Wyniki 11-20 spośród 61 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Chojnacka"

Use of extract from Baltic seaweeds produced by chemical hydrolysis in plant cultivation. Zastosowanie w uprawie roślin ekstraktu z makroalg Bałtyckich wytworzonego przez hydrolizę chemiczną


  Baltic seaweeds were extd. with dild. H2SO4 at 65°C for 1 h and used as plant germination stimulator (Lepidium sativum). The original biomass, exts. and L. sativum plant materials were analyzed for 18 elements. Addn., the av. length of the plants was detd. as well as the values of the RGB model parameters (R red, G green and B blue). The plants treated with the seaweed ext. were longer by 10% than the control plants (distd. water). The biomass was enriched in K, S and Ca macroelements and B and Mn microelements. Good fertilizer properties of the algal exts. were confirmed. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ekstraktu glonowego wytworzonego przez hydrolizę chemiczną z makroalgi Bałtyckiej Enteromorpha sp. na kiełkowanie rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum). Biomasę alg, wytworzone ekstrakty glonowe oraz biomasę roślinną (rzeżucha) poddano analizie wielopierwiastkowej metodą ICP-OES. Wyznaczono również średnią długość rośliny w grupach doświadczalnych i grupie kontrolnej oraz wartość parametrów RGB, które odpowiadają za zabarwienie czerwone (R), zielone (G) i niebieskie (B). Otrzymane wyniki opracowano metodami statystycznymi przy użyciu oprogramowania Statistica ver. 9.0. Rzeżucha wyhodo-wana w grupie do.wiadczalnej (ekstrakt glonowy) by.a .rednio o 10% d.u.sza ni. w grupie kontrolnej (woda destylowana). Ponadto by.a bogata w takie makroelementy, jak K, S i Ca. Spo.rod mikroelementow w najwi.kszych ilo.ciach w biomasie wyst.powa. B oraz Mn. Wykazano dobre w.a.ciwo.ci nawozowe ekstraktow glonowych. We wspo.czesnym rolnictwie, oprocz fungicydow, herbicydow i insektycydow, stosuje si. wiele preparatow kwalifikowanych jako regulatory rozwoju ro.lin lub biostymulatory. Ich zadaniem jest kontrolowanie i przyspieszanie procesow .yciowych, zwi.kszanie odporno.ci ro.lin na warunki stresowe oraz stymulacja ich rozwoju (korzenie, li.cie). [...]

Production of new biological feed additives with Cr(III) by biosorption in a semi-batch mode. Wytwarzanie nowych biologicznych dodatków paszowych z Cr(III) metodą biosorpcji w trybie półokresowym w skali wielkolaboratoryjnej


  Soybean meal was enriched with Cr(III) ions by biosorption from water at 20°C for 16 h in a stirred tank reactor (40 L) and analyzed for Cr content. The product contained up to 43.8 mg/kg of Cr after 2 h of biosorption. Przedstawiono proces wytwarzania nowych biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami w procesie biosorpcji w skali wielkolaboratoryjnej w reaktorze mieszalnikowym pracującym w trybie półokresowym. Mieszaninę kierowano na filtr płócienny, gdzie wzbogacona biomasa była odbierana, a roztwór zawracano do reaktora. Jako kation modelowy zastosowano Cr(III), natomiast nośnikiem mikroelementów była śruta sojowa. Proces prowadzono przez 16 h. W procesie otrzymano śrutę sojową wzbogaconą w jony mikroelementów. Analiza wielopierwiastkowa wykazała znaczny wzrost zawartości jonów Cr(III) w biomasie (170-1991 razy), jak również stopniowy wzrost stężenia potasu w roztworze, wynikający z przebiegającej w trakcie procesu wymia-ny jonowej. Wykazano, że w badanym układzie istnieje możliwość co najmniej kilkunastokrotnego zawrotu roztworu procesowego. Mikroelementy pełnią w organizmach żywych ważne funkcje i są niezbędne do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania zarówno zwierząt, jak i roślin1). W przeszłości zapotrzebowanie na te pierwiastki zwierzęta pokrywały poprzez wypas na naturalnych pastwiskach. W nowoczesnej [...]

Materials engineering of orthodontic brackets: Towards product and process innovations DOI:10.15199/28.2018.3.6


  The development of fixed orthodontic appliances (initiated in the 1930s) was and still is inextricably connected to materials engineering technologies. Conventional metal alloys, such as stainless steel, gold alloys, and later on alloys used in other industries - aviation and rocket engineering: nickel-titanium alloys, titanium alloys, have all been used in the production of fixed orthodontic appliances. Attempts to chemically modify the surfaces of currently used alloys or introduce new ones into clinical use have been observed to date [1]. Orthodontic treatment involves applying a force to the teeth by means of a wire (metal alloys) which is inserted into the slot of a bracket attached to the tooth’s enamel. A fixed orthodontic appliances set comprises brackets, bands (tubes), wires and additional elements. Currently, production of the above-mentioned elements makes use of metal alloys (stainless steel, titanium alloys, chromium-cobalt-nickel alloys, nickel-titanium alloys) as well as other materials, such as alumina, zirconia, polycarbonates or composite materials and other polymers [2]. Out of all the elements of orthodontic appliance listed above, only brackets/tubes (other additional elements) come into direct contact with the enamel - they are placed to the labial/buccal surface (except for lingual appliances) of the tooth, which makes them visible and of high importance for the aesthetics of treatment. Brackets (Fig. 1) consist of two components: wings (2 or 4), which serve as points of entry and attachment of the wire, and a base attached to the enamel, which is why retention-aiding elements can be found on its surface. The material of which the brackets are made determines their physicochemical properties. For instance, brackets made of stainless steel alloy offer the correct strength but they lack the desired aesthetics and a problem of corrosiveness and the associated release of chromium ions and nickel has been proven to oc[...]

Sposób wytwarzania nowego preparatu mikroelementowego z cynkiem do pasz. Część I. Produkcja w skali półtechnicznej


  Wytworzono dodatek paszowy nowej generacji z Zn(II), w którym mikroelement związano z nośnikiem biologicznym metodą biosorpcji. Nośnikiem tym była biomasa roślinna, stanowiąca tradycyjną mieszankę paszową dla tuczników. Wytworzono aplikacyjną partię produktu w skali półtechnicznej. Zastosowano pH 5, stężenie biomasy 1 g/dm3 oraz stężenie jonów cynku 300 mg/dm3. Proces prowadzono w reaktorze mieszalnikowym o pojemności 10 m3 w trybie półokresowym, odbierając materiał z szybkością 5 kg/h, jednocześnie dodając do roztworu taką samą ilość biomasy niewzbogaconej. Zawartość cynku w biomasie wzrosła ze 117 mg/kg do 5592 mg/kg. W celu pokrycia zapotrzebowania tuczników na cynk należałoby dodać 17,9 g wytworzonego dodatku do każdego kilograma paszy. ZnSO4·7H2O was added to water-dispersed (1 g/L) com. biomass (used as a fodder for fatteners) at 20°C, pH 5 and Zn(II) conc. 300 mg/L in a pilot plant (10 m3). After biosorption and filtration, the Zn content in the biomass increased from 117 mg/kg up to 5592 mg/kg. Mikroelementy to pierwiastki śladowe w diecie zwierząt (Zn, Cu, Co, Mn, Mo, I, Fe, Se, Cr)1, 2), pełniące wiele zasadniczych funkcji w organizmie. Ich niedobór może mieć poważne skutki dla zdrowia3). Spośród nich cynk jest pierwiastkiem biorącym udział w wielu procesach metabolicznych, a jednocześnie bardzo łatwo wchodzącym w niekorzystne interakcje z innymi składnikami pokarmowymi4). Jego obecność jest kluczowa dla wzrostu i prawidłowego funkcjonowania organizmu5). Odpowiada on m.in. za stabilizację błon komórkowych w syntezie i przemianie białek, tłuszczów, kwasów nukleinowych oraz za transport ditlenku węgla przez czerwone krwinki2, 6). Pełni również ważną funkcję jako aktywator metabolizmu2, 7-9). Niedobór cynku może zwiększyć podatność zwierząt na choroby2) i tym samym przyczynić się do strat hodowców. Zawartość mikroelementów w paszach najczęściej nie pokrywa zapotrzebowania organizmu, szczególnie w odniesieniu [...]

Wpływ czynników środowiskowych, dietetycznych oraz indywidualnych na zawartość wapnia i magnezu we włosach ludzkich


  Celem badań była ocena zawartości Ca i Mg we włosach ludzkich oraz wskazanie czynników wpływających na poziom tych pierwiastków. Statystycznie istotne różnice odnotowano nie tylko w zawartości Ca i Mg we włosach kobiet (farbujących i niefarbujących włosy) oraz mężczyzn, ale również w czynnikach różnicujących ich poziom. We włosach kobiet stosujących preparaty na odchudzanie, spożywających napoje z puszek odnotowano istotnie wyższy poziom Ca. We włosach mężczyzn większa zawartość Ca i Mg była wynikiem spożywania sera białego i miodu. Wyższy stosunek zawartości Ca/Mg odnotowano w przypadku zażywania preparatów witaminowych, leków przeciwbólowych oraz nabiału. Statystycznie istotne różnice stosunku Ca/Mg występowały również w przypadku takich dolegliwości, jak anoreksja, rozstępy, nadwaga i nadpobudliwość. The Ca and Mg contents in human hair were detd. by inductively coupled plasma spectroscopy to evaluate effect of intake beverages; foods and drugs and of the health problems on the Ca/Mg ratio. Analiza włosów, w odróżnieniu od badań płynów ustrojowych, w których pierwiastki ulegają względnie szybkiemu metabolizmowi, dostarcza wielu informacji na temat bliskiej i dalekiej historii przyjmowania substancji lub narażenia na nie. Obecnie uważa się, że większość pierwiastków, jak również leków wprowadzana różnymi drogami do organizmu, wbudowuje się w strukturę włosa1, 2). W ostatnich latach okazało się również, że skład wielopierwiastkowy włosów ludzkich jest silnie związany z cechami osobniczymi, takimi jak wiek, płeć, kolor włosów, zabiegi kosmetyczne wykonywane na włosach (farbowanie, trwała ondulacja, szampony), struktura włosa i szybkość wzrostu, rasa, a nawet l[...]

Technologia produkcji mineralnych dodatków paszowych na bazie mikroalg


  Zaproponowano nowy sposób wprowadzenia do diety zwierząt kationów o znaczeniu paszowym w formie związanej z bardzo dobrze przyswajalną matrycą biologiczną, jaką jest biomasa mikroalg. Zaproponowano koncepcję technologii otrzymywania algowego dodatku z mikroelementami do pasz w trybie szarżowym. W projekcie procesowym przewidziano węzeł regulacji pH oraz układ zawrotu zużytego roztworu. Proces otrzymywania mikroelementowego dodatku paszowego prowadzono w biosorberze, natomiast etap przygotowania roztworu do procesu biosorpcji w mieszalniku (oba o poj. 40 m3). W jednej szarży uzyskiwano 35 kg produktu. Instalacja została wyposażona w układ filtracji (filtr ciśnieniowy) i układ suszenia, składający się z suszarki rozpyłowej, cyklonu i filtru powietrza. Prowadząc proces w zaproponowanej instalacji można uzyskać 3850 kg dodatku mikroelementowego na rok, przy założeniu że instalacja pracuje przez 5 miesięcy w roku (110 szarż/r). New batch process for prodn. of feed additives by biosorption of Cu2+ ions on microalgae biomass was designed (plant capacity 25 Mg/yr). Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej posiadających najliczniejsze stada zwierząt gospodarskich, co nie przekłada się jednak na ilość i jakość produktów. Polskie gospodarstwa rolne są na ogół mniejsze i mniej produktywne niż w Niemczech, Francji lub Danii. Gdyby produktywność polskich gospodarstw hodowlanych Politechnika Wrocławska Agnieszka Zielińska*, Katarzyna Chojnac ka, Małgorzata Labuda Technologia produkcji mineralnych dodatków paszowych na bazie mikroalg Technology for production of mineral feed additives based on microalgal biomass osiągnęła poziom np. z Belgii, Włoch, Irlandii lub Francji, to Polska stałaby się potentatem rolniczym UE1). Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Polskie rolnictwo ma charakter półintensywny z niskim zużyciem nawozów mineralnych i innych chemikaliów. Pomimo tego, że udział premiksów w mieszance dla drobiu[...]

Biologiczne komponenty nawozowe z mikroelementami


  Przedstawiono problem niedoboru mikroelementów w glebie i w roślinach oraz sposoby zapobiegania mu poprzez aplikowanie różnych nawozów. Jako alternatywę dla stosowanych metod zaproponowano biologiczne komponenty nawozowe wzbogacone w pierwiastki śladowe metodą biosorpcji. Pokazano zalety tych nawozów w porównaniu z dostępnymi na rynku preparatami chelatowymi oraz solami nieorganicznymi. Effects of addn. of micronutrients, chelating agents and biolog. components on qual. of fertilizers (good bioavailability and biodegradability) were discussed. Niedobór mikroelementów zarówno w glebach, jak i w roślinach jest problemem globalnym. Rośliny potrzebują mikroelementów do przeprowadzania procesów niezbędnych do ich przetrwania oraz prawidłowego wzrostu. Korzyści płynące z uprawy roślin na glebach bogatych w biodostępne formy mikroelementów były wielokrotnie opisywane w literaturze1, 2). Najłatwiejszym sposobem dostarczania glebie mikroelementów jest stosowanie nawozów zawierających ich rozpuszczalne lub nierozpuszczalne związki3). Jednak obecność mikroelementów w glebie nie zawsze jest jednoznaczna z ich biodostępnością dla roślin4), dlatego ważne jest podawanie mikroelementów w odpowiedniej postaci. W poprzednich latach polityka nawozowa skupiała się na dostarczaniu glebie i roślinom makroelementów w postaci nawozów NPK, mających na celu poprawę zdolności roślin do pobierania z gleby innych składników odżywczych, w tym mikroelementów5). Pokazano, że odpowiednie stosowanie nawozów azotowych stanowi skuteczny sposób wzbogacania roślin przede wszystkim w Fe i Zn6), jednak zbyt intensywne ich wykorzystywanie może doprowadzić do deficytu mikroelementów w glebie Politechnika Wrocławska Łukasz Tuhy*, Agnieszka Saeid, Katarzyna Chojnacka Biologiczne komponenty nawozowe z mikroelementami Biological fertilizer components with micronutrients Dr inż. Agnieszka SAEID w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocław[...]

Instalacja do oceny stopnia uwalniania jonów metali ze stopów w warunkach in vitro


  Przedstawiono koncepcję instalacji do oceny stopnia uwalniania jonów metali w warunkach in vitro ze stopów stali nierdzewnej stosowanych w ortodoncji. Skonstruowana aparatura składa się z termostatowanego szklanego reaktora, łaźni wodnej z obiegiem zewnętrznym, pompy perystaltycznej oraz mieszadła magnetycznego z funkcją grzania i kontrolą temperatury. Konstrukcja reaktora umożliwia symulację przepływu śliny, dzięki czemu w możliwie bliski sposób zostaną odwzorowane warunki panujące w jamie ustnej. W badaniach zostanie przeprowadzona ocena uwalniania jonów metali z aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem różnych ekstrahentów. A review, with 31 refs., of construction materials used in orthodontic appliances and methods for testing their corrosion resistance in saliva. New test stand consisting of a thermostated glass reactor, water bath with an external circulation, peristaltic pump and a magnetic stirrer with heating function and temp. control was designed and constructed to study the metal ion leaching from stainless steel and nonferrous alloys. The program of the study was outlined. Elementy składowe stałych aparatów ortodontycznych (zamki, pierścienie, druty) wykonywane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej lub stopów niklowo-tytanowych, β-tytanu oraz kobaltowo-chromowo- niklowych1, 2). Najczęściej wykorzystywana w ortodoncji jest stal nierdzewna i stopy niklowo-tytanowe (zawartość niklu odpowiednio aPolitechnika Wrocławska; bAkademia Medyczna we Wrocławiu Paulina Wołowieca, * Marcin Mikulewiczb, Katarzyna Chojnackaa Instalacja do oceny stopnia uwalniania jonów metali ze stopów w warunkach in vitro Test stand for studying the release of metal ions from dental alloys under in vitro conditions Dr Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Samodzielnej Po[...]

Analysis of the availability and possibility of recovering the algal biomass from Baltic Sea. Analiza dostępności oraz możliwości pozyskiwania biomasy alg z Morza Bałtyckiego


  A review, with 10 refs, of legal regulations and techniques for collecting algal biomass under Polish conditions. Addnl., technol. challenges for gathering this material were analyzed.Dokonano oceny sytuacji prawnej, dostępności oraz możliwości pozyskiwania (techniki zbioru) biomasy morskiej z Morza Bałtyckiego w Polsce na skalę przemysłową. Zidentyfikowano podstawowe problemy związane z tym przedsięwzięciem. Roślinność morska, w tym zaliczane do tej grupy algi morskie, jest problemem plaż morskich na całym świecie. Szczególnie problem ten dotyczy Morza Bałtyckiego, które jest morzem półzamkniętym z ograniczoną możliwością wymiany wody z Morzem Północnym. Eutrofizacja stref przybrzeżnych powoduje znaczący wzrost wyrzucanych na plaże szczątków pochodzenia biologicznego (składających się przeważnie z wodorostów morskich, zawierających również szczątki zwierząt morskich, drewna oraz innych materiałów organicznych), które utrudniają turystom swobodne korzystanie z plaż. Obecność tego rodzaju zanieczyszczeń zmniejsza jakość miejsc kąpieliskowych. Szczególnie w Polsce, w miesiącach letnich eutrofizacja w strefach przybrzeżnych (przeważnie akumulacja sinic) powoduje częste zamykanie plaż rekreacyjnych w tych rejonach1). W zależności od regionu oraz od charakterystyki biomasy morskiej podejmuje się różne strategie zagospodarowania tych naturalnych odpadów. Zwraca się również uwagę na aspekty ekologiczne oraz funkcję, jaką pełni flora morska w kształtowaniu środowiska przybrzeżnego. Roślinność przybrzeżna stanowi schronienie oraz pożywienie dla różnych organizmów (tzw. kidziny) oraz chroni wybrzeża przed nadmiernym wypłukiwaniem piasku (naturalne falochrony).[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »