Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KWAŚNIEWSKI"

Analiza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego


  W artykule przedstawione zostały wyniki obliczeń numerycznych pełnego procesu ciągnienia (5 ciągów) przewodu jezdnego AC-150. Obliczenia prowadzone były dla dwóch rodzajów materiałów oczka ciągadła: węglika wolframu (TC) oraz polikrystalicznego diamentu syntetycznego (PCD). Analiza FEM pozwoliła na uzyskanie charakterystyk rozkładów temperatury występujących na powierzchni ciągnionego materiału. In this article research results of numerical analysis of AC-150 trolley wire drawing (full production cycle - 5 draws) were presented. Analysis was performed for two different die insert materials: tungsten carbide (TC) and polycrystalline diamond (PCD). FEM simulation allowed to obtain temperature distribution characteristics for drawn wire surface. Słowa kluczowe: MES, ciągnienie, przewód jezdny AC-150, kolej. Key words: FEM, drawing, AC-150 trolley wire, railway.Wprowadzenie. Przewody jezdne produkuje się na świecie przy wykorzystaniu metody ciągnienia lub walcowania. Obie metody pozwalają na otrzymanie przewodów trolejowych o wysokich własnościach wytrzymałościowych i określonej tolerancji wymiarowej. Przekształcenie materiału wsadowego, o kołowym przekroju poprzecznym, na profil przewodu trolejowego skutkuje wysokimi siłami ciągnienia oraz wysoką temperaturą materiału. Rozkład temperatury dla przykładowego procesu ciąg[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGŁEGO ODLEWANIA PRĘTÓW ZE STOPU ALUMINIUM GATUNKU EN AW-8176 UZYSKANYCH Z PRZEWODOWEGO ZŁOMU


  Zainteresowanie nowymi możliwościami odlewania aluminium, jako wsadu do procesu ciągnienia stosowanego na cele elektryczne, podyktowane jest nie tylko względami ekonomicznymi wynikającymi z rodzaju zastosowanej technologii odle-wania i jej energochłonności, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych właści-wości samego materiału w linii odlewniczej. Poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu odlewania istnieje możliwość kształtowania struktury odlewu, co ma bezpośredni wpływ na poziom uzyskiwanych właściwości mechaniczno-elektrycz-nych drutów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla aluminium gatunku EN AW-8176 otrzymanego dwiema metodami odlewania; przemysłowego, z linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi (C-P) oraz laboratoryjnego procesu ciągłego odlewania poziomego (Horizontal Continuous Casting). Porównano parametry pro-cesu odlewania, zbadano makro- i mikrostrukturę odlewów oraz właściwości mechaniczno-elektryczne drutów przeciągnię-tych z wlewków. Wykazano, iż istnieje możliwość odlewania poziomego prętów aluminiowych przez krystalizator grafitowy o średnicy 14 mm z przewodowego złomu i uzyskać zbliżony poziom właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów do materiału przemysłowego. Słowa kluczowe: EN AW-8176, COiW metodą C-P, COP[...]

ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI STOPÓW ALUMINIUM SERII 1XXX, 8XXX ORAZ 3XXX UZYSKANYCH W LINII TRC


  Technologia twin roll casting (TRC) staje się coraz popularniejsza ze względu na możliwość otrzymywania przy jej wykorzystaniu taśm aluminiowych mogących służyć, jako wsad do bezpośredniego procesu walcowania na zimno. Dodatkowo taśmy te charakteryzują się korzystnym połączeniem własności mechanicznych i elektrycznych oraz tolerancji wymiarowych. Określenie własności materiałów otrzymywanych przy zastosowaniu metody TRC jest ważnym z użytkowego punktu widzenia problemem badawczym. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono badania nad laboratoryjną technologią wytwarzania taśm metodą TRC oraz badania wpływu parametrów procesowych, ilości i rodzaju dodatków stopowych charakterystycznych dla grupy stopów 1XXX, 3XXX i 8XXX na strukturę oraz własności mechaniczne i elektryczne otrzymanych materiałów. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting, własności elektryczne i mechaniczne taśm odlewanych COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF 1XXX, 8XXX AND 3XXX ALUMINUM ALLOYS OBTAINED BY TRC CONTINUOUS CASTING METHOD Twin-roll casting technology of (TRC) is currently very popular due to the as cast strips manufacturing possibility for cold rolling process. In addition, these strips are characterised by a favourable combination of mechanical and electrical properties and dimension tolerances. Identification of the TRC cast material properties is an important practical and technological issue. The paper describes research on TRC laboratory technology of strip manufacturing. Process parameters, the quantity and type of alloying additives to aluminium (typical for 1XXX, 3XXX and 8XXX aluminium alloy series) were investigated and its effect on the macrostructure and the mechanical and electrical properties were analysed. Keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting, casts mechanical and electrical properties Wprowadzenie W celu obniżenia kosztów produkcji wyroby walcowane z aluminium oraz jego stopów coraz częściej w[...]

BADANIA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURY TAŚM Z ALUMINIUM OTRZYMYWANYCH METODĄ TWIN ROLL CAST


  W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny rozwój technologii wytwarzania różnych produktów na bazie aluminium i jego stopów do różnych zastosowań. Wiele jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw pracuje nad nowymi materiałami, które sprostałyby coraz to bardziej rygorystycznym wymaganiom stawianym przez odbiorców. Z punktu widzenia zarówno producentów jak i odbiorców, niezwykle ważne jest otrzymanie wyrobu wysokiej jakości po jak najniższej cenie. Możliwość taką daje zastosowanie technologii twin roll casting, a więc procesu jednoczesnego odlewania połączonego z częściową przeróbką plastyczną materiału na gorąco. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie z procesu produkcji walcowania na gorąco. W ramach niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własności mechaniczno-elektrycznych oraz analiz strukturalnych dwóch wybranych stopów aluminium otrzymanych metodą twin roll casting. Słowa kluczowe: aluminium, odlewanie ciągłe, twin roll casting RESEARCH OF THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF ALUMINUM STRIPS OBTAINED BY TWIN ROLL CASTING METHOD In recent years, it is clearly noticeable continuous development of manufacturing technology of various products based on aluminum and its alloys for different applications. Many scientific institutions and companies works on new materials to cope the increasingly stringent requirements of the customers. From the point of view of both, producers and consumers, it is essential to obtain a high quality product at the lowest price. The possibility of this gives the twin roll casting (TRC) method. Application of TRC technology allows to eliminate hot-rolling process from the manufacturing process. The paper presents influence of alloying elements on the structure and mechanical properties of two different aluminum alloy from twin roll casting process. Keywords: aluminium, continuous casting, twin roll casting Wprowadzenie Obecnie najpopularniejsze tradycyjnie stosowane metody produkcji taśm aluminiowych obejmu[...]

Określenie jednostkowej odkształcalności granicznej materiałów przewodowych w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań jednostkowej odkształcalności określonej w jednostopniowym procesie ciągnienia miedzi (Cu-ETP i Cu-OFE) oraz czystego technicznie (Al99,7 w stanie H11 i H14) i stopowego aluminium (AlMg0,7Si w stanie T1 i T4). Materiały zostały otrzymane w warunkach przemysłowych w liniach ciągłego odlewania (Cu-OFE) i walcowania (Cu-ETP; Al99,7; AlMg0,7Si). Wykazano, iż materiał silnie się umacnia na początku procesu ciągnienia oraz jego jednostkowa odkształcalność graniczna w dużym stopniu zależy od rodzaju metalu, własności początkowych walcówki oraz sposobu realizacji odkształcenia. The paper presents results of the research single formability limit determination in the single- drawing process of copper (Cu-ETP and Cu- OFE), technical purity (Al99,7 in temper H11 and H14) and alloy of aluminium (AlMg0,7Si in temper T1 and T4). Materials were obtained in industrial conditions in continuous casting (Cu-OFE) and rolling lines (Cu-ETP; Al99,7; AlMg0,7Si). It has been shown that the material is highly deformed at the beginning of the drawing process and the single formability limit depends largely on the type of metal, the initial properties of the rod and kind of deformation. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, materiały przewodowe, proces ciągnienia Key words: formability limit, conductor materials, wire drawing process.Wprowadzenie. Każdy proces przeróbki plastycznej można opisać za pomocą schematu stanu naprężenia i odkształcenia, co bezpośrednio związane jest z siłą działającą na materiał podczas odkształcenia, która może być przyłożona do materiału bądź narzędzia. W procesie ciągnienia siła zewnętrzna wywołująca odkształcenie przyłożona jest do wyrobu gotowego, co powoduje ograniczenie technologiczne, związane z możliwością uzyskania maksymalnego odkształcenia jednostkowego. Naprężenie ciągnienia musi być mniejsze od wytrzymałości na rozciąganie (warunek ciągnienia pierwszego rzędu) oraz od granicy plastycznośc[...]

ANALIZA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH BLACH Z ALUMINIUM ORAZ JEGO STOPÓW OTRZYMANYCH Z WSADU Z LINII TRC DOI:10.15 199/67.2015.12.14


  Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Jednym z coraz częściej stosowanych procesów produkcyjnych wyrobów płaskich zimnowalcowanych jest metoda twin roll casting (TRC). Dzięki niej istnieje możliwość wyeliminowania z procesu walcowania na gorąco. Wsad z linii TRC w postaci taśmy może być bowiem poddany bezpośredniemu procesowi walcowania na zimno. Artykuł przedstawia wyniki parametrów procesowych walcowania na zimno taśm z linii TRC. Dodatkowo przebadano własności mechaniczne blach w stanie po walcowaniu. Słowa kluczowe: twin roll casting, odlewanie, walcowanie, aluminium ANALYSIS OF MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM AND ITS ALLOYS OBTAINED IN TRC PROCESS Modern metal processing technologies of non-ferrous metals, particularly aluminum and its alloys are increasingly based on integrated technologies, which combine more operations in one technological line. Twin roll casting process (TRC) is one of the most frequently used technologies in flat cold-rolled products manufacturing. TRC method allows to eliminate the hot rolling process. The metal strip produced in TRC process may be subjected directly to cold rolling process. The paper presents parameters of cold rolling process of metal strips obtained in TRC line. Additionally, mechanical properties of sheet after rolling process were tested. Keywords: twin roll casting, casting, rolling, aluminium Wprowadzenie Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności przetwórstwa aluminium i jego stopów, w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych, łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Konwencjonalna technologia wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów obejmuje proces przygotowani[...]

BADANIA NAD PROCESEM ODLEWANIA CIĄGŁEGO ORAZ WŁASNOŚCI STOPÓW ALUMINIUM W GAT. EN AW-2007 DOI:10.15199/67.2019.3.3


  WPROWADZENIE Powszechnie stosowane na świecie technologie produkcji wyrobów okrągłych ze stopów serii 2XXX dedykowanych głównie do bezpośredniego zastosowania bądź dalszej obróbki mechanicznej, obejmują procesy: odlewania wlewków (zazwyczaj średnic 200-250 mm) i ich studzenie, homogenizację i studzenie, nagrzewanie do wyciskania, wyciskanie na gorąco, studzenie, wygrzewanie ujednorodniające i przesycanie, starzenie naturalne na stan T4. Stosowanie tak skomplikowanej, wielooperacyjnej oraz wysokoenergetycznej technologii wytwarzania tych produktów, odpady produkcyjne (piętka z wlewka) oraz koszty towarzyszące (koszt wytworzenia matryc, ich nagrzewanie, regeneracja, wybijanie i oczyszczenie) są powodem zwiększenia ceny produktu finalnego. Inną ścieżką otrzymywania tego typu materiałów może być proces ciągłego odlewania profili o średnicach z zakresu 10-90 mm, do ich bezpośredniego zastosowania lub na wyroby poddawane obróbce mechanicznej. Proces ten jest jednak niezwykle trudny, ponieważ wiąże się z syntezą stopu oraz koniecznością nieprzerwanego ujednorodniania ciekłego metalu począwszy od chwili rozpoczęcia syntezy, aż po sam proces krystalizacji odlewów. Główny problem istnieje w pierwiastku stopowym, którym jest ołów, a którego normowana zawartość w wybranych stopach wspomnianej serii wynosi zazwyczaj 0,8-1,5% wag. Po wprowadzeniu tego pierwiastka do ciekłego aluminium, pod wpływem ciężaru własnego oraz wobec faktu, że w zasadzie nie rozpuszcza się on w aluminium, z czasem opada on na dno tygla, zubożając odlew w ten pierwiastek. Jak wynika z przeprowadzonych analiz i wstępnyc[...]

BADANIA PORÓWNAWCZE PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ ELEMENTÓW ZE STOPU CuNi2Si KUTYCH Z PRĘTÓW WYCISKANYCH I ODLEWANYCH METODĄ CIĄGŁĄ

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie materiałem wsadowym do kucia matrycowego drobnych elementów są pręty wyciskane. Chociaż taki materiał posiada wiele zalet wyrażających się przede wszystkim korzystną dla wyrobu gotowego drobnoziarnistą strukturą oraz dobrą tolerancją wymiarów, to wysoka cena wyrobów wyciskanych skłania do poszukiwania nowych rozwiązań w tym względzie. W artykule przedstawiono fragment wyników badań porównawczych nad technologią kucia nośno‐przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej ze stopu miedzi gat. CuNi2Si z prętów wyciskanych oraz odlewanych metodą ciągłą. Kucie elementów z odlewanych prętów okrągłych o średnicy bezpośrednio dopasowanej do projektu procesu pozwala na eliminację pośredniej operacji tradycyjnego odlewania i wyciskania wlewków, co istotnie poprawia rentowność[...]

Badania własności drutów ze stopów miedzi w gat. CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si otrzymanych z wsadów odlewanych w sposób ciągły


  Współczesne potrzeby techniki stawiają materiałom metalicznym coraz to wyższe wymagania względem ich cech eksploatacyjnych. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych, które umożliwią otrzymywanie elementów o nieosiągalnych dotychczas własnościach użytkowych lub technologii, które umożliwią pozyskiwanie elementów o żądanych własnościach jednak po niższej cenie. Tradycyjną technologią wytwarzania drutów o określonych własnościach ze stopów miedzi gat. CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si jest ciągnienie wsadu walcowanego lub wyciskanego. Wymogi rynku zmuszają producentów wyrobów do obniżania ceny wyrobów, a to z kolei przekłada się na poszukiwanie tańszego materiału wsadowego. Obniżenie kosztów związanych z produkcją drutów możliwe jest przez wykorzystanie wsadu z procesu ciągłego odlewania prętów. W artykule przedstawiono porównanie własności mechanicznych i elektrycznych drutów z trzech gatunków stopów: CuCr0,1, CuMg0,5 oraz CuNi2Si otrzymanych z wsadu odlewanego w sposób ciągły. Modern requirements for metallic materials need to increase their performance characteristics and quality. Economical aspect of manufacturing technologies and products are very important too. As a consequence new technological solutions for manufacturing of elements with [...]

Badania wpływu zawartości magnezu w miedzi na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów oraz ich własności mechaniczne i elektryczne


  Jednym z najważniejszych, normowanych parametrów eksploatacyjnych przewodów i lin nośnych instalowanych w liniach kolejowych dużej prędkości jazdy są ich wysokie własności wytrzymałościowe, ze względu na konieczne, znaczne siły naciągu sieci. Wysokie napięcie zasilania trakcji dopuszcza obniżoną przewodność elektryczną zastosowanych materiałów. W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcalności miedzi z różną zawartością magnezu. Ze względu na potencjalne zastosowanie miedzi magnezowej w kolejnictwie na elementy nośno-przewodzące sieci trakcyjnej linii kolejowych dużej prędkości jazdy, laboratoryjne badania własności mechanicznych i elektrycznych prowadzono na wytypowanych stopach miedzi z dodatkiem magnezu od 0,2 do 0,7 % mas. Badania wpływu stopnia umocnienia na zmianę własności mechanicznych prowadzono na materiałach pochodzących z laboratoryjnej linii ciągłego topienia i odlewania znajdującej się w Laboratorium Badania Elementów Sieci Trakcyjnej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. W artykule zamieszczono parametry siłowe procesu ciągnienia wybranych stopów Cu-Mg, a także ich technologiczne krzywe umocnienia. Przedstawione parametry siłowe i cieplne procesu ciągnienia, a także uzyskane własności mechaniczne i elektryczne miedzi stopowej o różnym stopniu odkształcenia, mogą stanowić cenną bazę danych doświadczalnych z obszaru przeróbki plastycznej miedzi magnezowej. Uzyskane wyniki mogą być po[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »