperaturę zeszklenia wulkanizatów kauczuku metylowinylosilikonowego. Stwierdzono istotny wpływ POSS jako napełniaczy kauczuków silikonowych na gęstość usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechaniczne, zależny od ilości POSS, a zwłaszcza od rodzaju grup funkcyjnych w silseskwioksanach. Two polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) were used as fillers for methylvinylsilicone rubber. The functionalized POSS cage contained reactive vinyl groups as org. substituents and non-reactive i-Bu groups. Rheometric and mech. properties of rubber blends and mech. properties of vulcanizates were detd. The effect of POSS compounds on the cross-linking d., hysteresis loss and glass-transition temp. of the vulcanizates was obsd. The addn. of POSS resulted in a small decrease of the storage and loss modulus at low temp. (below -30°C) and small increase of loss factor. Badania poświęcone funkcjonalizowanym materiałom hybrydowym cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieje się to za sprawą unikatowych kombinacji ich właściwości, łączących ze sobą cechy materiałów organicznych i nieorganicznych. Do takich właśnie związków należą funkcjonalizowane klatkowe polihedralne oligosilseskwioksany (POSS), które w swojej strukturze zawierają atomy krzemu połączone mostkami tlenowymi, o ogólnym wzorze (RSiO3/2)n 1). Najbardziej rozpowszechnioną strukturą jest T8, gdzie n = 8, która jest opisana jako najmniejsza cząstka krzemionki koloidalnej2, 3). POSS dają się łat[...]

Wpływ cieczy jonowych na proces sieciowania kauczuku metylowinylosilikonowego


  Przedstawiono wyniki prób wykorzystania cieczy jonowych jako przyspieszaczy procesu sieciowania kauczuku metylowinylosilikonowego. Jako cieczy jonowych użyto heksafluorofosforanów alkiloimidazoliowych. Opisano wyniki badań właściwości reometycznych mieszanek kauczukowych. Przedstawiono wpływ cieczy jonowych na gęstość usieciowania oraz zbadano ich wpływ na zmiany wytrzymałości na rozciąganie wywołane starzeniem termicznym oraz działaniem promieniowania UV. Badania wykazały, że ciecze jonowe mogą odgrywać rolę przyspieszaczy procesu sieciowania kompozytów silikonowych. Dodatkowo pod wpływem czynników zewnętrznych (podwyższona temperatura, promieniowanie ultrafioletowe) wulkanizaty przejawiały tendencje do degradacji. Współczynnik starzenia, obliczony na podstawie pomiarów mechanicznych, wyraźnie wskazuje na zmniejszenie stabilizacji kompozytów elastomerowych otrzymanych z udziałem cieczy jonowych. Four ionic liqs. of general formula I (X = Et, Bu, Me(CH2)5 or Me, Y = Me, Me, Me or Me(CH2)7, resp.) were added to SiO2-filled methylvinylsilicone rubber (3 parts per 100 parts rubber) to accelerate its vulcanization with (PhMe2CO)2. The vulcanization time was reduced from 30 min down to 6 min. The rubber vulcanizates showed improved mech. properties but deteriorated degrdn. resistance during UV and heat ageing. Elastomery silikonowe są bardziej podatne na sieciowanie dzięki obecności podwójnych wiązań, a uzyskana z nich guma charakteryzuje się najlepszą odpornością na ściskanie i dużą elastycznością. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury. Wykazują one również dobre właściwości dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu oraz bardzo dobrą odporność na tlen, promieniowanie UV i starzenie ozonowe. W stosunku do innych elastomerów w temperaturze pokojowej charakteryzują się większą przepuszczalnością gazów i są niepalne1—3). Produkty z ka[...]

Właściwości magnetoreologicznych kompozytów polimerowych


  Otrzymano magnetoreologiczne elastomerowe kompozyty etylenowo-propylenowe i akrylonitrylowo- butadienowe oraz wykonano charakterystykę ich specyficznych właściwości magnetycznych oraz magnetoreologicznych. Kompozyty zostały napełnione różnymi ilościami żelaza karbonylkowowego zawierającego w swej strukturze cząstki ferromagnetyczne. Przedstawiono metodę wytwarzania mieszanek elastomerowych oraz ich wulkanizacji w polu magnetycznym prowadzącą do otrzymania elastomerów magnetoreologicznych. Oceny struktury otrzymanych kompozytów oraz stopnia dyspersji napełniacza w elastomerze dokonano na podstawie badania metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Badania magnetoreologiczne pozwoliły na wyznaczenie zależności modułów zachowawczych G’ oraz stratności G" tych kompozytów w funkcji szybkości kątowej, obrazujących wpływ mikrostruktury na efekt magnetoreologiczny. Właściwości magnetyczne kompozytów badano, korzystając z magnetometru z wirującą próbką. Ethylene-propylene and acrylonitrile-butadiene elastomers were filled with ferromagnetic carbonyl Fe powder, vulcanized at 160°C under 15 MPa for 30 min (after addn. of [PhCMe2O]2, [CH2=CHCH2OC=N]3, S, 2-mercaptobenzothiazol, ZnO and stearin) in presence of external magnetic field (Sm-Co magnet) and studied for microstructure by scanning electron microscopy and for magnetorheolog. properties by rheometry and vibrating sample magnetometry at the magnetic field intensity from -1.2 T to +1.2 T. Rozwój materiałów magnetoreologicznych (MR) trwa już ponad pół wieku, od czasu gdy Rabinow odkrył ciecze magnetoreologiczne (MRF) w 1948 r.1). Odpowiednikami cieczy MR są elastomery magnetoreologiczne (MRE), które odpowiadają na pole magnetyczne. MRE są skomponowane z cząstek magnetycznych zdyspergowanych w kauczuku. Są oczywiście pewne różnice w sposobie pracy tych dwóch klas materiałów. Największą różnicą jest to, że łańcuchy cząstek w kompozycie elastomerowym zawsze pracują w pi[...]

Wpływ wybranych barwników na właściwości antystarzeniowe kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego


  Zbadano wpływ kompozytów typu antyoksydant/ ciecz jonowa na nośniku krzemionkowym na właściwości kauczuku butadienowoakrylonitrylowego (NBR). Jako antyoksydanty zastosowano 2 barwniki (2-hydroksy-1,4- naftochinon i chlorek berberyny), a dyspergatorami napełniaczy były imidazoliowe ciecze jonowe. Jako nośniki zastosowano krzemionki Aerosil 380 i Zeosil 175. Przygotowanie mieszanin cieczy jonowych z barwnikami w etanolu i propanolu-2 umożliwiło naniesienie tych komponentów na powierzchnię badanych napełniaczy. Modyfikowane krzemionki zastosowano jako napełniacze kauczuku NBR, a następnie zbadano właściwości użytkowe otrzymanych wulkanizatów przed i po starzeniu pod wpływem promieniowania UV. Two com. SiO2 were modified with 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone or berberine chloride dyes and 1-methyl-3- octylimidazolium tetrafluoroborate or 1-butyl-3-methylimidazolium 2-(2-methoxyethyl)sulfate ionic liqs. and used as fillers of butadiene-acylonitryle rubber. After vulcanization with S, mercaptobenzothiazole and ZnO, the rubbers were studied for mech. properties (tensile strength, elongation and break) and UV ageing resistance (0,7 W/m2, temp. 60°C, irradn. time 100 h). The ageing resulted in deterioration of mech. properties of the vulcanizates but in a less extent than in the case when nonmodified SiO2 was used as filler. Jednym z popularniejszych kauczuków z grupy elastomerów jest kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR). Obecność polarnych grup nitrylowych nadaje kauczukom NBR specyficzne właściwości, takie jak odporność na działanie rozpuszczalników niepolarnych. Dzięki dobrym właściwościom fizycznym i przetwórczym znalazły one wszechstronne zastosowanie w przemyśle, m.in. do produkcji węży i rur do przesyłania paliw i olejów, osłon kabli i przewodów elektrycznych, materiałów uszczelkowych i taśm przenośnikowych. Zasadniczą wadą konwencjonalnego kauczuku NBR jest jego mała odporność na starzenie termiczne, ozonowe i w atmosf[...]

Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego imidazoliowe ciecze jonowe


  Wybrane imidazoliowe ciecze jonowe zastosowano jako składniki mieszanek kauczuku butadienowo- akrylonitrylowego NBR. Zbadano przydatność tych cieczy jako substancji antystatycznych, określono ich wpływ na stopień dyspersji napełniacza w ośrodku polimerowym, parametry wytrzymałościowe oraz odporność na starzenie UV. Najniższą rezystancją powierzchniową (Rs) charakteryzowały się wulkanizaty zawierające tiocyjanian 1-butylo- 3-metyloimidazoliowy. 1-Butyl-3-methylimidazolium thiocyanate (I) and 1-methyl- 3 octylimidazoilum bromide ionic liqs. were added to CH2=CHCH=CH2/CH2=CHCN rubber-based compds. vulcanized at 160°C under 3 MPa with S/ZnO and studied for thermal stability at -100°C to 200°C, mech. strength, UV ageing resistance and electrostatic behaviour. The addn. of I resulted in an improvement of antistatic properties of the rubber compds. without any substantial deterioration of mech. properties. Kompozyty elastomerowe i otrzymane z nich tworzywa sztuczne charakteryzują się przeważnie bardzo małym przewodnictwem elektrycznym. Z tych względów bardzo łatwo gromadzą na swej powierzchni ładunki elektrostatyczne. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, ponieważ może doprowadzić do wyładowań iskrowych i spowodować eksplozję. Elektryzowanie się polimerów znacznie utrudnia ich wytwarzanie oraz Politechnika Łódzka Anna Marzec*, Marian Zaborski Właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego imidazoliowe ciecze jonowe The effect of imidazolium ionic liquids on properties of the butadiene-acrylonitryle composites Prof. dr hab. inż. Marian ZABORSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest dyrektorem Instytutu Technologii Polimerów i Barwników PŁ. Specjalność - technologia polimerów, w szczególności technologia elastomerów i gumy, fizykochemia napełniaczy i nanonapełniaczy. Instyt[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »