Wyniki 11-20 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"BEATA LESZCZYŃSKA"

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY KSZTAŁTOWNIKÓW PŁASKICH WYCISKANYCH Z WYSOKOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.26


  Materiałem do badań były kształtowniki płaskie wyciskane z wysokoskładnikowych stopów AlMg w gatunkach 5754 (3,5 % Mg), 5083 (4,5 % Mg) i 5019 (5,5 % Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, przy użyciu matryc 2-otworowych. Analizowano mikrostrukturę i twardość stopów w stanie odlewanym, po homogenizacji oraz po wyciskaniu. W materiale odlewanym na granicach ziaren zidentyfikowano rozwidlone wydzielenia będące prawdopodobnie eutektyką, średnia średnica ziaren dla wszystkich analizowanych stopów była porównywalna i wynosiła około 120 μm. Homogenizacja skutkowała rozdrobnieniem ziaren analizowanych stopów do poziomu ok. 100 μm oraz rozpadem dużych lokujących się na granicach wydzieleń. Dodatkowo wewnątrz ziaren obserwowano drobne wydzielenia, których ilość wzrastała ze zwiększeniem zawartości magnezu w stopie. Po wyciskaniu w mikrostrukturze stopów obserwowano niemal równoosiowe ziarna oraz pasmowo ułożone wydzielenia. Nie stwierdzono zmian poziomu twardości po homogenizacji w stosunku do materiału odlewanego. Twardość wzrasta wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopach. Za wyjątkiem kształtowników wyciskanych ze stopu 5083, twardość jest porównywalna do materiału odlewanego i po homogenizacji. Stwierdzono znaczne rozdrobnienie mikrostruktury po procesie wyciskania, średnia średnica ziarna analizowanych kształtowników wynosi 24÷55 μm. Słowa kluczowe: stopy AlMg, mikrostruktura, twardość, wyciskanie MICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION OF EXTRUDED FLAT SECTIONS FROM HIGH-COMPONENT AlMg ALLOYS The material for research were flat sections extruded from high-component AlMg alloys 5754 (3.5 % Mg), 5083 (4.5 % Mg) and 5019 (5.5 % Mg) on the semi-industrial 500 T hydraulic press by using 2-holes dies. Microstructure and hardness of the alloys were analyzed — in the state as cast, after homogenization and after extrusion. In the as cast material at the grain boundaries, probably the eutectic phases are formed, [...]

WPŁYW DODATKU MIEDZI ORAZ ZAWARTOŚCI FAZY UMACNIAJĄCEJ SiC NA MIKROSTRUKTURĘ I TWARDOŚĆ KOMPOZYTÓW Al-SiC DOI:10.15199/67.2016.6.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury kompozytów na osnowie aluminium i jego stopu Al4Cu, umacnianych cząstkami węglika krzemu. Praca miała na celu określenie wpływu ilości fazy umacniającej SiC oraz dodatku miedzi do aluminiowej osnowy na mikrostrukturę oraz twardość tych kompozytów. Kompozyty Al-SiC oraz Al4Cu-SiC zostały otrzymane na drodze metalurgii proszków. Faza umacniająca została dodana w ilościach: 2,5; 5; 7,5; 10 oraz 15 wag. SiC. Formowanie kompozytów obejmowało proces prasowania jednostronnego pod ciśnieniem 300 MPa oraz proces spiekania w atmosferze azotu w temperaturze 600°C przez 1 godz. Dodatkowo dokonano operacji doprasowania i ponownego spiekania w celu uzyskania wyższej gęstości, a przez to lepszych właściwości mechanicznych. Uzyskane kompozyty poddano badaniom gęstości oraz twardości, a następnie dokonano obserwacji mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Przeprowadzone badania dowiodły, że ze wzrostem zawartości cząstek fazy SiC nastąpił wzrost twardości kompozytów, a najwyższą wartość twardości uzyskano dla najwyższej zawartości fazy umacniającej SiC. Dodatek miedzi do osnowy również pozwolił na niemal dwukrotny wzrost twardości kompozytów w porównaniu do kompozytów na osnowie aluminium bez dodatku miedzi. Jak przypuszczano, operacje doprasowania i ponownego spiekania skutkowały w obu przypadkach lepszym zagęszczeniem kompozytów. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyty, węglik krzemu, mikrostruktura EFFECT OF THE ADDITION OF COPPER AND SiC REINFORCING PHASE ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF Al-SiC COMPOSITES In this paper results of mechanical properties and microstructure of aluminium matrix and aluminium alloy Al4Cu matrix composites reinforced with silicon carbide particles are presented. The main purpose of the work was to determine the influence of weight fraction of reinforcing phase SiC and additi[...]

WPŁYW ATMOSFERY SPIEKANIA ORAZ ZAWARTOŚCI FAZY UMACNIAJĄCEJ SiC NA MIKROST RUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlCu-Si DOI:10.15199/67.2016.7.5


  W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu atmosfery spiekania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie stopu aluminium Al4Cu z dodatkiem fazy umacniającej w postaci cząstek węglika krzemu, dodanego w ilości 2,5; 5; 7,5 oraz 10% wag. SiC. Kompozyty AlCu-SiC zostały otrzymane metodą konwencjonalnej metalurgii proszków. Zastosowano dwa rodzaje atmosfer do spiekania: azot oraz próżnię. Kształtki spiekano w temperaturze 600°C przez 1 godz. Dodatkowo kompozyty poddano operacji doprasowania i ponownego spiekania, przy zastosowaniu takich samych parametrów procesu, w celu lepszego zagęszczenia otrzymanych spieków. Uzyskane kompozyty poddano pomiarom gęstości, twardości metodą Brinella, próbie trójpunktowego zginania oraz obserwacjom mikrostrukturalnym. Do obserwacji mikrostruktury wykorzystano mikroskop świetlny (LM) oraz elektronowy mikroskop skaningowy (SEM). Zastosowanie atmosfery azotu w procesie spiekania kompozytów AlCu-SiC skutkowało formowaniem azotków aluminium (AlN), co ma korzystny wpływ na otrzymane właściwości mechaniczne, które były wyższe niż dla kompozytów spiekanych w próżni. Stwierdzono wzrost twardości badanych kompozytów wraz ze wzrostem zawartości cząstek SiC. Jakkolwiek, zastosowanie małych cząstek fazy umacniającej SiC (> 2 μm) przyczyniło się do lokalnego tworzenia aglomeratów cząstek węglika krzemu. Słowa kluczowe: kompozyty, aluminium, węglik krzemu, metalurgia proszków, atmosfera spiekania.TH E INFLUECNE OF SINTERING ATMOSPHERE AND REINFORCING PHASE CONTENT ON MICROST RUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlCu-SiC COMPOSITES The main purpose of the work was to determine the influence of sintering atmosphere on microstructure and mechanical properties of aluminium alloy Al4Cu matrix composites with the addition of reinforcing phase in the form of silicon carbide particles added in an amount of 2.5; 5; 7.5 and 10 wt.% of SiC. AlCu-SiC composites were obtained us[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH NA BAZIE CYNY STOSOWANYCH DO WYLEWANIA PANEWEK ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH DOI:10.15199/67.2018.11.3


  WPROWADZENIE Odporność na zużycie i niski współczynnik tarcia to jedne z najważniejszych właściwości, jakie powinny posiadać łożyska ślizgowe, gdyż jednym z głównych mechanizmów ich zużywania jest zużycie ścierne związane z tarciem ślizgowym na styku powierzchni czopa i panewki. Stopy na osnowie cyny są jednymi z najczęściej stosowanych jako materiały łożyskowe, ze względu na ich dobrą odporność na zużycie ścierne [10]. Stopy te są najczęściej używane do wylewania panewek łożysk pełnych oraz wielowarstwowych wylewanych na stal, żeliwo lub brązy. Łożyska ślizgowe są ciągle niezastąpione w wielu gałęziach przemysłu m.in.: motoryzacyjnego, kolejowego czy stoczniowego, gdzie nie sprawdzają się łożyska toczne. Stosowane są m.in. w samochodowych silnikach diesla, wagonach kolejowych, sprężarkach, turbinach parowych i gazowych oraz jako powierzchnie ślizgowe różnych elementów mechanicznych [1, 6]. W dalszym ciągu prowadzone są badania mające na celu poznanie zachowania tribologicznego babbitów cynowych w różnych warunkach pracy oraz poprawę ich odporności na zużycie [2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15]. Babbity są zaliczane do stopów odlewniczych. Mikrostruktura tych stopów jest wielofazowa, najczęściej występuje w postaci trójfazowej: α, β, η lub α, β, ε, gdzie: α - roztwór antymonu i miedzi w cynie, stanowi miękką i ciągliwą osnowę, β - graniaste kryształy związku SnSb, η - iglaste wydzielenia związku MARCIN MADEJ ANNA WĄSIK 15 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 11 Cu6Sn5 [2, 11, 13]. Struktura stopów łożyskowych na bazie cyny zawiera zatem twarde kryształy bogate w antymon oraz sieć iglastych kryształów bogatych w miedź. Obecność cząstek fazy β powoduje zwiększenie twardości stopu bez pogorszenia własności ślizgowych, ale tylko do zawartości 20% wag. Sb. Dalszy wzrost ilości antymonu w stopie powoduje zwiększenie intensywności zużycia [5, 7]. Równomierne rozmieszczenie i rozdrobnienie twardy[...]

ODKSZTAŁCALNOŚĆ KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH WZMOCNIONYCH POPIOŁAMI LOTNYMI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad odkształcalnością kompozytu otrzymanego metodą prasowania na zimno proszku aluminiowe-go zmieszanego z 30 % objętością popiołów lotnych. Sprasowany kompozyt ma niekorzystną strukturę. Cechuje się znaczną porowatością i niskimi siłami spójności pomiędzy cząstkami aluminium, stykającymi się ze sobą. Z tego względu taki mate-riał kompozytowy jest bardzo kruchy. Uplastycznien[...]

PROPERTIES AND STRUCTURE OF WIRES EXTRUDED BY CYCLIC EXTRUSION COMPRESSION METHOD

Czytaj za darmo! »

The Cyclic Extrusion Compression method belongs to the group of severe plastic deformation processes (SPD) leading to the intense diminishing of microstructure to ultra-grained and nanograined sizes. Nowadays more frequent after the SPD processes, the additional deformation is exerted which purpose the continuation of the grain size is diminishing. The structural effect of the additional deformation process depends on the numerous parameters and its prediction not always is possible. The main purpose of the work was the analysis of the influence of additional deformation on the microstructure diminishing of AlMgSi alloy and pure copper deformed earlier by the CEC method. AlMgSi alloy was deformed in the range of true strains ϕ = 1.3÷16 (10/8.5 mm) by using the CEC method. The sa[...]

WPŁYW INTENSYWNYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH NA STRUKTURĘ ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono zmiany struktury Al99,5, Al99,992 i Al99,999 oraz stopów AlMg5 i AlCu4Zr powstające w wyniku wywierania intensywnych odkształceń plastycznych przy użyciu metody Cyklicznego Wyciskania Spęczającego (CWS). Stwierdzono, że wywieranie dużych odkształceń prowadzi w aluminium i jego stopach do powstania licznych pasm i mikropasm ścinania. Przecinając granice ziaren mikropasma zmieniają kształt granic. Wewnątrz ziaren powstają mikropasma i podziarna, zwykle ograniczone w wymiarach do przestrzeni pomiędzy przecinających się mikropasmami. Charakterystyczną cechą mikrostruktury po intensywnym odkształceniu plastycznym jest obecność licznych granic o dużej dezorientacji. Słowa kluczowe: aluminium, stopy aluminium, mikrostruktura, granice ziaren, dezorientacja EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATIONS ON STRUCTURE OF ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS The microstructure changes of Al99.5, Al99.992, Al99.999 and AlMg5, AlCu4Zr alloys affected by severe plastic deformations exerted by Cyclic Extrusion Compression (CEC) has been presented in the work. It has been found that large deformation leads in aluminum and its alloys to multiplication of numerous shear bands and micro-shear bands. Bands crossing grain boundaries change its geometry. Inside grains the microbands and subgrains have been formed usually restricted to the distances between the crossing bands. The distinct feature of microstructure after the severe deformations is the existence of numerous grains with large misorientation. Keywords: aluminium, aluminium alloys, microstructure, grain boundary, misorientation Wst ęp Metody intensywnych odkształceń plastycznych wymuszają plastyczne płynięcie metali i stopów, pomimo że w warunkach konwencjonalnych, przy tej samej wartości odkształcenia uległy by pęknięciu. Możliwość osiągania ekstremalnie dużych odkształceń wiąże się z koniecznością stosowania naprężeń hydrostatycznych lub naprężeń ściskających. Tego typu stan naprężeń[...]

NUMERYCZNA I STRUKTURALNA ANALIZA WYCISKANIA PROFILI PEŁNYCH O DUŻYCH PRZEKROJACH POPRZECZNYCH


  Przeprowadzono obliczenia numeryczne oraz analizę strukturalną procesu wyciskania prętów pełnych o dużych przekrojach poprzecznych. Do badań wytypowano dwa rodzaje materiału: aluminium (1050A) oraz trudno odkształcalny stop AlCu4Mg (2017A). Jakość prętów wyciskanych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wyciskanego materiału, prędkości wyciskania, temperatury oraz kształtu wyrobów wyciskanych. Optymalizacja powyższych parametrów pozwoli uzyskać wysokiej jakości gotowe wyroby. Główne problemy dotyczące wyrobów wyciskanych wynikają przede wszystkim z nierównomiernego płynięcia materiału, które prowadzi do zróżnicowania struktury oraz własności mechanicznych zarówno w przekroju poprzecznym, jak i na długości wyrobów. W przypadku wyrobów o dużych przekrojach poprzecznych wyciskanych z małymi współczynnikami wydłużenia dochodzą dodatkowo utrudnienia, polegające na niedostatecznym odkształceniu warstw wewnętrznych wyrobu, a także związana z tym możliwość pęknięć wewnętrznych. Celem pracy była analiza numeryczna oraz strukturalna prętów wyciskanych w zakresie małych współczynników wydłużenia. Dokonano porównania wpływu stopnia odkształcenia na zróżnicowanie struktury oraz własności mechanicznych na przekroju wyrobów wyciskanych. Analizowano także problem pękania wyrobów podczas wyciskania. Wyniki badań pozwalają określić dopuszczalną wartość stopnia odkształcenia zapewniającą akceptowalną jakość wyrobu. Stwierdzono ponadto na drodze modelowania numerycznego, że zjawisko pękania może dotyczyć warstw powierzchniowych, natomiast nie ma niebezpieczeństwa pękania warstw wewnętrznych. Słowa kluczowe: wyciskanie, analiza numeryczna, analiza strukturalna, stop Al NUMERICAL ANALYSIS OF EXTRUSION OF ALUMINUM PROFILES OF HIGH CROSS-SECTIONS In the article the results of numerical simulations and structural analysis are presented. The investigation were made for two different kinds of materials: aluminum (1050A) and hard deformable AlCu4Mg (2017A) a[...]

BADANIA STRUKTURY STYKÓW KONSOLIDOWANYCH Z PROSZKÓW AgSnBi DOI:11.15199/67.2015.10.16


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz własności proszków i gotowych styków AgSnBi o raz AgSnO poddanych odkształceniu w procesach Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) oraz Wyciskania Hydrostatycznego (HE). Przeprowadzone badania objęły: obserwacje mikrostruktury przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), badania mikrotwardości metodą Vickersa oraz pomiar porowatości. Wyniki badań mikroskopowych ujawniły obecność wydłużonych wzdłuż kierunku wyciskania ziaren oraz pasm i pasm ścinania w mikrostrukturze konsolidowanych proszków AgSnBi, a w gotowych stykach występowanie zarówno małych jak i dużych ziaren z licznymi mikro-bliźniakami wewnątrz. Z kolei mikrostruktura styku AgSnO charakteryzowała się obecnością rozmieszczonych losowo pojedynczych kulistych wydzieleń. Pomiary twardości i porowatości wskazują na znaczne umocnienie i zagęszczenie konsolidowanego materiału po procesach SPD. Słowa kluczowe: CWS, HE, styki elektryczne, porowatość THE STRUCTURE OF THE ELECTRICAL CONTACTS OF THE CONSOLIDATED AgSnBi POWDER The paper presents the results of studies of the microstructure and properties of powders and ready-made AgSnBi and AgSnO contacts subjected to deformation in CWS and HE processes. The study included microstructure examinations by scanning electron microscopy (SEM), Vickers microhardness testing and measurement of porosity. The results of microscopic examinations revealed the presence of elongated grains along the extrusion direction and bands, as well as shear bands in the microstructure of consolidated AgSnBi powders; in ready-made contacts the presence of both small and large grains with numerous micro-twins inside was traced. In turn, the microstructure of AgSnO contact was characterized by the presence of randomly spaced individual spherical precipitates. Measurements of hardness and porosity indicate a significant strengthening and consolidation of the test material as a result of the[...]

STABILNOŚĆ TERMICZNA STOPÓW ALUMINIUM STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH KLIMATYZACYJNYCH DOI:10.15199/67.2016.12.2


  W artykule przedstawiono wyniki badania mikrostruktury i mikrotwardości stopów aluminium (3103, 5019, 6060) po obróbce cieplnej. Przeprowadzono wyżarzanie próbek przy temperaturze: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 oraz 220°C w czasie 72 godz. Po wyżarzaniu próbki chłodzono w wodzie. Przeprowadzono badania mikrotwardości próbek metodą Vickersa, obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo wykonano analizy składu chemicznego w mikroobszarach oraz pomiary wielkości ziarn. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno stop 3103, jak i 5049 są stabilne w całym zakresie stosowanej temperatury. Zmierzona mikrotwardość tych stopów wynosi odpowiednio 43-46 HV0,1 dla stopu 3103 oraz 56-64 HV0,1 dla stopu 5049. Stop 6060 jest stabilny do temperatury 80°C (mikrotwardość wynosi średnio 56-64 HV0,1), następnie obserwowany jest wzrost mikrotwardości do poziomu 80 HV0,1, po czym następuje jej spadek. Wyznaczona średnia średnica ziarna dla stopu 3103 oraz 5049 jest porównywalna i wynosi ok. 20 μm w całym zakresie prowadzonej obróbki cieplnej. Zmierzona średnia średnica ziarna stopu 6060 wynosi średnio 60-75 μm. Słowa kluczowe: stopy aluminium, badania mikrostruktury, obróbka cieplna, mikrotwardość THERMAL STABILITY OF ALUMINIUM ALLOYS FOR USE IN AIR CONDITIONING The results of microstructure examinations and microhardness measurements of aluminium alloys (AA3103, AA5049, AA6060) after heat treatment are presented in this paper. The specimens were annealed at: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 and 220°C for 72 hours and then water cooled. The samples were tested for Vickers microhardness and also were examined by light microscopy (LM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The obtained results show that the AA3103 and AA5049 alloys, which are not precipitation strengthened, are stable in the entire i[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »