Wyniki 11-20 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"IGNACY JÓZKOWICZ"

Ocena integralności objętościowej, profilu powierzchniowego i gęstości właściwej przędz DOI:10.15199/60.2017.04.2


  Assessment of bulk integrity, surface profile and specific density of yarns The article assesses the yarn bulk integrity, yarn surface profile and specific density of yarns. It has been found that the yarn bulk integrity is mainly dependent on the spinning technique used directly affecting the length distribution of fibers in the yarn. In turn, the distribution of fibers in the yarn can have a significant impact on many properties of yarns and fabrics, such as life, dimensional stability of the fabric, the appearance of yarn, yarn strength and coverage of the fabric. This article also characterizes the surface profile of the yarn stating that it can be described by three basic parameters, namely the general appearance of the surface of the yarn, the integrity of the surface and the surface of inequality. The third important factor in characterizing the structural features of the yarn accepted for consideration was its density. The use of linear density to express thinness, tenderness of yarn allows a comfortable and practical characterization of this important feature. All spinning machines used to process the fibers into yarn are based on knowledge of the linear density of the fiber assembly. Keywords: the yarn bulk integrity, yarn surface profile, spinning techniques, specific density of yarn, yarn diameter, thinness of yarn, linear mass, coefficient of roundness Wstęp Współcześnie jakość przędz powinna być oceniana w sposób kompleksowy, między innymi na podstawie analizy integralności ich wyglądu, powierzchni, objętości oraz czystości, a także gęstości (rys. 1.). TECHNOLOGIE Przegląd - WOS 4/2017 25 TECHNOLOGIE Integralność wyglądu (konsystencja) jest uzależniona od krótko- i długookresowych zmian grubości przędzy, liczby błędów przędzy w postaci pocienień, zgrubień i nopów, a także okresowości rozkładu masy przędzy wywołanej mechanicznymi błędami maszyn przędzalniczych, a także błędami technologicznymi wynikającymi [...]

Nowe formy analizowania jakości przędz przy użyciu zestawu aparaturowego Uster Classimat 5 DOI:10.15199/60.2018.09.2


  Wstęp Zestaw aparaturowy USTER® CLASSIMAT może poszczycić się imponującym rodowodem. Zarządzanie jakością w przędzalniach rozpoczęło się w 1949 roku, w rok po wprowadzeniu testera równomierności przędzy GGP. USTER wprowadził pojęcie wartości liczbowej służącej do opisywania poziomu nierównomierności grubości przędzy, tzw. wartość U%, pochodzącą od niemieckiego słowa "Unregelmässigkeit" [7], oznaczającą nierównomierności. Nastąpiło to po opracowaniu przez szwajcarską firmę Zellweger pierwszych standardów (nomogramów jakościowych) USTER STATISTICS w 1957 roku, które dostarczyły klasyfikację jakości przędzy na różnych poziomach, nazywanych liniami percentylowymi [4]. Wraz z wprowadzeniem w 1960 roku pierwszego automatycznego oczyszczacza przędzy USTER® SPECTOMATIC, technolodzy przędzalń uzyskali możliwość kontrolowania jakości przędzy w procesie produkcyjnym [7]. Jednakże nieustannie pojawiały się nowe wyzwania, polegające na znalezieniu sposobu korzystania z danych zgromadzonych w laboratorium do zoptymalizowania w procesie kontroli jakości sterowań oczyszczaczy przędzy zainstalowanych na przewijarkach automatycznych [7]. Rozwiązanie zasygnalizowanego problemu nastąpiło wraz z uruchomieniem w 1968 roku zestawu aparaturowego USTER® CLASSIMAT, który umożliwił klasyfikowanie defektów przędzy w klasach, tzw. wartości CLASSIMAT® związanymi z wzorcami USTER® STATISTICS. Klasyfikacja błędów przędzy w klasach dostarcza przędzalnikom sposoby umożliwiające optymalizację oczyszczania przędzy, a użytkownikom przędzy określenie wymaganych poziomów jakości. Rys. 1. Schemat zestawu aparaturowego USTER CLASSIMAT 5; [8] METROLOGIA Amino-Acids Hydrolysates from Chrome Leather Wastes Through Hydrolytic Processes". REV. CHIM. 60 (10): 1070-1078. [5] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasa[...]

Standardowe i nowoczesne metody testowania przędz filamentowych. Cz. I: Testowanie równomierności masy przędz filamentowych DOI:10.15199/60.2018.10.1


  Wstęp Jeszcze do niedawna przemysł włókienniczy był w głównej mierze kojarzony z wytwarzaniem płaskich wyrobów włókienniczych w postaci tkanin, bądź też dzianin, w większości wykorzystywanych w branży odzieżowej. Bazę surowcową do produkcji wymienionych wyrobów tworzyły najczęściej włókna naturalne, w pierwszym rzędzie bawełna, a po niej wełna i inne włókna naturalne [1, 7]. Współcześnie podaż tekstyliów bez udziału włókien chemicznych jest praktycznie niemożliwa. Wraz ze wzrostem populacji ludności oraz wzrastającej konsumpcji włókien okazało się, że muszą one być niezbędnym substytutem dla wielu rodzajów włókien naturalnych [1]. Współcześnie istnieje bardzo duża ilość produkowanych włókien chemicznych. Ogólnie rzecz ujmując włókna chemiczne mogą być produkowane z polimerów naturalnych i syntetycznych oraz z surowców nieorganicznych [7]. Podział i przykłady włókien dla każdej z wymienionych grup przedstawiono na rysunku 1. Przędze produkowane z przedstawionych na rysunku 1 rodzajów włókien chemicznych mogą być wytwarzane w dwóch postaciach, a mianowicie jako przędze staplowe (odcinkowe) oraz przędze z włókien ciągłych zwane w dalszej części artykułu przędzami filamentowymi, zarówno monofilamentowymi (jednowłókiennymi) jak i multifilamentowymi. (wielowłókiennymi). Przędze filamentowe wykorzystywane do produkcji przędz przeznaczonych na wyroby odzieżowe, a także przędz technicznych uległy w ciągu ostatnich 70 lat znacznym przekształceniom i intensywnemu rozwojowi [3]. Przegląd - WOS 10/2018 27 METROLOGIA Może się wydawać, że przędze multifilamentowe nie powinny mieć żadnych błędów. Co więcej, przędze te powinny charakteryzować się bardzo niskim współczynnikiem zmienności masy i niskim współczynnikiem zmienności wytrzymałości. Masa liniowa przędz filamentowych powinna być stała, bez żadnych wahań. Praktyka przemysłowa wskazuje, że jednak tak nie jest. Oczywiście w żadnym wypadku nie można dokonywać jakichkolwiek porównań p[...]

Standardowe i nowoczesne metody testowania przędz filamentowych. Cz. II: Nowoczesna metoda testowania i analizowania parametrów wytrzymałościowych przędz filamentowych za pośrednictwem spektrogramów DOI:10.15199/60.2018.11.1


  Wstęp Mimo bardzo dużej równomierności przędz filamentowych w stosunku do przędz staplowych (z włókien odcinkowych), wytworzonych zarówno z włókien naturalnych, jak i chemicznych, przędze filamentowe nie są pozbawione błędów. Mogą to być błędy losowe, a także błędy okresowe, zarówno czysto okresowe, jak i błędy quasi-okresowe, wynikające z wahań masy, wytrzymałości na rozciąganie, a także wahań wydłużenia zrywającego [1, 6]. Wystąpienie w przędzy okresowej zmienności jej masy prowadzi do pojawiania się błędów powodujących zakłócenia, które mogą między innymi uwidocznić się w postaci niezamierzonej wzorzystości w tkaninach lub dzianinach. Ponadto zmniejsza się także 32 Przegląd - WOS 11/2018 wytrzymałość i wydłużenie tych przędz. Tego typu błędy przędz nie powstają z winy surowca, lecz mogą pojawić się w trakcie procesu ich wytwarzania, na przykład z powodu uszkodzonego wałków odbierających ekstrudera. A zatem błędy te muszą zostać zidentyfikowane i usunięte na wczesnym etapie tego procesu. Do identyfikacji i określania okresowych błędów przędzy służy spektrogram zmienności masy sporządzany za pośrednictwem urządzeń wykresowych spektrografów, stanowiących integralną część zestawów aparaturowych USTER TESTER, czy też podobnych zestawów produkowanych przez inne firmy. Spektrogram przędzy ujawnia wszystkie składniki tworzące wykres fluktuacji jej masy, tj. wykres grubości strumienia włókien w zakresie badanych długości fal [6]. Za pomocą spektrogramu masy można wykrywać wszystkie błędy mechaniczne i technologiczne występujące prawie na każdym etapie procesu przędzenia. Spektrogram masy jest od dawna znany przędzalnikom z testowania równomierności masy i ma ugruntowaną, niepodważalną pozycję na rynku produkcyjnym wszelakiego rodzaju przędz. Badanie równomierności grubości strumienia włókien za pomocą spektrogramu jest metodą jakościową. Rys. 1. Widok zestawu aparaturowego USTER® TENSORAPID 4; [3, 9] Zupełnie inaczej wygląd[...]

Elektroniczne podwójne oczyszczanie bawełny w procesie wytwarzania przędz bawełnianych Część I: Rodzaje zanieczyszczeń tworzących się w bawełnie, przyczyny ich powstawania i oddziaływania na procesy snucia, tkania i dziania. Konsekwencje przedostawania się zanieczyszczeń i ciał obcych do gotowych wyrobów DOI:10.15199/60.2019.10.1


  The first part of the article indicates which efficiency problems, quality problems and visual problems create to spinners various and diverse contaminations, both organic and inorganic. It was found that the solution to the problems of contamination in cotton lies in the development of devices enabling the detection and removal of foreign bodies already at an early stage of the spinning process, followed by further thorough cleaning during the winding operations on automatic winders by removing sections of yarns containing all kinds of errors and replacing them splicing joints. In the second part of the article the characteristics of the USTER JOSSI VISION SHIELD device installed in the preliminary stage (picking room) will be presented, enabling the detection and subsequent elimination of all types of contaminants to be removed already at this initial stage of the technological process.1. Wstęp Zanieczyszczenia bawełny są tematem, który od dziesięcioleci dyskutowany jest w przemyśle włókienniczym. Czy wszystkie zainteresowane strony zajmujące się kompletnym procesem włókienniczym (począwszy na przetwarzaniu włókien na produkcji płaskich wyrobów włókienniczych w postaci tkanin i dzianin) robią wystarczająco dużo, aby rozwiązać ten problem? Zanieczyszczenia, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne są jednym z najpoważniejszych problemów jakościowych, z jakim borykają się współcześnie producenci przędz bawełnianych. Zanieczyszczenia te występują nawet w najlepszej gatunkowo surowej bawełnie, a powszechnie wiadomo, że mogą powodować poważne błędy w technologicznym procesie wytwarzania przędz. Roszczenia i reklamacje wnoszone przez klientów dotyczące jakości przędz oznaczają zmniejszenie zysków i utratę reputacji przędzalni. Najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed tym ryzykiem jest wczesne wykrywanie i usuwanie ciał obcych - w tym śmieci, liści, kolorowych odpadków i opakowań [1, 10, 11]. Takie zabezpieczenie stwarza moż[...]

Elektroniczne - podwójne oczyszczanie bawełny w procesie wytwarzania przędz bawełnianych. Część II: Charakterystyka urządzenia USTER® JOSSI VISION SHIELD DOI:10.15199/60.2019.12.1


  W pierwszej części artykułu (PWOS 10/2019) zasygnalizowano, jakie problemy wydajnościowe, jakościowe i wizualne stwarza przędzalnikom obecność wszelakich i różnorodnych zanieczyszczeń, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Stwierdzono, że zastosowanie na przewijarkach automatycznych oczyszczaczy najnowszej generacji, np. USTER QUANTUM 3 nie jest w stanie zapewnić maksymalnej, efektywnej likwidacji zanieczyszczeń bawełny [3]. Jedyną szansę stwarza podwójne elektroniczne oczyszczanie bawełny przy pomocy kombinacji urządzenia USTER® JOSSI VISION SHIELD zainstalowanego na oddziale wstępnym (trzepalni) oraz oczyszczacza USTER QUANTUM 3 zintegrowanego z przewijarkami automatycznymi zapewniające kompleksową kontrolę zanieczyszczeń [3]. I tej tematyce poświęcona została druga część artykułu. 1. Wykrywanie i usuwanie ciał obcych z bawełny za pośrednictwem systemów USTER® JOSSI VISION SHIELD 2 i USTER® JOSSI VISION SHIELD T na oddziale wstępnym (trzepalni) bawełny Wprowadzenia kompleksowej kontroli zanieczyszczeń (ang. Total Contamination Control) podjęła się między innymi firma USTER TECHNOLOGIES AG, proponując podwójną ochronę (poprzez eliminowanie ciał obcych w bawełnie, zarówno w początkowym, jak i końcowym etapie procesu przędzenia) zabezpieczającą zarówno jakość przędzy, jak i rentowność funkcjonowania przędzalni [1, 5, 6]. Ideę podwójnego oczyszczania, wraz testowaniem jakości włókien i jakości przędz przedstawiono na rysunku 1., a realizację sformułowanego celu uzyskanego za pośrednictwem technologii USTER® JOSSI VISION SHIELD 2 lub (USTER® JOSSI VISION SHIELD T) i USTER® QUANTUM 3 na rysunku 2. Charakterystyka oczyszczacza USTER QUANTUM 3 została przedstawiona w artykule [4]. Elektroniczne - podwójne oczyszczanie bawełny w procesie wytwarzania przędz bawełnianych. Część II: Charakterystyka urządzenia USTER® JOSSI VISION SHIELD STANISŁAW LEWANDOWSKI, IGNACY JÓZKOWICZ DOI: 10.15199/6[...]

Ocena oczyszczaczy przędz nowej generacji zainstalowanych na przewijarkach automatycznych. Część II. Oczyszczacz Tri Chord Clearer firmy KEISOKKI DOI:10.15199/60.2017.09.2


  Jak już wspomniano w I części artykułu [2], oczyszczanie przędzy polega na zastąpieniu jej niepokojącego błędu (wady) mniej zakłócającym zaplatanym połączeniem tylko wtedy, gdy błąd jest bardziej niepokojący niż połączenie. Wykrycie błędu nie oznacza, że musi on zostać wycięty. Zależy to od decyzji technologów, np. działu ds. jakości, po dokonaniu oceny i analizy błędów oraz określeniu granic oczyszczania, w zależności od potrzeb i wymagań jakościowych stawianych przędzalni. Oczyszczanie przędzy jest zawsze kompromisem między ilością cięć, a usuwaniem błędów. Z tego też względu technolodzy przędzalni muszą upewnić się, że zaplatane połączenia są mniej "dokuczliwe", aniżeli błędy przędzy normalna przedza normalna przedza przedza specjalna przedza specjalna obce ciała przedza wielobarwna włókna metalowe, weglowe, itp. Czujnik pojemnosciowy Czujnik optyczny Mikro-oko MCE Obce ciała Bawełna, wełna, jedwab, włókna chemiczne, mieszanki przedze filamentowe, itd. Oczyszczanie całosciowe przedzy bawełnianej Rys. 1. Wykres kołowy oczyszczania zanieczyszczeń klasycznych i obcych ciał z przędzy w trakcie procesu przewijania na przewij[...]

Rozwój metod pomiarowych błędów przędzy DOI:10.15199/60.2016.01.1


  Słowa kluczowe: metody organoleptyczne, błędy przędzy, pocienienia, zgrubienia, nopy, metoda grawimetryczna, metoda mikroskopowa, metoda elektropojemnościowa, aparat USTER CLASSIMAT Development of measurement methods of yarn defects The problem of formation, eradication and assessment of yarn faults, many years located in the center of interest of many research institutes, spinning factories and spinning laboratories and makes up an object of numerous theoretical and experimental researches. To assess deficiencies previously used labor-intensive and subjective organoleptic methods whose effectiveness can be questioned particularly for smaller common hidden faults. Currently, devices constructed of electro-mechanical, electro-capacitive and electro-optical action counting errors for us and they are very often connected with devices that automatically cut out the place loaded with defects and reconnect the ends of the yarn. We present the history of the development of methods of measurement defects of yarns and we describe the various instrumental methods of measurement of rare occurred yarn faults. Keywords: organoleptic methods, defects of yarn, thin places, thick places, neps, gravimetric methods, microscopic methods, electro-capacitive methods, USTER CLASSIMAT apparatus Wstęp Błędy przędzy stanowią jeden z najpoważniejszych problemów pojawiających się w całej technologii ich wytwarzania. Błędy wpływają na wielkość produkcji, jakość przędzy i ilość powstających odpadków. Problem powstawania, zwalczania oraz oceny błędów, znajduje się od wielu lat w centrum zainteresowań technologów szwajcarskiej firmy Uster Technologies A.G. i stanowi obiekt licznych badań teoretycznych i eksperymentalnych. Współcześnie konstruowane są przyrządy o działaniu elektromechanicznym, elektrooptycznym, czy też elektropojemnościowym, które liczą błędy bez udziału obsługi i są bardzo często połączone z urządzeniami automatycznie wycinającymi miejsca o[...]

Właściwości użytkowe i kierunki zastosowań wyrobów włókienniczych wytwarzanych z przędz bezwrzecionowych nowej generacji DOI:10.15199/60.2017.06.1


  W artykułach Józkowicza i Lewandowskiego [9-11] przedstawiono informacje dotyczące kolejno: a) skróconych procesów wytwarzania przędz na przykładzie przędzarek pneumatycznych nowej generacji, b) zasad działania przędzarek pneumatycznych air-jet nowej generacji, c) oceny porównawczej struktur i właściwości fizycznych klasycznych przędz obrączkowych i przędz bezwrzecionowych nowej generacji. W niniejszym artykule postanowiono przeprowadzić ocenę porównawczą właściwości fizycznych i użytkowych wyrobów włókienniczych wytworzonych z przędz obrączkowych, rotorowych i przędz pneumatycznych air-jet nowej generacji. Porównanie wybranych właściwości tkanin wykonanych z klasycznych przędz obrączkowych oraz przędz pneumatycznych air-jet przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Wytrzymałosc na rozciaganiee Miekkosc Odpornosc na pilling Mniejsza włochatosc Skłonnosc do gromadzenia pyłu Odpornosc na deformacje Chłonnosc wilgoci Krótki czas suszenia VORTEX Ring Rys. 1. Porównanie wybranych właściwości tkanin wykonanych z klasycznych przędz obrączkowych i przędz pneumatycznych air-jet VORTEX na przykładzie przędz mieszankowych o masie liniowej 20 tex wytworzonych z mieszanki włókien poliestrowych z bawełną o udziałach PET65/Ba35 [2, 8] Przegląd - WOS 6/2017 21 TECHNOLOGIE Przędze pneumatyczne air-jet charakteryzują się dobrą powtarzalnością właściwości fizycznych w dalszych procesach technologicznych po przędzeniu, zarówno w trakcie dziania, jak i tkania. Ich wydajność jest na ogół co najmniej tak samo dobra, jak w przypadku klasycznych przędz obrączkowych [16]. Nieco niższa wytrzymałość przędzy pneumatycznej air-jet jest skutecznie rekompensowana poprzez jej bezzakłóceniowe zachowywanie się w trakcie dalszego po przędzeniu przetwarzania i także takie pozytywne cechy tej przędzy jak bardzo mała włochatość, dobra odporność na ścieranie oraz mniejsza liczba błędów przędzy. W odniesieniu do włochatości można stwierdzić, że przędze air[...]

Właściwości zmęczeniowe zaplatanych połączeń końców przędz1) Część I

Czytaj za darmo! »

Nadrzędnym celem każdej przędzalni powinna być produkcja przędz przy minimalnej zrywności. Zrywy przędz podczas ich likwidacji na przewijarce zostają "zamieniane" na węzły lub bezwęzłowe zaplatane połączenia. Przyczyną zrywów są błędy przędzy usuwane w trakcie oczyszczania i przewijania. Finalnie wpływają także na właściwości gotowego wyrobu włókienniczego, który podczas użytkowania poddawany jes[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »