Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Biniak"

Wykorzystanie woltamperometrii do oceny zużycia węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania produktów w przemyśle farmaceutycznym

Czytaj za darmo! »

Pylisty węgiel aktywny L2S firmy CECA, stosowany do oczyszczania cyklicznego węglanu erytromycyny w roztworze glikolowo- acetonowym oraz estazolamu w roztworze izopropanolowym poddano badaniom mającym na celu ocenę skutków osadzenia się na ich powierzchni zanieczyszczeń z tych roztworów. Zarejestrowano krzywe woltamperometryczne elektrod proszkowych i pastowych, sporządzonych z 3 węgli aktywnych w roztworach HNO3 i NaNO3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 bez i z dodatkiem Cu(NO3)2 (5 mmol/dm3). Wszystkie preparaty węglowe poddano też badaniom termograwimetrycznym. Dla węgla świeżego wyznaczono dodatkowo niskotemperaturową izotermę adsorpcji azotu i stąd powierzchnię właściwą BET, a dla scharakteryzowania chemii powierzchni określono zdolność zobojętniania NaOH i HCl. Przedyskutowano wpływ zaadsorbowanych zanieczyszczeń na przebieg krzywych woltamperometrycznych. Three activated C fresh and used for purifn. of cyclic erythromycine carbonate in AcMe-(CH2OH)2 soln. and estazolam in iso-PrOH soln. under industrial conditions were tested by cyclic voltammetry to det. their surface deactivation. Powder and paste electrodes were prepd. and studied in HNO3 and NaNO3 solns. optionally in presence of Cu(NO3)2. The activated C from the erythromycine purifn. was the most contaminated adsorbent. It was confirmed by thermogravimetric measurements. Jednym z ważnych kierunków zastosowań węgli aktywnych jest adsorpcyjne oczyszczanie roztworów w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym1). Także coraz powszechniej wykorzystywane są one w procesach uzdatniania wody pitnej2, 3). Istotą wymienionych zastosowań jest usuwanie z roztworów zarówno wodnych, jak i niewodnych niepożądanych składników najczęściej organicznych o niezbyt dużych stężeniach określanych jako zanieczyszczenia. Węgiel musi odznaczać się dużą zdolnością sorpcyjną oraz pewną selektywnością. Dotyczy to szczególnie przemysłu farmaceutycznego, gdzie z roztworu zawierającego pożądany pr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2