Wyniki 11-20 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Adam BARYŁKA"

Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa (cz. 1) DOI:


  WPROWADZENIE Człowiek dla zaspokojenia własnych potrzeb tworzy w swoim środowisku różne obiekty budowlane, będące produktami finalnymi działalności budowlanej (robót budowlanych), stanowiące różnorodne konstrukcje wykonane z materiałów i elementów budowlanych, które będą w stanie chronić ludzi i ich mienie przez różnymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w okresie przewidywanego ich użytkowania. Potrzeba tworzenia bezpiecznych rozwiązań w tym zakresie wynika z potrzeb biologicznych człowieka oraz równowagi ekologicznej środowiska, która jest niezbędna dla zachowania życia człowieka i odpowiedniej jego jakości. Z uwagi na dużą trwałość obiektów budowlanych jakość ich rozwiązania na wiele lat przesądza o warunkach bezpiecznego funkcjonowania człowieka w przekształconym środowisku jego życia. Stąd w każdym państwie istnieją regulowane prawem zasady projektowania, budowania i eksploatacji obiektów budowlanych, ukierunkowane na zapewnienie różnorodnych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem zachowania wymagań szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wieloletniego użytkowania obiektów budowlanych [1]. Takie właśnie regulacje prawne są zawarte w przepisach ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Pb) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, a także w wielu aktach odrębnych, ściśle skorelowanych z przepisami ustawy Pb, która jest podstawowym czynnikiem ładu w procesie budowlanym, w tworzeniu i utrzymywaniu substancji budowlanej. Stąd niezawodność bezpieczeństwa jest zasadniczym kryterium jakości i głównym postulatem formułowanym w projektowaniu, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Podstawowymi przesłankami do jej zapewnienia są: projektowanie i wykonawstwo obiektu budowlanego zgodnie z aktualną wiedzą (w tym różnego rodzaju przepisami), a przede wszystkim zarządzanie ukierunkowane na jakość tworzonego obiektu budowlanego [3, 4]. Artykuł poświęcono prawnej identyfikacji szczególnych obiektów budowlanych, które są u[...]

Wymagania techniczno-prawne w zakresie eksploatacyjnego procesu budowlanego DOI:10.15199/8.2016.11.5


  W referacie przedstawiono wymagania techniczno- prawne eksploatacyjnego procesu budowlanego, którego przedmiotem są obiekty budowlane. Słowa kluczowe: proces budowlany, eksploatacja, inwestycja, obiekt budowlany The paper signaled conditions of technical and legal exploitation of the construction process, the object of which are the objects of construction. Keywords: the process of construction, operation, investment, construction works 1. WPROWADZENIE Artykuł stanowi kontynuację zagadnień omówionych w pracy [1]. Wynika z niej, że w przepisach prawa nie zdefiniowano pojęcia "proces budowlany", które w języku prawniczym jest rozumiane jako szereg powinności związanych z budową, eksploatacją i rozbiórką obiektów budowlanych. W tak rozumianym procesie budowlanym wyróżnia się (rys. 1.): - proces budowlany inwestycyjny oraz - proces budowlany eksploatacyjny. Struktura i zakres procesu budowlanego są podporządkowane przepisom prawa - stanowionym przez państwo za pomocą aktów prawa (ustaw, rozporządzeń), a także wymogom lokalnych organów samorządowych, zawartych w przepisach prawa miejscowego, w celu zabezpieczenia praw i interesów zarówno indywidualnych jak i społecznych. Szczególną rolę w zakresie kształtowania procesu budowlanego [1, 5] mają przepisy ustawy - Prawo budowlane, normujące: ● działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz ● zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Z ww. przepisów wynika, że procesy budowlane: inwestycyjny oraz eksploatacyjny dotyczą przedmiotów, jakimi są obiekty budowlane (o różnym przeznaczeniu, lokalizacji, wielkości, stopniu złożoności technicznej), które muszą spełniać, określone dla tych obiektów, wymagania techniczno-użytkowe. Wymienione procesy są zróżnicowane w zakresie celu ich podejmowania oraz podmiotów - uczestników ww. procesów. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zasy[...]

Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa (cz. II) DOI:


  OBIEKTY SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ OCHRONY 1. Źródła prawa określające obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa wymagające szczególnej ochrony Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21.11.1967 r. - O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827, tj.) - do zadań Rady Ministrów, wykonywanych w ramach zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju, w szczególności należy określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz przygotowywanie ich szczególnej ochrony. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 24.06.2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r., nr 116, poz. 1090). W rozporządzeniu określono: ● obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa (i kategorie tych obiektów), ● zadania w zakresie ich szczególnej ochrony oraz właściwość organów w tych sprawach. 2. Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, wymagające szczególnej ochrony W §2 ww. rozporządzenia określono obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, wymagające szczególnej ochrony: Obiekty kategorii I: 1) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także zakłady, w których są prowadzone prace badawczo-rozwojowe lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrz[...]

Procedura ustalania terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa DOI:


  w artykule omówiono procedurę ustalania, w przepisach ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Ustalenie terenów zamkniętych umożliwia ochronę informacji dotyczących obiektów budowlanych uznanych za niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa, lokalizowanych na tych terenach. Słowa kluczowe: tereny zamknięte, bezpieczeństwo, obronność, obiekty budowlane.Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnień zawartych w pracy [1], w której przestawiono, miedzy innymi definicje bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zagadnienie identyfikacji prawnej obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Jak wynika z pracy [1] potrzeby bezpieczeństwa oraz obronności państwa realizowane są zawsze w określonej przestrzeni (na określonym terenie) poprzez budowę i eksploatację obiektów budowlanych, w szczególności takich obiektów które są niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Tereny, na których są (lub mają być) realizowane te potrzeby są najczęściej własnością skarbu państwa. Jest rzeczą zrozumiałą, że w interesie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa jest maksymalne ograniczanie dostępu nieuprawnionym podmiotom do informacji dotyczących obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Ponieważ sprawy obiektów budowlanych bez względu na ich przeznaczenie są regulowane przepisami prawa, wywołuje to konieczność zapewnienia przez ustawodawcę niezbędnych warunków formalnych umożliwiających ochronę informacji w postępowaniach administracyjnych, związanych z realizacją ustawowych zadań w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych służących potrzebom bezpieczeństwa i obronności państwa - przez organy właściwe w sprawach: ● planowania i zagospodarowania przestrzennego, ● nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach, na których lokalizuje się[...]

Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego DOI:


  W artykule omówiono przepisy prawa regulujące proces budowlany, w zakresie odnoszącym się do obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa lokalizowanych na terenach zamkniętych (ustalonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz lokalizowanych poza tymi terenami. Przedstawione przepisy mają na celu ułatwienie procesu budowlanego na etapie działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz ograniczenie dostępu do informacji związanych z ww. obiektami budowlanymi. Słowa kluczowe: obiekty budowlane, bezpieczeństwo, obronność państwa, prawo budowlane Abstract: The article discusses the law governing the construction process, to the extent that relates to buildings necessary for the purposes of security and defense localized in enclosed areas (determined in accordance with the provisions of the Act - Geodetic and Cartographic Law) and localized outside of these areas. The rules are intended to facilitate the construction process at the stage of investment and exploitation, and to restrict access to information relating to the above. building structures. Keywords: building structures, security, national defense, construction law Key words: energy industry, lignite, conditions and development scenarios.WPROWADZENIE Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa przedstawionego w: ● pracach [1, 2] - związanych z identyfikacją prawną obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym obiektów budowlanych wymagających szczególnej ochrony oraz ● pracy [3] - poświęconej ustalaniu terenów zamkniętych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także uwarunkowaniom prawnym, związanym z ochroną informacji w zakresie obiektów budowlanych lokalizo[...]

Samowole budowlane w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym DOI:10.15199/8.2017.1-2.6


  W artykule przedstawiono problem samowoli budowlanych w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym obiektów budowlanych. Słowa kluczowe: proces inwestycyjny, proces eksploatacyjny, obiekty budowlane The article presents the problem of illegal construction in the process of investment and exploitation of buildings. Keywords: investment process, the process of operating, building objects 1. WPROWADZENIE Poważnym problemem społecznym i gospodarczym jest dbałość o to, aby zgodnie z postanowieniami art. 5 Konstytucji RP rozwój cywilizacyjny następował w sposób zrównoważony z poszanowaniem otaczającego nas środowiska oraz praw innych podmiotów. W zakresie gospodarki przestrzenią instrumentami zapewniającymi realizację tych celów są liczne przepisy prawa, w tym przepisy obejmujące regulacje prawne (zakładające likwidowanie wyjątków, surowość prawa oraz konsekwentne działanie służb przewidzianych do jego egzekwowania) w postaci wzajemnie powiązanych ustaw: ● ustawy z dnia 27.03.2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz ● ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, t. j.), które stanowią fundamenty racjonalnego zagospodarowania przestrzeni i organizacji procesu budowlanego. Regulacje te powstały w trosce o interes publiczny związany z koniecznością zachowania ładu przestrzennego i estetyki zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska (uwarunkowanego niską jakością samowolnie powstających obiektów budowlanych), a także interes osób trzecich, które najczęściej padały ofiarami samowolnej działalności [12]. Przepisy ustawy - Prawo budowlane określają wymagane zasady postępowania w sprawie obiektów i robót budowlanych zawierając, między innymi, obowiązek uzyskania przez inwestora (czyli podmiot zainteresowany realizacją określonego obiektu budowlanego - określanego nazwą prze[...]

Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia DOI:10.15199/8.2017.3.3


  W artykule przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających na budowie albo wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego zgłoszenia realizowane w art. 49b ustawy - Prawo budowlane. Słowa kluczowe: samowola budowlana, obiekt budowlany, postępowanie legalizacyjne The article presents the problem of illegal construction involving construction or construction of buildings without the required notification carried out in art. 49b of the Act - Construction Law. Key words: unauthorized construction, the work, the procedure legalization 1. WPROWADZENIE Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia samowoli w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym [1, 2], omówionego w: ● pracy [3], w której przedstawiono pojęcie i rodzaje samowoli budowlanych, przyczyny ich występowania, postępowanie organów nadzoru budowlanego po stwierdzeniu samowoli budowlanej, w tym postępowanie legalizacyjne i wieloletnią statystykę przypadków występowania samowoli budowlanych w Polsce oraz ● pracy [4], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie samowoli budowlanych, polegających na budowie, albo wybudowaniu obiektów budowlanych lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, penalizowane w: ● art. 48 ust.1 pkt 1 oraz ● art. 49 b ust. 1 ustawy - Prawo budowlane [11]. 2. ZAGADNIENIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYMAGAJĄCYCH ZGŁOSZENIA Zgodnie z przepisami ustawy [11] budowa licznych obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia zamiaru ich budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy [11] pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie nowego obiektu budow[...]

Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia DOI:10.15199/8.2017.4-5.5


  W artykule przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających na budowie albo wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego zgłoszenia penalizowane w art. 48 ustawy - Prawo budowlane. Słowa kluczowe: samowola budowlana, obiekt budowlany, postępowanie legalizacyjne The article presents the problem of illegal construction involving construction or construction of buildings without the required notification penalized in art. 48 of the Act - Construction Law. Key words: unauthorized construction, the work, the procedure legalization.W artykule przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających na budowie albo wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego zgłoszenia penalizowane w art. 48 ustawy - Prawo budowlane. Słowa kluczowe: samowola budowlana, obiekt budowlany, postępowanie legalizacyjne The article presents the problem of illegal construction involving construction or construction of buildings without the required notification penalized in art. 48 of the Act - Construction Law. Key words: unauthorized construction, the work, the procedure legalization 1. WPROWADZENIE Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia samowoli w procesie budowlanym, omówionego w pracy [3], w której przedstawiono pojęcie i rodzaje samowoli budowlanych, przyczyny ich występowania, postępowanie organów nadzoru budowlanego po stwierdzeniu samowoli budowlanej, w tym postępowanie legalizacyjne oraz wieloletnią statystykę przypadków występowania samowoli budowlanych w Polsce. Z prac [3, 4, 9, 12] wynika, że samowole budowlane stanowią istotny problem naszego budownictwa. Stąd czyny takie są penalizowane w przepisach ustawy - Prawo budowlane. Należy podkreślić, że według Słownika Języka Polskiego [16] penalizacja oznacza rozszerzenie zakresu czynów lub działań uznanych za karalne i objęcie tych czynów lub działań systemem kar. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających na budowie albo wy[...]

Zagadnienie samowoli budowlanych określonych w art. 50 ustawy - Prawo budowlane DOI:10.15199/8.2017.9-10.7


  Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia samowoli w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym [1, 2], omówionego w: ● pracy [3], w której przedstawiono pojęcie i rodzaje samowoli budowlanych, przyczyny ich występowania, postępowanie organów nadzoru budowlanego po stwierdzeniu samowoli budowlanej, w tym postępowanie legalizacyjne i wieloletnią statystykę przypadków występowania samowoli budowlanych w Polsce, ● pracy [4], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz ● pracy [5], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie samowoli budowlanych, polegających na nieprawidłowościach w wykonywaniu robót budowlanych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane [12]. 2. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLONE W ART. 50 UST. 1 USTAWY - PRAWO BUDOWLANE 2.1. Wprowadzenie W art. 50 ust. 1 ustawy [12], zawarto informacje o czterech grupach nieprawidłowości w zakresie prowadzenia robót budowlanych, które wywołują określone działania organów nadzoru budowlanego. Przepis ten odnosi się do innych nieprawidłowości niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 ustawy [12]. Nieprawidłowości te dotyczą wykonywania robót budowlanych: ● bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (art. 50 ust. 1 pkt 1) (czyli pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa lub zgłoszenia takich robót) lub ● w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 pkt 2), lub ● na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1 (art. 50 ust. 1 pkt 3), lub ● w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określon[...]

Zagadnienie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych DOI:10.15199/8.2017.11.3


  1. WPROWADZENIE Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia samowoli w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym [1, 2], omówionego w: ● pracy [3], w której przedstawiono pojęcie i rodzaje samowoli budowlanych, przyczyny ich występowania, postępowanie organów nadzoru budowlanego po stwierdzeniu samowoli budowlanej, w tym postępowanie legalizacyjne i wieloletnią statystykę przypadków występowania samowoli budowlanych w Polsce, ● pracy [4], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, ● pracy [5], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia oraz ● pracy [6], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających nieprawidłowościach w wykonywaniu robót budowlanych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane [17]. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie samowoli budowlanych występujących w procesie eksploatacyjnym, dotyczących samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI 2.1. Wprowadzenie Sposób użytkowania istniejącego obiektu budowlanego jest określony w decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu i zgodnie z art. 5 ustawy [17] obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy [17]. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części wymaga zachowania procedury postępowania, określonej w przepisach art. 71 [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »