Wyniki 11-20 spośród 80 dla zapytania: authorDesc:"ŻAK A."

A reversibly switchable wetting-dewetting system controlled by redox reaction of the regioregular 3-octylthiophene solid film at the electrode surface

Czytaj za darmo! »

We report on the effect of redox state on wetting-dewetting process that occurs in the system consisting of oligothiophene thin solid film deposited on gold surface. A model of the process that was earlier proposed in description of nematic liquid crystals has been adopted for the purpose of solid oligothiophene film redox system since regioregular 3-alkylthiophenes have a linear structure with a[...]

Symulacja numeryczna działania komory niskich temperatur w warunkach nieustalonych

Czytaj za darmo! »

W artykule sformułowano model obliczeniowy komory niskich temperatur z kaskadowym urządzeniem sprężarkowym dla stanu nieustalonego. Obliczenia symulacyjne dla różnych warunków działania komory wykonano używając oprogramowania Matlab i pakietu Simulink. Rezultaty obliczeń zostały porównane z dostępnymi wynikami pomiarów. Wstęp Artykuł jest kontynuacją prac autorów nad optymalizacją konstrukcji komór niskich temperatur z kaskadowym urządzeniem sprężarkowym [5, 6, 7]. Komory tego typu muszą często spełniać takie wymagania, jak określony czas wychładzania od stanu wygrzanego, odpowiednią dokładność utrzymywania temperatury, a także możliwie małe tempo samoczynnego wzrostu temperatury w przypadku awarii zasilania. Problemem jest także uzyskanie zadanego gradientu temperatury w czasie, jeśli komora przeznaczona jest do pracy obejmującej naprzemiennie cykle chłodzenia i grzania. Prawidłowe zaprojektowanie komory pod tym względem wymaga zastosowania modelu dynamiki uwzględniającego akumulację energii w poszczególnych elementach komory. Przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego powinien być brany pod uwagę także aspekt możliwie małego zapotrzebowania na energię napędową. Przykłady wymagań temperaturowych stawianych komorom w stanach nieustalonych: Komora do obróbki podzerowej - temperatura minimalna - 85°C - maksymalny czas wychłodzenia 30 kg wsadu od +30°C do -85°C 90 min. 100 kg wsadu od +30°C do -75°C 120 min. Komora klimatyczna niskotemperaturowa do badań i testów produktów - zakres temperatur od -60 do +80°C - średnie tempo wychładzania komory bez wsadu od +80 do -60°C - minimum 1 K/min. - maksymalny czas wychładzania i ogrzewania komory w zakresie temperatur od -60 do +80°C z wsadem 250 kg - 10 godzin. Komora klimatyczna do testów elementów i urządzeń - zakres temperatur od -80 do +200°C - średnia szybkość zmian temperatury (grzanie i chłodzenie) - minimum 15 K/min. Zamrażarka do badania kruszyw i betonu Tem[...]

Oznaczanie wielkości nanocząstek z wykorzystaniem techniki dynamicznego rozpraszania światła laserowego


  Przedstawiono elementy walidacji metody oznaczania wielkości nanoczastek w ciekłych dyspersjach z wykorzystaniem spektroskopii korelacyjnej fotonów PCS (photon correlation spectroscopy) wg PN-ISO 13321. Badania średnicy cząstek oraz wskaźnika polidyspersyjności próbek zdyspergowanych w fazie organicznej oraz w fazie wodnej wykonano w analizatorze Zetasizer Nano S firmy Malvern Instruments. A std. method (photon correlation spectroscopy) for detn. of nanoparticle size and polydispersity index in a dispersion of Fe compds. in heptane and an aq. latex dispersion was successfully validated. Wielkości cząstek i współczynnik ich polidyspersyjności to istotne parametry charakteryzujące materię. Istnieje kilka metod pomiarowych pozwalających na określenie tych wielkości. Oparte są one głównie na zjawiskach oddziaływania fotonów lub elektronów z badanymi substancjami. Metody pomiaru wielkości cząstek można podzielić na dwie kategorie: metody bezpośrednie i pośrednie. W metodach bezpośrednich pomiar wykonuje się poprzez obrazowanie oddziaływania promieniowania z badanymi cząstkami. Do tej grupy metod zalicza się wszystkie rodzaje mikroskopii, w której stosuje się różne źródła promieniowania (fotony, elektrony). Przykładowo w mikroskopii elektronowej jako źródło promieniowania stosuje się działo elektronowe a w mikroskopii optycznej światło widzialne. Metody mikroskopowe różnią się od siebie przede wszystkim granicami rozdzielczości. I tak mikroskop optyczny ma rozdzielczość 200 nm, a mikroskop elektronowy 0,1 nm. W przypadku obrazowania cząstek o wielkościach nanometrycznych zastosowanie znajdują techniki mikroskopii elektronowej (TEM, SEM), skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i mikroskopii sił atomowych (AFM), jednakże bezpośredni pomiar rozmiaru cząstek w zawiesinach tymi technikami jest bardzo trudny lub wręcz niemożliwy. W przypadku roztworów koloidalnych większe znaczenie mają metody pośrednie (metoda optyczna i optyczno-el[...]

Transport fononów przez nadstruktury GaAs/AlAs


  W nowoczesnych przyrządach półprzewodnikowych nadstruktury składają się zwykle z wielu cienkich warstw dwóch różnych materiałów o wyraźnie różniących się współczynnikach załamania. Cieplna przewodność nadstruktur jest anizotropowa, o innych wartościach w kierunku prostopadłym do granic warstw i w kierunku do nich równoległym. W dodatku obie te przewodności są zazwyczaj znacznie mniejsze od przewodności objętościowych (bulk resistances) obu tych materiałów, co jest związane z odbijaniem i rozpraszaniem fononów na granicach warstw. Niekiedy, jako uzupełniający mechanizm transportu fononów, należy również uwzględnić możliwość ich tunelowania przez bardzo cienkie warstwy. Wpływ pozostałych, poza fononowymi, procesów odprowadzenia ciepła w standardowych przyrządach półprzewodnikowych w temperaturach bliskich temperaturze pokojowej, tj. procesów promieniowania cieplnego oraz przekazywania energii cieplnej cząstkom powietrza, jest nieznaczny, czego efektem jest zdominowanie transportu ciepła w takich półprzewodnikowych przyrządach przez przewodnictwo fononów do obudów tych przyrządów. Cieplna oporność przejścia Wielokrotne odbicia fononów w nadstrukturach nowoczesnych przyrządów półprzewodnikowych w znacznym stopniu redukują skuteczność ich transportu [1, 2]. W szczególności transport fononów w kierunku równoległym do granic warstw (i będąca jego wynikiem przewodność cieplna λIP w tym kierunku) są odmienne od tychże zjawisk dotyczących kierunku prostopadłego do granic (czemu odpowiada przewodność λCP) [3]: (1) (2) gdzie L1 i L2 są grubościami, a λ1 i λ2 przewodnościami cieplnymi obu naprzemiennych warstw nadstruktury. 1 2 1 1 2 2 L L λ λ L λ L IP + + [...]

WYZNACZANIE ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ KANAŁU HYDROAKUSTYCZNEGO DETERMINATION OF HYDROACOUSTIC CHANNEL IMPULSE RESPONSE DOI:10.15199/59.2016.8-9.48


  Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wyznaczania odpowiedzi impulsowej kanału hydroakustycznego za pomocą sygnału zmodulowanego ciągiem pseudoprzypadkowym. Przedstawiono przykładowe odpowiedzi impulsowe wyznaczone w wodach płytkich, jakie stanowiło jezioro. Badania przeprowadzono w warunkach statycznych. Abstract: The paper describes a method of determination of a radio communication channel response by means of a signal modulated by a pseudorandom sequence. The cross-correlation between received and sent signals was applied to calculate the impulse response. Conducted experiments were realized in static conditions. Results of trials in shallow water (a lake) are showed. Słowa kluczowe: hydroakustyka, komunikacja podwodna, odpowiedź impulsowa kanału. Keywords: channel impulse response, hydroacoustic, underwater communication. 1. WSTĘP Potrzebą współczesnego rozwoju techniki jest coraz większe zapotrzebowanie na niezawodne systemy komunikacji bezprzewodowej. Naturalnym wręcz stało się oczekiwanie, że w dowolnym miejscu i środowisku propagacyjnym takie systemy telekomunikacyjne będą dostępne. Jednym z takich środowisk jest toń wodna, środowisko niezwykle złożone i niesprzyjające komunikacji bezprzewodowej o dalekim zasięgu i o dużej przepływności binarnej. Komunikacja realizowana w tym środowisku odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem fali sprężystej o stosunkowo niskich częstotliwościach nośnych, co oczywiście wynika z silnego tłumienia sygnałów o większych częstotliwościach [1]. Jednak w wielu przypadkach wystarczający jest zasięg nie przekraczający kilkudziesięciu metrów. Wówczas możliwym byłoby stosowanie sygnałów o relatywnie dużych częstotliwościach nośnych (kilkaset kiloherców) i możliwe byłoby stosowanie technik z rozpraszaniem widma przy zapewnieniu znacznej przepływności binarnej. Szczególnie kłopotliwym środowiskiem są wody płytkie z licznymi obiektami podwodnej infrastruktury technicznej. Wówc[...]

REDUKCJA WIELODROGOWOŚCI W KANALE RADIOWYM POPRZEZ FILTRACJĘ W CEPSTRUM ODBIERANEGO SYGNAŁU – BADANIA SYMULACYJNE DOI:10.15199/59.2019.6.16


  1. WSTĘP Propagacja wielodrogowa jest nieuniknionym zjawiskiem występującym w systemach radiokomunikacyjnych. Dla propagacji wielodrogowej sygnał odebrany jest określony zależnością =Σ [ - ] n n n y(t) b (t) s t t (t) (1) gdzie: bn(t) - współczynnik tłumienia sygnału n-tej drogi propagacyjnej, s(t)-transmitowany sygnał, t n(t) - opóźnienie propagacyjne n-tej drogi. 2. OPIS METODY BADAWCZEJ Istotą przeprowadzonych badań była znajomość postaci odpowiedzi impulsowej kanału radiowego, czyli znajomość opóźnień pomiędzy kolejnymi replikami nadanego sygnału docierającymi do odbiornika. Wobec powyższego można wyznaczyć składowe cepstrum, które są wynikiem opóźnionych replik odbieranego sygnału. Zgodnie z analizą przedstawioną w [1, 2] cepstrum stanowi następujące przekształcenie C(y(n)) = F-1(ln(F(y(n)))) (2) gdzie: F - transformata Fouriera, F-1 - odwrotna[...]

Ocena filtratów i osadów tworzących się w procesie wstępnego oczyszczania ścieków z produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych DOI:10.15199/62.2019.9.18


  Akumulatory kwasowo-ołowiowe są powszechnie wykorzystywane m.in. do napędu elektrycznych wózków transportowych oraz w szerokiej grupie urządzeń z bezprzerwowym zasilaniem. Największy udział w ich wykorzystaniu ma tabor samochodowy1). Produkcja akumulatorów związana jest z powstawaniem ścieków o istotnej zawartości Pb, głównie w dyspersjach koloidalno-zawiesinowych, a także w fazie wodnej, w której zawarte są różne formy specjacyjne tego metalu1, 2). W grupie najczęściej stosowanych metod podczyszczania, opartych na strącaniu chemicznym, powstają znaczące ilości szlamów złożonych z trudno rozpuszczalnych związków i/lub form koordynacyjnych ołowiu3). Podstawą doboru reagentów strącających w tej grupie metod jest uzyskanie trwałych połączeń chemicznych o możliwie najniższej wartości iloczynów rozpuszczalności i/lub najwyższych wartościach stałych trwałości form koordynacyjnych, w możliwie jak najszerszych granicach odczynu efektywnego dla potrzeb trwałego wiązania metalu. W praktyce wykorzystuje się tu głównie środki alkaliczne, takie jak wodne roztwory NaOH, CaO i/lub Ca(OH)2, NaHCO3, Na2CO3, Na2S, orto i polifosforanów oraz sodowych soli trimerkaptotriazyny (pod handlową nazwą TMT 15®)2-7). Środki te umożliwiają uzyskanie mineralnych trudno rozpuszczalnych związków ołowiu, np. typu Pb(OH)2∙nX(s) (gdzie X oznacza wodę krystalizacyjną, a n liczby wynikające z zasad stechiometrii), PbO(s), Pb2O(OH)2(s), Pb(OH)2(CO3)2(s), Pb10O(OH)6(CO3)6(s), Pb2CO3Cl2(s) 3, 8, 9) lub PbOHY(s) (gdzie Y oznacza np. Cl-)8) lub PbS(s) 9) lub PbSO4(s) 9) lub bardzo trwałych i trudno rozpuszczalnych form ołowioorganicznych typu Pb-TMT(s) (np. Pb3[C3N3S3]2·nH2O(s) i/lub Pb(H2C3N3S3)2(s))4). Celem pracy była ocena filtratów i ekstraktów uzyskanych wg procedury TCLP z wytypowanych grup odwodnionych szlamów w komorowej prasie ciśnieniowej na podstawie porównania oznaczanych stężeń Pb. Szlamy te były otrzymywane w wyniku chemicznego podczys[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »