Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"BEATA HADAŁA"

Wpływ zgorzeliny na przejmowanie ciepła w procesie kucia swobodnego wału


  Kucie swobodne należy do procesów przeróbki plastycznej, w których wymiana ciepła zachodząca między odkształcanym materia- łem, kowadłami i otoczeniem jest funkcją wielu zmiennych. W pracy podjęto próbę oceny zmian współczynnika wymiany ciepła w zależności od obecności pierwotnej zgorzeliny, stanu powierzchni kowadeł i temperatury kutego materiału. W wymianie ciepła uwzględniono również generowanie ciepła na skutek pracy odkształcenia plastycznego oraz wielkość pola powierzchni styku odkuwki z kowadłem. Wykonane obliczenia numeryczne zostały zweryfikowane eksperymentalnie poprzez pomiary termowizyjne. Open die forging belongs to the processes of plastic working, in which heat transfer, between the deformed material, the anvils and environment is a function of many variables. In the paper an attempt has been made to determine the influence of primary scale formation, increase of the secondary scale during the forging operation, condition of the anvil surface and temperature of the deformed material on the heat transfer coefficient. The heat generating as a result of the work of plastic deformation and the change of the contact surface between the forging and the anvils was also taken into consideration. The calculations were verified experimentally by thermal measurements. Słowa kluczowe: wydłużanie swobodne, metoda elementów skończonych, wymiana ciepła Key words: drawing out process, finie element metod, heat transfer K T C T G ij j ij j i ( ) ()()() τ τ ( ) ττ +  = τ 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 234 czasu, τ - czas. Zakładając liniową zmianę temperatury w czasie Δτ ɛ (τ, τ + Δτ) oraz stosując do rozwiązania równania przewodzenia ciepła schemat Galerkina, otrzymuje się układ równań liniowych, który jest rozwiązywa- ny metodą gradientów sprzężonych, opisaną w pracy [5]. Warunki brzegowe w procesie wydłużania po- dzielono na trzy części: chłodzenie w powie[...]

Modelowanie rozwoju mikrostruktury wlewka podczas procesu ciągłego odlewania stali


  W procesie ciągłego odlewania stali powiązanych jest ze sobą kilka zjawisk. Należy do nich zaliczyć zagadnienia przepływu ciepła w krzep- nącym wlewku, zagadnienia przepływu ciekłego metalu, powstawanie naprężeń cieplnych i naprężeń powodowanych wyginaniem pasma, oraz kształtowanie struktury wlewka ciągłego. Jednoczesne modelowanie tych zjawisk jest trudne i są one na ogół rozwiązywane oddzielnie. Powodem tego są trudności w określeniu wpływu czynnika dominującego na pozostałe zjawiska. W artykule przedstawiono wyniki modelo- wania pola temperatury w procesie krzepnięcia wlewka ciągłego oraz procesu krystalizacji i rozrostu ziaren. Wyznaczenie pola temperatury wlewka ciągłego umożliwiło uwzględnienie wpływu zmian temperatury na proces krystalizacji na odcinku od krystalizatora do strefy od- cinania pasma. Do wyznaczenia przestrzennego pola temperatury zastosowano metodę elementów skończonych. Rozwój struktury wlewka ciągłego modelowano za pomocą trójwymiarowych automatów komórkowych. W rezultacie uzyskano model komputerowy, który pozwala na prowadzenie obliczeń symulacyjnych procesu ciągłego odlewania stali z uwzględnieniem zjawisk cieplnych i strukturalnych. W pracy przedstawiono wyniki symulacji powstania struktury wlewka z wykorzystaniem metody elementów skończonych zintegrowanej z metodą frontalnych automatów komórkowych. In the continuous casting process of steel several phenomena difficult to modeling are coupled. Heat transfer from the liquid steel and solid phase to the cooling system, liquid steel movement, development of the stress field due to strand bending and temperature gradients and microstructure evolution should be counting among those phenomena. Simultaneous modelling of this problems is so complicated that they are usually solving separately. In such a case it is hard to establish the influence of the main factor on the other processes. The results of the ingot temperature modelling and the solidification structure formati[...]

Wpływ konstrukcji ścian na straty ciepła w piecach komorowych DOI:10.15199/24.2015.4.9


  Przemysłowe piece grzewcze, do których zaliczamy również piece komorowe, są najliczniejszą grupą zróżnicowaną konstrukcyjnie. Ich cechą charakterystyczną jest zmienność atmosfery wypełniającej komorę roboczą oraz wykorzystanie do ich budowy materiałów ogniotrwa- łych i izolujących. Wielkość zużytej energii cieplnej, zapewniającej realizację danej technologii nagrzewania wsadu lub obróbki cieplnej istotnie wpływa na koszt produkcji. Znaczne oszczędności paliwa i poprawę wydajność produkcji można osiągnąć poprzez zmniejszenie ilości ciepła zakumulowanego w elementach konstrukcyjnych pieca oraz traconego do otoczenia, przy zachowaniu wyrównanej temperatury w przestrzeni roboczej pieca. W pracy dokonano oceny zmian w czasie strat ciepła do otoczenia oraz strat ciepła na akumulację w piecu komorowym ze ścianami różnej konstrukcji. Obliczenia wykonano za pomocą programu opartego na metodzie elementów skończonych. Wytypowano konstrukcję ściany o najmniejszej energochłonności. Industrial furnaces, especially chamber furnaces are commonly used in industry. The chamber wall structures differ in thickness, as well as in the thermal insulation. The chamber furnace temperature varies in time depending on the technological process parameters. The heating time varies as well. Due to that reasons, heat losses to the atmosphere and the heat accumulated in the furnace volume have essential influence on the production costs. Reduction of the heat losses can have positive impact on the atmosphere pollution as well. The heat losses to the environment including the heat accumulated in the furnace walls have been analyzed. Several wall structures have been taken into account. The heat losses and furnace walls temperatures have been calculated using finite element method. The best structure of the furnace wall has been selected for the examined type of the chamber furnace. Słowa kluczowe: piec komorowy, straty ciepła, metoda elementów skończonych Key words: chambe[...]

Analiza wpływu błędu danych wejściowych na wynik identyfikacji współczynnika wymiany ciepła DOI:


  Równanie przewodzenia ciepła jest najczęściej wykorzystywane do wyznaczania pola temperatury rozpatrywanego obiektu. W celu rozwiązania równania różniczkowego przewodzenia ciepła konieczna jest znajomość warunków brzegowych, warunku początkowego, określającego wejściowe pole temperatury badanego obiektu, oraz współczynników, zawartych w równaniu przewodzenia ciepła. W wielu przypadkach bezpośredni pomiar parametrów określających warunki brzegowe jest niemożliwy. Przeprowadza się wówczas pomiar temperatury wewnątrz ciała i na podstawie otrzymanych wyników pomiaru określa się warunki brzegowe. Tego typu problemy nazywa się zagadnieniami odwrotnymi dla równania przewodzenia ciepła. Jednym z parametrów, które służą do opisu warunków brzegowych, jest współczynnik wymiany ciepła. Podczas identyfikacji współczynnika wymiany ciepła bardzo duże znaczenie ma dokładność danych wejściowych wprowadzanych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. Istotna jest dokładność opisu właściwości termofizycznych badanego materiału, ale także poprawność wykonania eksperymentu identyfikacyjnego oraz dokładność pomiaru temperatury. Zagadnienia odwrotne przewodzenia ciepła należą do klasy zagadnień źle uwarunkowanych. Oznacza to, że nawet niewielkie zakłócenia pomiaru wpływają na wyniki obliczeń z rosnącą amplitudą, zwłaszcza w przypadku gdy punkt pomiaru temperatury znajduje się w znacznej odległości od powierzchni, na którą działa wymuszenie brzegowe [1]. W rezultacie otrzymane wyniki obliczeń mogą znacznie odbiegać od wartości rzeczywistych. Aby uzyskać poprawne fizycznie wyniki, stosuje się odpowiednie metody rozwiązania, które łagodzą skutki złego uwarunkowania problemu. W przypadku stosowania rozwiązania odwrotnego do oznaczenia wartości współczynnika wymiany ciepła lub gęstości strumienia ciepła konieczne jest także określenie wartości błędów danych wejściowych, które w bezpośredni sposób wpływają na rezultat o[...]

« Poprzednia strona  Strona 2