Wyniki 11-20 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK KANIA"

Kinetyka wzrostu i struktura powłok otrzymanych w kąpieli cynkowej z dodatkiem AlNiPb


  Aluminium, nikiel i ołów są najbardziej rozpowszechnionymi pierwiastkami, które do kąpieli cynkowej wprowadzane są jako dodatki sto- powe. Wpływ tych pierwiastków dodawanych pojedynczo do kąpieli jest bardzo dobrze znany. Al i Ni mogą poprawiać jakość powłoki na stali reaktywnej, przez ograniczenie wzrostu warstwy faz międzymetalicznych podczas cynkowania. Al i Pb mogą obniżać grubość warstwy zewnętrznej, poprawiać jej równomierność i wygląd w wyniku zwiększenia lejności ciekłego cynku. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu synergicznego oddziaływania dodatku AlNiPb w kąpieli cynkowej na strukturę oraz kinetykę wzrostu powłok otrzymanych na stalach z różną zawartością krzemu. Otrzymane wyniki wskazują, że łączny dodatek AlNiPb efektywnie zmniejsza reaktywność stali sandelinowskich oraz zapewnia lepsze spływanie cynku z powierzchni wyrobu, co powoduje mniejsze zużycie cynku oraz poprawę wyglądu powłoki. Określono optymalne stężenie każdego pierwiastka w kąpieli cynkowej. Aluminum, nickel and lead are the most common elements in the zinc bath deliberately introduced as alloying elements. The impact of these elements added separately to the bath is very well known. Al and Ni can improve the quality of coatings on reactive steels by reducing the layer growth of intermetallic phases during galvanizing. Al and Pb can reduce the thickness of the outer layer, improve the uniformity and appearance as a result of increased fluidity of liquid zinc. The paper presents the influence of synergistic impact of the additive AlNiPb in the zinc bath on the structure and growth kinetics of the coatings obtained on steels with different silicon content. The results show that the combined addition of AlNiPb effectively reduces the reactivity of sandelin’s steels and provides a better drainage of zinc from the surface of product resulting in lower consumption of zinc and improving the appearance of the coating. The optimal concentration of each element in a [...]

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli ZnAl23 z dodatkami Mg


  Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok otrzymanych w kąpielach cynkowo-aluminiowych z dodatkiem Mg. Zawartość Al w kąpieli wynosiła 23%, natomiast zawartość magnezu 3% i 6%. W celu określenia odporności korozyjnej wykonano dwa standardowe testy korozyjne w obojętnej mgle solnej oraz w wilgotnej atmosferze zawierającej SO2. Odporność korozyjną badanych powłok porównano z odpornością korozyjną tradycyjnej powłoki cynkowej. Stwierdzono, że powłoki ZnAl23-Mg odznaczają się bardzo dobrą odpornością korozyjną w badanych środowiskach, lepszą od powłok cynkowych. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki ZnAlMg, odporność korozyjna.1. Wprowadzenie Powłoki cynkowo-aluminiowe stanowią skuteczne zabezpieczenie przed korozją. Wytwarza się je metodą ciągłą na blachach stalowych w kąpielach o zawartości 5% i 55% Al. Rozwój metody ciągłej doprowadził do opracowania nowych kąpieli, w tym kąpieli cynkowo-aluminiowych zawierających Mg. Początkowo magnez był wprowadzany w celu ograniczenia skłonności do korozji międzykrystalicznej spowodowanej oddziaływaniem Pb i Sn. Badania nad wytwarzaniem powłok w kąpieli Super Zinc (ZnAl4,5Mg0,1) wykazały, że obecność Mg poprawia odporność korozyjną powłok [1]. Opracowanie kąpieli Super Dyma pozwoliło stwierdzić, że zmiany zawartości Al od 5 do 11%. tylko nieznacznie zwiększają odporność korozyjną. Znaczny wzrost odporności korozyjnej spowodował natomiast dodatek do 3% Mg [2]. Korzystny wpływ Mg na odporność korozyjną potwierdziły również badania powłok otrzymanych w kąpielach Dymazinc (ZnAl0,2Mg0,5) oraz ZAM (ZnAl6Mg3) [3]. Pomimo bardzo dobrej odporności korozyjnej powłok cynkowo-aluminiowych otrzymywanych na blachach, kąpiele Zn-Al nie są wykorzystywane do wytwarzania powłok na wyrobach o określonym kształcie. Nieznany jest również wpływ Mg i jego synergiczne oddziaływanie z dużymi dodatkami Al na kształtowanie się powłoki otrzymywanej metod[...]

Corrosion resistance of coatings obtained in a Zn+23Al bath with Mg additions


  The results of corrosion resistance tests on coatings obtained in zincaluminium baths with the addition of Mg are presented. The content of Al in the bath was 23%, while the content of magnesium was 3% and 6%. In order to defi ne corrosion resistance, two standard corrosion tests were performed in neutral salt spray and in moist atmosphere containing sulphur dioxide. Corrosion resistance of tested pieces was compared with the corrosion resistance of a traditional zinc coating. It was established that ZnAl23-Mg coatings have very good corrosion resistance in the tested environments, better than that of zinc coatings. Keywords: hot dip galvanizing, ZnAlMg coatings, corrosion resistance.1. Introduction Zinc-aluminium coatings provide effective protection against corrosion. They are produced by continuous method on steel plates in baths containing 5% and 55% of Al. The development of the continuous method lead to elaborating new bath compositions, including zinc-aluminium baths containing Mg. Initially, magnesium was introduced to limit the tendency for intercrystalline corrosion induced by the effect of Pb and Sn. Research on the production of coatings in the Super Zinc (ZnAl4.5Mg0.1) bath showed that the presence of Mg enhances corrosion resistance of the coating [1]. After developing the Super Dyma bath it was established that changes in Al contents from 5% to 11% improved corrosion resistance only slightly. However, considerable growth of corrosion resistance was induced by the addition of 3% of Mg [2]. The favourable infl uence of Mg upon corrosion resistance was also confi rmed in tests on coatings obtained in Dymazinc (ZnAl0.2Mg0.5) and ZAM (ZnAl6Mg3) baths [3]. Even though the corrosion resistance of zinc-aluminium coatings obtained on metal plates is very good, Zn-Al baths are not used to produce coatings on products of a specifi c shape. The infl uence of Mg and its synergistic effect with large additions of Al[...]

Wpływ temperatury na kinetykę wzrostu i strukturę powłok cynkowych otrzymanych na łańcuchach wykonanych ze stali 23GHNMA+V


  Stal 23GHNMA+V jest wykorzystywana do produkcji łańcuchów ogniwowych przeznaczonych do pracy w agresywnym korozyjnie środowisku morskim. Wymaganą wytrzymałość zapewnia odpowiedni skład chemiczny stali oraz jej obróbka cieplna, która pozwala na wytwarzanie łańcuchów o różnej klasie wytrzymałości. Stosowane w przemyśle morskim oraz rybołówstwie łańcuchy ogniwowe wykazują niedostateczną odporność korozyjną. Skutecznym zabezpieczeniem antykorozyjnym są zanurzeniowe powłoki cynkowe. Nie jest to jednak powszechne zabezpieczenie łańcuchów ze względu na specyfi czny kształt wyrobu oraz złożony skład chemiczny stali a także różną jej strukturę po obróbce cieplnej, które powodują, że proces wzrostu powłoki przebiega w sposób niekontrolowany. W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok cynkowych na stali 23GHNMA+V. Do badań wykorzystano łańcuchy po obróbce cieplnej zapewniającej klasę wytrzymałości 8 i 9. Określono kinetykę wzrostu powłok w procesie cynkowania w temperaturze 440, 450 i 460oC. Ujawniono strukturę powłok otrzymanych na tym gatunku stali. Określono skład chemiczny składników strukturalnych powłoki otrzymanej na ogniwie łańcucha o klasie 8. Stwierdzono, że otrzymane powłoki są ciągłe. Charakteryzują się znaczną grubością a ich kinetyka wzrostu ma charakter zbliżony do liniowego. Podwyższenie temperatury procesu powoduje wzrost grubości powłoki. Nie stwierdzono istotnego wpływu klasy wytrzymałości łańcucha na strukturę powłoki, jednak zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie grubości powłoki wraz z podwyższeniem klasy wytrzymałości. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, łańcuchy ogniwowe The impact of temperature upon growth kinetics and structure of zinc coatings obtained on chains made of 23GHNMA+V steel 23GNMA+V steel is used to produce coil chains for the aggressive corrosive marine environment. The required strength is provided by the chemical composition of the steel and heat treatment, which al[...]

Kinetyka wzrostu i struktura powłok cynkowych otrzymanych na stali w kąpielach zawierających Ni oraz podwyższoną zawartość Al DOI:10.15199/40.2015.7.1

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ Ni oraz podwyższonej zawartości Al na przebieg reakcji pomiędzy żelazem i cynkiem na stalach reaktywnych. Określono strukturę i kinetykę wzrostu powłok w kąpieli Zn-AlNi na stali niskokrzemowej, stali z zakresu Sandelina, stali z zakresu Sebistyego oraz stali wysokokrzemowej. Jako kąpiele porównawcze stosowano kąpiel czystego Zn oraz kąpiel Zn-Ni. Stwierdzono, że łączny dodatek Ni i podwyższonej zawartości Al powoduje dodatkowe zmniejszenie grubości powłoki we wszystkich charakterystycznych zakresach stężenia krzemu w stali. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, dodatki stopowe, powłoki cynkowe Growth kinetics and structure of zinc coatings obtained on steel in baths containing Ni and increased content of Al In the paper the results of tests specifying the synergistic effect of Ni and of increased content of Al upon the course of reaction between iron and zinc on reactive steels are presented. The structure and growth kinetics of coatings in Zn-AlNi baths on low-silicon steel, Sandelin steel, Sebisty steel and high-silicon steel have been defined. Reference baths were pure Zn bath and Zn-Ni bath. It has been established that combined addition of Ni and increased content of Al results in additional decrease in the coating thickness in all characteristic ranges of silicon concentration in steel. Keywords: hot dip galvanizing, alloy additions, zinc coatings.1. Wprowadzenie Reaktywność stali w ciekłym cynku jest głównym czynnikiem decydującym o jakości i właściwościach powłok [1]. Przede wszystkim zawartość krzemu w stopach żelaza wpływa na mechanizm kształtowania powłoki cynkowej oraz kinetykę jej wzrostu [2, 3]. Praktyczna możliwość kontroli reaktywności stali zawierających krzem istnieje poprzez podniesienie temperatury kąpieli [4] lub wprowadzenie dodatków stopowych do kąpieli [5]. Dotychczasowe badania doprowadziły do opracowania wielu, różnych konfiguracji składu[...]

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 1: Ogólny opis technologii i struktura powłok DOI:10.15199/40.2018.11.3


  1. Wprowadzenie Powszechnie stosowane obecnie technologie cynkowania nie zawsze zapewniają wytworzenie powłok ochronnych o właściwościach oczekiwanych przez odbiorców, w tym długotrwałej odporności antykorozyjnej, powtarzalności struktury powłoki i możliwości kontroli jej grubości. W przypadku odpowiedzialnych wyrobów i elementów konstrukcyjnych aspekty te są bardzo ważne, a w wielu przypadkach zastosowanie znanych metod cynkowania daje efekty niewystarczające, szczególnie jeżeli proces przyczyni się do utraty właściwości użytkowych. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku zabezpieczania różnego rodzaju elementów złącznych oraz wyrobów o podwyższonej wytrzymałości. Stosując obecnie najbardziej powszechną metodę cynkowania zanurzeniowego, bardzo dużą rolę odgrywa gwałtowny przebieg reakcji na granicy podłoże stalowe/ciekły cynk oraz złożoność procesów kształtowania powłoki. W metodzie zanurzeniowej warstwa dyfuzyjna powłoki powstaje w wyniku równocześnie zachodzących procesów cząstkowych: dyfuzyjnego wzrostu faz międzymetalicznych układu Fe-Zn oraz ich rozpuszczania na granicy z kąpielą cynkową [19]. W takich warunkach wydłużanie cza-1. Introduction Commonly used zinc coating technologies of today do not always ensure creation of protective coatings of properties expected by the users, such as long term anti-corrosive resistance, repeatability of coating structure and possibility of controlling its depth. In the event of responsible products and structural elements such aspects are of major significance while in many cases the application of conventional zinc coating methods yields insufficient if at all feasible effects, especially when a given technology contributes to the loss of functionality. The issue is particularly important in the event of protecting various fasteners and products of increased strength. In the most common application of hot-dip galvanizing a major role is played by violent reaction on the cont[...]

Osadzanie powłok cynkowych w nowym procesie cynkowania termodyfuzyjnego na podłożu stali niskowęglowych DOI:10.15199/24.2019.1.1


  Introduction. Products made of low carbon steels demonstrate low corrosion resistance in conditions of at􀀐 mospheric impact. An efficient and economical method of anti-corrosion protection is coating the steel surface with zinc. The most common zinc coating technology is hotdip galvanizing That method involves immersion of a steel product in zinc bath as a result of which a diffusion layer composed of Fe-Zn phases [12] is created on steel surface. The diffusion layer is covered with an outer layer of zinc extracted when the product is removed from the bath [13]. The so developed structure of coating ensures corrosion re􀀐 sistance for a few dozen years. An alternative to coatings obtained by hot-dip galva􀀐 nizing method are coatings obtained by thermal diffusion method. The most widely known technology of depositing thermal diffusion coatings is sherardizing. In sherardizing process steel products are placed in closed retorts filled with zinc powder with an addition of zinc oxide filler [16]. The rotating motion of the retort provides continuous contact of powder mixture with the surface of products to be coated. Heating the products in the retort up to a temperature below zinc melting point facilitates diffusion processes and cover􀀐 ing steel surfaces with a layer of Fe-Zn intermetallic phases [4, 17]. The protective coating created through sherardiz􀀐 ing is grey and matt since when compared to hot-dip zinc coatings it does not have an outer layer of zinc that gives a bright and glossy appearance [14]. However, the sherardi􀀐 zing technology requires a relatively long soaking period of as much as 12 hours [16]. Another method of thermal diffusion zinc coating with powder mixtures is the gas cementation method [1]. In that method the steel products designated for coating are back􀀐 filled with powder mixture in tightly closed heat-resistant containers. The containe[...]

Wpływ aktywatora w mieszaninie proszkowej na grubość i strukturę powłok otrzymanych metodą cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej DOI:10.15199/62.2019.4.20


  Powłoki cynkowe są skutecznym i ekonomicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni stali, o dużym znaczeniu praktycznym oraz szerokim zastosowaniu1). Dobre właściwości antykorozyjne zapewnia ochrona barierowa powłok cynkowych oraz ich zdolność do ochrony protektorowej. Stosowane są różne metody metalizacji 98/4(2019) 617 cynkiem podłoża stalowego. Sposób wytwarzania decyduje o właściwościach powłok, które mają wpływ nie tylko na możliwości zastosowania, ale także na oczekiwany okres eksploatacji. Najczęściej do ochrony antykorozyjnej stali stosuje się technologię cynkowania zanurzeniowego. Powłoki wytwarza się poprzez zanurzenie wyrobu stalowego na czas od kilku do kilkunastu minut w kąpieli płynnego cynku o temp. 445-455°C. Otrzymana tą metodą powłoka zbudowana jest z warstwy dyfuzyjnej faz układu Fe-Zn (Γ, δ1 i ζ ) oraz z warstwy zewnętrznej (η) zakrzepłej kąpieli cynkowej. Taka technologia wytwarzania wymaga ciągłego utrzymywania cynku w stanie ciekłym oraz stosowania w kąpieli cynkowej odpowiedniej zawartości dodatków stopowych, takich jak Al, Ni, Bi, Sn i Pb2, 3). Otrzymane w ten sposób powłoki wykazują jednak niewystarczającą odporność korozyjną w silnie agresywnych środowiskach. Poprawę można uzyskać, wprowadzając do kąpieli cynkowej dodatek Al i Mg4). Wzrost zawartości Al w kąpieli cynkowej wymusza jednak konieczność prowadzenia procesu w temp. powyżej 500°C. Dodatek Al powoduje tworzenie się w powłoce warstwy dyfuzyjnej zbudowanej z faz układu Fe-Al, co korzystnie wpływa na jej odporność korozyjną5). Również prowadzenie procesu cynkowania w wyższej temperaturze zapewnia zwiększenie odporności na korozję. W procesie wysokotemperaturowym, prowadzonym w zakresie 550-600°C, obserwuje się w powłoce brak warstwy zewnętrznej cynku η, zanik fazy międzymetalicznej ζ oraz większy udział fazy międzymetalicznej δ1. Zmiana struktury powoduje ok. dwukrotne zwiększenie odporności korozyjnej ta[...]

Wpływ dodatku niklu w kąpieli do cynkowania na odporność korozyjną powłok zanurzeniowych

Czytaj za darmo! »

471 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 HENRYK KANIA PIOTR LIBERSKI Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Katowice LECH KWIATKOWSKI Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa Wpływ dodatku niklu w kąpieli do cynkowania na odporność korozyjną powłok zanurzeniowych W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cyn- kowych otrzymanych na stalach z różną zawartością krzemu w kąpieli z do- datkiem Ni. Odporność korozyjną tych powłok porównano z odpornością korozyjną powłok otrzymanych w tradycyjnej kąpieli cynkowej. Przepro- wadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej. Bada- nia korozyjne prowadzono w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych. W trakcie badań ujawniono także strukturę oraz określono grubość bada- nych powłok. Dało to podstawę do określenia wpływu struktury i grubości powłoki na odporność korozyjną. Stwierdzono, że dodatek Ni wpływa na strukturę i grubość powłok otrzymanych na stali z zakresu Sandelina. Od- porność korozyjna powłok jest wyższa przy większym udziale w powłoce faz międzymetalicznych układu Fe-Zn. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, odporność korozyjna, dodatki stopowe Infl uence of nickel addition in zinc bath on corrosion resistance of hot dip coat- ings The paper presents results of investigations of corrosion resistance zinc coatings re- ceived in zinc bath with addition Ni on steels with different content of silicon. The cor- rosion resistance these coatings was compared with corrosion resistance of coatings obtained in traditional zinc bath. The investigations of corrosion resistance were car- ried out in neutral salt spray. Corrosion investigations were made in two independent research centers. The structure of coatings was revealed and thickness of coatings was determined. Infl uence of coatings structure and thickness on the corrosion resistance was determined. [...]

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 2: Odporność korozyjna powłok DOI:10.15199/40.2018.12.4


  1. Wprowadzenie Powłoki cynkowe stanowią obecnie jedną z najbardziej skutecznych metod zabezpieczania powierzchni stali przed korozją. Najbardziej rozpowszechnioną technologią wytwarzania powłok cynkowych jest metallizacja zanurzeniowa. Powłoki wytwarza się poprzez zanurzenie wyrobu stalowego w kąpieli cynkowej o temperaturze 445-455oC. W wyniku zachodzących procesów dyfuzji reakcyjnej oraz procesów rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [13] na powierzchni stali tworzy się warstwa dyfuzyjna powłoki zbudowana z faz międzymetalicznych G, G1, δ1 i ζ, którą pokrywa warstwa zewnętrzna roztworu żelaza w cynku η [15]. Taka budowa powłoki zapewnia dobrą odporność korozyjną wyrobu w wielu środowiskach korozyjnych. Głównym kierunkiem rozwoju technologii metalizacji zanurzeniowej jest poszukiwanie możliwości zwiększenia odporności korozyjnej powłok. Jednym ze sposobów poprawienia tego parametru jest zastosowanie procesu cynkowania wysokotemperaturowego. Proces prowadzony w temperaturze powyżej 540oC pozwala na zmianę struk- 1. Introduction Zinc coating is currently one of the most effective methods of protection of steel surfaces against corrosion. The most popular technology of making zinc coatings is hot dip galvanizing. The coatings are obtained by immersing a steel product in a zinc bath at the temperature of 445-455oC. As a result of reactive diffusion processes as well as processes of dissolution and secondary crystallization [13], a diffusion layer of coating appears on steel surface, composed of intermetallic phases G, G1, δ1 and ζ. The diffusion layer is covered with an external layer of iron solution in zinc η [15]. Such a structure of coating ensures good corrosion resistance in numerous corrosive environments. The main direction in the development of hot dip galvanization is a search for improved corrosive resistance of the coatings. One of the ways to improve corrosion resistance is the applicat[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »