Wyniki 11-20 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN KUZIAK"

Model zmian naprężenia uplastyczniającego i struktury w warunkach odkształcenia plastycznego na gorąco stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model opisujący krzywe płynięcia, uwzględniający proces rekrystalizacji dynamicznej. Krzywe płynięcia wyznaczono metodą inverse na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskania przeprowadzonej na symulatorze Gleeble dla stali austenitycznej X3CrNi18-9. Na podstawie badań opracowano równania opisujące kinetykę rekrystalizacji dynamicznej oraz zmiany wielkości dynamicznie zrekrystalizowanego ziarna badanej stali. Uzyskano dobrą zgodność krzywych płynięcia obliczonych na podstawie modelu reologicznego z danymi uzyskanymi w warunkach eksperymentalnych. This paper describe model of flow curves provide for dynamic recrystallization process. Flow curves was developed by inverse method during axial-symmetric compression test with using Gleeble simulator for austeniti[...]

Wpływ parametrów procesu galvannealingu na mikrostrukturę, skład chemiczny oraz fazowy powłoki cynkowej

Czytaj za darmo! »

The influence of galvannealing process parameters on the microstructure, chemical composition and phase composition of the galvanized coating Warunki obróbki cieplnej w procesie galvannealingu (krótkotrwałego wyżarzania) prowadzonego bezpośrednio po cynkowaniu ogniowym determinują tworzenie i wzrost faz międzymetalicznych poprzez dyfuzję składników w powłoce. W artykule przestawiono ocenę mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego powłoki cynkowej po symulacji fizycznej procesu wyżarzania odwzorowującej warunki technologicznej linii ciągłej cynkowania. Blachy poddano obróbce symulacyjnej według dwóch różnych schematów, A i B, za pomocą systemu Gleeble-3800 wyposażonego w specjalny układ pomiarowy do symulacji wyżarzania ciągłego blach karoseryjnych. W obu schematach symulacje pr[...]

ZASTOSOWANIE SIECI PROBABILISTYCZNYCH DO WYKRYWANIA PĘKNIĘĆ W PROCESIE PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę zastosowania sieci probabilistycznych (PNN — Probabilistic Neural Networks) do przewidywania pęknięć w procesach plastycznej przeróbki metali na gorąco. Przeprowadzono symulacje numeryczne procesu jednoosiowego ściskania. Wyniki symulacji posłużyły do budowy modelu probabilistycznego. Weryfikację opracowanego modelu procesu pękania przeprowadzono opierając się na analizie wyników z eksperymentu ściskania próbki walcowej ze stopu Inconel 718. Wyniki przewidywania pękania z zastosowaniem sieci PNN porównano z wynikami uzyskanymi z kryterium pękania Lathama‐ Cockcrofta oraz z eksperymentem. Słowa klucze: przewidywanie pęknięć, probabilistyczne sieci neuronowe, numeryczne modelowanie APPLICATION OF PROBABILISTIC NEURAL NETWORKS TO DETECTION OF CRACKS IN METAL FORMING PROCESSES The paper presents the results of the application of probabilistic neural networks to the fracture prediction in hot metal forming processes. Numerical simulations of the axisymetrical compression test have been performed and the results were used in construction of the probabilistic model. The elaborated model has been verified through the comparison with experimental results of the compression test of the Inconel 718 cylindrical sample and compared with the results estimated by the Latham‐Cockcroft criterion. Keywords: prediction of metal fracture, probabilistic neural networks, numerical modelling Wprowadzenie Plastyczna przeróbka na gorąco jest jedną z metod otrzymywania wyrobów z metali i ich stopów. Niemal każdy przedmiot wykonany z metalu, na jakimś etapie przetwarzania poddany był tego typu obróbce. Dlatego przewidywanie i kontrola przebiegu odkształcania plastycznego na gorąco odgrywa szczególną rolę. Jednym z trudniejszych problemów występujących zazwyczaj w końcowym etapie procesu odkształcenia materiałów jest pękanie. Powstawanie pęknięć jest w znacznym stopniu efektem całej historii procesu odkształcenia. Pr[...]

Fasteners of bainitic steels manufactured by drawing and forging


  Modelling techniques, capable of solving various problems occurring in industrial metal forming processes, are used in this paper to simulate the entire chain of manufacturing of connecting parts. The objective of simulations is assessment of possibility of introduction of new steel with higher strength than conventional grades. DP steel and new generation bainitic steel are considered. Sequence composed of hot rolling, drawing, cold forging and cutting is analyzed. Particular attention is put on the drawing, as a process which controls the properties of the final product. Selected results of numerical simulation are presented and discussed. Metody modelowania, pozwalające rozwiązywać problemy występujące w przemysłowych procesach przeróbki plastycznej, są wykorzystane w niniejszej pracy do symulacji cyklu produkcji elementów złącznych. Badano zachowanie się odkształcanego materiału na różnych etapach wytwarzania. Celem symulacji jest ocena możliwości wprowadzenia do produkcji nowych stali o wyższej wytrzymałości. Rozważono stal DP i stal bainityczną nowej generacji. Szczególną uwagę poświęcono procesowi ciągnienia, który ma istotny wpływ na własności gotowego wyrobu. W pracy zamieszczono i omówiono wybrane wyniki symulacji. Key words: Bainitic steels, modelling of manufacturing chain, FEM, properties of products Słowa kluczowe: Stale bainityczne, modelowanie cyklu produkcji, MES, własności wyrobów Introduction. Manufacturing of connecting parts with high strength is of interest for researchers. Pursuit for new steels, with higher strength, is one of the objectives of the research. Dual phase steels are one of the possibilities to reach this goal. DP steel products commercially called Dupla, which are manufactured by Corus, are available on the market. Required strength in these products is obtained without additional heat treatment. The necessity of precise controlling of cooling process after hot rolling of DP steel rods is the disa[...]

Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates - selection of the best manufacturing chain


  Computer aided design of the manufacturing technology for anchors for concrete plates is presented in the paper. The objectives of the work were twofold. The first objective was evaluation of applicability of various materials for anchors. Analysis of technological variants is the second objective of the research. In the material part, bainitic steels are considered as an alternative for the commonly used carbon-manganese steels. Possibility of elimination of the heat treatment was evaluated. Main features of the new generation of bainitic steels are discussed briefly in the paper. Rheological models for investigated steels were developed. The models were implemented into the finite element code for simulations of drawing and multi stage forging of anchors. Simulations of various variants of manufacturing chains were performed and the best alternative was selected. The particular attention was paid to the role of the drawing process in the manufacturing chain. Industrial trials were performed for the selected cycle and the efficiency of this cycle was evaluated. W pracy opisano zastosowanie wspomagania komputerowego do projektowania wytwarzania kotwi do betonu. Szczegółowe cele pracy były dwojakie. Pierwszym celem była ocena możliwości wykorzystania różnych materiałów do produkcji kotwi. Drugim celem była analiza różnych wariantów technologicznych wytwarzania kotew. W części materiałowej jako alternatywę rozważono stal bainityczną i oceniono możliwość wyeliminowania obróbki cieplnej wyrobów. W pracy opisano główne cechy stali bainitycznej i jej model reologiczny. Symulacje różnych wariantów procesów ciągnienia i kucia wykonano metodą elementów skończonych. Wybrano najlepszy wariant, dla którego przeprowadzono próby w warunkach przemysłowych. Key words: bainitic steels, anchors, modelling of manufacturing chain, product properties Słowa kluczowe: stale bainityczne, kotwy, modelowanie cyklu produkcji, własności wyrobów.Introduction. Manufactur[...]

Physical and numerical modelling of cold rolling of ferritic-pearlitic steels accounting for microstructural effects.


  Two steels with different chemical compositions were investigated in the cold rolling process. The rheological model for both steels was developed by conducting series of uniaxial plastometic tests and application of the inverse analysis. Obtained load-displacement curves were used to identify parameters of the rheological model, which was incorporated into the in-house finite element code for rolling. The model was validated with experiments realized at the laboratory cold rolling mill. Calculated loads were compared with experimental data and good agreement was obtained. Beyond this, metallographic analysis was performed and deformation of the ferritic-pearlitic microstructure during rolling was investigated. Dwie stale o różnym składzie chemicznym badano w procesie walcowania na zimno. Model reologiczny dla tych stali opracowano na podstawie badań plastometrycznych i analizy odwrotnej. Wykorzystując rejestrowane siły wyznaczono współczynniki modelu, który zaimplementowano w autorskim programie z metody elementów skończonych dla walcowania na zimno. Model został zweryfikowany przez porównanie z wynikami pomiarów w procesie walcowania w walcarce laboratoryjnej. Obliczone siły porównano ze zmierzonymi i uzyskano dobrą zgodność. Następnie wykonano badania metalograficzne, na podstawie których oceniono odkształcenie struktury ferrytyczno-perlitycznej w procesie walcowania. Key words: cold rolling, identification, inverse analysis Słowa kluczowe: walcowanie na zimno, identyfikacja, analiza odwrotna.Introduction. Expectations from the automotive and aerospace industries regarding new metallic mate- rials with exceptional properties is the driving force of innovative experimental and numerical research. Such materials have to meet increasing requirements regar- ding weight/property ratio, as well as combination of high strength and high ductility. As a result, dynamic development of the modern steel grades has been obse- rved during recent [...]

Numerical Simulation of Rolling-Cooling Sequence for Rails


  The model of rolling and controlled cooling of rails is presented. Rolling model predicts metal flow, heat transfer and microstructure evolution in the last pass. Calculated distributions of temperature and grain size are input data for further modelling of temperature field and phase transformations during cooling. Microstructural parameters and mechanical properties of final products are determined. Identification of flow stress and phase transformation models was performed on the basis of plastometric and dilatometric tests, respectively. Results of simulations for a selected cooling schedule are presented in the paper. W pracy opisano model walcowania i kontrolowanego chłodzenia szyn. Model walcowania oblicza płynięcie metalu, pole temperatury i rozwój mikrostruktury w ostatnim przepuście. Rozkład temperatury i wielkość ziarna stanowią dane wejściowe dla dalszych obliczeń pola temperatury i kinetyki przemian fazowych w czasie chłodzenia. Obliczane są parametry mikrostruktury po ochłodzeniu i własności mechaniczne gotowego wyrobu. Identyfikację modeli naprężenia uplastyczniającego i przemian fazowych przeprowadzono odpowiednio na podstawie prób plastometrycznych i prób dylatometrycznych. W pracy zamieszczono wyniki symulacji dla wybranego schematu chłodzenia. Key words: rail rolling, cooling, microstructure, mechanical properties Słowa kluczowe: walcowanie szyn, chłodzenie, mikrostruktura, własności mechaniczne.Introduction. A constant progress has been observed in the rail transportation sector over last decades. This involved implementation of technological solutions complying with the safety requirements and regulations imposed on environment protection. The development of rail transport is connected with an increase in train speed and application of greater axle loads. The rail transport capacities depend on car stability, geometry of the contact with running wheel, and possibility to sustain greater loads [1]. Quality of rails is chara[...]

WYKORZYSTANIE MODELU PRZEMIAN FAZOWYCH DO OCENY WYTRZYMAŁOŚCI I ODKSZTAŁCALNOŚCI STALI DP DOI:10.15 199/67.2015.12.19


  Celem pracy jest stworzenie modelu opisującego zależności pomiędzy mikrostrukturą a własnościami elementów ze stali DP wykonanych z blach po procesie walcowania na gorąco i laminarnym chłodzeniu. W mikrostrukturze tego rodzaju stali obserwowane są wyspy twardego martenzytu osadzone w miękkiej i plastycznej osnowie ferrytu. Zarówno morfologia jak i skład strukturalny kształtowany jest przez przemiany fazowe, których przebieg jest ściśle uzależniony od schematu laminarnego chłodzenia. Model przemiany ferrytycznej wykorzystujący rozwiązanie równania dyfuzji z ruchomą granicą międzyfazową posłużył w niniejszej pracy do przewidzenia morfologii i składu strukturalnego stali po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. Zagadnienie sformułowane na bazie II Prawa Ficka i metodzie poziomic zostało rozwiązane za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES). Wykonano testy numeryczne dla różnych cykli chłodzenia, co pozwoliło na otrzymanie morfologii mikrostruktury z różnymi ułamkami objętości poszczególnych faz. Reprezentatywne elementy objętości zawierające wyznaczone mikrostruktury stali DP poddano odkształceniu poprzez rozciąganie i na tej podstawie oceniono wytrzymałość stali reprezentowaną przez naprężenie uplastyczniające. Kryterium pękania Cockrofta-Lathama włączone do programu MES wykorzystano do oceny tendencji do pękania różnych mikrostruktur. Zebrane wyniki pozwoliły na otrzymanie zależności pomiędzy cyklem chłodzenia i ułamkiem objętości martenzytu a wytrzymałością stali. Artykuł przestawia opis modelu, metodologię badań jak również weryfikację doświadczalną. Słowa kluczowe: laminarne chłodzenie, przemiana fazowa, stal dwufazowa, metoda poziomic, dyfuzja APPLICATION OF PHASE TRANSFORMATION MODEL FOR EVALUATION OF TENSILE STRENGTH OF A DUAL PHASE STEELS The aim of the work is to develop a new numerical model capable to predict the relationship between microstructure and material properties of sheet products made of dual phase (DP) steels after p[...]

Hybrydowy system wspomagania projektowania technologii produkcji taśm szerokich walcowanych na gorąco w arcelormittal

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zaprojektowanie oraz implementacja złożonego systemu komputerowego wspomagającego projektowanie technologii walcowania taśm szerokich w ArcelorMittal dedykowanego dla nowej Walcowni Gorącej w Krakowie. Stworzony system ma charakter oprogramowania hybrydowego, gdyż łączy w sobie funkcjonalność wielu technik numerycznych, takich jak Metoda Elementów Skończonych (MES), optymalizacja metodą Rosenbrocka, bazy danych czy też bazy wiedzy wraz z systemem eksperckim. W niniejszym artykule przedstawiono projekt programu, a także istotne szczegóły implementacyjne z wybranymi modelami materiałowymi. Zaprezentowano również przykłady rezultatów uzyskanych przy pomocy opracowanego systemu. The main objective of the work was focused on creation of sophisticated computer system suppo[...]

Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia laminarnego na wielkość naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorąco DOI:10.15199/24.2016.4.2


  Naprężenia własne w blachach walcowanych na gorąco są istotne w przypadku stosowania cięcia laserowego. W pracy przedstawiono modelowanie naprężeń własnych w blachach walcowanych na gorąco oraz określono wpływ parametrów chłodzenia laminarnego na poziom naprężeń własnych. W celu walidacji modelu naprężeń własnych wykonano eksperyment w warunkach przemysłowych. Pomiar naprężeń własnych w blachach wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej sin2Ψ. Symulację naprężeń własnych w trakcie walcowania oraz chłodzenia przeprowadzono na podstawie opracowanych modeli. Wykazano, że zakończenie przemiany fazowej podczas chłodzenia kręgu ma istotny wpływ na poziom naprężeń własnych w blachach.The problem of calculations and experimental validation of residual stresses in hot-rolled strips was considered in the paper. Residual stresses become of practical importance when the laser cutting of strips is applied. The paper was devoted to prediction of the residual stresses in hot-rolled strips. Experimental verification of a model of residual stresses was performed in industrial conditions. For measurement of residual stress in strips the X-ray diffraction method was used. The main goal of this work was to evaluate the effect of laminar cooling on the level of residual stresses. Simulation of residual stresses in rolling and cooling were performed on the basis of the developed model. It was shown that the end of phase transformations in the coil has a significant influence on the level of residual stress. Słowa kluczowe: Naprężenia własne, laminarne chłodzenie Key words: Residual stress, hot rolled sheets, laminar cooling1. Wprowadzenie. Jednym z etapów procesu produkcyjnego blach walcowanych na gorąco jest proces laminarnego chłodzenia. Po tym procesie taśma zwijana jest w krąg, który po zakończeniu zwijania transportowany jest do magazynu, gdzie zostaje schłodzony do temperatury otoczenia. Własności końcowe blach walcowanych na gorąco takie jak: płasko[...]

« Poprzednia strona  Strona 2