Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK BAGIŃSKI "

Posiedzenie dyrektorów wodnych i morskich Unii Europejskiej. Limassol, 28 - 29 listopada 2012 r.


  W ramach cypryjskiej prezydencji, w dniach 28-29 listopada 2012 r. w Limassol, odbyło się posiedzenie dyrektorów wodnych (DW) i dyrektorów morskich (DM) państw członkowskich (MS) Unii Europejskiej (UE), państw kandydujących do UE oraz państw-członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Polskę reprezentowali: Leszek Bagiński (DW) i Andrzej Jagusiewicz (DM). Przedmiotem pierwszej części posiedzenia - dyrektorów wodnych, której przewodniczyli Kyriacos Kyrou dyrektor wodny Cypru oraz Peter Gammeltoft przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE), było omówienie i przedyskutowanie spraw związanych z polityką wodną UE, a w szczególności z: □ Komunikatem Komisji Europejskiej "Blueprint do ochrony europejskich zasobów wodnych" wraz z oceną planów gospodarowania wodami na podstawie raportów państw członkowskich, skierowanych do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, jak również wyników konferencji "EU Water Blueprint", która odbyła się bezpośrednio przed posiedzeniem dyrektorów, w dniach 26-27 listopada 2012 r. w Nikozji1). Przedstawiciel KE poinformował, że w Blueprint oceniono postępy i wskazano na niedociągnięcia w polityce wodnej UE: niewystarczające stosowanie instrumentów ekonomicznych, brak wsparcia politycznego i finansowego dla niezbędnych działań, brak wiedzy i problemy zarządzania. W komunikacie zaproponowano również sposoby rozwiązania tych problemów, które - wraz z rekomendacjami z dyskusji Rady UE nad tym dokumentem - będą przedmiotem konsultacji z państwami członkowskimi w trakcie przygotowywania kolejnego programu Wspólnej Strategii Wdrażania (CIS). KE poinformowała także, iż w pierwszej połowie 2013 r. będzie chciała omówi[...]

EU Water Blueprint Conference Nikozja (Cypr), 26-27 listopada 2012 r.


  Konferencja, zorganizowana przez Komisj. Europejsk. i Prezydencj. Cypryjsk., by.a po.wi.cona opublikowanemu w listopadzie 2012 r. komunikatowi Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Spo.ecznego oraz Komitetu Regionow . .Blueprint to Safeguard Europe?fs Water Resources?h (Plan ochrony zasobow wodnych Europy). Wzi..o w niej udzia. ponad 180 uczestnikow reprezentuj.cych Komisj. Europejsk., pa.stwa cz.onkowskie i szerokie spektrum interesariuszy. Polsk. reprezentowali Leszek Bagi.ski . dyrektor wodny Polski oraz Monika Zabrza.ska-Chaterera z Krajowego Zarz.du Gospodarki Wodnej. W przes.aniu skierowanym do uczestnikow konferencji Janez Poto.nik . europejski komisarz ds. .rodowiska, oraz Sofoclis Aletraris . minister rolnictwa, zasobow naturalnych i .rodowiska Cypru stwierdzili m.in.: .?cPolityka wodna Unii Europejskiej skutecznie przyczyni.a si. do ochrony wod w ci.gu ostatnich trzech dekad. Jednak przed UE wci.. stoi wiele wyzwa.. Potrzebujemy dodatkowych dzia.a. maj.cych na celu ochron. i popraw. stanu naszych wod?c?h W.a.nie dyskusji nad proponowanymi w planie propozycjami dzia.a. maj.cych na celu przezwyci..enie niedoci.gni.. polityki wodnej UE i pojawiaj.cych si. nowych wyzwa. by.a po.wiecona konferencja w Nikozji. Uczestnikow konferencji . w imieniu Prezydencji Cypryjskiej . powita.a Sofoclis Aletratis minister rolnictwa, zasobow naturalnych i .rodowiska, za. wprowadzenie do dyskusji generalnej stanowi.y dwa wyst.pienia: Janeza Poto.nika .Rekomendacje Blueprint proponowane przez Komisj. Europejsk.?h oraz Petera Gammeltofta .Ocena Planow Gospodarowania Wodami w Dorzeczu?h (Dyrekcja Generalna .rodowisko KE). W toku dyskusji podkre.lano m.in., .e: ?  Do 2015 r. jedynie 53% europejskich wod powierzchniowych osi.gnie dobry stan. Istnieje potrzeba przygotowania i podj.cia wspolnych dzia.a. na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym s.u.[...]

25 LAT RZGW DOI:


  "Wprawdzie hasła ochrony przed powodzią, regulacja rzek, zbiorniki retencyjne, drogi wodne, wyzyskiwanie sił wodnych, zabudowywanie potoków górskich, uzdrawianie miast przez stworzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zmeliorowanie wielkich obszarów bagien i nieużytków są u nas bardzo popularne i z pewnością każdy inteligentny Polak zdziwiłby się, a nawet obruszył, gdyby mu zarzucić obojętność wobec tych spraw, jednak mimo to stwierdzić trzeba, że sympatia do gospodarstwa wodnego jest tylko platoniczna…" prof. Maksymilian Matakiewicz.P owyższy cytat pochodzi z artykułu "Potrzeba stworzenia programu gospodarstwa wodnego w Polsce" zamieszczonego w drugim numerze czasopisma "Gospodarka Wodna" z 1935 r. Od tego czasu mnóstwo wody odpłynęło Wisłą do Morza Bałtyckiego, a "platoniczna sympatia do gospodarstwa wodnego" na dobre zakorzeniła się szczególnie w świadomości decydentów. Tworzono wprawdzie strategie, programy i plany rozwoju gospodarki wodnej, ale były one jedynie częściowo realizowane lub pozostawały na papierze. Również zarządzanie gospodarką wodną ulegało ciągłym modyfikacjom dostosowanym do bieżących zmian w administrowaniu gospodarką i podległości resortowych, a główną areną gospodarki zasobami wodnymi pozostawały nadal jednostki administracyjne. Dopiero przemiany społeczno-gospodarcze przełomu lat 80. i 90. zapoczątkowały długotrwały, praktycznie - pomimo upływu już ponad ćwierćwiecza - niezakończony do dzisiaj proces kształtowania nowoczesnego, opartego na podziale hydrograficznym, zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Poprzedzały je wieloletnie starania środowiska wodniaków, po likwidacji w 1972 r. Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej (ustawa Sejmu z 29 marca 1972 r.), o przywrócenie gospodarce wodnej odpowiedniej rangi i pozycji w systemie administracji centralnej oraz organizację hydrograficznego systemu zarządzania gospodarką wodną. Kierunki działania i propozycje rozwiązań były p[...]

Wspomnienia pośmiertne - Władysław Banach 1930 - 2013


  9 czerwca 2013 r., po prawie dwuletniej walce z chorobą, odszedł od nas Władysław Banach, wspaniały Człowiek i wybitny hydrotechnik. Ciężko jest pisać o kimś kto swoim uśmiechem i wytrwałością powodował, że niemożliwe stawało się możliwe, że wszystko się udawało. Patrząc na Jego twarz tryskającą energią, można było ładować własne akumulatory, a On z niezmierną życzliwością nigdy nie odmawiał rad i pomocy. Władysław Banach urodził się 3 sierpnia 1930 r. w Żabnie koło Tarnowa. Wybuch wojny rodzinę Heleny i Ludwika Banachów, rodziców Władysława, wraz z dziećmi, zastał we Lwowie. Tutaj też pozostali pod okupacją sowiecką kolejne dwa lata. Aby przeżyć i wyżywić pięcioro dzieci rodzice sprzedali obrączki ślubne, zastawę stołową i ubrania. W sierpniu 1941 r. rodzina wyjechała ze Lwowa i następne trzy lata wojny spędziła w Radomyślu, gdzie Władysław Banach uczęszczał do szkoły i na tajne komplety. Nadejście frontu w lipcu 1944 r. po raz kolejny zmusiło rodzinę Banachów do ucieczki. We wrześniu 1944 r. Władysław rozpoczął naukę w gimnazjum w Kolbuszowej, ale maturę zdał już na Ziemiach Odzyskanych w Dzierżoniowie, gdzie rodzina osiedliła się w lecie 1946 r. Rok później Banachowie pr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2