Wyniki 11-20 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir J. Ambroziak"

BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEMEDYCZNY MONITORUJĄCY PARAMETRY ŻYCIOWE PACJENTA DOI:10.15199/59.2019.6.75


  1. WPROWADZENIE Większość społeczeństw stara się zapewnić opiekę zdrowotną w sposób zorganizowany za pośrednictwem prywatnych lub publicznych placówek medycznych. Na rys. 1. przedstawiono tradycyjny model świadczenia opieki zdrowotnej. Powyższy, czterostopniowy model jest obarczony pewnymi wadami i niedoskonałościami, ponieważ jest inicjowany przeważnie przez pacjenta poprzez wykrycie objawów choroby i wizytę w placówce medycznej. Dopiero w wyniku tych działań następuje diagnoza i leczenie, dlatego jest to szczególnie problematyczne, jeśli zauważalne przez pacjenta objawy choroby przebiegają łagodnie lub objawiają się w późnej fazie jej rozwoju. Dodatkowo, liczba dostępnych miejsc oraz pracowników, przypadających na jednego pacjenta, w placówkach medycznych jest ograniczona. Jednym ze sposobów na uniknięcie negatywnego wpływu starzenia się populacji oraz zniwelowanie wad obecnego modelu świadczenia opieki zdrowotnej jest wprowadzenie zautomatyzowanego, wszechobecnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Przewidywany model opieki zdrowotnej, zilustrowany na rys. 2., jest bardziej aktywny, ponieważ pozwala wykrywać wszelakie problemy zdrowotne za pomocą urządzeń monitorujących oraz szybko reagować w razie niebezpieczeństwa za pomocą urządzeń wykonawczych. Ze względu na wyzwania, które już dzisiaj są stawiane inżynierom w celu rozwiązania problemów przyszłej opieki zdrowotnej, podjęto się próby zaprojektowania i wykonania bezprzewodowego systemu telemedycznego do monitorowania stanu zdrowia pacjenta (BST). W sposób szczególny skupiono się na monitorowaniu pracy serca, ponieważ zgony spowodowane chorobami układu krążenia stanowią około 40% wszystkich przypadków śmierci w Polsce [4]. 2. KONCEPCJA BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU TELEMEDYCZNEGO Zaburzenia prawidłowego stanu zdrowia osoby monitorowanej można w ogólności podzielić na dwie kategorie: z jej świadomością oraz bez jej świadomości. W pierwszym przypadku, ważna jest możli[...]

Badanie i analiza układu antenowego dla potrzeb mobilnego urządzenia do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej DOI:10.15199/59.2019.9.3


  W dobie współczesnych zagrożeń atakami terrorystycznymi szczególną rolę odgrywają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, takie jak np. Policja czy Straż Graniczna. Zadaniem tych służb jest m.in. ochrona infrastruktur krytycznych, np. lotnisk, portów morskich, dworców kolejowych itp., czyli miejsc zatłoczonych, gdzie łatwo pozostawić niepostrzeżenie paczkę lub walizkę z potencjalnie niebezpieczną zawartością. W celu zapewnienia należytej ochrony tych miejsc i neutralizacji pozostawionych niebezpiecznych przedmiotów (z konieczności traktowanych jako potencjalny improwizowany ładunek wybuchowy sterowany drogą radiową), służby te wykorzystują w swej pracy urządzenia do wytwarzania tzw. kurtyny elektromagnetycznej. Zadaniem takiej kurtyny jest wytworzenie szerokopasmowego sygnału radiowego, uniemożliwiającego realizację łączności np. z użyciem systemów telefonii komórkowej i tym samym uniemożliwienie zdalnej detonacji ładunku wybuchowego. W ramach prac naukowo-badawczych, prowadzonych przez Katedrę Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, powstał pomysł skonstruowania mobilnego urządzenia do wytwarzania szerokopasmowego sygnału zagłuszającego. Jego realizacja finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w formie projektu nr DOB-1P/02/03/2016. Opracowywany prototyp wspomnianego wyżej urządzenia ma umożliwić ochronę określonego obszaru przed zdalną detonacją ładunków RCIED (Remote Controlled Improvised Explosive Devices) z użyciem systemów telefonii komórkowej bądź też powszechnie dostępnych modułów radiowych, pracujących w pasmach nielicencjonowanych [1-3].Aby zapewnić zagłuszanie systemów radiokomunikacyjnych w możliwie szerokim zakresie częstotliwości, zdecydowano się na modułową konstrukcję prototypu, tzn. założono dwa pracujące niezależne od siebie tory zagłuszające z czterema układami genero[...]

Bezprzewodowy monitoring kontenerów

Czytaj za darmo! »

Od czasu gdy po raz pierwszy dokonano transportu towarowego przy użyciu kontenerów, co nastąpiło 26 marca 1956 roku na pokładzie pierwszego na świecie kontene-rowca Ideal X, płynącego z Newark do Houston, ten rodzaj przewozu ładunków bardzo szybko zyskiwał na popularności. Tymczasem określenie kontenera zostało ściśle zdefiniowane - jego wymiary poddano standaryzacji, zaś na całym świecie po[...]

Uniwersalny system bezprzewodowy do monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie zdalnego monitoringu w czasie rzeczywistym szeroko rozumianego stanu środowiska życia ludzi, stanowi problem, z którym w coraz większym stopniu się zmagają służby państwowe i regionalne odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa publicznego. Stan ten może być zagrożony przez przypadkowe katastrofy ekologiczne, co jest związane z postępującym rozwojem uprzemysłowienia. Zagrożenie to może także być wynikiem zamierzonych działań ludzkich o charakterze przestępczym lub terrorystycznym. Aby temu przeciwdziałać i ograniczać skutki takich działań, konieczne jest wspieranie działań ludzkich przez systemy i urządzenia techniczne, co wymaga opracowania i uruchomienia odpowiedniej infrastruktury technicznej przeznaczonej do monitorowania i akwizycji danych związanych z potencjalnymi zagrożeniami. Najbardziej użyteczną formą tego są rozwiązania zbudowane w oparciu o technologię bezprzewodową zrealizowaną w postaci radiowej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, od kilku lat w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej działa zespół naukowo-badawczy zajmujący się techniką i technologią bezprzewodowego monitoringu zagrożeń, który opracował uniwersalną, otwartą na określone potrzeby formę bezprzewodowego systemu monitorowania stanu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Niniejsza praca zawiera opis budowy i działania tego systemu oraz jego zrealizowanych, wybranych aplikacji użytkowych. W aplikacjach tych monitorowaniu, akwizycji i kontroli stanu podlega szeroki wachlarz danych, np. związanych z bezpieczeństwem transportu, lądowego i morskiego, dane dotyczące parametrów procesów przemysłowych, a także dane o stopniu zanieczyszczeń atmosferycznych, w tym także dotyczące skażenia promieniotwórczego. Jak to podkreślono na wstępie, znaczenie zyskuje również wykorzystanie systemów monitoringu w minimalizowaniu zagrożeń terrorystycznych, a nawet stosowanie tych systemów na współczesnym polu walki. W związku z [...]

POMIAROWE BADANIA PROPAGACYJNE W SIECIACH WBAN TYPU BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2016.6.95


  MEASUREMENT RESEARCH ON THE PATH LOSS IN WBAN BODY-TO-BODY CHANNELS Streszczenie: W referacie zaprezentowano pomiary tłumienia propagacyjnego w sieciach WBAN typu body-tobody, pracujących przy częstotliwości 2,45 GHz, dla zróżnicowanych scenariuszy i środowisk badawczych. Wstępna analiza wyników pomiarów, bazująca na wartości średniej i odchyleniu standardowym tłumienia propagacyjnego wykazała, że wartości te są zależne od wzajemnego położenia anteny nadawczej i odbiorczej, a także od typu scenariusza dynamicznego oraz badanego środowiska. Abstract: This paper presents the path loss measurements in body-to-body channels at the 2.45 GHz band, for different body motion scenarios and on-body antenna placements, and both indoor and outdoor environments. The initial analysis of the results has shown that the mean path loss and the standard deviation depend on the mutual location of transmitting and receiving antennas, type of dynamic scenarios and investigated environments. Słowa kluczowe: badanie pomiarowe, sieci WBAN, środowisko otwarte i zamknięte, tłumienie propagacyjne. Keywords: indoor and outdoor environment, measurements, path loss, Wireless Body Area Networks. 1. WSTĘP W radiowych sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks) przynajmniej jedno z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych jest umieszczone w lub na ciele ludzkim [12]. Sieci te zostały opisane po raz pierwszy w 1999 roku w [15], jako jedna z możliwych konfiguracji sieci PAN (Personal Area Networks), natomiast już pięć lat później, w [3], sieci WBAN zostały opisane jako sieci pracujące w bezpośrednim otoczeniu ciała człowieka, a także w jego obrębie [7]. Obecnie sieci WBAN wymieniane są jako jedno z rozwiązań, które będzie odgrywać znaczącą rolę w systemach radiokomunikacyjnych nowej generacji. W niniejszym referacie rozważane są sieci typu body- to-body (B2B), w których obie strony łącza radiowego (nadajnik i odbiornik) stanowią urządzenia nasobne um[...]

Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego DOI:10.15199/59.2017.2-3.5


  Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również wstępną analizę wyników pomiarów, opartą na wartości średniej (μ) oraz odchyleniu standardowym (s). Słowa kluczowe: sieci WBAN, pasmo 2,45 GHz, pomiary tłumienia propagacyjnego, prom Obecnie stale rosnące wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w życiu codziennym, postępujący proces miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, jak również rosnące zapotrzebowanie na ciągłe monitorowanie wielu funkcji i parametrów życiowych organizmu ludzkiego, wzbudza spore zainteresowanie wśród naukowców, projektantów systemów i twórców aplikacji. Umożliwia to rozwój nowej koncepcji sieci bezprzewodowych, jakimi są radiowe sieci pracujące w obrębie oraz w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks) [1]. Sieci WBAN składają się z grupy małych, lekkich oraz energooszczędnych urządzeń o krótkim zasięgu radiowym (np. sensory), które podczas pracy w otoczeniu ciała ludzkiego lub na ciele ludzkim monitorują różne jego funkcje i parametry, wymieniają się danymi oraz docelowo wysyłają je do pobliskich urządzeń, takich jak np. serwery akwizycji danych [2]. Obecnie stosowanie tych sieci stanowi istotny kierunek rozwoju nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, między innymi standardu 5G (5 Generation). Jednym z głównych kierunków rozwoju sieci WBAN jest możliwość użycia ich w zastosowaniach medycznych, w których urządzenia bezprzewodowe o niewielkich rozmiarach umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu organizmu człowieka w czasie rzeczywistym, w szpitalach i zakładach opieki nad osobami s[...]

Badanie i analiza kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w środowisku promu pasażerskiego DOI:10.15199/59.2017.2-3.6


  Przedstawiono badania i analizę kanału radiowego 868 MHz do komunikacji typu off-body w sieciach BAN. Pomiary przeprowadzono w środowisku promu pasażerskiego z wykorzystaniem mobilnego stanowiska pomiarowego. Opracowano metodę pomiaru tłumienia propagacyjnego z wykorzystaniem radiowych pomiarów odległości, które umożliwiają zautomatyzowanie procesu pomiarowego i uniezależnienie go od zmiennej prędkości poruszającej się osoby. Słowa kluczowe: body area network, tłumienie propagacyjne, ISM, radiowe pomiary odległości, prom pasażerski Rosnąca liczba urządzeń nasobnych monitorujących parametry zdrowotne lub rejestrujących parametry ruchu przyczynia się do dynamicznego rozwoju radiowych sieci WBAN (Wireless Body Area Network) działających w obrębie ciała człowieka. Węzły takiej sieci są umieszczone bezpośrednio na ciele, sprawiając tym samym, iż jego wpływ na łącze radiowe nie może zostać pominięty. Zmienne ułożenie ciała znacznie wpływa na parametry kanału radiowego, w tym m.in. na tłumienie propagacyjne, zaniki mocy sygnału odbieranego czy odpowiedź impulsową kanału radiowego [1]. Organizacja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w ramach standardu 802.15.6 wskazała zakresy częstotliwości dla sieci WBAN w różnych regionach świata [2]. Wybrane europejskie nielicencjonowane pasmo częstotliwości 868 MHz jest przeznaczone w ogólności do zastosowania w systemach telemetrycznych. W bieżącej literaturze badania pomiarowe oraz symulacyjne są skoncentrowane m.in. na analizie kanału radiowego w sieciach WBAN, w szczególności na modelowaniu tłumienia propagacyjnego, dla różnych środowisk, wliczając w to środowiska trudne pod względem rozchodzenia się fal radiowych. Przykładem może być analizowane w artykule środowisko promu pasażerskiego, które z racji swojej metalowej konstrukcji, nie powinno być traktowane jako typowe środowisko wewnątrzbudynkowe [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Nieliczne dotychczas badania propagacyjne w tym[...]

ANALIZA POLARYZACJI I TŁUMIENIA FAL RADIOWYCH W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY DOI:10.15199/59.2017.6.69


  Sieci WBAN (Wireless Body Area Networks), zbudowane z dużej liczby urządzeń wyposażonych w moduły pomiarowe, wykonawcze i komunikacyjne oraz mające zdolność długotrwałej i autonomicznej pracy, charakteryzują się szerokim wachlarzem zastosowań, od medycznych - ratujących życie ludzkie, do tych związanych z rozrywką [1]. Efektywność pracy tych sieci zależy w dużej mierze od możliwości skutecznej wymiany informacji zarówno pomiędzy urządzeniami nasobnymi (bądź wszczepialnymi), jak i urządzeniami znajdującymi się w pewnej odległości od ciała człowieka. W takim stanie rzeczy, niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów propagacyjnych zachodzących w kanałach radiowych tych sieci, uwzględniających także depolaryzację fal radiowych. Jednakże w literaturze przedmiotu nieliczne są prace dotyczące tego zagadnienia w sieciach WBAN typu off-body. [2-5] W referacie zaprezentowano wyniki analizy polaryzacji fal radiowych w sieciach WBAN typu off-body, pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym, przeprowadzonej na podstawie wyników badań pomiarowych zrealizowanych dla częstotliwości 2,45 GHz. Ponadto przedstawiono empiryczny wąskopasmowy model propagacyjny dla tego typu sieci, który - po uwzględnieniu polaryzacji anten - stanowi uogólnienie modelu zaprezentowanego w [6]. Warto podkreślić, że badania te są prowadzone w ramach akcji COST CA15104, pt. "Integracyjne sieci komunikacji radiowej 5. i wyższych generacji - IRACON" (Inclusive Radio Communication Networks for 5G and Beyond) [7]. 2. OPIS BADAŃ POMIAROWYCH Badania pomiarowe zostały zrealizowane przy zastosowaniu stanowiska zaprojektowanego i zbudowanego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółową charakterystykę stanowiska zaprezentowano w [6], natomiast poniżej przedstawiono jego zwięzły opis. Część nadawcza składa się z generatora SMBV100A oraz mikropaskowej anteny nadawczej (ATx) zaprojektowanej na częstotliwość 2,45 GHz, wchodzącą w [...]

BADANIE I ANALIZA EFEKTU CIENIA RADIOWEGO W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY I BODY-TO-BODY DOI:10.15199/59.2018.6.30


  1. WSTĘP Przewiduje się, że radiowe sieci BAN (ang. Body Area Networks), nazywane także sieciami WBAN (ang. Wireless Body Area Networks) w najbliższej przyszłości zrewolucjonizują wiele aspektów ludzkiego życia, np. opiekę medyczną, czy sposób dowodzenia żołnierzami na polu walki, oraz że całkowicie zmienią sposób komunikacji człowieka z komputerem [1]. W celu uzyskania jak największej wydajności tego rodzaju sieci, inżynierowie odpowiedzialni za ich projektowanie powinni mieć możliwość korzystania z dokładnych modeli kanału radiowego, przy czym dużą zaletą takich modeli jest ich prostota. Jednym z głównych zjawisk występujących w sieciach typu off-body i body-to-body (klasyfikacja sieci WBAN została przedstawiona na rys. 1.) jest efekt cienia radiowego, który ma miejsce w sytuacji, gdy linia bezpośredniej widoczności obu anten łącza radiowego jest zaburzona przez ciało użytkownika bądź użytkowników. WK Terminal zewnętrzny WN WW WN WN WN WW WK Sieć telekomunikacyjna Serwer Usługi sieciowe WW WN WK WW Koordynujący Nasobny Wszczepiony Węzły sieci in-body Łącza radiowe on-body body-to-body off-body Rys. 1. Klasyfikacja łączy radiowych w sieciach WBAN Mimo że tematyka dotycząca efektu cienia radiowego w sieciach WBAN typu off-body i body-to-body nie jest do tej pory licznie reprezentowana w literaturze, można jednak znaleźć kilka propozycji sposobów modelowania tego efektu. W najbardziej powszechnym podejściu tłumienie wynikające z efektu cienia radiowego jest uwzględniane przez model średniego tłumienia systemowego (w rozumieniu zalecenia [3]), którego parametry są określane dla różnych kątów orientacji użytkownika bądź użytkowników, lub dla różnych warunków propagacyjnych zależnych od ich orientacji [4, 5]. W [6] autorzy uzależniają parametry modelu średniego tłumienia systemowego od długości drogi propagacji przy użyciu funkcji odcinkowo liniowej. Z kolei w [7] autorzy stosują podejście statystyczne[...]

Badania i analiza zaników w sieciach WBAN typu body-to-body pracujących w różnych środowiskach propagacyjnych DOI:10.15199/59.2018.8-9.7


  W ostatnich latach sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) zyskują coraz większą popularność, głównie dzięki szerokim możliwościom ich zastosowania, m.in. w ochronie zdrowia, rozrywce czy też rozwiązaniach wojskowych. Konieczne jest więc dostarczenie odpowiednich narzędzi, służących do planowania tego typu sieci, m.in. dokładnych modeli kanału radiowego, uwzględniających wiele zjawisk propagacyjnych, których skutkiem są m.in. zaniki sygnału odbieranego [1]. Jednym z typów sieci WBAN jest tzw. sieć B2B - body-to-body, w której węzły znajdują się na ciele dwóch różnych użytkowników. Komunikacja B2B może również następować w przypadku, kiedy węzły koordynujące dwóch niezależnych sieci WBAN komunikują się ze sobą, co może znaleźć zastosowanie m.in. rozwiązaniach przeznaczonych dla strażaków i grup ratowniczych [2]. Tematyka sieci B2B nie jest dotychczas licznie reprezentowana w literaturze przedmiotu. Można jednak znaleźć nieliczne prace poświęcone modelowaniu kanału radiowego na podstawie badań pomiarowych [2-4]. W celu opracowania odpowiednich modeli, umożliwiających charakteryzowanie kanału radiowego, badania te powinny być kontynuowane. W artykule przedstawiono badania zaników w sieciach WBAN typu body-to-body, oparte na wynikach pomiarów tłumienia systemowego (zdefiniowanego w [5]), przeprowadzonych w zamkniętym i otwartym środowisku propagacyjnym przy częstotliwości 2,45 GHz. Przedstawiono analizę porównawczą zaników sygnału radiowego występujących w różnych środowiskach propagacyjnych oraz dla różnych scenariuszy ruchu obu użytkowników sieci [6]. W drugiej części artykułu przedstawiono krótki opis stanowiska pomiarowego i analizowanych scenariuszy, w trzeciej zaś analizę zaników. Podsumowania treści dokonano w części czwartej. BADANIA POMIAROWE Analizę zaników, przedstawioną w artykule, przeprowadzono na podstawie wyników badań pomiarowych, przeprowadzonych w jednym z korytarzy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i I[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »