Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"AGATA DUDEK"

Analiza wpływu współspalania biomasy na stan powierzchniowy stali kotłowej K18


  Spalanie i współspalanie biomasy jest atrakcyjne ze względu na stosunkowo niskie koszty produkcji energii, w porównaniu z innymi od- nawialnymi źródłami energii oraz niską emisję zanieczyszczeń. Technologia użytkowania biomasy wymaga jednak doboru odpowiedniego sposobu spalania ze względu na jej odmienny skład w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi. Biomasa spalana osobno lub w mieszani- nie z węglem, stwarza szereg problemów techniczno-eksploatacyjnych. Przedmiotem badań była analiza strukturalna warstw powstałych po procesie współspalania węgla z biomasą pochodzenia roślinnego. Analiza wykazała, że po 3 miesiącach ekspozycji stali K18 w warunkach współspalania grubość warstwy tlenkowej oraz warstwy popiołowej wyniosła odpowiednio ok. 30 μm oraz ok. 70 μm. Warstwy te różniły się od siebie morfologią, porowatością oraz składem chemicznym. Incineration and co-firing biomass is attractive because of relatively low production costs, compared with other renewable energy sources and low emissions. Technology for the use of biomass, however, requires that an adequate method of burning due to its different composition as compared to conventional fuels. Biomass combusted separately or in combination with carbon, it creates a number of technical and operational problems. The research was to analyze the structural layers formed after co-firing coal with biomass of vegetable origin. The analysis showed that after 3 months of exposure in a steel K18 co-thick oxide layer and a layer of fly ash amounted to about 30 microns and about 70 microns. These layers are different from each other morphology, porosity and chemical composition. Słowa kluczowe: kotły energetyczne, biomasa, współspalanie biomasy, stale kotłowe Key words: power boilers, biomass, biomass co-firing, boiler steels.1. Wprowadzenie. Wymogi zachowania bez- pieczeństwa energetycznego oraz obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej każą sięgać po paliwa alternatywne (biomasę[...]

Charakterystyka nierdzewnych stali 304L + 434L spiekanych w atmosferze zdysocjowanego amoniaku


  W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych, oraz podstawowych właściwości spiekanych stali odpornych na korozję 304L+434L. Wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości proszku stali ferrytycznej badane stale posiadają wyższą twardość, porowatość ulega obniżeniu, a gęstość wzrasta nieznacznie. W mikrostrukturze stwierdzono obecność austenitu oraz fazy iglastej, będącej mieszaniną martenzytu i ferrytu. The paper presents results of microstructural and basic properties investigations of sintered stainless steels 304L+434L. It has been demonstrated that the higher content of ferritic steel powder was used, the higher hardness, lower porosity and slightly higher densification were obtained in final sinters. In the microstructures austenite and mixture of ferrite and martensite were revealed. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, spiekane stale odporne na korozję Key words: powder metallurgy, sintered duplex stainless steels.Wprowadzenie. Stale duplex stanowią "najmłod- szą" grupę materiałów spośród spiekanych stali od- pornych na korozję, a ich praktyczne wykorzystanie jest wciąż mało znane. Metoda metalurgii proszków umożliwia modyfikację składu chemicznego w bardzo szerokim zakresie [1], co pozwala wytwarzać spieki dwufazowe o właściwościach zbliżonych do stali au- stenitycznych lub ferrytycznych od lat stosowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Stwarza to realne szanse na zwiększenie możliwości aplikacyjnych spie- kanych stali duplex. Wytwarzanie spiekanych stali duplex realizowane jest za pośrednictwem jednej z trzech metod: spiekanie proszku stopowego o odpowiednim składzie chemicznym; spiekanie mieszaniny proszków stali austenitycznej, ferrytycznej lub martenzytycznej z pierwiastkami destabilizującymi fazę wyjściową, co prowadzi do uformowania dwufazowej mikrostruktury; spiekanie mieszaniny proszków stali ferrytycznej i austenitycznej w założonych proporcjach [2, 3]. Oprócz składu chemicz[...]

Krystalizacja natryskiwanej plazmowo powłoki hydroksyapatytowej

Czytaj za darmo! »

Do grupy materiałów bioceramicznych zalicza się hydroksyapatyty, które ze względu na szczególne własności znajdują szerokie zastosowania w biotechnologii. Są to związki obecne w układach kostnych organizmów ludzi i zwierząt. W ramach badań na powierzchnię stopu tytanu Ti-6V-4AlELI naniesiono metodą natryskiwania plazmowego hydroksyapatytową powłokę ceramiczną (HA) z różnymi dodatkami modyfik[...]

Badanie właściwości powłok stosowanych w taśmach nadprzewodzących

Czytaj za darmo! »

Materiały nadprzewodzące w postaci cienkich taśm ze względu na warunki w jakich pracują powinny charakteryzować się nie tylko dobrymi właściwościami prądowymi IC oraz magnetycznymi HC, ale również bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na korozję [1÷3]. Materiały tego typu mają budowę warstwową. Składają się z odpowiednio przygotowanego podłoża, warstw buforowych, materiału nadprzewodzącego oraz warstwy ochronnej. W zależności od stosowanego materiału nadprzewodzącego wykorzystuje się różnego rodzaju podłoża będące jednocześnie warstwami nośnymi. Często są to stopy na bazie Ni [4]. Głównym zadaniem takiego materiału bazowego jest przede wszystkim przenoszenie obciążeń całego materiału oraz wytworzenie odpowiednich warunków do nakładania kolejnych warstw. Najczęściej stosowanymi na skalę przemysłową technologiami wytwarzania materiałów nadprzewodzących są między innymi technologie PIT (Powder In Tube), RABiTS (Rolling-Assisted Biaxially Textured Substrate), IBAD (Ion Bean Assisted Deposited) i ISD (Inclined Substrate Deposition) [5÷8]. Aby uzyskać wymaganą przyczepność warstwy nadprzewodzącej oraz spójność całego materiału stosuje się warstwy buforowe (przejściowe) o budowie zbliżonej do budowy materiału nadprzewodzącego. Jako warstwy ochronne stosuje się najczęściej srebro. Mają one za zadanie ochronę przed wpływem otoczenia i uszkodzeniem warstwy nadprzewodzącej. Taśma nadprzewodząca powinna charakteryzować się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, [...]

Odporność korozyjna spieku z modyfi kowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych uzyskanych z wykorzystaniem chromu trójwartościowego. W celu określenia odporności na korozję wykonano test w mgle solnej według norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza powierzchni powłok po upływie 50 h ekspozycji w komorze solnej wskazuje na brak widocznych pęknięć oraz przebić do podłoża. Stwierdzono, że wykonanie powłoki ochronnej na badanym spiekanym elemencie jest niezbędne z punktu odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, przemysł samochodowy Corrosion resistance of sintered element with modifi ed zinc coating designed for automotive industry The paper presents corrosion resistance results of zinc coatings passivated by using of trivalent chromium. In order to determine the corrosion resistance, was performed the salt spray test according to the standards of automotive industry. Analysis of coating’s surface after 50 h salt spray exposure does not show any visible cracks and break through to the surface. It was found that the performance of the protective coating on tested sintered element is essential from the point of corrosion resistance. Keywords: powder metallurgy, automotive industry 1. Wstęp Ze względu na ciągły rozwój techniki, wzrosło zapotrzebowanie na niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów, które sprostałyby ciągle wzrastającym potrzebom i wymaganiom klientów. Jedną z metod cieszącą się w ostatnim czasie coraz większą popularnością jest metoda metalurgii proszków, która od początku XX wieku znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. ze względu na niekwestionowany aspekt ekonomiczny. Jednym z benefi cjentów metody metalurgii proszków jest współczesny przemysł motoryzacyjny, gdzie elementy spiekane m.in. koła zębate, łożyska, elementy amortyzatorów, gniazda zaworów, zapadki, rolki itp. stosuje się na szeroką skalę [1, 2]. Spiekane, porowate elementy montowane w[...]

Corrosion resistance of composites Ti-6Al-4V/Al2O3 obtained by spark plasma sintering DOI:10.15199/40.2016.7.3


  Attempts to develop materials for manufacturing of medical implants which combine biocompatibility, porosity and certain strength parameters involve substantial difficulties. One of the most recent materials are metallic-ceramic composites that show strength parameters connected with high bioactivity of various materials. This paper presents an analysis of the structure and corrosion resistance of new composites of Ti-6Al-4V with various additions of ceramics (Al2O3). Keywords: metallic-ceramic composites, SPS Odporność korozyjna kompozytów Ti-6Al-4V/Al2O3 otrzymanych metodą SPS Próby opracowania materiałów do produkcji implantów medycznych, które łączą parametry biozgodności, porowatość oraz odpowiednie parametry wytrzymałościowe zwiazane są z poważnymi trudnościami. Jedną z najnowszych propozycji materiałowych są kompozyty metaliczno-ceramiczne łączące własności wytrzymałościowe wraz z wysoką bioaktywnością różnego typu materiałów. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę struktury oraz odporności korozyjnej nowych kompozytów Ti6Al4V z różnym dodatkiem ceramiki (Al2O3). Słowa kluczowe: kompozyty metaliczno-ceramiczne, SPS.1. Introduction Due to the sedentary lifestyles and ageing of population, contemporary societies are exposed at risk of degenerative bone diseases and muscle and joint problems. Therefore, the demand for medical products made of ceramics, polymers and metallic materials is increasing [3]. The progressing civilization development also encourages the research on new solutions for engineering materials. The most effective and relatively new metal materials for biomedical applications are titanium and its alloys, which were initially designed for the army and aviation and have been gradually modernized and used as titanium biomaterials [2, 5, 8]. Titanium and its alloys represent modern and prospective implantation materials [13]. The use of these compounds is increasing due to unique functional properties, such [...]

« Poprzednia strona  Strona 2