Wyniki 11-20 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ GÓRKA"

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Celem ochrony środowiska naturalnego jest przede wszystkim troska o zdrowie i życie człowieka, natomiast ochrona przyrody jest poniekąd pojęciem węższym i polega na zachowaniu, racjonalnym użytkowaniu oraz odnawianiu elementów przyrodniczych, jak dziko występujące - zwłaszcza rzadkie - zwierzęta, rośliny i grzyby oraz ich siedliska zagrożone wyginięciem, twory przyrody żywej i nieożywionej, krajobraz, zieleń w miastach i wsiach, zadrzewienia. Ochroną prawną, w tym ochroną ścisłą - oznaczającą zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów - obejmuje się coraz więcej obszarów, obiektów, gatunków roślin i zwierząt. Ochrona środowiska i ochrona przyrody na ogół ściśle Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w świetle danych statystycznych KAZIMIER[...]

Parki narodowe w Polsce w ujęciu statystycznym

Czytaj za darmo! »

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 tys. ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Stanowi on podstawowy sposób zachowania różnorodności biologicznej w dotychczasowym kształcie. W Polsce utworzono dotąd 23 parki narodowe, które w 2007 roku zajmowały 317,3 tys. ha, to jest 3,1% łącznej powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych (najwięcej obszary chronionego krajobrazu 68,9% i parki krajobrazowe 24,9%). Parki te stanowią 1% powierzchni kraju. Zostały one utworzone na drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a nadzór nad nimi sprawuje Minister Środowiska, który uwzględnia m.in. wyty[...]

Leśnictwo w Polsce w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Referując w AURZE publikację GUS pt. "Ochrona środowiska", w numerach 5 i 6 przedstawiliśmy rozdział na temat ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Rozdział ten jest obszerny i zawiera także statystykę dotyczącą leśnictwa. Wprawdzie GUS wydaje odrębny rocznik pt. "Leśnictwo", ale zdecydowaliśmy się zaprezentować ten dział gospodarki również na podstawie publikacji "Ochrona środowiska". Powierzchnia gruntów leśnych 31 grudnia 2007 wynosiła w Polsce 9254,6 tys. ha, z czego na lasy prywatne przypadało 1622,6 tys. ha, tj. 17,5%. W przekroju województw wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany: lubuskie 1,2%, zachodniopomorskie 1,5%, opolskie 4,4%, a więc niewiele, natomiast w "starych" województwach znacznie więcej: lubelskie 38,9%, mazowieckie 42,1% i małopolskie 42,8[...]

Gospodarka odpadami przemysłowymi w Polsce w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Odpady stanowią jeden z głównych czynników zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego. Historycznie rzecz biorąc, najwcześniej zwracano uwagę na problemy wynikające z wysokiego przyrostu liczby ludności, zwłaszcza w relacji do niezadowalającego tempa wzrostu produkcji żywności (Thomas Malthus, XIX wiek). W drugiej połowie XX wieku za główne źródło problemów ekologicznych uznano nieracjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi agólności wyczerpywanie surowców mineralnych, czego ilustracją jest słynny Raport Klubu Rzymskiego pt. "Granice wzrostu" (1972, wydanie polskie 1973 r.). Obecnie za taką granicę wielu uczonych uważa widmo braku energii. Jednakże coraz częściej podkreśla się, że największe zagrożenia są powodowane przez narastające ilości odpadów, zwłaszcza tz[...]

Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych (jeżeli nie zawierają odpadów niebezpiecznych). Potocznie mówiąc, są to śmieci, a według ekonomistów - odpady dobrobytu. Istotnie, od czasu badania tego zjawiska, ilość odpadów komunalnych rosła wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, mierzonym najczęściej tempem wzrostu dochodu narodowego (PKB) w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jednakże w ostatnich latach obserwujemy zahamowanie tej tendencji (jeszcze wyraźniej widać to w zmniejszeniu zużycia wody). Obok względów ekonomicznych coraz większą rolę odgrywają tu bowiem czynniki ekologiczne, zwłaszcza w odniesieniu do konieczności upowsze[...]

Promieniowanie i hałas jako zanieczyszczenia środowiska w świetle statystyki

Czytaj za darmo! »

Ubocznym skutkiem rozwoju techniki i postępu cywilizacyjnego jest m.in. nie tylko emisja typowych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, jak gazy, pyły i ścieki - których ilości zaczynają od niedawna maleć - ale także promieniowanie oraz hałas, których natężenie wciąż wzrasta. Promieniowanie oznacza strumień energii emitowanej przez układ materialny w postaci fal lub cząsteczek. Szczególnie uciążliwe jest promieniowanie jonizujące, które podczas przenikania przez materię wywołuje w obojętnych dotąd cząsteczkach zmianę ich ładunków elektrycznych, czyli tzw. jonizację. Promieniowanie to dzieli się na korpuskularne (cząstki alfa - jądra atomu helu, cząstki beta - emitowane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych, i protony) oraz elektromagnetyczne, które z kolei obejmu[...]

Kontrola stanu środowiska w świetle danych statystycznych

Czytaj za darmo! »

Stan środowiska naturalnego oraz skutki jego degradacji są kontrolowane i oceniane w sposób wyrywkowy lub okresowy bądź ciągły za pomocą sieci stacji pomiaru emisji i stężeń zanieczyszczeń (tzw. monitoring ekologiczny), jak również kontroli terenowo-laboratoryjnej - z zastosowaniem analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych - przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Weterynaryjną i inne służby. Kontroli takiej podlega m.in. czystość wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gleby, jakość wody wodociągowej oraz produktów żywnościowych, ich transport oraz targowiska, stan higieniczny nieruchomości i innych obiektów, niektóre wskaźniki demograficzne, zachorowania na niektóre choroby i zgony według przyczyn. Inspek[...]

Wielkość i struktura nakładów na ochronę środowiska naturalnego

Czytaj za darmo! »

W nowym roczniku statystycznym "Ochrona środowiska", który ukazał się pod koniec 2009 roku, rozdział pt. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska należy do najobszerniejszych - liczy 85 stron - i podaje m.in. dane o wydatkach na ochronę środowiska naturalnego i źródłach ich finansowania. Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska sięgają ostatnio ponad 41 mld zł rocznie, czyli 3-4% dochodu narodowego (mierzonego produktem krajowym brutto), co ilustruje tabela 1. Większość tych nakładów przypada na wydatki gospodarstw domowych oraz koszty bieżące utrzymania urządzeń technicznych i służb ochrony środowiska, edukacji ekologicznej itp. Natomiast dopiero trzecią pozycję zajmują nakłady na środki trwałe, to jest - ogólnie biorąc - nakłady inwestycyjne na budowę i modernizację ur[...]

Ochrona klimatu w polityce USA i Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Ocieplenie na Ziemi jest faktem, gdyż prowadzone od 1907 roku pomiary temperatury wykazują jej wzrost o 0,7-0,8oC. Większej aktywności Słońca przypisuje się wzrost tej temperatury tylko o 0,2oC. Głównym sprawcą jest zatem człowiek. Szacuje się, że do końca XXI wieku temperatura może wzrosnąć nawet o 5-7oC, co nie zdarzyło się w skali globu i w takim tempie przez miliony lat. Już wzrost wyższy niż 2oC oznacza katastrofalne skutki w wymiarze światowym. Obserwacje satelitarne Arktyki od 1979 roku wykazują zmniejszenie się powierzchni całorocznego lodu o ponad 30%, a szacunki przewidują, że latem lód może zniknąć już około 2015 roku. Oznacza to podniesienie poziomu wód oceanu i inne niekorzystne skutki, ale także łatwiejszy dostęp do arktycznych złóż ropy naftowej i gazu zie[...]

Pomoc zagraniczna na ochronę środowiska w świetle statystyki

Czytaj za darmo! »

Pomoc zagraniczna w postaci dotacji dewizowych i darowizn udzielana jest Polsce od 1990 roku w oparciu o umowy i porozumienia międzynarodowe z państwami wspierającymi fi nansowo realizację projektów ekologicznych. Umowy zawarto także z Międzynarodowym Bankiem Rekonstrukcji i Rozwoju (IBRD) jako powiernikiem Banku Światowego oraz z Komisją Wspólnot Europejskich Początkowo najwięcej pomocy napływało w ramach ekokonwersji długu zagranicznego, to jest darowania Polsce części zadłużenia w dewizach z lat 70. i 80. ubiegłego wieku pod warunkiem przeznaczenia ich równowartości w walucie krajowej na ochronę środowiska naturalnego. Pierwszy raz ekokonwersję ("Dept for Nature Swaps") zastosował rząd USA w latach 80. wobec zadłużonych krajów Ameryki Łacińskiej. Pomysł wykorzystania tej koncepcji w Polsce zgłosili profesorowie Maciej Nowicki i Tomasz Żylicz. W 1991 roku w grę wchodziło zadłużenie Polski w wysokości 32 mld USD wobec USA i kilku innych krajów-wierzycieli skupionych w tzw. Klubie Paryskim. Kraje te zgodziły się na ekokonwersję z zastosowaniem gromadzenia środków z tego tytułu i ich rozdysponowanie przez Fundację "EkoFundusz", utworzoną przez Ministerstwo Finansów 18 istopada1992 roku. USA i Francja wyraziły zgodę na konwersję 10% zadł[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »