Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej WESOŁOWSKI"

Jak rozłupać łupki bez zagrożenia dla środowiska, czyli dyskusja w toku


  Prawdziwa eksploatacja gazu ziemnego z łupków na wielką skalę na świecie jeszcze nie nastąpiła. Faza ta przewidywana jest na lata 2014-2016. Niemniej, jak do tej pory, wiele jest na ten temat dyskusji, w której jest już teraz coraz więcej "za" niż "przeciw". Podobnie jak ze "spalarniami odpadów", które byly nie do przyjęcia wiele lat temu, a dzisiaj są to zakłady odzysku energii z odpadów, już prawie na całym świecie ekologicznie uzasadnione. Dlaczego tak się stało? Nasuwa się jedna odpowiedź: wiedza techniczna poszła daleko do przodu. To, co bylo wątpliwe kilka lat temu, dziś staje się normalne. Ostatnio pojawia się w prasie coraz więcej raportów różnych instytutów technicznych czy uniwersytetów na temat eksploatacji gazu ziemnego z łupków: gdzie jest zagrożenie dla środowiska oraz jak fachowo podejść do zagadnienia, żeby takie zagrożenie zminimalizować czy wyeliminować. Jednym z bardzo ciekawych dokumentów opublikowanych ostatnio jest raport z Teksasu w USA. Raport ten ukazał się pod tytułem: “Fact - Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development" w lutym 2012 roku. Jest to kopalnia wiedzy, informacji, przykładów, propozycji lepszej kontroli oraz rozwiązań, a wszystko to w aspekcie poszczególnych elementów wydobywania gazu ziemnego z łupków metodą szczelinowania pod ciśnieniem (fracturing albo fracking), w odniesieniu do ochrony środowiska oraz wpływu na środowisko. Po polsku można ten raport zdefi niować jako “Efektywne propozycje zarządzeń w aspekcie ochrony środowiska, opierające się na faktach, przy eksploatacji gazu ziemnego z łupków". Może to nieco przydługie, ale oddaje treść opracowania. Liczący ponad 400 stron dokument podejmuje dyskusję nad problemami związanymi z eksploatacją gazu z łupków,pokazuje, gdzie możne być zagrożenie dla środowiska, przyczyny oraz źródła jego powstawania, interpretacje, wskazówki, zawiera wiele danych i interesujące materiały źródło[...]

Deklaracja ilościowej zawartości składników mięsnych DOI:10.15199/65.2015.8.5

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [7], od 13 grudnia 2014 r. obowiązuje konieczność oznaczania wyrobów mięsnych dokładną informacją na temat ilości składnika, którym jest mięso wraz z podaniem gatunku zwierzęcia, z którego pochodzi. Wymaganie znako-wania produktów mięsnych ilościową zawartością danego składnika (Quantitative Ingredient Declarations - QUID) w chwili jego wykorzystania w procesie technologicznym jest bardzo pożądane z punktu widzenia konsumentów. Dodatkowo nowe przepisy nakładają na producenta obowiązek informowania konsumentów o ilości tkanki łącznej i/lub tłuszczu, jeżeli ich ilość przekracza zalecane normy.Znakowanie żywności jest konieczne ze względu na obowiązek dostarczenia konsumentowi rzetelnej informacji o produktach znajdujących się w sprzedaży. Dla klienta etykieta stanowi przede wszystkim źródło ważnych informacji o jakości danego środka spożywczego. Nabywca powinien na podstawie treści zamieszczonej na opakowaniu bądź etykiecie dokonać świadomego wyboru artykułu odpowiadającego jego wymaganiom [3]. Oznakowanie mięsa i wyrobów mięsnych pełni wiele funkcji, m.in. służy do identyfikacji produktu, a także jego promocji. Co więcej, dostarcza informacji o jakości i wartości danego środka spożywczego. Dzięki temu może stać się narzędziem odnawiającym zaufanie nabywców do tych produktów, które miały osłabioną renomę [1]. Informacje umieszczane na etykiecie produktów, w tym mięsa i produktów mięsnych, muszą być wyraźne, przejrzyste, zrozumiałe dla każdego (nie mogą wprowadzać w błąd) i trwałe. Dodatkowo w przypadku artykułów importowanych, oprócz oznaczeń właściwych dla kraju pochodzenia muszą pojawić się odpowiednie oznaczenia w języku polskim [8]. W artykule omówiono sposób przeliczania zawartości poszczególnych składników mięsnych oraz podawania ich ilości na e[...]

Wpływ ultradźwięków na cechy jakości żywności DOI:10.15199/65.2018.12.10


  Ultradźwięki to drgania mechaniczne cząsteczek wokół stanu równowagi z częstotliwością powyżej 20 kHz. Mogą być stosowane do wspomagania procesów i operacji technologicznych, w tym do wydłużania okresu trwałości produktu [1, 2, 3, 4]. W zależności od zastosowanych parametrów ultradźwięków można je również wykorzystać np. do nieniszczącej analizy składu żywności czy jej identyfikacji lub do niszczenia drobnoustrojów, modyfikacji albo niszczenia struktury. Zastosowanie ultradźwięków dużej mocy i niskiej częstotliwości pozwala na uzyskanie efektów sterylizacji czy pasteryzacji [5]. Jest to możliwe dzięki zjawisku kawitacji polegającemu na gwałtownym zapadaniu się pęcherzyków gazów (w przypadku żywności najczęściej powietrza) rozpuszczonych w materiale biologicznym. Implozja powoduje chwilowy, miejscowy wzrost temperatury do ok. 5000 K i ciśnienia do ok. 100 MPa, nie powodując nadmiernego podnoszenia temperatury całej objętości [6, 7, 8].W Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 10 lat prowadzone są intensywne badania nad wpływem ultradźwięków na surowce i produkty żywnościowe oraz ich wykorzystaniem w przetwórstwie rolno-spożywczym. Dowiedziono, iż wykorzystanie ultradźwięków, jako metody diagnostyczno-pomiarowej, pozwala wykrywać zafałszowania oliwy, zwłaszcza rodzaju extra virgin [9]. Obecnie trwa szeroko zakrojona dyskusja na temat tego, czy metoda ultradźwiękowa jest ekologiczną metodą przetwórstwa żywności i czy żywność sonikowana jest nieszkodliwa dla człowieka. Podczas II Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" w Krzyżowej w marcu 2017 r. odbyła się dyskusja z udziałem naukowców i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Jej efektem była wspólna konkluzja, że metoda ultradźwiękowa jest ekologiczną metodą obróbki żywności. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od lat wyznacza kierunki badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego. W ramach realizacji z[...]

Ultradźwięki - alternatywna technika badania i przetwarzania żywności DOI:10.15199/65.2016.9.5


  Dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego stwarza zapotrzebowanie na nowe techniki wspomagające proces przetwarzania, niezbędne do szybkiej i precyzyjnej kontroli tego procesu. Możliwości zastosowania ultradźwięków w przemyśle spożywczym są bardzo szerokie, a jednocześnie niedocenianie. W zależności od mocy i częstotliwości mogą one prowadzić do modyfikacji produktu lub, dzięki zdolności do przenikania, dostarczać informacji niezbędnych do kontroli jakości. W artykule przedstawiono wybrane zastosowania techniki ultradźwiękowej w przemyśle spożywczym, jakie pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu.Zmiany trybu życia konsumentów mają duży wpływ na producentów żywności. Zwiększa się grupa odbiorców poszukujących produktów przetworzonych w niewielkim stopniu, bez dodatku konserwantów, jednocześnie łatwych w przygotowaniu. W związku z coraz szerszą wiedzą społeczeństwa o znaczeniu żywności w utrzymaniu zdrowia i łatwością pozyskiwania takich informacji z jednej strony, a koniecznością dostosowania produkcji żywności do wymagań międzynarodowych i unijnych z drugiej okazało się, że tradycyjne metody przetwórstwa są często niewystarczające dla zapewnienia rosnących wymagań wobec produktów spożywczych [14]. To spowodowało wzrost zainteresowania nowymi, nietypowymi metodami przetwarzania żywności, a jedną z nich może być zastosowanie techniki ultradźwiękowej. Ultraakustyka, mimo iż jest stosunkowo nową technologią wykorzystywaną w przemyśle spożywczym gałęzią technologii żywności, ma coraz szersze zastosowanie. Dotychczasowe badania wskazują na jej ogromny potencjał. Może być ona stosowana jako metoda diagnostyczno-pomiarowa lub wspomagająca procesy technologiczne. Należy podkreślić, że nie wykazano dotychczas żadnych ubocznych skutków stosowania ultradźwięków w produkcji żywności [14]. Potwierdzeniem bezpieczeństwa stosowania ultradźwięków jest również szerokie wykorzystywanie tej techniki (tzw. usg) w badaniach diagnostycznych,[...]

Wytłoki owocowe jako dodatek do kruchych ciastek DOI:10.15199/65.2016.10.7


  SŁOWA KLUCZOWE: ocena organoleptyczna, potencjał antyoksydacyjny, właściwości przechowalnicze, właściwości mechaniczne KEY WORDS: organoleptic assessment, antioxidant status, preservation properties, mechanical properties Wyroby ciastkarskie ze względu na wysokie walory sensoryczne stanowią popularną grupę produktów spożywczych. W Polsce kruche ciastka są produktem powszechnie spożywanym, bez względu na poziom zamożności, m.in. z powodu znaczącej wartości odżywczej, różnych smaków ciastek oraz długiego okresu trwałości [3]. Konsument stawia tej grupie produktów wysokie wymagania dotyczące nie tyko wyglądu i smaku, ale także tekstury, która podczas przechowywania nie powinna ulegać pogorszeniu [9]. Polska jest liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem sprzedaży herbatników i ciastek, a mimo to spożycie kruchych ciastek w Polsce jest dwukrotnie mniejsze niż w Wielkiej Brytanii i trzykrotnie niż w Irlandii czy w Niemczech. W 2013 r. wynosiło 4,5 kg/osobę/rok i ciągle rośnie [2]. Według prognoz KPGM w Polsce wzrost sprzedaży wyrobów ciastkarskich typu herbatniki i ciastka w latach 2013-2018 wyniesie ok. 6% [13]. Jednym z powodów jest zwiększenie przez producentów oferty o pełnoziarniste wyroby o wysokiej wartości odżywczej i niskiej wartości energetycznej. Jest to konsekwencją rosnącego zapotrzebowania na zdrową żywność i coraz większą świadomość konsumentów dotyczącą zdrowego żywienia. Producenci żywności starają się wzbogacać wyroby ciastkarskie o surowce podnoszące ich wartość odżywczą [1]. Szansą jest wykorzystanie wytłoków owocowych pozostałych po produkcji soków, które są odpadem przetwórstwa owocowego. Wytłoki owocowe to bogate źródło substancji bioaktywnych o działaniu prozdrowotnym, jak błonnik pokarmowy czy polifenole. Jako dodatek do żywności podnoszą wartość odżywczą produktu finalnego, ale również mogą przedłużyć jego trwałość. Na rynku konsumenckim rośnie popyt na żywność wysokiej jakośc[...]

« Poprzednia strona  Strona 2