Wyniki 11-20 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT NITKIEWICZ"

Adhezja warstw tlenkowych powstałych na stali 13CrMo4-5 stosowanej w energetyce


  Materiał do badań stanowiła stal 13CrMo4-5 eksploatowana w temperaturze 525oC w czasie 73 000 godzin. Przeprowadzono charakterystykę mechanicznych właściwości warstwy tlenków (wewnętrzna strona ścianki rury od strony pary) - stal (podłoże) na podstawie badań za pomo- cą scratch testu. Określono przyczepność warstw tlenkowych, siłę tarcia, współczynnik tarcia, głębokość zarysowania. 13CrMo4-5 steel operated at the temperature of 525°C during 73000 hours was the studied material. Mechanical properties of the oxides layer on the inside surface of tube wall (on the flue steam side) - steel (substrate) were characterised on the basis of scratch tests. The adhe- adhesion of oxide layers, friction force, friction coefficient, penetration depth were determined. Słowa kluczowe: stal 13CrMo4-5, warstwy tlenkowe, test zarysowania Key words: 13CrMo4-5 steel, oxide layers, scratch test.1. Wstęp. Stal 13CrMo4-5 (13HMF) należy do grupy stali szeroko stosowanych w przemyśle ener- getycznym [1, 2]. Problem korozji wysokotemperatu- rowej tego typu urządzeń jest wciąż aktualny [3, 4]. W Polsce, oprócz nowych bloków energetycznych pla- nuje się modernizację dotychczasowych [5, 6], dlatego ocena korozji wysokotemperaturowej w obecnie istnie- jących blokach jest tak ważna. Uszkodzenia elementów długot[...]

Influence of heat treatment on the phase composition of Al-Si coat on X2CrTi12 high chromium steel

Czytaj za darmo! »

In the article there was presented an influence of heat treatment saturating and ageing on the Al-Si layer placed on X2CrTi12 steel used in exhaust systems production. The material was subjected by microscopic and -X-ray phase analysis. The morphology of the crystals of silicon was changed from big and acicular shape forms to small and rounded shapes after heat treatment process. An eliminati[...]

Charakterystyka spiekanych stali stopowych przeznaczonych na okładki ogniw paliwowych

Czytaj za darmo! »

W dobie wyczerpujących się paliw kopalnych oraz dużego zanieczyszczenia środowiska poszukuje się rozwiązań technicznych, prowadzących do generowania energii z wysoką sprawnością i jednocześnie znikomą ilością zanieczyszczeń. Praca ogniwa paliwowego polega na generowaniu energii elektrycznej powstałej z reakcji utleniania dostarczanego paliwa [1]. Na rysunku 1 przedstawiono budowę niskotemperaturowego ogniwa paliwowego typu PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell - ogniwo paliwowe z membraną protono-wymienną). Pojedyncze ogniwo składa się z dwóch elektrod przedzielonych membraną oraz z zewnętrznych okładek. Paliwo (H2) oraz utleniacz (O2) doprowadzane są do elektrod kanalikami znajdującymi się na okładkach ogniwa. Na powierzchni elektrod zachodzą reakcje elektrochemiczne - na elektrodzie ujemnej utlenianie wodoru, a na elektrodzie dodatniej redukcja tlenu [2]. Zadaniem priorytetowym wielu ośrodków naukowych, zajmujących się badaniami nad ogniwami paliwowymi, jest wydłużenie czasu pracy ogniwa, redukcja masy oprzyrządowania, zmniejszanie kosztów produkcji [3]. Okładki/interkonektory (bipolar plates BPs) stanowią około 80% masy całkowitej ogniwa oraz około 45% kosztów produkcji. Odgrywają zatem znaczącą rolę w projektowaniu tego typu generatorów. Rolą BPs w ogniwie jest między innymi: równomierne rozprowadzenie reagentów do miejsc aktywnych, odprowadzenie ciepła, przewodzenie prądu między celami oraz przeciwdziałanie wyciekaniu reagentów i chłodzeniu mediów. Ze względu na wielofunkcyjność okładek, materiały przeznaczone na te elementy ogniwa powinny wykazywać szczególne własności fizyczne oraz chemiczne. Materiały, z których wykonywane są interkonektory, powinny charakteryzować się przede wszystkim dobrym przewodnictwem ciepła i prądu. Inne ważne wymagane własności fizyczne to: wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej i hydrofobowości, odporność na korozję. Klasyfikację materiałów przeznaczonych na BPs przedstawiono na [...]

The effect of structure on the stability of Al-Si coatings under salt mist conditions

Czytaj za darmo! »

The high corrosion resistance of Al alloys, as well as their sufficient heat resistance, have contributed to the use of these alloys for anodic protective coatings being applied on steels intended for, e.g., exhaust system elements. Developing coatings that would meet the ever-increasing operation parameters of cars is the subject of continuous research work. The new customer demands, technological solutions, and increasing car performance parameters are all urging the designers to use increasingly expensive steel grades with bettered mechanical parameters. However, a significant limitation on the wide application of stainless steels is the fact that, in spite of the absence of visible corrosion products, in acidified oxidizing media containing some anions, these steels undergo spontaneous, often localized dissolution. Due to the weight and economy of product, the basic element used for protective coatings in the automotive industry still remains to be aluminium [1÷4]. The problem of properly selected protective coatings is crucial in the manufacture of car exhaust silencers, because the whole exhaust system, in addition to mechanical damage during service, is exposed to aggressive chemical agents that accelerate the steel corrosion processes. At present, steels of a chromium content above 10% with an aluminium-silicon hot-dip coating applied are used for the manufacture of car exhaust systems. Exhaust system elements are formed in a stamping process. The main technological problem during their production from aluminium-coated steel sheet is to maintain the integrity of the coating. This problem has been partially solved by using silicon as an alloying element. However, it has been demonstrated in the author’s studies, that such coatings often exhibit an uneven arrangement and size of silicon crystals (as a result of the trade-off between the technical capabilities to produce a coating by the hot-dip coating method and th[...]

Spiekane stale nierdzewne jako okładki ogniw paliwowych - wpływ parametrów spiekania


  Ogniwo paliwowe jest urządzeniem elektrochemicznym, w którym ener- gia chemiczna zawarta w paliwie jest bezpośred- nio zamieniana na energię elektryczną. Produktami ubocznymi tej konwersji są jedynie woda i ciepło [1]. Czynnikami, wpływającymi na intensywność zachodzących procesów elektrochemicznych, są właściwości materiałów wykorzystywanych na ele- menty ogniwa oraz środowisko pracy ogniwa. Prace nad ogniwami paliwowymi, koncentrują się obec- nie nad wydłużeniem czasu pracy, redukcją masy i gabarytów oraz obniżeniem kosztów produkcji. Pojedyncza cela ogniwa paliwowego składa się z membrany/elektrolitu oraz elektrod po obu jej stro- nach. Całość zamknięta jest z obu stron okładkami/ interkonektorami bipolarnymi lub monopolarnymi. Okładki ogniwa stanowią zasadniczy element gene- ratora gdyż stanowią 80 % masy oraz 45 % kosztów ogniwa [2÷5]. Do zadań okładek należy równomier- ne rozprowadzenie paliwa gazowego oraz powietrza, przewodzenie prądu elektrycznego między sąsiadu- jącymi ze sobą celami, odprowadzanie ciepła z ogni- wa oraz nie dopuszczanie do wytworzenia wycieków gazów i wychłodzenia. W pracy przedstawiono możliwości zastosowa- nia materiałów spiekanych do wytwarzania elemen- tów generatorów energii elektrycznej i ciepła. 2. Materiał do badań i metodyka badań. Do badań użyto zakupiony komercyjnie proszek 304LHD (odpowiednik stali X2CrNi 19-11 według PN-EN ISO 10088-1: 2007) rozpylany wodą. Skład chemiczny proszku prezentuje tabl. 1. Morfologię proszku 304LHD określoną na mikroskopie ska- dr inż. renaTa WłodarCzyk Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa dr inż. aGaTa dUdek Prof. dr hab. inż. zyGmUnT niTkieWiCz Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa e-mail: dudek@wip.pcz.pl 􀀶piekane stale nierdzewne jako okładki ogniw paliwowych - wpływ parametrów spiekania Sintered[...]

Ocena wybranych parametrów lutowności lutu L-Ag5P

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy procesu lutowania. Opisano w nim parametry określające lutowanie. Przedstawiono doświadczalne metody wyznaczania lutowności. Omówiono badania wykonane na urządzeniu do automatycznego wyznaczania lutowności. ABSTRACT This paper is devoted to selected brazing process issues. The parameters defining soldering are described. Experimental ways of soldering determining are shown. [...]

Możliwości spawania tytanu i jego stopów w osłonach gazów ochronnych niską energią łuku

Czytaj za darmo! »

Tytan oraz jego stopy ze względu na korzystny stosunek wytrzymałości do masy właściwej są chętnie stosowane w budowie wielu elementów i konstrukcji w przemyśle lotniczym i zbrojeniowym oraz przy wytwarzaniu lekkich, przyjaznych środowisku człowieka konstrukcji w innych dziedzinach. Stopy tytanu odznaczają się dobrą spawalnością metalurgiczną przez co możliwe jest ich łączenie z wykorzystaniem powszechnie stosowanych procesów spajania termicznego. Należy jednak pokonać trudności związane z aktywnością chemiczną tytanu w podwyższonej temperaturze, przemianą alotropową α→β zachodzącą w 882°C oraz niewielką przewodnością cieplną, powodującą powstanie znacznych gradientów temperatury i naprężeń w spoinie i strefie wokółspoinowej. Główne ograniczenie zastosowania spaw[...]

Research on the texture of Cu/Ni multilayers with a diversified period thickness

Czytaj za darmo! »

The modification of materials surface, including the production of surface layers and coatings, constitutes now one of the key problems of materials engineering. Particularly interesting is the production of coatings in a multilayer system, whereby materials of unique properties resulting from the diversified composition of components (such as metals, semiconductors, and their combinations) can be obtained [1]. From the point of view of magnetic properties, multilayers in ferromagnetic/diamagnetic material systems are being intensively investigated, owing to the gigantic magnetoresistance (GMR) phenomenon that has been discovered in them by a team of scientists under the guidance of Alberta Fert and Peter Grünberg. A thin-layered Cu/Ni structure is a classical example of a multilayer of such properties, which could be applied in construction of hard discs [2÷7]. The identical crystallographic structure, fcc, and the very small misfit (2.5%) of the copper and nickel lattices cause Cu/Ni multilayers to exhibit good mutual adhesion and to be easily made by various techniques, including PVD [8, 9]. Depending on their production technique and thickness, multilayers can exhibit a different degree of texturing. A heavy texturing of sublayers causes an increase in the roughness of interfacial surfaces, which adversely affects the quality of the multilayers, e.g. impairs their magnetic properties [10, 11]. For the examination of the structure and quality of coatings, the X-ray diffraction technique is commonly used [12÷14]. Material and methodology The material used for tests were Cu/Ni multilayers produced on a monocrystalline Si(100) silicon substrate by the magnetron sputtering method. The multilayers were diversified in terms of Ni sublayer thickness (1, 3 and 6 nm), while maintaining a fixed Cu sublayer thickness of 2 nm. Each multilayer was built of 100 periods, each of a thickness[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »