Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Alejski"

Reactive extraction of 1,3-propanediol from the fermentation broth Wydzielanie 1,3-propanodiolu z brzeczki fermentacyjnej metodą ekstrakcji reaktywnej DOI:10.15199/62.2017.5.35


  1,3-Propanediol (1,3-PD) was extd. from 3% aq. soln. with hexane after acetalization with MeCHO or EtMeCHO. The highest extn. efficiency (97%) was achieved for EtMeCHO in a molar excess of 2:1 at room temp., and for strongly acidic solns. with pH 0.5. The efficiency of MeCHO was twice smaller. The reactive extn. of the fermentation broths occurred to a slightly lower yield of 90% in two-step process. The sepd. acetal was hydrolyzed by reactive distn. to give 1,3-PD and the aldehyde recycled to the process. Przeprowadzono badania ekstrakcji reaktywnej 1,3-propanodiolu (1,3-PD) z 3-proc. roztworów wodnych z udziałem aldehydu octowego (aldehyd C2) i izomasłowego (aldehyd izo-C4). Największą efektywność ekstrakcji (97%) uzyskano dla aldehydu izo-C4 zastosowanego w nadmiarze molowym 2:1 w temperaturze pokojowej oraz dla roztworu silnie kwaśnego (pH 0,5). Efektywność aldehydu C2 była dwukrotnie mniejsza. Ekstrakcja reaktywna brzeczek fermentacyjnych zachodziła z nieco mniejszą wydajnością i osiągała 90% w procesie dwustopniowym. W wyniku hydrolizy wydzielonego metodą destylacji reaktywnej acetalu otrzymuje się 1,3-PD oraz aldehyd zawracany do procesu. Na rynku światowym obserwuje się wzrost ilości odpadowego glicerolu, pochodzącego z produkcji biodiesla z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. W wyniku transestryfikacji triacylogliceroli metanolem powstają estry metylowe kwasów tłuszczowych (biodiesel) oraz ok. 10% glicerolu w postaci frakcji glicerynowej1). Jedną z możliwości zagospodarowania tego produktu ubocznego jest jego biokonwersja do 1,3-propanodiolu (1,3-PD), który jest cennym surowcem do produkcji poliestrów i poliuretanów2). Biokonwersja glicerolu przebiega z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów Clostridium butyricum z ciągłym doprowadzaniem surowca i neutralizacją powstających kwasów karboksylowych. W efekcie otrzymuje się brzeczkę fermentacyjną o zawartości 3-5% 1,3-PD, małej zawartości resztkowego gli[...]

Preparatyka katalizatorów glinowo-magnezowych do procesu oksyetylenowania metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych DOI:10.15199/62.2018.12.3

Czytaj za darmo! »

Oksyetylenowanie prowadzi do otrzymania niejonowych związków powierzchniowo czynnych, szeroko stosowanych w wielu gałęziach.przemysłu. Wśród potencjalnych surowców hydrofobowych stosowanych w tym procesie znajdują się metylowe estry wyższych kwasów tłuszczowych, będące produktem procesu transestryfikacji olejów i tłuszczów. Ze względu na obecność grupy estrowej oraz liniowych łańcuchów alkilowych należą one do związków przyjaznych środowisku1). Bezpośrednia reakcja oksyetylenowania tych surowców wymaga zastosowania katalizatora, który umożliwi wprowadzenie tlenku etylenu pomiędzy atomy tlenu i węgla w grupie metoksylowej. Analiza doniesień literaturowych dotyczących heterogenicznych tlenkowych katalizatorów glinowo-magnezowych wskazuje na możliwość ich zastosowania jako aktywnych katalizatorów tego procesu, pozwalających na syntezę produktu2). Synteza oksyetylatów metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym katalizatorze heterogenicznym ma dysocjacyjno-chemisorpcyjny mechanizm zaproponowany przez Hama3). Większość informacji związanych z tlenkowymi katalizatorami glinowo-magnezowymi znajdujących się w literaturze dotyczy zastosowania tychże katalizatorów w układzie zawierającym alkohol tłuszczowy jako hydrofobowy substrat. Dotychczas zastosowane kompozytowe tlenki glinowo-magnezowe w procesie oksyetylenowania metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych prowadzą do produktu zawierającego nieprzereagowany substrat oraz charakteryzującego się szerokim rozkładem homologów. W celu uzyskania oksyetylenowanego produktu o wąskim rozkładzie homologów niezbędne jest zastosowanie katalizatora pozwalającego na wprowadzenie do substratu określonej liczby grup oksyetylenowych. 97/12(2018) 2005 Dr hab. inż. Dominik PAUKSZTA - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 2038. Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel.: (61) 665-26-01, fax: ([...]

« Poprzednia strona  Strona 2